Napi Hírek, 1921. november/2

1921-11-16 [0024]

§ P o r t o r o s e , november 16, / A MTI kiküldött tudósít újának Jelentés©/Ma, szerdán, délután 5 órakpr az értekez­let együttes ülést tart, amelyen a gazdasági és a postaügyi bizott­ság jelentéseit tárgyalja. A vaautügyi "bizottság még folytatja ta­nácskozásait, § M o 8 z k Y a , november 16* A íVostnik jelentése szerint a. központi segőlyblzottság a legutóbbi tiz nap alatt 24§4 millió rubelt és 243*000 pud élelmiszert kapott. Az állami bank pétervári fiókját legközelebb megnyitják. A bank hivatalnoki kara osaknem kizárólag a régi hivatalnokokból kerül* ki. fiMl/ §Belg rád , november 15. A törvényelőkészítő minisztériumban megkezdte működését a sajtótörvényjavaslat meg­alkotásával megbízott bizottság. Újságíró nincs a bizottságban, A tervezet szerint a sajtótörvény meg fogja tiltani, hogy ország­gyűlési képviselő lapot szerkesszen, /tol/ § Belgrád , november 15, Szerbiában most tör­vényhozási uton készülnek az agrárreform megvalósítására. A reform alapja az 1929, február 25,-én kiadott királyi ukáz. A királyság területén lévő nagybirtokokat kisajátítják. Kártalanítás nélkül sajátítható ki a Habsbuxg-ház tagjainak ás ellenséges dinasztiáknak a birtokai, valamint azok a donaeiós birtokok, amelyek még nem •séfetek át a megajándékofcott család tagjairól harmadik személy ke­zébe. A nagybirtok fogalmát külön törvény, a kártalanítás mértékét és fizetésének módját a törvényhozás álispitja meg* A földosztás­nál elsőségben részesülnek a rokkantak, hadiözvegyek és árvák, katonák ós önkéntesek. Már az ideiglenes reform keretében akarja a kormány dűlőre vinni telepítési akcióját, amelynek célja a vajdaság szerb népességének! különösen a határszéleken való meg­erősítése. A kényszerbérbeáüáa határát 1924 szeptember 30.-ig terjesztik ki. A vajdaságban nagybirtoknak tekintendő ez a birtok, melynek terjedelme több mint 300 hektár megmunkálható föld, vagy 500 hektár föld általában. Tekintet nélkül a birtok .nagyságára nagybirtoknak tekintendő minden hitbizományi jószág ós minden 100 holdat meghaladó terület„ amelyet a tulajdonos nem tuaga müvelmeg, telepítési célokra, tisztviselő és munkástelepek létesítésére sár­mely földbirtok, ugy.szintén a birtokosnak garantált maximum is Igénybe vehető. Minden vitás kérdésben első fokban a megyei agrár­hivatal, másod fokon az agrárbizottság, végső fokon az agrárügyi miniszter, dönt. Az ideiglenes bérletekből a nem szláv nemzetisé­f i állampolgárokat kizárták, bár erre az alapvető királyu ukáz örvényes alapot nem ad* A nem szláv nemzetiségű elemeknek a refora­bol való ez a kirekesztése a mezőgazdasági proletariátus jelent é­• keny hányadának exiaztenoláját semmisíti meg, /mi/ Prága, november 16. Beohine szociáldemokrata képviselő egy szociáldemokrata gyűlésen mondott beszédeién a mozgési.tás költségeit 900 millió cseh koronára becsülte, szemben a lénzüg'y mini szt érrel, aki a pénzügyi bizottságban c2ő millió korona költséget vallott be. /MTI/ iía o^ $ZAtit ^ i» r á g a . november 16. Sarnssm délután (fT%~ipvi 3*1 hé*. ; .„ , hogy folytassa az 1921/22 ev'i költségvetés vita ját. Mapirena előtt Benes miniszterelnök hosszabb expozéban beszámol azokról m az< eseményekről A amelyek a lefutó obi 024* éta történtek és a mozgósítás okainak kifejtése mellett közöl ykéif^' h °yy* a akciója milyen eredménynyel járt. ~ * *m — — — Prága , november 16. Benes miniszterelnök a ni* met szociáldemokrata képviselőknek nála járt küldöttségével közölte* hogy a minisstertanács határozata alapján megszünte­tik az oti&omállapcioi a grasnitzi kerületben, ahol a mozgóm sitás alkalmával véres összeütközések voltai^ amelyek számost halálos áldozatot követeltek. Á Felvidéken az ostromállapotot szintén megszüntetik a legközelebbi napokban** /MTI/ —fM - _ • >— 8 s 1 f 9,1 41 hírek. § A Magyarországi Sarán Szövetség Zempléni Árpád­irodalmt-törzse november 21,-én este S órakor felolvasó ülést tart, Sajó Sándor elnöki megnyitója után Bodor Aladár költeményeket ol­vas fel, Alnseghy Zsolt tanulmányt mutat be Szemére Cryörgyről,; Varságh János költeményei után Ssirkay János felolvassa oiraü költöielbeazélésót. Végül lázár István olvassa fel "Attila* ci» mü költeményét, § A Magyar Dohánytermelők november 23.-án, szerdán, délelőtt 10 órakor Budapesten t Pestvármegye székháza közgyűlési termében / Iljf Vármegyeház-utca 7,/ országos értekezletet tartanak, snelyen megalakítják a Dohánytermelők Országos Egyesületét. Aa értekezlet foglalkozni fog az 1921. évi dohlnybeváltási árakssdt, z; különösen a prémiumok mödssitásaval, valamint az 1922« évi dohánybeíáltási árak megállapításával. § Az Országos Stefánia-Szövetségi elnöke gróf Appo­nyi Albert félszázados tevékeny közéleti munkálkodúsának^meg örökítésére Vas-utca 10. szám alatti székházán emléktáblát helyezett si* Az emlékmű leleplezést folyó évi november hó 20.-án,.vasárnap délelőtt 11 órakor aiszülés kereteben fog megtörténni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom