Napi Hírek, 1921. augusztus/2

1921-08-16 [0018]

Pro d o m o I A Budapesti Bapilapok Szindikátusának sége m 9 ghivja valamennyi lap kiadóit és szerkesztőit * k*ád*n% avk gusztus 26-én délelőtt 12 órakor &ötvös-utca g+ SS-ŐM alatt le vő %*ltjiségében tartandó ért*k*el*trfi amelyen megbeszélik 1 , hogy kit ialaj 9 n*k ki Baranyáim* P á ^ i s Í augusztus 15^ / Havas/ A Eum&nité közli £7si<?s*­rinn*k a szovjetkormány külpolitikájáról szóló cikkét. Csicserin, kijelentig hogy a szovjetkormány mindig kész volt árral hogy gaz'» dasáai vonatkozásban együtt dolgozzon a iőbhi állammal ' sbhin azonban megakadályozta a blokád* Csicserin cáfolja azokat a ka* lönböző értesítéseket, amelyek a külföld közvéleményéi Oroszország tekintetében félre, vezettéki eisőserbah. tagadja azt*, mintha a moszkvai kormány mesés összegeket szánt volna a külföldi propa* gandára* Hangoztatja, hogy Oroszország egyáltalán r,em kívánja érin­teni 9 gy 9 s népek függetlsnségétL amitől különösen a csehek tárta* nak\ £iemeli t hogy a moszkvai kormány., mindaddig 1 , amig a holsem visták kezében van, kékes szándékokat táplál* 1 moszkvai komány nem követi a eárok expanziós politikáját* Csicserin végül lentil hogy kormány* valamennyi hatalmat f elkér i&arraí hogy <zz éhinség leküzdésében kösremakpdjéti /MTI/ jft' W. «K . 1 • ­JP á r i s L augusztus 25. Csicserin külügyi népbiztos a ffumam nitéban nyilatkozatot tesz közzé, amelyet Morris3et és Juliin francia szociális ták hoztak magukkal Oroszországból* A nyilaik*­zatban Csicserin hangoztat j a^ nogy Oroszország külpolitikái a* ép ugy', mint a szovjetkormj.nmak a belföldön követett politikája a termelésre törekszik^ knn*k a politikának alapgondolata a m®a(fe gaxdascgnak és az iparnak talpra&llitása* Gsics 9 rih ugy véli-,. nogy síukség van á kapitalista államokkal való kereskedelmi érinti kezes 'elvételére-, valamint ezeknek az államoknak Oroszországgal való £%zdasdgi együttműködésére** Ez nem jelenti semmi*setre a 8zoi jetkormány politikai szándékainak megváltó sásit^ Slfeiej tik% hogy < ssovjetkormánu már 1928 tavaszán felszólította valamennyi orszá kapitalistáií> n °sy koncessziók eils n ében vegyen*k részt ' Orosz rszág ujjá építésében* Már akkoriban javaslatot tettek a m é~ metekiek és Ssllin •*r*d«s kőzvetiéésével az amerikai kapitális* táknak Oroszország gazdasági talpraállitásáras Litvinev angliai tartózkodása is főleg azt céloztál hogy Anglia kereskedelmi és ipari köreivel megteremtsék as összeköttetést* Csicserin ut&l ar* ra', hogy angol kereskedők már gazdasági kapcsolatban állmuk Oroszországgal és azt a felhívást inteni Franciaorszigho*f hogy köve S9 e e 8 Yn példát* /MTI/ * . . _ . W m m. Salzburg ; augusztus 25w As Ödwinkel szakadék'*. ban lezuhant Ress*l turistának bolttestét megtalálták . * holt­testet haza fogják szállítani. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom