Napi Hírek, 1921. június/1

1921-06-01 [0013]

| p 4 r i s , .június li /A MTI tudósítójának jelentése/ k Az angol alsóházban Wedgwood ezredes a.következő kérdést intézte a miniszterelnökhöz; * , M , Tan-e tudomása a miniszterelnöknek arrcl, hogy a magyar pénzügyeknek szigorú gazdálkodással és magas adók kivetésével "bizto­sított rendbehozatala Romániában és egyebütt azt a gondolatot keltet­te, hogy Magyarországa most már "be lehet hajtani a jóvátételi tartó-, zásfc és hogy indítványt tettek arra. hogy ebből a célból Budapestre, jóvá tát Ali bizottság küldessék ki? Ha ez. megfelel a valóságnak, mi­lyen álláspontra szándékozik helyezkedni a kormány ezzel a javashat­tal szemben?, , A kérdésre a kormány nevében Chamberlain pénzügyminisz­ter a következő írásbeli választ adtas A trianoni szerződésben aau.it ett jóvátételi bizottság azonos azzal a bizottsággal, amelyet a versailleai szerződés létesi- W tett. Ez a bizottság a trianoni szerződés 163« §~a értelmében magyar osztályt fog alakítani, A kormánynak ezonban nincs róla tudomása* hogy bérminő jajaslat tétetett volna arra, hogy a"magyar osztályt a . Magyaróra zággaljkoi ötfc szerződés érvénybelépése eXött megalakítsák* L^élé^i . Mi ^ t a Magyar Távirati íroJa jelenti. 0 Az Orszásoa FoldMrtokrendezőBlréSg alakuló ttláét szombaton* e hónap ISén délután 5 órakor tartja a m. kir. Curia dísztermében.. S * § Tár is ,május 31./ A Magyar Távirati Iroda szikratávirata/ E'iroliitö herceg japán trónörökös kedden délután Parisba érkezett 9 A here eget, aki Oguri és Tagusi tengernagyok és több japán tiszt társaságiba érkezett-e pályaudvaron a francia kormány'nevében (Wástnaü tengerészeti­miniszter.a japán kolónia ós a já^án"követség személyzete^valamint óriáaj néptömeg fogadta.A vendég kiséretevei s az egybegyűlt közönség zajos óvá" ciói közt a^japán követségre meni c A francia sajtó ez alkalomból hosszú cikkekben méltatja a francia-japán kapcsolatok jelentőségét. § nemzetközi Motcrcsónakverseny a BunánÍA királyi magyar Automobil Club motorcsónak osztálya/ jjunius hó 12 0-éa.vasárnap délután 4 órakor rendezi a Margit-sziget körül nemzetközi .moxorcsónakic ver­senyeit, amelyekre 48 motorcsónak nevezett, köztük 10 külföldi. A versed­re meghívták a kormányzót és családját is, A versenyek pontban 4 órakor kezdődnek,, Bécs. tfnaius 1. / A MTI magán jel OÍI­; .V^/' Páriából jelen­tik: A. londoni francia nagykövet átadta áfcwUs ZBXXÉÜBEUSSSX Lord Cursoa műt angol külügyminiszternek Briand válaszát, a londoni kormány leg­utóbbi jegyzékere, A jegyzékben Briand megelégedéssel fogadja, hogy • Mst Iloyd George hos&ádartill} shhes, hogy a geiaSsíilágiaí kérdésijén • srakérto bizottságot küldjenek ki| hangoztatja azonban, hogy nem járulhat hozzá a legfelső^tanácsnak a legközelebbi napokra való egy­behívásához.. Bgy második értekezletnek nincs r&Lcjo, mindaddig, amíg .a. szakértő bizottság nem fejezte be a vizsgálatot©, Briand javasolje^hogy a szövetségesek tegyétek közös lépést Berlinben' és Társéban, áfel" aősziléziai rend helyreállítása érdekében. Javasolja továbbá s hogy szólítsák fel együttesen a felsősziléziai iük szövetségesközi bizottsága egy kiáltvány közzétételébe, amelybea újból Mztositanák íelsőazilézia népét, hogy a szövetséges hatalmak a feisősziléziai kérdést a békeszer~ ződós határozatainak szigorú szem előtt tartásával fogják megoldani* B é c 3 ? június 1„ / A MTI magánjelentése/ A, Berliner Tag­blattnak jelentik Parisból,? A legfelső tanács valószínűleg szombaton . fog Boologneban. összeülni* As angol jegyzék tesa^prhir szer&at. igen 1 komoly'hangon'sürgeti az értekezlet megtartását,, A jegyzéket nem hozták sy ilvinosaágrfcfi jnnius I. Bécs. mág:ss ' / A MTI magán jelentése/ Eelsingf orsból jelen­tiki A s2ovjet kormány megbízható adatok szerint tényleg arra készülődik, hogy visszaadja korábbi tulajdonosaiknak az ipari műhely-eket, gyára­kat én üzleteket.-Ez az intézkedés a kommunizmus elveinek teljes meg­tagadását jelenti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom