Napi Hírek, 1921. május

1921-05-01 [0012]

B é a s, . i. / A MTI magániel-ntése/ A Neue freie Pressének Jélmiik Berlinből; A heyyork Herald berlini levelezője tegnap beszélgetést folytatott Sémons külügyminiszterrel, aki .r .;- a köve tkesőke t mondotta: - aaraing elnöknek minden lehetőséget megaatunk arra, hogy as elébe terjesstett j óvá tételi javaslatok tekin­tetében Kérdéseket intessen hozzánk. Magától érteíŐdiK^ h°gy , e gy ilyen ajánlatban nem lehet mindtn részletet meg vo.lt ózhat atlantiak tekinteni,, Ami ssándékurik az volt, hogy az elnök esetleges kérdéseitől a lehető 1egcélsserübl módon tanácskozzunk, mert a német Kormány Jiarding el­nököt a maga felfo gásár ól csaj? általános körvonalakban táj ékostaiía u A tudósi tó megkérdezte f vájjon a miniszter vélemé­nye szerint Németország az esetleges tárgyalások során eleget tehet-e a most felhozott ellenvetéseknek^ « Azok Közül az ellenvetések Közül, amelyem; mo *i emelíek - mondotta a miniszter - van több olyan, amely csalt lá tszólagos, vagy peö,ig taktikai célt szolgáié Meg­.vagyok v óla győződve, hogy ajánlatunk alkalmas arra, fiog'y olyan tárgyalások alapjául szolgáljot£ amelyen as ellenségeskedés- légkörét meg tiszti j dk és Snropá'uj j á~ épitiísét le he t€é$ ttszík a ha Bar din g elnök eraeklőain a mi szándékaink iránt, mi készek vagyis' K arra, hogy ko­moly akaratunknak további bizonysáé'-. szolgáltassuk* fel kell hívnom as ön figyelmét" aj/ánéatunknak arra a részére, amelyben &z a j avaslat - foglaltatik, &ogy szak­értőkből alakítsanak bisottságo't, amely telj hatalommal döntsön a Németország teljesítőképességére vonatkozó minden kérdésben,, is a mi készségünk eléggé mutatja, hogy nem félünk gazdasági viszonyaink íe"ható megvizsgá­lását él és hajlandók vagyunk as Ilyen vizsgálat'mindén~ fifmü" következményét levonni. m m-*mtm Bécs > áijitxxxJkx május 1. / A MTI magánjele ütése/ Á Aeue Freie Presse jelenti Parisból:* femps Ipnáoni jele ntése szerint j ol erteju.lt angol körökben u§y tudják, hogy a londoiti érte Kezle ten nem tárgyalnak Mérne iorsság** hoz intézendő ultimátumról* D'Abernbon kij elente tie ,hogy a legutóbbi német javaslat egy szaKéricbizoitság felál­lítására tesz ajánlaiot x z: amely bizottságnak as ítélt­tét Németország készséggel eljogaaj a. Em nem annyit je~ lent, hogy a jóvátételi adósság megállapítását egy uj bizottságra ruhásnakhanem csak annyit, hogy ebben meg­találhatják azt az tszközt, amelynek segély evei Német­országot a párisi határozatokhoz"közeiébb^álló ajánlat megtételére szőri thatjdk» § Bukarest, . .... • május 1/Dami an/ Cseh Küldöttség utazott Galacba t Brailába é'r Konstanzá­oa, hogy meg vizsgálj a a éwai ki KÖ tőke i* /MTI/ § B u k a r e s t, Ajljus 2. /Amfan/ A VsehorSság. gal kötői t kereskedelmi szerződés értelmében a halmii pályauavar\KÖSÖS pályaudvarnak rendesik be, amelyen mindkét álla f m vámhivatali áUtf í . /MTI/ § B u k a r e s t, május 1„ /Daniun/ A volt osztrák-magyar monarchia által kibossátott államkölc^ö­ÍUÖ>K lebélyegzésének határiidej ét május lű.-iy meghosszab­bítói táK.f /MTI/ * * ** . § B u k a r * s t , május 1. /Damian/ A külugymi*> niszti'r kijelentette, nogu miután a trianoni sitergődés 2öé, §-ának alkalmazásáról szóié Közleménybe tévedés c$u­ssoii be ,az erre vonatkozó rendelkezés t visszavonták, A kérdési eauéüként a római értektsleten fooják szazf­lypzni, /MT-/ — w •»

Next

/
Oldalképek
Tartalom