Napi Hírek, 1921. március

1921-03-01 [0009]

§ Miskolc, aáreias 1. A. niskolci-keresztény nemzeti és keresztalj szocialista pártból, jocsi valaaint a miskolci mezőgazdák egy­letéből aTakolt kereeztiay aemaeti egyesülés pártiának elnöki tanácsa vasárnap foglalkozott azzal a readkivili jeLentőse^i politikai esemény­, ayelaaüHfcM*, melvet ITigkolc első lélaszto kerületé*ax képviselő^ének. gróf András sy Qyulaaak a keresztény nemzeti egyesülés pártos való belé­pése "j QüL SXlt* as elnöki feftáog értekezlete elhatározta,hogy a következő le­helet intézi gróf Xedréssy Gyalá&os: A Miskolc városi keresztény nemzeti és keresztény szocialista pártból, valamint á mezőgazdákból alakult keress ténynenizeji egyaáiléa­pártnak elnöki t&náasa az egéss párt nevében ős sínt e bizalommal és me­leg ragaszkodással üchrttali SsCTmsTtős&godatgsfrből as alkalomból, hogy a leresetény és aemzeti gondolat éq törekvés,alapján^áp-ó országos pártit élére állt.la elnöki tanács mély tisztelettől feliéri Ha^yméltóságo?at, hogy Hiskolo-városát látogatásival aielőbb megtisztelni *s politikai beszáiflolőáiát körünkben actaxtdú. aéltóataasek,hogy pártunk .aiaden erj/eg tagjának alkalma nyíljék arra, üo^lía^möli?4^djmint a üeresatöBj és aemzefi irányzat vezére liánt na^yraoecsiilesénekjbizalmáaai es tör­hetetlen r-agasa&odáBának méltó kifereaést aJhaasoa. , • 3rói JLndrásay Qyala március 20.-ám,vagy pedig minthogy a követke­ző vasárnap húsvétra eaik g áprilia 3.-é» érkezik,Miskolcra,hogy választói előtt oeszámoljon a politikai helyzetről sé azokról az okokről..aaelyek meggyőződésévé tették, hogr élére álljon a keresztény és nemzeti ideálok táforáaak./liTU L o n d o n .február 28, A Agence Havas külön londoni tu­dósi tó Ja jelenti: A jóvátételi értekezlet holnap délelőtt 11 óra 30 perckor tartja első teljes ülését, A német dele t „ jiót meghivxák az vlésre és fel fogják szólítani, hogy terjessze ele* elleajavaslatait, /ml/ London, február 28. /&avas/ Ma hivatalos értekezletek nem voltak, csupán csak "magán^ellegü^megbeszélések. B'riand a délután folyamán hosszabb megbeszélést folytatott a jóba— tételi kérdésről Louoheurrel, Laurenttel, a berlini francia nagykövet tel,"íerthelotvai xadax stb. Ezek a megbeszélések kedvező eredménnyel fejeződtek be. Ügy vélik," bogy Athénben az alkotmány/ozó nemzetgyű­lés holnap, ül ossza-. Londoni görög körökben szerda elot't nem várnak eredményt f-abban a szavazásban, amelyet a szövetségeseknek ama javas­lata felett fognak tartani, hogy vizsgálóbizottságot küldjenek Smin­nába. Arra számi tanak,- hogy a javaslat Londonban megbukik* A' német delegáltak Londonba érkezésük után még ugyanazon az estén munkába fogtak. Élénk feltűnést keltett S'imons német külügyminiszter zárkó­zottsága, ,aki feltétlenül tartózkodik minden nyilatkozattételtől,.^ sajtó számára, A német delegáltak ellenjavaslatadkjat a lefagyó'Lr titokban tartják* Megemlítendő az a körülmény is, hogy a ..érneL-^de­legáltakkal ^nem jöttek Londonba^ a teohnikai szakértők. Ebben a né­met delegációnak valamely trükkjét látják az értekezlet' erőszakos meghosszabbítására f ha érdekük igy S3Sxgx fogja kivénn/i. A szövet: ségesefc oldalán ezzel szemben az az óhaj nyilvánul meg.hógy minél hamarább célhoz érjenek. 4 konferencia ezért holnaptól kezdve osak teljes üléseket tart. /M2I ./^ P á r'i's^ március 1* fk MEU szikratávirata./ Bai&fcoö. hadagyminiszter tegnap utazott el..Parisból Londonba. Le Rond tábornok, -Pelsőszilézxa katonai főparancsnoka;, akit. sürgősen hivak Parisba, a hadügyminiszvert Amiensig kisérte' vonaton és informálta a felsősziléziai helyzetről. ''

Next

/
Oldalképek
Tartalom