Napi Hírek, 1921. február

1921-02-01 [0008]

«-» * v r ű ' j**" 1 ** »}# /t>y>j*i távirati ügynökség, A Hotei öeiievusben szombaton volt először a háború óta a szövetsé­gi tanács «gykor szokásos diplomata..diaeri » a diplomáciai testü­let tételétére. A dinsr-n, ama^en,köríalbelül nyolcvanan róttak részt jelenvolt az egész diplomáciai kar, a szövetségi tanács tes­tületileg, a ket ház elnöksége, valamint a kantoni ós városi ható­ságok képviselői, beszédeket nem mondottak, /níx/ * ú¥ r 1 °Ai dapi* 31. /Svájci távirati ügynökség/ A zuricni kanton szociáldemokrata pártjának rendkívüli ülésén el­fogadták a szakadás következtében szükségessé vált szabáljzat-revi­•ziót. A part csatáivait arra kötelszik. hogy mindazokat a tagokat zárjak ki, akik a párton belül tovább is kSsasniata irányban mű­ködnek* /MTi/ • Berlin január 31. /dvájci távirati ügynökség/ 7 A katonai igasságasolga-ltatásra ós áz,állami szerződésekre vonatko­zó ind.itvs.nyok megszavazásában-a szavazó jogosultak 5o /*-a vett reszt..A katonai ígazságszoxgáj. tatásra vonatkozó indítványt ly4©85 szavazattal elvetették, míg az állmai szerződésekre vonatkozó in­dtvány lZbö$8 szavazattal elfogadták. /M'f a / 'Berlin, január 31* A *>vájci Távirati ügynökség illetékes heiyen arrói értesül , hoo,y ^vájcba, meg pedig ühaux de í'onosoa ütokholmon keresztül rendszeresen érkeznek orosz aranykül­demeuyak. /Ml'i/ •^JSleigrád , ianuár 31. /ivaia/ A belgrádi Poiitikse cikk kozol arról a leieplezéaráp., amelyet jjanaiiov képviselő a bolgár asobranjeban. tetít. JLS agj&gpárt néhány vezető férfia, akik közül tos ben ma raitfiaztsn székben ülnek, iL-aV.-ben levelet intézett ^sekov tábornokhoz, a bolgár hadsereg akkori főparancsnokához. * levélben azt uz maitványt terjesztettek eiő, hogy megouktatják a Eaaoszlavov kormányt és agr ár-demokrata-szocialiata koalíciót juttatnak hatalom­ra, amely továbbra is kitartana a Németország melletti háborúban. 'é belgrádi bolgár követség eöoea az ügyben közleményt jutta­tott el a lapokhoz, amelyben kijelenti, hogy a levélben foglalt lé­pés csak mesterkedés volt abban az irányban^ hogy a hatalom átvétele után ierdiaana királyt lemondassák éa a középponti hatalmakat fakép­nél hagyják. /.IŰÍA/ ^Belgrád, január 31. /Avaia/ M. aégráoi RÍees üaoha Tiadirair ar.-aaak, a frankpárt tagjának Maosek dr.-hoz, a Baiacs-párt alelnökéhez intézett .levelét közli, oacha a, levélben kijelenti, hogy eziaőszeriat Miklós volt montenegrói királylyal működik, együtt és működésében támaszkodhatik ugy a montenegrói <hadseregre, mint a népe - ezövataégere. /M'Í'J./ „ . , . . Bécs, február 1. /JL mi magénjelentése/ A ftsue tfreis Pressének jelentik Atibaohból • tLW$ u íiagosapiavia oelgrádból érte­-sül,, Pasics minasaterelnök állapota ro&fcaabooaotn. A hirteien rosz­szuxiét, aiüeiy a miniszterelnökit elfogta, az orvosok megállapítása Szerint ,mafluenaa^ ^f^j^í^y^C tAJtZ£^L>, 1 B é e a , fenruar i„ /A Mix magánjelentés/ ^ aeuea ^iener fagblattnak jelentik pjjiaáöóA* ümig a kamara a azoaiaiiemokratejfcttük arról az mai tv anyáról tárgyai , hogy a renaoraég nem nyújt számuk­ra exegendő védelmet, a diákok nag^ tüntetést rendeztek a szociál­demokraták ellen, a tüntetők megszállták a San oilvestrio-teret Xatj ahol-a főposta épülete áll.*A poatahiVütálnokok torlaszokat emelte* atttelyaket a királyi gárda rofeasmal volt kénytelen elfognlalnl. A poataépaitet azután katonai megsaáiláa alá helyezték. * * - Mm* B é c s , február 1. /&. MTI magán jelentése/ ü'v a Benes cseh kuiugymini3ster a. iá©ssagaro munkatársa előtt a nemzetközi politika küiöauöző kérdeaeiról nyilatkozott. Olafözország és Jugoszlávia vitá­déról azt monuorta. nogy a két ország közti egyetértés megerősítette llinaAét áiiöm- beiso helyzetét és evvel nagymértékben hozzájárult ah­hoz, nagy Aözépeurópa egyéb állataiban is nyugodtabb állapotok ala kuijoAttit ki. «enes nem hisz annak lehetőségében. hogy a Ha dics-párt autonomisztikoa mozgalma megrendíthetné az uj délszláv álism szilárd alapjait, asm ad hiteit azoknak a híreknek, hogy Magyarországon a Habsburgok visszahozása küszöbön állana* Ha mégis kisérietet tenné­nek iiyen irány oan, ezét a ki serietek eredmóxíyt elensk maradnának. TJ­tslt arra, hogy a Habsburg-ház visszatérésének a kérdését a nagykö­veti értekezlet sgyik határozata nemzetközi ügynek nyilvánította. Ami Oroszországot illeti, a fegyveres bevonulás gondolatáról üoi\osa] és wrangei vállalkozásának meghiúsulta után végleg letettek* nenes siViieg nem eiiemax, nogy Oroszországgal a Soreakedelmi érintkezést ujosl feivegyék, dH azt mazi, nogy a mostani helyzetben bajosan le­het valami vállalkozásoa fogni. ÍS é c s február 1. /«* aaii maganoeientés*/ -a Jtörnner Tagé­oiattnaic jelentiz: jearisbói*': tfiaad miniszterelnök a sajtókepviseió­vei fcuytatott beazeigetes.során a következő nyilatkozatot tettei a szovetsegssaek s*>szetordasát utost texjea m«rtékuea uiztositottuk^ TODOS nincs szó platonitate nyilatkozatokról, hanem egy megrínait-* hetetlen egységről, amely minden alkalommal érvényesíteni fogja a ma­f a súlyát . németorazág többé nem titkoihiSja el igazi bevételeit* a a&ok-^ftrádUUl l^o.-ban meg lehetett volna állapítani, akkor az Í2ÜO miiliót^eredményesast volna. » német kópriselöknek a lonnoni ór­te^ealnten gyakorolható jogairól £ri*nd a következőket mondotta; Ke­kik meglesz az a joguk, hogy ellenvetéseket tsgy«ne&, neJcünk peaig, hogy ellenvetéseiket visszautasítsuk, xak mi megállapodásunk ér­vényűén marad ia hogyha ok rosszakaratot fognak mutatni, akkor a kényszerrendazaüáiyok maguktól éietbel^pnek. En azonban nem hiszem, ho^y erre sor kerülns, legalábbis nem a lefegyverzés kérdésében*

Next

/
Oldalképek
Tartalom