Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Nagyszombat, 1885

876 V. PHILOSOPHIA ÉS PAEDAGOGIA. nevelésben. Irta Vajda Viktor. 8—20. 1. — 2. Nekrolog Ke­lemen Vincze tanár fölött. 1 1.) A nagyváradi kir. jog- és államtudományi kar almanachja 1880— 81-röl. Közli az igazgató. Hetedik évfolyam. Nagyvárad, Hügel Ottó, 1881. 8-r. 55 1. (1. Megnyitó beszéd az 1880—1. tanév elején. Dr. Bozóky Alajostól. 7—10. 1. — 2. Értekezés: A természet befolyásáról az emberi társadalomra. Irta Dr. Személy Kálmán. 11—19. 1.) A nyíregyházi ág. bitv. evang. liatosztályu gymnasium XVII-dik értesitője az 1880—81-dik iskolai évről. Összeállította: Kovács János, e. ó. igazgató. Nyíregyháza, a „Szabolcsmegyei Köz­löny“ nyomdája, 1881. 8-r. 25 1. A nyitrai róm. kath. főgymuasium 1880—81. tanévi tudósitványa. Közzéteszi Dr. Csősz Imre, főgymn. igazgató. Nyitra, Scliempek Ed és Huszár 1st., ezelőtt Siegler Mih. özv., 1881. 8-r. 103 1. (Értekezés: Az encyklopédisták és befolyásuk Franciaország valláserkölcsi, társadalmi és politikai életére. Irta Bartos József, kegyesr. tanár. 3—50. 1.) A pancsovai magyar királyi állami főreáliskola értesitője az 1880—1. tanévről. Közzéteszi Tordai György. Pancsova, Wittigschlager Károly, 1881. 8-r. 62 1. s 1 tábla. (Értekezés: Néhány test és sik tehetetlenségi nyomatékának meghatározása. Irta Utry János. 3—14. 1. egy táblával.) Értesítő a pannonhalmi Szent-Benedek-rend pápai kisgymnasiumáról az 1880—81-iki tanév végén. Közzéteszi Ocsovszky Kázmér, igazgató. Pápa, a fötanoda betűivel ny. Debreczeny K., 1881. f 8-r. 58 1. (Értekezés: Kóma kormányzata különösen a köztár­saság alatt. Irta Schulz Vendel. 3—37. 1.) A dunántúli ref. egyházkerület pápai főiskolájának értesitője az 1880 — 81-ik tanévről. Közli Bocsor István, főiskolai igazgató. Pápa, a ref. f. b. ny. Debreczeny K., 1881. 8-r. 2, 76 1. (Értekezés: Első fejezet Dr Karsa Istvánnak „A birtok és védelme“ sat. czimii, a legközelebb sajtó alá adandó inonographiájából. 19 1) A pécsi magyar királyi állami főreáltanoda évi értesitője az 1880— 81. tanév végén. Közli Vész Albert, kir. főreált, igazgató. Pécs, Ramazetter K., 1881. 8-r. 91 1. (Értekezés: Természet- tudományi tanulmányok: A galván fényiv lényege. Adalék a

Next

/
Oldalképek
Tartalom