Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1913

I. A főgimázium története az 1913—14. iskolai évben

Elengedett tandijösszeg az I. félévben : 33X20 és 5X24 korona, azaz összesen : 780 korona. Első félévi értesítőjük alapján nyert tandíjmentességüket elvesztették a II. félévben : Orosz István V., Kern Ferenc és Mellán Ferenc IV., Ruff Sán­dor és Vadai Árpád 111., Mailender Lajos II. oszt. tanulók ; 6-an. Első félévi értesítőjük alapján a 11. félévre mentességet nyertek: Luczay Béla VII., Nagy István VI., Schnell Antal II., Csiha Antal, Kebluschek Richárd, Kinál József és Toka István I. oszt. tanulók (1268—1914 polgm. sz.); 7-en, Elengedett tandijösszeg a II. félévben : 34X20 és 4X24 korona, azaz összesen : 776 korona. Elengedtetett tehát az 1913/14 iskolai évben: 1556 korona tandij. Félmentes volt: 13 tanuló, egészen mentes: 32 tanuló, kedvezményben részesült tehát összesen : 45 tanuló. 14. A vidékről bejáró tanulók. Vonaton iskolánkba 18, gyalog 1 tanuló járt be. Alsószoporról (48 km.), Herbszt József 111., Ákosról (44 km.), Molnár Imre III , Naftalin József V., Naftalin József I, Nagyecsedről (22 km.) Perlusz Béla I., Érhatvanból (18 km.) Kiss Kálmán II., Mezőteremről (12 km.) Pfeilmájer Elemér VI , Pfeilmájer Géza IV., Lindenmájer József III., Szulomájer István III., Szántai György IV., Poszet Márton II., Szántai József I., Szaniszlóról (12 km.) Hajas János I., Turgyán János II., Dégenfeldtanyá­ról (7 km.) Marcsán János V., Kaplonyból (5 km.) gyalog: Kimer Ágoston III.. Kálmándról (4 km.) Weinberger Ferenc III., Kreuzer Mihály IV. osztályú tanulók. A legtöbb közülök reggel 6 óra tájban indult el vonattal hazulról s haza délután 4 óra tájban érkezett meg vonattal. Álmosfővel jövet, fáradtan hazatérve szcrgalmi időnek csak alig másfél órát számíthattak. A szeretett megadta lehetőségét boldogulhatásuknak azzal, hogy befogadtuk őkel isko­lánkba, bár végeredményben az iskolai tanulmányi állapotot gyengítő elemek voltak. 15. A tanulók jótékonysága. Iskolánk több idben rendezett gyűjtést részben jótékony célokra,.részben hazafias célokra. Összesen 49 koronát gyűjtöt­tek tanulóink. Ebből a nagykárolyi jótékony nőegyletnek szegény gyermekek felruházására 8 K-t, Zsófia országos gyermekszanatorium egyesületnek 8 K-t. A magyarországi tanítók árvaházi egyesületének 3 K-t, József kir. hg. szana­tóriumi egvesületnek 8 K 50 f.-t, további jótékonycélra 6 K 50 f.-t, a deb­receni vértanuk szobrára 15 K-t. 16. Alapok és alapítványok. A főgimnáziumi igazgató kezelése alatt állanak az önképzőköri és segitőegyleti alapok, továbbá az értesitődij alap, kirándulási alap, énekdij alap, tintadij alap és a következő jutalomdíj alapít­ványok : Vanke József alapítványa (100 K), Ekker Ferenc s neje Schusteritsh Anna emlékére tett alapítvány (1030 I<), Kutassy Pál alapítványa (200 K) Berger Ármin alapítványa (1000 K), Dr. Adler Adolf és neje Kaufmann Her­min alapítványa (500 K), néhai Zaják Márton szatír,ármegyei főorvos alapít­ványa (700 K), Sternberg Mór és neje Kaufmann Fanni alapítványa (500 K). A nagykárolyi róm. kath. főgimn. Kölcsey önképzőkörének millennáris ala­pítványa (800 K), Jordán Ferenc volt gimnáziumi rajztanár könyvjutalom ala­pítványa (200 K). Az igazgatótól kezelt jutalomalapitványok alapösszege 5900 K, melyből 1700 K névérték 4°/o-os magy. koron íjáradék-kötvény, 4200 K névérték pedig takarékbetét. A jutalomdíj alapítványok kamatáinak hovafor­dításáról az igazgató a jutalmazások rovatánál számol be. Más alapítványok. Gimnáziumnnkhoz kötött ösztöndíj-alapítványok a város kezelése alatt: Ágos­ton alapítvány, Vetzák Ede-féle alapítvány, Schuszter János-féle alapítvány,

Next

/
Oldalképek
Tartalom