Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1911

Szent László konviktus

Szent László konviktus. Folyó évi szeptember hó elsején nyilt meg a főgimnáziummal kapcso­latos Szent László konviktus. Sok, fáradtságot nem ismerő, serény munka árán jutott odáig, hogy teljesen berendezve, felszerelve kényelmes otthont nyújtson a felvett tanuló ifjúság részére. A mult évi értesítőben olvasható az intézet története, különösen annak megalapozása s részben anyagi biztosítása. Hervadhatatlan érdemeket szereztek az intézet alapításában és fölsegélyezésében Fetser Antal fölszentelt püspök 16.000 K; Nonn Gyula nagykárolyi földbirtokos 5000 K ; gróf Károlyi József 2100 K ; gróf Károlyi Gyula és Dr. Boromissza Tibor szatmári megyés püspök 1000—1000 K; Soltész Imre t. kanonok 500 K; özv. gróf Károlyi Istvánné 500 koronával. A nm. V. K. M.-től engedélyezett országos gyűjtés sem volt eredménytelon. Nagyobb adománnyal járultak az intézet fölsegélyezéséhez: Tátorján István épitész-mérnök Szatmár 300 K. Klacskó István főgimn. tanár gyűjtése 534 K; Nagyváradi lat. szert, káptalan, Takarékpénztár-egyesület, Önsegélyző Népbank, Nagykároly város közönsége, Nonn Gyuláné, N. N., Évzáró ünnepély tiszta jövedelme 200—200 K; Jurcsek Béla uradalmi felügyelő gyűjtése 170 K; Egy hangverseny jövedelme 171 K; özv. Lengyel Endréné Szatmár, Vetzák Ede, Falussy Árpád, Kádár Ambrus szatmári kanonok, Kereskedelmi és Iparbank, br. Vécsey László Sárköz, Nagy­károlyi Hitelbank, Nagykárolyi Központi Takarékpénztár, Csanálos község, Mezőfény község, Jakabffy Gábor, Petnp Antal kanonok Szatmár, Pásztory Árkád lelkész, gróf Károlyi Lajos 100—100 K; Dr. Vetzák Ede, Schiffbeck Károly, Hahn János, Fillérbank, Róth Károly. Dr. Bársony István egyet, ta­nár, N. Szabó Antal, A váczi székeskáptalan, Krasznabéltek község, Firczák Gyula püspök Ungvár, Hámon Róbert piisp. irodaigazgató 50—50 K; Ke­reskedelmi és Iparbank, Nagykárolyi Takarékpénztár-:gyesület, Dr. Bohus János pléb. Krasznabéltek 40—40 K; Schifbeck Mátyás, Péchy László gyűj­tése 30—30 K; Márton Sándor erdőtanácsos, Dr. Róth Ferenc törvsz. elnök, Varossy Gyula kalocsai érsek, Mihálka József g. k. lelkész, Dr. Tóth Zoltán, Szaniszló község 25—25 K; Azonkívül 20—20 koronával járultak az intézet fölsegélyezéséhez: Czier Ferenc majtényi plébános, Pannonhalmi főapátság, gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspök, Moldován Endre plébános mezőfény, gróf Vigyázó Ferenc és Sándor, Kalocsai főkáptalan, Kosztra Ignác plébános Csomaköz, Mihályi Viktor g. k. érsek, Cziereizer Alajos plébános Mezőterem, Matlavszkovszky Miklós plébános Vállaj, Erdőd község, Királydaróc község, Berger Jenő, Cseke község, Hrabovszky István plébános Mérk, Nagysomkut község, Központi takarékpénztár, Érdengeleg község. Még számosan járultak kisebb összeggel az intézet fölsegélyezéséhez, melyekért ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja a konviktusi bizottság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom