Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1900

VII. A szertárak gyarapodása

A franczia kereskedelmi iskolák. P. Leander Hubeny: Sprachliches über den Modus. Gulyás J.: A kereskedelem és forgalom eredete az európai indogermán népeknél. Búzás J.: Hazánk közgazdasága a XVIII. században különös tekintettel a kereskedelemre. Grusz Frigyes: Az ipar állapota hazánkban ós a külföldön. Dr. Körömy Á.: Ipar- és kereske­delmi viszonyaink a czéhek szabályozásától a mohácsi vészig (1376—1526.) Fabinyi Gy.: A vármegyék eredetének elnevezéséről. Közoktatás, 1882—1888. évfolyamok. Szaniszló A.: A természet megismerésének végső határai. P. Hoffmann: Neuestes Wörterbuch der deutschen Sprache. Szerelemhegyi F.: Görög állami, hitéleti és magánrégiségek 2. k. Browning D.: A nevelés elméletének története. A kolozsvári Ferencz­József Egyetem története. Hanusz J. : Az első 25 év a kecskeméti főreál életéből. Dr. Lutter N.: Logarithmus táblák. Szabó F.: Geologia. Moliére: Tudós nők, Arany ford. Dr. Bolemann: A szinnye-hipóczi Salvator-forrás. Statisztikai Közlemények 4 kötet. Könyvtárunk gyarapodása tehát ez évben: 165 mű, 175 kötetben és 66 füzetben, 1420 kor. 40 fillér értékben. így az egész állomány: 1417 mű, 2641 kötet, 728 füzet. A tömeges könyvkötés is ez évvel véget ért, úgy hogy ezután csak az évi szerzemény kötetlen köny­veire szorítkozhatik. Beköttetett 164 kötet könyv 184 korona értékben. ThanhofTer Pál úr ez idén is, mint már évek óta, 50 kötet könyvet ingyen volt szives bekötni. Fogadják úgy ő, mint a felsorolt adakozók az intézet hálás köszönetét. 2. Ifjúsági könyvtár. Vétel: Szabó Fcrencz : Bejtve hordott sebek 2 k. Bangabé Sándor: Serlendis 1 k. Babik József: A magyarok hazája, költök dalaiban 1 k. Horváth Sebestyén: A magyarok története 1 k. Szabó Ferencz: A legújabb kor története 2 k. Toldi Ferencz : Irodalom­történet 2 k. Toldi Ferencz: Adalékok a régi magyar irodalom törté­netéhez 1 k. Toldi Ferencz: Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom­történethez f k. Thaly Kálmán: Bégi magyar vitézi énekek 2 k. Jakab Elek: Szabadságharczunk 1 k. Michelet: D'Arc Johanna 1 k. Mayvald József: Görög régiségek az Iphigenia auf Taurisban 1 k. Boross Mihály: gr. Széchenyi István életrajza 1 k. Csillag Gyula: A régi magyar alkot­mány 1 k. Miletz János: Katona József i k. György Aladár: A modern képzőművészet külföldön 1 k. Szabó Richárd : A bécsi márcziusi napok 1848-ban 1 k. Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály 1 k. Áldor linre: Kossuth Lajos 1 k. Held : A franczia forradalom története 1 k. Márki Sándor: Magyar Pantheon 1 k. Molnár György: Világos előtt 1 k. Fényes Elek: Magyarország geogr. szótára 4 k. Bozóky Alajos: Művé­szetek a római császárság fénykorában 1 k. Göőz József: Budapest története 1 k. Kovács Dénes: gr. Gvadányi József 1 k. Kölcsey Ferencz: Országgyűlési Naplója és Wesselényi védelme 1 k. Kölcsey Ferencz : Országgyűlési Naplója 1832—33. 1 k. Hoffmann : Világtörténeti elbeszé­lések 1 k. Bélák József: Római régiségtan f k. Fojtényi János: Görög régiségtan 1 k. Garay János : Az Árpádok, legendák és mondákban 1 k. Palágyi Lajos: Vajda János emlékezete 1 k. Lieszkovszky József: Nádasdi, Zrinyi és Frangepán 1 k. Hám Sándor : Sajnovics János élete 1 k. Boross Mihály: Kegyeletek oltára I k. Lavaleye Emil: Deák Ferencz 1 k. Palugyai Imre : Werbőczy István életrajza 1 k. Bozóky

Next

/
Oldalképek
Tartalom