Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1895

— 53 — 5. Szózat az ifjúsághoz, előadja Bródy Lajos ügyvéd ur. 6. Az ifjúság köszöneté, előadja Kli Antal VI. osztályú tanuló. 7. Szózat, énekli a gymn. énekkar. , Szép volt ez ünnepély egyszerűsége mellett is; szívből jövő, őszintén örömteljes vala — nagy zaj nélkül is, mint oly ünnepélynek lennie kell. mely ily culturalis alappal talán századokra kiható fontossággal bir. Városunk lakossága, melynek áldozatkészsége hozta jó­részben létre a tudományoknak ezen fényes csarnokát, oly nagy érdeklődést tanúsított ez ünnepélyesség iránt, hogy az épület nagyterme nem volt képes befogadni az oda özönlő sokaságot. Minden rendű és rangú polgára e városnak meg­jelent, tanúja akarván lenni azon épület felszentelésének, melyben a haza reményei nyernek oktatást. A magas kormány képviseletében Békési Gyula kir. ta­nácsos és tankerületi főigazgató ur őnga jelent meg; a ke­gyes-tanítórend kormányát ft. Trautwein János kegyesrendi kormánytanácsos és budapesti nyug. igazgató képviselte. О rajtuk kívül megjelent mélt. Károlyi István gróf és családja, Ujfalussy Sándor cs. k. kamarás és alispán, Zanathv Ferencz megyei főjegyző, dr. Serly Gusztáv lovag, megyei főorvos, az építő bizottság elnöke, Zanathy Ignácz uradalmi ügyész, Schuszterits Ignácz Nagy-Karoly város polgármestere, az összes felekezetek lelkészei, a járásbirói kar, díszes hölgy­közönség és a vidékről is számosán. A gymn. egyébként is díszes épülete virágokkal volt feldiszitve. Minden egyes osztályt az illető osztály tanulói egymással versenyző buzgósággal díszítettek fel. Az ünnepély d. e. 10 órakor vette kezdetét. A gymn. ifjúsága a gymn. és a nemzeti zászló alatt a tanári kar ve­zetése alatt átvonult a templomba, hol Serly Károly esperes és vállaji plébános, ki mellett dr. Jordán Károly szaniszlói, Kovács Lajos csanálosi plébánosok és Mészáros Alajos hely­beli segédlelkész segédkeztek - rázendítette a Veni Sancte Spiritust és megfelelő imát, mire az egész közönség, a deák- ság, mely útközben a Veni Sancte éneket zengedezte, a papság ünnepélyes körmenetben átvonult a gymn. épületébe, hol a Mindenszentek litániájának elimádkozása után meg­történt az egyes termek beszentelése. Ennek végeztével Serly Károly esperes az ifjúsághoz a következő szép, lelkes, val­lásosságra és erkölcsösségre buzdító beszédet mondotta:

Next

/
Oldalképek
Tartalom