Nagykároly és Vidéke, 1919 (36. évfolyam, 2-14. szám)

1919-01-08 / 2. szám

NAGYKAROYES VIDÉKÉ megrészegített agyunk ne szítsa nagy elhagya- tottságunkban a gyűlölet emésztő tüzét, hanem öleljük keblünkre egymást testvérek, magyarok, keresztények s küldjünk együtt a keresztény, szociális reformokkal újjáépített Magyaror­szágért ! Ezért fogtak kezet a megjelentek a hely­beli keresztény szociális párt szerverő-bizott- sága által összehívott gyűlésen. A lelkekben szunnyadó szikrát fölgyujtotta sok lelkes em­ber. Komoly, lelkes férfiak s tüzes lelkű ifjak segédkeztek munkájában, mig végre ma már gyönyörűen hódit táborába sok lelket szép programmjával a keresztény szocializmus. Vasárnap délután alakult meg a párt nagyszámú közönség jelenlétében a „Katholi- kus Legényegyesület“ dísztermében. Képviselve volt a társadalom minden rétege. Péchy László főmérnök lelkes szavakkal nyitotta meg a gyűlést. Mély meggyőződésből fakadt minden szava. Az imponáló komolyság, meilyel beszélt, nagy hatást váltott ki a lelkek- ből. Utalt az ország rettenetes helyzetére, mely a mohácsi vészhez hasonló, beszólt al­kotmányos életünk ujjáalkotásáról, a rend biz­tosításának alapföltételeiről s a szociális refor­mok megvalósitásáról, melynek megvalósítására a keresztény szociális pártot tartja legalkalma­sabbnak. Fábián Sándor felolvasta a párt prog- rammját, melyet zajos helyeslés kisért s ezután óriási lelkesedés mellett a pártot megalakult­ak mondotta ki az elnök. A párt elnökéül Nemestóthi Szabó Antal állami közjegyzőt vállasztották meg nagy tet­szés és zajos éljen kiáltások mellett. A párt elnöke öreg korára s a reá mért csapásokra hivatkozva kifejtette, hogy miért vállalta e nagy feladatot. Azért — úgymond — mert egyedül üdvösnek e párt programmját tartja. A köztársaság belső rendje, a állampolgáraink jóléte kivánja ezt. Elmondotta, hogy távolról eem akarunk a kormány ellen harcolni, hanem ellenkezőleg őt támogatni nehéz munkájában. Nem akarjuk más pártok letörését, de a szél­sőségek, felforgató, államellenes törekvések ellen hathatósan küzdeni akarunk. Nem aka­runk felekezeti harcot — mint ezt sokan mondják a párt nevére hivatkozva — hanem éppen ellenkezőleg, összefogva, testvéri egyet- értékben segíteni akarjuk az országos pártot hazafias törekvésében s alkotó munkájában s ezért minden, még a nem keresztény fele- kezet támogatását is kérjük. Dolgozzunk — mondotta végül s így célunkat, a nemes munka jutalmát elérjük. Zajos helyeslés, lelkesedés és éljenzés kisérte minden szavát s percekig vi­harzott a taps beszéde után. Elnök szavai után Schnébli Károly p. ü. tanácsos beszélt. Politikai hitvallásáért — úgymond — ő is harcolni akar, mert a Ma úgy akarja. Eddig az volt a bajunk, hogy csak part és nem szociális és gazdasági politikát folytattunk. Népjóléti intézkedéseket nem tet­tünk, csak a nemzetiségi és osztályharcot idéztük elő. Örömmai üdvözli a forradalmi fordulatot. A köztársaság Isten, király, haza helyébe Isten, nép, haza fogalmát helyezte. A trónok összeomlottak, a népfenség valósult meg. Ma két világnézet küzd egymással a ke­resztény alapon nyugvó szociális világnézet s az ultraradikális kommunizmus. Ez utóbbi azonban ifjú köztársaságunk alapjait nem tudja lerakni s csak a bolsevizmust idézi elő. A va­gyonközösség nem valósítható meg, mert ez a munka értékét csökkentené. Ez irányzat ezen­kívül az ententeot is elidegenitené tőlünk. Ezért szükséges a keresztény szociális Prog­ramm megvalósítása. — Üdvözli az elnököt, kit ez ideális eszmékhez — mondotta — ke­gyelet is fűzi. Nagyarányú, mindenre kiterjedő beszédét általános helyeslés fogadta. Az egybegyűltek hangosan megnyilvánult kívánságára Rédei Károly evangélikus lelkész szólalt föl ezután. A „keresztény“ ssó — mondotta — egyesíteni akarja az összes ke­reszténységet. Eddig a kér. felekezetek — fáj­dalom — az érintkezést nem keresték, ami azután sok tekintetben válaszfalat állított köz­lőjük. A világzivatar azonban megmutatta, hogy a testvéri egyetértés mennyire szükséges. Itt az idő, hogy egyesüljünk ? testvéri jobbot nyújtsunk egymásnak. De egyre vigyázni kell I Arra, hogy ez az egyesülés ne csupán csak a veszély érzetében jöjjön létre és aztán újra az elhidegülés következzék. Legyen ez őszinte, igaz és örökkétartó-1' Szavai mély hatást kel­tettek. Elnök üdvözli a szónokot. Vajha oly ta­lizmán lennének e szép szavak — mondotta — melyek örökre biztosítanák az együtthaladást. A közkívánatnak engedve Récsei Ede kegyosrendi házfőnök kötelességének tartja a szólást, bár az nem volt szándékában. „Mire egyesülünk“? — kérdezte. A munkára. Hazánk boldogitására. Ezt a boldogságot pedig már nagyon megérdemeltük. Annyit szenvedtünk, hogy Isten meg kell, hogy szánjon minkst. Szivbői jövő, meleg szavai áz egész hall­gatóságot megindították. Nagy tetsséssel és élénk helyesléssel fogadták szavait. Ezután a szervezés, illetve a párt veze­tősége alakult meg. És pedig a tisztikar, férfi és női tagokból, az intéző-bizottság s a 300 tagú választmány, amelyekben a férfiak mellett nők is szintén helyet foglalnak. Az ezekbe beválasztottak névsorának fel­olvasása után az elnök az impozáns gyűlést berekesztette s a lelkes hallgatóság a Himnusz fenséges akkordjainak elhangzása után tüzes hangulatban eltávozott. (Fs.) orbán-féle szolip hírnevű^ TÁNCISKOLA Nagykárolyban a Polgári Kasinó tánc­termében folyó hó 11-én kezdődik. Érdeklődni és beiratkozni ugyanott ll-ón d. u. 2 órától mindennap. Csoport órák d. u. 4—6-ig o—o és esteli 7—9 ig. o—o Összgyakorlatokra csakis jelentkezés esetén jelenhetnek meg. WANSTEPP különórák a nap bármelyik szakában. színház“ Csatározások a nézőtéren. A nagy és erőszakos átalakulások kor­szakát éljük. A rendetlent szűrte rendszerré vállott. Ennek a zűrzavaros világnak napiren­den levő megnyilatkozása küiönös módon je- jentkezik a színházban. A néiőtéren orfeumi hangulat uralkodik. A közönség mondanivalóit teljes hanggal közli. Tekintet nincsen azokra, akik rüégis szeretné­nek valamit az előadásból is hallani. Kedvenc szokás, hogy egyes színészeket és színésznő­ket cukorral dobálnak, de megtörténik az is, hogy a nézőtérén levő egyes ellenszenves hall­gatót kavicsokkal hajingáinak, sőt szegekkel is. Legutóbb a „Lengyelvér“ előadásán egy hatalmas kődarab a sugólyukon robbant szót, súrolva a nagybőgői fejét. Kérdezzük : mifele tünetek ezek ? Szán­dékosság ez vagy rossz nevelésű suhancok érettlen frófája ? Ha szándékosság, úgy a leg­teljesebb mértékben elítélendő, sőt megtorlandó, ha érettienseg, úgy igen elszomorító jelenség. A művészet, a művelődés háza cirkuszi porond lesi, honnan hova-tova száműzve lesz az értelmes, nyugodt éa művelt elem, kiszo­rítja onnan a fékteienkedők tömege. De talán a rendőrségnek is volna bele­szólása ebben. Hiszen eltekintve, hogy az er­kölcsi óries van hatalmasan megtámadva azok­tól a piszkos beszedektől, mely szinte állandó jellegű, da a testi épsége is veszélyeztetve van a közönségnek, mert nem tudja melyik pilla­natban hull valami a fajere. Szomorú rezignációval írjuk ezeket és re­méljük, hogy tisztességes változás fog beállani. ♦ Az elmúlt héten Herceg Ferenc „Kék róka“ vigjátekát elevenítettek fel és egy „Ara­nyos“ cimü operette újdonság került előadásra. Nem tudjuk melyik színház riportoárjából ke­rült elő az a gyenge vérű énekes holmi, ha­nem azt megállapíthatjuk, hogy semmit sem vesztett volna a közönség, ha történetesen elő nem adják. ‘8PÍ1 ÍS fi ék "fr» & V A vasút közelében .ä-lJLi&lft.ll egy újonnan'épült Um n » mely mellékhelyiségekkel és kerttel rendelkezik eladó. Cim a kiadóban. HIREIi Felhívás. Ezennel felhívjuk városunk azon tisz­telt polgárait, kik a Károlyi Mihály gróf elnöklete alatt álló 48-as és független párt Diogrammja alapján megalakult Magyar Köztársasági Párt kötelékébe való belépési szándékukat az idevonatkozó ivek valamennyijének alá­írásával bejelentették, vagy a létesítendő párhoa csatlakozni óhajtanak, hogy szí­veskedjenek az alakulás szükségének meg­beszélése céljából f. hő 11-ik napján (szombaton) délutáni 4 órakor a helybeli polgári casino nagytermében tartandó ér­tekezletre megjelenni. Nagykároly, 1919. évi ja már hó 7. Hazafiui üdvözlettel : Az elökésziilö-bizottság. Személyi hírek. Makray Mihály kormány- biztos f. hó 3-án Nagybányára utazott, ahon­nan f. hó 7-én tér vissza székhelyére. — Plachy Gyula pénzügyigazgató Nagybányára utazott, ahonnan f. hó 7-én tért vissza székhelyére. — Dr. Cukor István mütőorvos, néhai Dr. Herczel Manó, európai hirnevü ta­nárnak, a szent Rókus-kórház sebészeti osztáy- főnökónek az assiitense, ki a háború lezajlása után ismét elfoglalta a Rókus-kórházbeli állá­sát, két napi szülői látogatásra városunkba érkezett. Érdekes, hogy a hires sebész Dr. Herczel tanár rendelőszobája berendezését és műszereit Dr. Cukor Istvánnak hagyományozta. Előléptetés. Plachy Gyula miniszteri ta­nácsos pénzügyigazgató az V-ik fizetési osz- íályab lépett elő s ezzel valóságos miniszteri tanácsos lett. — Nagy Gábor, helybeli helyet­tes pénzügyigazgafó, pénzügyi főtanácsossá léptettetett elő. Lemondás. Dr. Adler Adolf, lapunk fő- szerkesztője, a Nemzeti Tanácsnál viselt al­elnöki állasáról lemondott. A Nemzeti Tanács uj pénztárnokává Brichta Miksa, a helybeli kereskedőtársulat el­nöke lett megválasztva. Dr. Adler Adolf a pénztárt és idevonatkozó okmányokat egy Dizottság jelenlétében adta át az uj pénztár- noknak, mely bizottság tagjai voltak: ifj. Matolcsy Sándor, Csipkés Károly és Wein­berger Bertalan. Szép újévi ajándék. Jurcsek Béla, Károlyi Gyula gróf jószágigazgatója tudatta a Nemzeti Tanács pénztárnokával, hogy Károlyi Gyula gróf tizezer koronával járul hozzá a háború­ból hazatért katonák és ezek családtagjai se­gélyezésére a Nemzeti Tanács gyűjtése folytán keletkezett alaphoz, E követésre méltó példa talán figyelmeztetés lesz mindazoknak, kik egyáltalában nem vagy vagyoni állapotukhoz mérten igen kicsi mértékben járultak a segély­alaphoz, pedig a zord télnek még csak a kö­zépén vagyunk és a gyűjtött összeg (ami aligha sokkal haladja meg a 100.000 koronát) nagyon is kevés ahhoz, hogy a szükséglétét abból kielé- giihetsük sőt mondhatni, hogy a pénzből alig van nagyobb összeg, mint egyharmadrész, pedig alig fogtunk hozzá a segélyezéshez. Jótékonyság. A helybeli nemzeti tanács jóléti bizottsága a karácsonyi ünnepekre 169 vagyontalan családot zsírral, szalonnával és hússal, 70 családot pedig tűzifával látott el. Az ez alkatommal felmerült kiadás tizennyolc- ezeregyszázhárom korona 79 fillér volt. Lapárverés. A helybeli Regi Casinóban vizkereszt napján tartották meg a lapárverést. A kezelők és dijnokok országos egyesü­letének nagykarolyi csoportja megalakult. A nagy érdeklődés mellett lefolyt gyűlés a c5^" : port vezetőséget a következőképen választotta meg. Elnök: Kuuk Jenő, alelnökök: Jiraszet Ferencne és Szentgyörgyi Miklós, titkár Strucz György, penztárnok: Bántó Bálint, jegyzők: Gencsy József es Tóth Sándor, el­lenőrök : Vaday Lajosné és Kiss Albert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom