Nagykároly és Vidéke, 1917 (33. évfolyam, 1-54. szám)

1917-11-31 / 46. szám

3 Pihenj csak, nyugodj csak, te fájdalmas gálya. Ne sikongj, ne csörrenj, bús börtönök zára. Ne zúgj, ne búgj te bősz, te haragos tenger. . . Emlékezés szárnyán hadd szálljon az ember Tisza-Duna sikrj, vérrel szentelt földre, Hol minden kis rögöt édes emlék föd be : Hol az ég azúrja, puszták délibábja Elfogódölt lelked színes képe-masa. Ahol karcsú tornyok bámulnak az egre, Mintha mindegyikre fényes angyal nézné S azt vigyázná féltőn, imádkozva, óva, Hogy sohse szűnjön meg szép harangja szója. Aztán lel északra, hol a büszke Kárpát Őrzi széles puszták tarka délibábját, Hol csermely folyása, a folyók futása Olyan gyors, mint könnyed zaporos hullása. Hol völgykatlan mélyén, büszke bércek ormán Hogyha végig bömböl a szaladó orkán : Eszünkbe jut minden, bús négyszázad óla: Karaffa . . . Eperjes . . . börtön es bitófa;! . . . De a keserv mellett lelkesedés lángja Gyűl ki ma bensőnkben égve, sziporkázva S ünnepi zsolozsmánk felviszi az égig, Ahol csillag, lényük, az Isten szivéig '. S aztán szól biztatón, nagy tettekre készlön: Ősök nyomába, lépj, inkább ma, mint későn 1 Olvasd hű Mestered drága tanítását, Megment akkor is, ha halál völgyén járnál. Követsd, ragadd, ne hagyd lengő lobogóját S liládra a rozsai angyalkezek szórják. Hazát híven szeress és egyhazat tisztán S lengjen lelked előtt örök példaképén Nagy Bocskay István !! Légy tűrő és bízó a veszedelemben, Miként a hős Bethleni! Akkor ne, óh ne lelj, remeghet a gálya, Bömbölhet a tenger tajtékozó árja. Pokol gyászos átkot kiálthat az egre, Öltözhet a világ lalpig feketébe, Hegy, vöIüv Összedőlhet, égkárpit hasadhat. M'lliónyi csillag egymásba szaladhat, A hold vérré válhat, semmiségbe veszve, Millió világon szent diadallal győz Az Ige, az Eszme! Kürthy Károly. Farkas Mór vizsgázott fogtechnikus Nagy­károly, Wessslényi-utca 20. sz. Foghúzást, Fog'töanést, (plombok) Müfogakat A legremekebb kivitelben eszközöl. Én kicsi szépem. De szép is élni halálbetegen, De jó is nézni, — látni Tégedet. Amikor a holdfény a tengerbe omlik S rózsaszínre festi sápadt képedet. Mikor csengő-bongó alkony hull’ le rám En kicsi szépem, fehér ibolyám . . . Látod itt az édes, régi szép világ És melletted újra én is itt vagyok. Ne is vedd Te észre, hogy a két szememben Már az elmúlásnak bús könnye ragyog. Addig csókollak majd, mig forró a szám, En kicsi szépem, fehér ibolyám . . . Jaj, de nemsokára bekopognak értem, A szemem lezárja szelíd örök álom. Napsugártól ittas, lila hajnalon TJjra árvalány lesz az én kicsi lányom. Csúnya, barna földnek hantja hull’le 7ám En drága szépem, fehér ibolyám . ... [Nagykároly). Margitay Imre. HÍREK. Személyi hir. Jékey Sándor, várme­gyénk főispánja;, f. hó 24-én hivatalos ügyek elintézése céljából a fővárosba utazott, ahon- nan szombaton fog székhelyére érkezni. Kitüntetés. A király Madarassy Tibor­nak, a közöshadseregbeli 5-ik huszárezred orosz fogságban levő főhadnagyának, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréseid a harmadosztályú hadiékitményes érdemkerész- tet a kardokkal adományozta. Kinevezés. A pénzügyminiszter üt. Ko­vács Lajos V helybeli ügyvédet a nyíregyházai m. kir. pénzügyigazgatósághoz adóügyi biztossá nevezte ki. Pályázók. A legközelebbi vármegyei közgyűlésen betöltendő szolgabirói állásokra Schuszterits Béla es Sikolya Bálint közigaz­gatási gyakornokokon kívül Lasils Tivadar nagysomkidi helyettes szolgaoiró és egri Bonis Gábor tb. s.olgabiró tartalékos hadnagy is pályáznak. Áthelyezés. A kereskedelemügyi minisz­ter Holéczv Gyula kir. főmérnököt Zalaeger­szegről varosunkba helyezte át és az állam- épiteszeti hivatallönöki teendők ellátásával bízta meg. Holeczy Gyula már hosszú időn át mű­ködött államepiteszeti hivatalunknál és kiváló tevéke'iiykodesi vel bivatallőnoke es a felsőbb hatóságok elismerését, érdemelte ki. Hivataf- löoökt megbízatása, ezen érdemek elismerésé­nek következmenye. Egy jó fogás. Dicséretremeltó jó fo­gast. vitt veghez vasurnap rendőrségünk. Ugyanis lapunk IV évi október hó 17-eu megjelent 44. szamabun megírtuk, hogy rendőrségünk varo­sunkban kinyomozta és elfogta Szekeres Ferenc nevű közöshadseregbeli huszarörmeslert, ki 22,0130 K elsikkasztása után megszökött s midőn ezt átadta a helybeli katonai parancs­nokságnak, dacara annak, hogy éjjelre külön zárkába tettek es őrt állították mellé, az ör ügyetlensége vagy vigyázatlansága folytán el­illant s mikor a személyazonosságot megálla­pítani hivatott másik őrmester Debrecenből városunkba érkezett, Szekeresnek hült helyét találta. Ezen eset megtörténte óta Detnidor Ignác rendőrkapitányunk nem tudott meg­nyugodni, titokban nyomozott ezen ügyben s megtudta, hogy az őrmester egy itteni leány- : nyal levelezési folytat, megtudta azt is, hogy ! egyik levélben hívja a leányt, hogy menjen el hozzá, ö elküld erette egy tizedest, aki elviszi, 'az őrmester pedig a Nagykároly—Szolnoki [vasútvonal egyik állomásán fogja ötét várni, í A tizedes vasárnap reggel megérkezett, a le­ánnyal kiment a vasúti állomáshoz, hogy el­utazzék. Csepreghi Ferenc detektív magára öltötte katonaruháját, álbajuszt kötött fel és Preisz István tizedes civilben ment vele; fel- szállottak azon vonatra, amelyen a leány a tizedessel utazott. Éamhályfalvan a tizedes kiugrott a vonatból, beszaladt a váróterembe és jelentette az őrmesternek, hogy megérkez­tek s mikor az őrmester a leánnyal találkozott és ezt nagy örömmel üdvözölte, Csepreghi előzőleg egy főhadnagy előtt igazolta magát s aztán az őrmestert letartóztatta. Megmoto- zásakor 900 koronát találtak nála. Csepreghi és Preisz aztán megkötöztek az őrmester urat, bekísérték Debrecenbe s ott átadták a katonai parancsnokságnak. Embereinket végtelen nagy j örömmel fogadták Debrecenben és megdicsér­ték rendőrségünket az ügyes fogásért. Elszámolás. Niedermanné Baján Irén, a status-quo izr. isk. tanítónője, a nagykaro- i lyi status-quo izr. népiskola, szegénysorsu tanú-1 cipővel való ellátására gyűjtött. Befolyt 1090 Kor. mely összeget az alább felsorolt nemes- szivü egyének adták össze: Epstein Márk 100 j K. Shlésinger 40 K. Berger Ármin, Weisz Lajos, Kardos Aurél, Mózes Soma 30-30 K. [ Izr. nöegylet 25 K. Róth Lajos, Kaszovitzné, Özv. Markovics Mórné, Percei József, Dr. | Antal I. Dr. Sternberg Géza, Berger Jenő, Kaufmann Jenő, Dr. Sternberg Zoltán, Kauf­mann Dezső, Weisz Vilmos, Singer Mór, 120-20 K. Weinberger Ferencz 15 K. Haimann 1 Samuné, Rosenberg Bernát, Grünspann, Kala- foni, özv. Kaufman Józsefnó, Róth Lajos, Dr. Feldmann, Frankel Simon, Politzer Ignácz, [ Klein József, Lukács Lajos, Eignerné, Özv. Dr. Áldor Adolfné, Özv Sternberg Mórné, Stern­berg Dénes, Kerekes Vilmos, Spitz Dénes, NAGYKÁROLY £S VIDÉKÉ Kaufman Adolf, Moskovics. Dr. Cukor Lajos* j Cukor Márton, Brichta Miksa, özv. Sternberg Sándorné, Dr. Adler Adolfné, Weisz Antal, D’r. Melinda, özv; Kaufmann Izidoráé; Grüti- íeld Miksa* Lipsitz Márton, Klein Zoltán, öfcV, Rooz Samuné, Szegő Ödön, Dr. Kálmán Mik­lós, Dr. Blum, Kis Ignácné, Markovits Dániel ! 10-10 K. Ignálzné, Lővíri Mózes, Rosner Izi­dor, Bródi Mihály, Panet Márton, Gál Samu, Weiszmamii, Fried Bernát, Kesztembaum Mór­né 6*6 K. özv.. Sternberg Jenöné, Niederiiíaüu1 Samu, Klein Bernát, Kepecs, Weinberger S. Sámuel Elek, Reiter, Dr. Porgeszné, Sartcádi, Rosner Lázárne, Uerskovits Herman, Fried Lajos Áron Mór, Fazekas Menyhért, 5-5 K. id. Grosz József, id. Sternberg Sándor, Fran­kel Dezső, Keszier Mór, Felbermann, Grosz Laura, Fazekas Vilmos 4*4 Sva re Márkus, Klein Ignácz, Braun, Deics Sándor, Hemli. Spitz S. Róth M. Grünfeld Sándor, Peisnerné, Rosenberg S, Blau ignálzné. N. N. 2-2 K. N. N. Adler Gyula, L wy Dávid 3-3 K. Olvashat tatlan 4 Kor. A status quo izr. népiskola iskolaszéke, ez utón mond a nemes adakozók­nak halas köszönetét. Hivatalos hirdetmény. Ad. 2085/1917 sz. A nagykarolyi m. kir. pénzügyigazgatóság 42039—1917 sz. alatt kelt rendeleté folytán ezennel közhírre tetetik, miszerint Nagykároly varost illető s az 1917. evre penzügyigazgató- sági jóváhagyási záradékkal ellátott 1. II. osz­tályú kereset adó lajstrom 1917. évi novem­ber hó 3 napjától 1917. évi november hó 11 napjáig bezárólag Nagykároly város adóhivata­lánál közszemlére kiteletik. Felhivalik és figyel­meztetik tehat az adófizető közönség, hogy a kivetés ellen netani felszólamlásait az adóív­ben történt bejegyzeset követő 15 nap alatt annyival is inkább auják be, mert az elkéset­ten keadott íelebbezesek figyelembe vétetni nem fognak. A lajstrom a városi adóhivatal­ban a hivatalos orak alatt tekinthetők meg, a íelebbezesek ugyanott ii-yuji halók be. Kelt Nagykárolyban. 1917 október hó. 26-án. Nagy a. ü, tanácsnok. Felhívás adakozásra. 9469—1917 k. sz. Alispán urnák 13914—1916 és 19692/1917 számú rendeleter'e altalam Gyöngyös város és Szinfalu község tüzkárösultjai javara meg­indítandó gyűjtésre ezúttal is felhívom a kö­zönség figyelmét annál is inkább, mert itt az alkalom es kötelesség, hogy hálánkat fejezzük ki és viszonzást adjunk az ország azon jósá­gáért, amelyett éreztetett velünk, midőn Nagy­károlyt tűzvész pusztította el. A 1Ü0 koronás adományokat hirlapilag fogom nyugtázni. Nagy- 1 károly 1917 október 27. Debreezeni István, polgármester. 9469—1917 k. sz. Gyöngyös város tűz- károsulUai iavara Lukáesovits Janos befizetett 100 K-t Lakásom november 1-től Fény utca 35-szam alatt. Ko­vács kályhás. Hirdetmény. 9483—1917. k. szám. A nagykárolyi dohánybeváltó hivatal dohány áruknak a dohánybeváltó helységből a vasút állomásig fuvarozására versenytárgyalást — hirdet. — Az ajánlatok beadásának határideje 1917 évi november hó 20 d e. 11 - óra - Feltételek es ajánlati minta ugyanott vagy a városi iktató hivatalban megtekinthető. Kelt Nagykárolyban 1917 szept. hó- RT án. Deb- reczeni István polgármester. Az uj és használt zsákok feldől go­zásának és forgalmazásának korlátozása alkal­mából a debreezeni kereskedelmi és iparka­mara a következőkről értesíti az érdekeltséget. A rendelet rendelkezései alá esnek az összes mezőgazdasági termények, ipari és bányászati termékek csomagolásárak használatos jut ából, pamutból, kenderből, lenből, papírból vala mint ezeknek az anyagoknak keverékeiből vagy az ezekkel az anyagokkal kevert más anyago kból előállított szövetekből készült uj vagy hasz hált megtöltetlen zsákok. Mindazok, akik a felső rolt zsákok felett rendelkeznek, kötelesek készletü­ket az 1917. évi október 15 napján volt álla­pot szerint a Zsákbizotságtól (Budapest IV. i Párisi utca 2) vagy az elaőfoku iparhatóságtól beszerezhető bejelentő lapok felhasználásával egkésőbb 1917. évi október 25 napjáig a Zsákbizottság utján a kereskedelemügyi rai- nisteriumnak bejelenteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom