Nagykároly és Vidéke, 1917 (33. évfolyam, 1-54. szám)

1917-08-15 / 34. szám

NAGYKÁROLY ES VIDÉKÉ 8 a lakosságot búzával ellátni, megmozdultak, s} a szükséges mennyiséget a szomszéd járások területének terményeivel igyekeznek — a kor- j mány előzetes engedélyének kieszközlésével — j megszerezni. így Szatmár városa a vármegye 3 járására kiterjedőleg 500 vaggon búza beszerzésre kért engedélyt, s kapott is. | (Mellesleg légyen megjegyezve, hogy a szat- j máriak is panaszkodnak azon, hogy akadnak kapzsilelkü termelők, kik terményeikért 3-4- szeres uzsora árakat követelnek megszorult polgártársaiktól. A szatmári termelők sem | jobbak tehát a nagykárolyi deáknévásznánál, illetve termelők egyrészénél!.) Nyíregyháza városa pedig engedélyt kapott, hogy a lakos­ság a dadai alsó járában is vásárolhat gabonát. Hogy a nagykárolyi lakosság részére melyik járásban eszközli ki a város vezetősége a vásár­lási engedélyt, még nem tudjuk, de szintén megtette ez irányban a szükséges lépéseket, mert az itteni termelők sem képesek ellátni búzával az egész lakosságot, miután az ura­dalom mindössze csak 30 vaggon búzát bocsá­tott a lakosság rendelkezésére. Itt említjük meg, hogy az őstermelők kivételével minden­kinek — tehát a tisztviselőknek, iparosok­nak és kereskedőknek is — családonként nem 7, hanem havi 12 klg. évenként 144 kilogramm búza vásárlásra van joguk és igényük a mak- szimális áron : 50 koronáért, s nem 70—80, avagy ennél is magasabb árért. Bölcsen teszi, aki a vakmerő uzsorás termelőt feljelenti a rendőrségnél. Ez most igazán hazatias s a vásárló nagyközönséget tekintve, emberbaráti kötelesség és cselekedeti. A rendőrkutya ösztöne. Demidor Ignácz rendőrkapitánynak van egy 3 éves valódi vérbeli német juhász-kutyája, a mely kutya gondozás végett egyik rendőrtizedesnek van kiadva. Hogy a kutya mennyire beválik a nyomozáson kívül a védelemre is, azt bizo­nyítja az alábbi eset. A napokban a kutyát gondozó rendőrtisztviselő udvarában, véletlenül találkozott egymással két asszony, kik már régebb idő óta haragban vannak. Természete­sen a találkozás sem eshetett meg szóváltás nélkül, és a két asszony a helyszínen össze­veszett és ugyancsak nagy hangon és kímélet­len kifejezésekkel traktálták egymást. A rendőrkutya azonban a szokottnál hangosabb szóra rögtön figyelmes lelt és a két asszony közzé leült és figyelte a következményeket. De miután szó- szót követett, s a veszekedés a két asszony között annyira elmérgesedett, hogy teltlegességé fajult, és az egyik asszony a másiknak neki ment, hogy megüsse, arra a rendörkutya sem maradt tétlen, hanem neki ugrott a támadó asszonynak és jobb karját szájával keresztül fogta, de meg nem harapta, csak erősen megszorítva tartotta és igy a to­vábbi tettlegességet megakadályozta és mind­addig eljnem bocsájtotta, mig a rendőrtizedesné arra az engedélyt meg nem adta. Természete­sen a két asszony verekedési kedve azonnal lelohadt és menekült mindegyik a helyszínéről, feledve a haragot és bánva a találkozást. line ilyen a rendőrkutya ösztöne. Hadifoglyok merényletei. Németország­ban mind gyakrabban történnek gyújtogatások, állatok megmérgezése s ezeket hadifoglyok kö­vették el. — Párisból mazsolás süteményekben küldtek mérget a hadifoglyoknak az állatok megmérgezésére. — Ezekből az esetekből is látni való, hogy fokozottab éberséggel kell a hadifoglyokra vigyáznunk. Az 51—52 éves orvosok szabadsá­golása. A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy azok a katonai fölmentések, melyek határidőhöz vannak kötve, automatikuson mind­addig meghosszabbíthatók, amig a revízió alkalmából nem döntöttek az illető fölmenté­sek sorsa fölött. A rendelet szerint azok, akik április 20-ika után kérelmezték a fölmentésü- ket, nem julius 31-ig, hanem szeptember 30 ig várhatják be fölmentési kérvényük elintézését. Az 51 és 52 éves népfelkelők szabadságolása­kor teljes volt a tájékozatlanság az iránt, hogy ez a rendelkezés az 1865—66. évfolyambeli népfelkelő orvosokra is vonatkozik-e. A Külügy-Hadügy értesülése szerint az orvosokat is szabadságolják azok kivételével, akik önként jelentkeztek hadiszolgálatra vagy kötelezték magukat, hogy a h ború befejeztéig a hadse­reg szolgálatában maradnak. Művész idény a Színház-Mozgóban. Nagykároly szenzácziói a közeljövőben minden bizonnyal a Színház Mozgó legújabb műsorai lesznek. A leghatalmasabb művészek, a filmtechnika legszebb remekei vannak lekötve egymásutánban a szinház-mozgóban. Óriási áldozatok árán sikerült megsze­rezni azokat a filmeket, melyek vidéki városok színpadán még alig pár helyen voltak láthatók. Ez a hét a Mozgó művész-hete lesz, olyan hét, mely a közönség lelkében a legkellemesebb emlékeket kell, hogy -hagyjon. Augusztus 18-án, szombaton, az ,,Éjféli találkozás“ Berky Lilivel a főszerepben. A magyar filmtechnika legnagyobb remeke ez. Egy borongó fájdalmas lélek megrendítő tragi­kumát alakítja itt Berky oly hutással, hogy a külföldi filmek minden tökéletességük mellett sem hasonlíthatók e darabhoz. Augusztus 19-én, vasárnap, „Az utolsó futam“ kerül vászonra. Egy minden ideget izgató drámai film, mely hatásában minden mást felülmúl. A versenytéri párás, meleg élet, izgalom, kétség és remény csodálatosan ügyes, mesteriesen szövevényes alakítása e film. Augusztus 20-án, hétfőn: Alexandre Dumas világhírű regénye, a ,,Kaméliás Hölgy“ lesz látható Clara Kimbal-Younggal a cím­szerepben. A világirodalom egyik legszebb regénye talán még jobban érvényesül a filmen, a szomorú, bánatos lemondás, az érzelmek kifejezése nem volt még igy látható. Clara Kimball ezen a filmen fog bemutatkozni a nagykárolyiaknak. Ö az, ki a Szibéria és Pog­rom hősnője volt, ki letörte a mozi-csillagokat egyetlen felléptével. Auguszlus 22-én, szerdán, a „ Vampirette“ ez. drámai mü és Magde Lessinggel a ,,Nők barátja“ lesz bemulatva. Egyik darab sem szorul dicséretre. Augusztus 25 én a „Kivándorlók“ ez. dráma kerül sorra, egy poetikus, örökbecsű film. Mi jár a katona családjának ? címmel dr. Pongrácz Jenő tanulmányt irt, amely a katonák hozzátartozóinak segélyeire, a rokkan­tak, hadiözvegyek és hadiárvák járulékaira vonatkozó összes rendeleteket olyan módon ismerteti, hogy mindenki könnyű szerrel meg­találja az őt érdeklő részleteket. A tanulmány közérdeket szolgál, mert a hivatalos, nehezen érthető rendeleteket népies módon magyarázza és a segélyezésekre vonatkozó intézkedéseket külön csoportokba osztva könnyíti meg a tájékozódást. A tanulmány, amelyhez Weltner Jakab irt előszót, a Népszava könyvkereske­désében (VII., Erzsébet-körut 35) jelent meg. Ára 60 fillér. Minden könyvkereskedésben kapható. Grófnő és cigányprímás házassága. A „N. W. Tagblatt“ soproni táviratot közöl, mely szerint Nyári József cigányprímás, Nyári Rudi teslvérbátyja, feleségül vette Vratiszlav Margit grófnőt. Az uj pár most a cigányprí­más sopronmegyei rokonainál lakik. A soproni távirat egyúttal még azt is közli, rfúgy Nyári Rudi is újból nősük Nyári Rudi első felesége tudvalevőleg Festetich Vilma grófnő volt, aki nemrég meghalt. Nyári Rudi menyasszonya e hir szerint, szintén grófnő. Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Szentpéteryné Kandó Katalin nagy­károlyi és Csermák Matild gyalui állami óvó­nőket saját kérésükre jelen minős 'gükben köl­csönösen áthelyezte. f Gyóni Gézi. Egykori ideális lelkületű pozsonyi lutheránus theologu-, kinek értékeit egyszer majdnem örökre megsemmisítette egy szerencsétlen perc, újra mélyen megindította, megrázkódtatta akivalóságait megbecsülni tudók lelkeit. Ezúttal nem merész szárnyalásu, sas­röptével versengő g pmadár hozta gondolatai­val, nem is női kezekben hazajutott emésztő vágy ik, szabadulás utáni óhajtozások finom kifejezésével, hanem megrendítő halálhírével vonta ismét nevére a közfigyelmei. Gyóni (Áchim) G;za meghalt. Immár kétségtelen bizonyosságu lett annak a sürgönynek alapján amelyet Rákosi Jenő kapott Kraszria jarszkbói: „Gyóni Géza, a magy. kir. 8. honvéd gyalogezred zászlósa, jú­nius hó 25-én meghalt, miután testvérének elvesztése megzavarta elméjét. Molnár alezre­des, a hadifoglyok ezredparancsnoka.“ Megölte a lelke. Az a végtelen finomságú lélek, amely a lelki értékeket — a becsületet Pozsonyban, honszerelmet a harcmezőn — az életnél is többre becsülte. Amit megtörni nem tudtak az élet harcai, kemény küzdelmei — mikből sok kiju­tott a sokáig mellőzött poétának — nem tudták megtörni a véres tusák borzalmai sem, azt a lelket éppen végtelen finomsága ölte meg. A mikor megroskadt a fájdalom súlya alatt, mely testvére : Áchim Mihály főhadnagy halálával reánehezült. Megtört és elborult elméje. S az eszmék örök biiodalmába, miknek oly kedves pzavu dalnoka volt, úgy ragadta át a» halál, így a „magyarbárd“ is egy emlék már csupán. De örökkön élő. Hazája s ev. egyháza büsz­kén sorozza e papfit is halhatatlanjainak Pan- theonjába. Mint olyat, ki második Petőfiként e világégés borzalmai közepette tisztán — eddig a legtisztábban — fejezte ki dalaiban az örök emberit. Ezért nem lesz nemzedék a hármas­halom és négyfolyó vidékén, mely meg nem állna a szellemi kincsnél, amit irodalmunkban a »Gyóni“ név képvisel. Megáll a mai nem­zedék is, mely az ő most messze porladó csontjai fölött fog naggyáfejlődni. Megállunk mi is és Przemysl Tyrtaeusát szeretettel teljes bámulattal zárjuk szivünkbe. Még mélyebben most. Hogy sorsa oly megrendítő lett. Hogy az a lelki finomság nemcsak Írásaiban, de a valóságban is oly szomorúan nagynak bizo­nyult. Az ily lélek elölt, mely magában is örök érték embersorban, csak fájdalommal hajtja meg a kegyelet lobogóját minden ma­gyar ember. A tisztviselők kertje. Az eddigi kimu­tatás szerint 59 városban és 35 községben alakítottak a tisztviselők kertészcsoportokat, s 9387 lisztviselő 2,078,110 négyszögöl nagysá­gú területeket fog megművelni az országban. — Hogy a nagykárolyi tisztviselők is be vannak már számítva? — nem tudjuk. A jelentés szerint »a sorból egyetlen nagyobb város sem maradt ki“ — tehát Nagykároly r. t. városa sem. Vagy igen ? 1 . . . A megindult moz­galom után mintha teljes szélcsend volna ! Haláleset. Berta József 42 éves, nőtlen, r. kath. vallásu 20-ik honvéd gyalog ezredbeli Botfa (Zala m.) szül. gyalogos, az itteni városi közkórházban folyó év aug. 14-én Has- hártyalobbban elhalt. Hirdetmény. 7138—1917 k. sz. Köz­hírré teszem, hogy gyümölcslének romlástól megóvására ideiglenesen további rendelkezésig — alkoholon kívül még a következő konsór- váló anyagokat szabad használni: 1. Benzoe- savas nátriumot, még pedig egy liter nyers gyümölcslére legfeljebb P5 (egy és fél) gram­mot. 2. Benzoesavat, még pedig egy liter nyers gyümölcslére legfeljebb 0‘5 (fél) gram­mot. 3. Hangyasavat, még pedig egy liter nyers gyümölcslére legfeljebb 2‘5 (két és fél) gram­mot, a kereskedelmi forgalomba szokásos 25-°/0os vizes hangyasavoldatból tehát legfeljebb 10 (tiz) grammot. Az igy konservált gyümölcslét a használt konserváló anyag neméhez képest „benzoesavas nátriummal konservált*, „benzoe savval konservált“ vagy „hangyasavval kon­servált" szavakkal kell megjelölni. Nagykároly, 1917 aug. 10. Debreczeni István, polgármester. Egy üzletet ismerünk még, hol kávépótló kapható. Fény­utca, sarokbolt. A tisztviselők és munkások hábo­rús ellátása. Az uj kormány elsőrangú had­viselési érdeknek tekinti a munkások és tiszt­viselők ellátását és ezt államilag kívánja biztosítani. Gondoskodni akar arról, hogy a munkások és tisztviselők körében alakult beszerzési csoportok el legyenek látva élelmi­szerekkel és felöleljék a kisebb tisztviselők minden ágazatát és az egész magyar mun­kásságot. A kormány belátja azt, hogy a háborús pótlékokkal, segélyekkel és a fize­tések felemelésével a kisebb javadalmazásu állami tisztviselők és munkások háborús ellá­tását nem biztosíthatja és ezért kiván gondos­kodni az egész ügynek állami kezeléséről. Szeged több gabonát követel a dolgozó népnek. Somogyi Szilveszter dr. polgármester föliratot intézett a kormányhoz, amelyben kéri, hogy a kormány rendeletével szemben az őstermeléssel foglalkozóknak 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom