Nagykároly és Vidéke, 1916 (32. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-19 / 3. szám

3 megtartandók lesznek. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter ennélfogva felhívást intézett a közigazgatási bizottsághoz, amelyben felhívja, hogy az állandó vizsgáló bizottság tagjainak megválasztása és a bizottságok megalakítása iránt intézkedjék. — A bizottsági tagok kine- j vezése két évre szóló megbízatással fog j történni. A vallásos estély a Protestáns Társaskörben f. hó 13-án szép számú közönség jelenlétében lett megtartva. A közönség ép oly magas nívójú tanul­ságos előadásokban gyönyörködhetett,! mint eddig. Az öt remekül előadott ha­zafias és vallásos hosszabb költemény mélyen meghatotta az áhitatos figyelem-1 mel érdeklődő halgatóságoL Minden sza­valat után a migytetszés jeléül újra lám­pák elé hivta a közönség meleg sziv- patiája az ügyes szavalókat. A megható j szép költeményeket szavalók koszorújába pompásan illeszkedett be Kürthy Zoltán reí. s. lelkész vallásos tárgyú hatalmas és tartalmas felolvasása „Az Isten nem személy válogató“ c. a mindennapi életből vett találó és- megragadó példákkal élénkített gyönyörű felolvasását mindvé-i gig íeszült figyelemmel és meleg érdek­lődéssel hallgatta a közönség. A tetszés-i nek szinte szűnni nem akaró tapsa azt bizonyította, hogy a vallásos estélyeket szorgalmasan iátogató nagyközönség szí- j vesen hallgatná gyakrabban is a felolvasó tanulságos értekezéseit. — A legköze­lebbi estély f. hó 27-én lesz megtartva. Adományok. Erdöszáda községbeni gyűjtés a hadiárvaház részere 1 K. 78 f; Mezőaranyos községbeni gyűjtés a hadiárva­ház részére 7'60 Pechy Lászlóné úrnő gyüj- tőivén a Gindele Ignáczne által adományozott 20 koronával együtt 103'5Ü Szinerváralján gyűjtés a hadiárvaház részere 80'80 Ft. Hat­ezer Ernő kegyesrendi kormánysegéd es szent- széki tanácsos adománya 20 Tiszabecs 40*22, Miloía 43, Urka 16, községek adománya a hadiárvaház részére összesen 99*22, Porosa 1- ma községbeni gyűjtés a hadiárvaház részére i 48*47 Bödokv István kismajtényi körjegyző adománya újévi üdvözlet megváltása czimén 4 Biró György adománya az érkörtvélyesi jegy­ző utján a hadiárvaház részére 5 Penyigei Viola adamánya Péchv Lászlóné úrnő gyűjtő- ivén 4 Szatmárudvari községbeni gyűjtés a hadiárvaház részére 23*80 Iriny községbeni gyűjtés a hadiárvaház részére 60*20 Gyűjtő szekrényekből begyült összeg 13 Szamosujlak községbeni gyűjtés a hadiárvaház részere 17*20 Gzégénydányád község adománya a hadiárvaház részére 26'96 Ombod községbeni | gyűjtés a hadiárvaház részére 46*90 Gyügye községből befolyt adomány a hadiarvaház ré­szére 11*20 Gyászeset. Egeli Pál nyugalmazott róni.! kath. kántortanitó f. hó 17-én 77 éves korában elhunyt és tegnap délután nagyrészvét mellett tetetett örök nyugalomra. Dr. Egeli Imre I helybeli ügyvéd édes atyját gyászolja az j elhunytban. A család a következő gyászje-- lentést adta ki: Alulírottak a kiterjedt rokonság j nevében is szomorodott szívvel jelentik, hogy a legjobb apa EGELI PÁL nyugalmazott róm. kath. tanító f. hó 17-én reggel 9 órakor éle­tének 77-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt. A megbol­dogult földi része f. hó 18-án d. u. 3 órakor fog a róm. kath. egyház szertartása szerint a helybeli Rozália temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise áldozat pedig f, hó 19-én reggel tél 8 órakor fog az Egek Urának bemntattatni. Nagykároly, 1916. január 17. Áldás és béke legyen porai felett 1 Egeli Mihály nejével és gyermekével, Egeli1 Gyula nejével és gyermekeivel, Egeli Ferenc! nejével és gyermekeivel, Dr. Egeii Imre nejével és gyermekeivel, mint gyermekei. Pósz Pál í gyermekeivel mint vője. Hazahozták Nedeczky kapitányt, a nagyváradi Vilmos-huszárok daliás tisztjét, a i hadi ékitmónyes érdemkereszt tulajdonosát, NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE aki 1914. október 21-én Stary Sambornái az oroszok ellen vívott ütközetben hősi halált hait. A hős huszárkapitány városunkban végezte iskoláit. Hamvait a szatmármegyei Kocsordon a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A temetésen az ezred tisztikara képviseltette magát. A osanálosi róm. kath. iskola vezetősége által rendezett s az iskola növen­dékei által előadott karácsonyi pásztorjáték összes jövedelme 359 K 32 fillérré rúgott. Ebből az összegből leszámítva 97 K 22 f. kiadást, maradt háborús jótékouycélra 262 K 10 f., mely összegből a háború által sújtott kárpáti felvidék nyomorának enyhítésére 150 K, házi hőseinek emlésoszlopára pedig 112 K 10 f. fordittatott. Utólagosan is ki kell emel­nem, hogy a feltűnően szép siker biztosítása érdekében a legtöbbet fáradoztak : Rokk Gizella tanítónő, Krasznai József tanító és Brandt Dezső h. jegyző. Azonkívül köszönettel tartozunk a nagykárolyi Legényegyesület mélyen tisztelt elnökségének és Nagykároly városának a szük­séges diszle ek szives átengedéséért, valamint Luczay János urnák a jutányosán eszközölt ügyes maszkirozásáert. — A esanálosi róm. kath. iskola elnöksége. Szatmárvármegye közigazgatási bizottsága f*. hó 14-én tartotta ez évi első rendes ülését főispánunk elnökletével, kit dr. Falussy Árpád biz. tag üdvözölt, kifejezve a bizottság jó kivánatait. Az alispani jelentést tudomásul vette a gyűlés, valamint a vármegye főorvosának, tanfelügyelőjének es államéplteszeti hivatal főnökének a figyelmet semmi különö­sebb eseményre fel nem hivó jelentéseit. Két interpelláció is volt: a virilis névjegyzék ösz- szeáliitása s a telefon hálózat letesilése tár­gyában. Alispán adott választ a két interpel­lációra akként, hogy az első esetben a mulasztás az egyes adóhivatalokat terheli, a másikra pedig a fokozatos fejlesztést ígérte válaszoló. Rendőrségi hírek. Általános közóhaj­nak tett eleget városunk elöljárósága, midőn szabályozta a tűzifa és kőszén befuvarozásának diját. Az okos rendelet vegre vegei vetett az e téren fennálló, tarthatatlan állapotnak, meg­állapítván, hogy egy köbméter fának a vasúttól s a faraktárakból a város bármely részére, avagy a város bármely lakott részéből más részre történő szíllitási dija 2 korona, az ezen felül szállítandó minden egyes köb­méter fáért követelhető még annyiszor i K 60 f. ahány köbméter száliittatik. Szénnek hasonló utón történő szállítási dija métermázsánként 40 fillérben állapíttatott meg akként, hogy ezen megállapitás legalább 5 (öt) métermázsa szén szállításánál érvényes. Megöléssel fenyegetés. Róth Emánuel nagykárolyi kereskedő panaszt tett a rendőr­ségnél, hogy Asztalos Ferenc nagykárolyi Somos-utcai lakos több Ízben reszeg állapotban betért üzletébe s italt követelt. Miután Róth nem adott neki, megöléssel fenyegette s állan­dóan rettegésben tartja. Legutóbb is, midőn nem kapott italt, bosszúból egy darab téglát dobott ba az ablakon keresztül. Rendőrség Asztalos Ferenc ellen ingatlan vagyonrongálás és közcsendháboritás miatt az eljárást meg­indította. A tábori csomagok. A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, mely a tábori postacsomagok súlyhatárát a táborba irányuló, valamint a táborból eredő forgalomban 5 kg. helyett 10 kilogrammban állapítja meg. — A hadseregfőparancsnokság közlése szerint a német császári 11. hadsereghez beosztott magyar és osztrák katonai személyek részére csomagok ezidő szerint nem továbbíthatók. Hazafias diákok. A helybeli polgári fiúiskola és gimnázium szaniszlói gör. kath. tanulói karácsonyi betiehemes játékukkal kere­sett 100 koronát a szatmármegyei elesettek árvái részére építendő árvaház javára adomá­nyozták. A derék fiukat nemes munkájukban Papp Elek gör. kath. esperes és szaniszlói Nutz Etelka szaniszlói tanitónő voltak kegyesek támogatni. A 100 korona adomány Dr. Adler Adolf ügyvéd urnák lett átadva rendeltetési helyére juttatás céljából. Utonállás. A rendőrségnél Dobrán László nagykárolyi lakos panaszt tett, hogy múlt hó 31-én reggel fél 7 órakor, mikor munkába ment, Sebők Endre minden ok nélkül neki ment, balfüle mellett késsel megszurta s rajta levő felsőkabátját összehasogatta. Az eljárást j a rendőrség megindította. Dohánylopás. Most szállítják be a dohánytermelők a dohánygyárba a múlt évi dohánytermést szekerekén. Állandóan ólálkod­nak a kocsik körül csavargó suhancok s alkal­mas pillanatban meglopják a rakományt. A pénzügyőrség eddig 15 suhancot kapott rajta a lopáson s az iratokat áttette a rendőrséghez eljárás és a tolvajok megbüntetése céljából. Figyelmeztetés. Akik a harctéren hősi halált halt hozzátartozójuk tetemeit hazaizál- j litani kívánják, miután az exhumáiási és halott szállítási ügyek Európaszerte egységes irányítása és az egyes családok kizsákmányo- | lásának megakadályozása céljából megalakult I a Nemzetközi Halottszáliitási iroda, amely a vármegye közigazgatási területéről érkező megbízások tekintetéaen a vm. árvaszéki | elnök ellenőrzése alá helyezte magát, az érdek­lődők forduljanak hozzá és szives készséggel ] áll a közönség szolgálatára. Úgyszintén, akik hadi árvák örökbefogadására, vagy tartására vállalkozni akarnak, a délelőtti órákban 1 jelentkezhetnek a vm. árvaszék elnökénél, aki esetleg levélbeli megkeresés utján is rendel­kezésére áll bárkinek is. Egy orosz fogoly megverte a gazd­asszonyát. Régebben mondjuk, hogy az orosz ; foglyokkal való túlságos barátkozás nem fog | jót szülni. — Annyira kinyílt a szemük a íog- : lyoknak az állandó braíyizás folytán, hogy sok helyen máris nem munkásoknak, hanem a hadban levő gazda helyettesének érzik magukat s ellátják inég a gazdasszony baját is, ha razonirozní mer. — Példa erre Szarvason Farkas Jánosné esete, akit az orosz fogoly kivert a tanyából s kénytelen volt kérni az orosz elvételét es megbüntetését. Öngyilkosság. A lapunk múlt számában említett Erdélyi Erzsébet, aki gyufaoldattal kevert marólúgot ivott, vasárnap meghalt. A i kiszenvedett holttestét hétfőn felboncolták s I kedden délután temették el a városi köz­kórházból. Német nyelvtanitót keresek, ki a német nyelvet tökéletesen érti. Ajánlatokat a kiadóhi­vatal továbbit. Gondos anyák a hideg időszak be­álltával megfogadják az orvosi tanácsot s gyermekeiknek Csukamájolajat adnak. E célrá legajánlhatóbb a ZOLTÁN-féle, mert kellemes izü, szagtalan s ezért gyermek, felnőtt szívesen veszi. Egy üveg ára K 2.80 a gyógyszertárakban. Népmozgalmi kimutatás. — 1916. január hó ll-töl 1916. január hó 18-ig. — Születtek: Szlávik István kereskedősegéd | leánya: Ilona Margit ág. hitv. ev. Frits Béla kereskedő fia: Béla ág. hitv. ev. Bélteky Ist­ván csizmadia fia: Sándor gör. kath. Szabolcsi ! Mihály m. kir. csendőr őrmester leánya: | Adél gör. kath. — A születtek száma: 15. Kihirdetésre jelentkeztek : —. Házasságot kötöttek: Jivon vagy Orosz György kőmives özv. g. kath. Lang Erzsébettel j özv. róm. kath. Makai János p. ü. napidijas gör. kath. Gzeglédi Máriával ref. Szűz Lajos j városi tűzoltó ref. Suta Erzsébettel gör. kath. I Krajnik János napszámos ref. Major Máriával I gör. kath. A házasság kötések száma: 5. Meqhaltak: özv. Kun Jakabné szül. Rozenfeld Betti izr. 90 éves végelgyengülés, Halász Amália férj. Akkermaun Ferencué gör. kath. 30 éves, gerincvelőlob. Szlávik Ilona I Margit ág. hitv. ev. 7 napos, görcsök, Feusz- ter Lipót szabó izr. 62 éves gyomorrák. özv. j Fógel Adolfné szül. Bodnár Mária róm. kath. i 85 éves, végelgyengülés, Frits Béla ág. hitv. ev. 10 napos görcsök Németi Erzsébet gör. kath. 19 éves tüdővész, Gründl Edéné szül. Vangel Mária róm. kath 80 éves, végelgyen­gülés Egri Sándor napszámos gör. kath. 67 éves Bright kór. Egeli Pál nyug. tanitó, róm. kath. 77 éves, gyomorrák. — A halottak, száma; 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom