Nagykároly és Vidéke, 1915 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1915-12-29 / 52. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE 3 tosan előadott Himnusz után Gábor Andor sikerült színpadi tréfája: „A kozák“ került szinre. Két jóképű magyar baka járőri szol­gálata alatt elfog egy kóbor kozákot, kit mindjárt meg is kínálnak az elemózsiájukból. A kozák csakhamar bezabál mindent, még a sót, paprikát is, a két magyar a nagy ámu- iásba csak azon veszi észre, hogy ők éhen maradtak. Fölszedelőzködnek s a kozákot minden rimán kodása ellenére is otthagyva elmennek. A sikerült jelenetet igen ügyesen játszották meg a fiuk, különösen a bakák szerepét, Rokk Ilonka precíz zongorajátéka elsőrendű élvezetet nyújtó pontja volt a mű­sornak. Juhász Ferenc hatásos szavalata után Vitek Karcsi nagy sikerrel hegedült el egy nagyobb szabású darabot. Sok derűt keltett, a „Szalmaözvegy“ c. egyfelvonásos bohózat. Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após groteszk figuráját, Hálák Fereuc rendkívüli színészi ügyességgel játszotta Tyukoss körjegyző szerepét, ki megszabadulva az após felügye­letétől, rögtön kirúg a hámból. Kitünően adta a részeget. Frank Andor a szobalányt csaló­dásig hűen és közyetlen hűséggel alakította. Nagyon talpraesett ügyes játékot produkált Ligethy Lajos, mint Hapták káplár, ügy a darab ügyes fordulatain, mint a szereplők játékán sokat derült a közönség és a játszókat ismételten lámpa elé hívta. Nagyon kedves volt a karácsonyi tábori jelenet. László Sándor és Balogh Gyula jóízűen játszották a két posz­tóié katonai, amint a karácsonyi szeretet- adományt mulattató megjegyzéseik mellett bontogatják. Nagyon kedves a jelenet vége, mikor a csomagba pakkolt arasznyi karácsony­fát meggyujtják s hiába szólnak a lövések, letérdepelve mellé, fújják a betlehemes éneket „Menyből az angyal Szent üzenettel eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok . . .“ A nagy tetszés mellett lezajlott műsort az énekkar indulója zárta be. A rendkívül sikerült elő­adás Sarkadi Sángor tanár, főrendező ügyes­ségét és nagy ügybuzgalmát dicsérte. Az ün­nepély tiszta jövedelme a helybeli elesettek árváinak jut. — Felül fizetni kegyesek, voltak : Braneczky József 3 K, Rokk Ferenc 2 K, Récsey Ede, Rédei Károly, Vidákovich Dániel, Kesz- tenbaum Henrik es N. N. 1—1 K-t, Szigethy Lajos, N. N., N. N. husz-husz fillért. Gyászeset. Súlyos csapás érte ismét Jenser Mihályt a főgimn. rajztanárát és csa­ládját. Pár héttel ezelőtt vesztették el fiokat, ki a harctéren hősi halált halt, most pedig egyetlen leányok Lillyke december 18-án Pel- söczön a gyógyintézetben halt meg éleiének 13-ik évében. A vigasztalásnak áldott Istene nyújtson édes vigaszt a sok csapással sújtott családnak. József főherceg és a nagykárolyi honvéd. Katz Lajos nagykárolyi bádogos-mesternek az olasz harctéren egy roham alkalmával egy golyó átfúrta a tüdejét. A súlyosan se­besült honvédet a kötöző helyre s onnan kórházba szállították, ahol József főherceg meglátogatván a sebesülteket, Katz azon ké­relmét terjesztette elébe, hogy engedje meg neki azt, hogy ápolás céljából a nagykárolyi Vöröskereszt kórházba szállitsák. A főherceg készséggel adta meg erre nézve az engedélyt és utasításba adta Katznak azt, hogy meg­érkezéséről tegyen neki jelentést állapotáról. Katz megérkezése után teljesítette a paran­csot, amelyre a főhercegtől az alábbi saját­kezűig irt levelezőlapot kapta: „Igaz örömmel értesülök, hogy annyira javult sebed, hogy minden ve­szélyen túl vagy. Hogy vissza akarsz sietni a hős 39 es bajtársaidhoz a harc­térre, hogy közös szép hazánkért to­vább küzdhess, azt tudtam, mert ismer­lek benneteket s tudom, hogy nemcsak hős katonáim, hanem derék hazafiak is vagytok mind. Gyors javulást kívá­nok Neked továbbra is és örülni fogok, ha épen visszatérsz szeretett csapataim körébe. Üdvözöl Téged Harctér, 1915.'dec. 7. József főherceg.“ Katonaság ügye. A 12-ik honvédgyalog­ezrednek városunkba való áthelyezésének kérdése eldöltnek tekinthető, merta „Közér­dek“ laptársunk értesülése szerint az ezred to­vábbra is Egerben marad. Hogy Éger város mily fontos érdeknek tekinti a katonaság ott- maradását, bizonyitja az a tény, hogy fel­ajánlotta a hadvezetőségnek, hogy 120,000 korona költséggel barakkot épit számukra, így tehát a katonaság ügye ismét lekerült a napirendről. Lapárverés. A „Polgári Olvasókör“ az összes lapokat január 2 án, vasárnap délután 3 és fél órakor lógja elárverezni. Széngázokozta halál. A szomszédos Teremen szengáz okozta halálát — saját vigyá­zatlanságuk folytán — egy öreg házaspárnak. Kapocsén János és neje magányosan élő házastársak kis lakásuk szobájának takarék- tűzhelyét szerdán este jól megrakták kőszénnel s miután az már izzott, a füstöt kivezető csövet elzárták, hogy a meleg tovább tartson a szobában. Ezután, —- mint akik rendben hagytak mindent — éji nyugalomra tértek. Az el nem égett szén füstje és gáza azonban a tűzhely ajtaján a szobába tódult s az öreg házaspárt — alvásközben — megfojtotta. Csak pénteken reggel vették észre a szomszédok a szomorúan gyászos esetet. Midőn az ajlót betörték, az öreg Kapocsén házaspár már halott volt s a szobában levő házi cica és 2 tyuk is kiszenvedett. Az öreg házaspárt vasár­nap d Jután kisérte ki a falu népe nagy rész­véttel a temetőbe. Vajha a szomorú eset a kellő óvatosságra és vigyizatra intene min­denkit. Adományok. A Vöröskereszt Egyesület helybeli fiókjához újabban a következő ado­mányok folytak be: Nagykároly várostól a katonák karácsonyára 58 K 40 f., Városi tiszt­viselők november és december havi fizetésük­ből felajánlott összeg 57 K 35 L, Gorzó Emma gyűjtése a katonák karácsonnyára 5 K, Kerekes Erzsiké adománya a katonák kará­csonyára 5 K, Spitz Ibolyka gyűjtése a katonák karácsonyára 21 K, Gacsály, Gsászló és Ro- zsály községekben! gyűjtés a hadi árvaház részére 50 K, Gsomaközi r. k. egyház ado­mánya a katonák karácsonyára 25 K, Lovas Ilonka gyűjtése a katonák karácsonyára 11 K 30 í. Összesen : 233 korona 05 fillér. Gyermek előadás lesz a Protestáns Társaskörben 1916. január 2-án vasárnap este 6 órai kezdettel 40 filléres belépő díjjal a háborúban megvakult katonák részére. Szinre kerül: „Emma és Olga“. Szereplők: Hill Lujzika, Cristóph írónké, Szolomájer Magduska, Kertész Erzsiké, Cristóph Rózsika, Cristóph Sacika, Grosz Margitka és Andó István. Felülfizetések, teki.itve a nemes célt köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. A jótékonycélu kedvesnek Ígérkező gyermek előadásra ezúton is felhívjuk a kö­zönség szives figyelmét és meleg érdeklődését. Elszámolás a főgimnázium 'és leányiskola ünnepéről. Felülfizettek : Köl- csey-nyomda munkadij elengedés fejeben 24 K, Nonn Gyula 10 K, Romándy Gézáné (Fény) 6 K, Berger Armin, Falussy Árpád, Palcer Ernő, Szakáll Béláné (Csomaköz) 5—5 K, Bárdos Oszkár, Kemény Ferenc (Vállaj), dr. Adler Adolf, Hirshler Samu (Érszakácsi), Huszthy András, Lévay József, Marchis Romu­lus, Láng Gyula (Vállaj), Pásztóy Dénes (Szaniszló), Récsey Ede, Rónay István (Csa- nálos), dr. Schönpflug Béláné, Székely Gyula (Mérk) dr. Sternber' Géza, Tattay Irén, Tóth Lajos, dr. Várady János, Zoboky Vince 2—2 K, özv. Jakab Zoltánná, H. Király Ferencné, Klein Ignác, Kiss György, Luczay Margit, N. N., Pénzéi Mihály, Rédei Károly. Szolomájer János, Szórán Mária 1—1 K. Á felülfizetők- nek a katonák nevében is ezúton mondok hálás köszönetét. Bevétel a felülfizetés s a „Karácsonyest“ füzeteinek árusításából befolyt összeggel együtt 413 K 60 fillér. Kiadás (diszlethasználat, maszkirozás, műsor, belépti­jegy, a „Karácsonyest“ kinyomtatása, a kará­csonyfa feldíszítése, pódium szállítása, függöny felszerelése es más kisebb kiadás) 117 K 8Ö f. Tiszta bevétel 395 K. 80 f. Ezen összegből 206 doboz cigarillost vettünk a katonák részére 247 K. 20 f. értékben a hátralevő 48 K 60 f. pedig dr. Vetzák Ede urnák, mint a Vörös­kereszt alelnökének adtam át. Nagykároly, 1915. december 28-án. Braneczky József kegyesrendi tanár. Hősök halála. Manherc Mátyás mező- petrii, Farkas Lajos érdengelegi, Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi halált haltak. ^ Színészet. Neményi László színigazgató január hó 1-én kezdi meg városunkban a sziniszezont a Tiszavirág cimü operettel. A társulat újra lett szervezve. A társulat kiválóbb nőtagjai. Kürthy Böske op. szub- rett, Szabó Mili koloratur énekesnő, N. Sze- lényi Ilona op. és vigj, szubrett A. Szabó Ilona drámai és vigj. anya, Sándor Julia szende és fiatal hősnő és Filó Jolán énekes naiva és társalgási színésznő. Hogy lehet megtudni friss e a tojás. Ha néhány kanál sót felolvasztunk egy liter tiszta vízben és a tojást abba beletesszük, akkor mindjárt megtudhatjuk, hogy friss-e a tojás. A friss tojás az edény fenekére fog süjedni, ha 3 napos, akkor a folyadékban úszkál, ha több, mint öt napos, akkor a fel­színén úszik. A magyar katona családjának készült az az értékes zenegyüjtemény, mely „Rózsavöl­gyi Karácsonyi Album 1915“ cim alatt ka­rácsonyra került forgalomba. Az album az 1914 évi értékesebbnél értékesebb operett, kabaré-, műdal, katona-nóta, szalon és tánc­darabokat tartalmazza. Az album hasonló a múlt évben megjelent zenegyüjteményhez, azonban tartalma sokkal értékesebb kiállítá­sa Ízlésesebb, mint múlt évi volt. Alkalma­sabb ajándékot karácsonyra nem adhatunk a zenét kedvelőknek, mint a „Rózsavölgyi 1915. évi Karácsonyi Albumát“. A szines címlappal ellátott fűzött példányok ára 5 kor., Ízléses, egész vászonkötésben 7 kor., Kapható lapunk kiadóhivatalában, a helyi ; könyvkereskedésekben és a kiadónál Rózsa- j völgyi és Társánál IV., Szervita tér 5. Gondos anyák a hideg időszak be­álltával megfogadják az orvosi tanácsot s gyermekeiknek Csukamájolajat adnak. E célra legajánlhatőbb a ZOLTÁN-féle, mert kellemes izü, szagtalan s ezért gyermek, I felnőtt szívesen veszi. Egy üveg ára K 2.80 a gyógyszertárakban. A 42—50 éves bevonulása előtt keresse ! fel az Első Magyar Általános Biztositó Társa­ságnak az Önsegélyző Népbanknál levő főügy­nökséget, hol 30,000 koronáig biztosíthatja magát a háború veszélyeire mindé pótdija nélkül a rendes díjtételek mellett. Ezen ha­zánk egyetlen legnagyobb magyar biztositó társasága már eddig is óriási összeget fizetets ki a háborúban elesettek hozzátartozóinak és igy nem csoda, ha mindenki bizalommal for­dul hozzá is igyekszik magát bisztositani, hot { zátartozóiról gondoskodni. Á biztosított tőkét minden levonás nélkül a legrövidebb időn folyósítja a kötvényben megjelölt kedvezménye­zettnek. Hirdetmény. Az Aspirátó légnyomási! mosógép egyedárusitását Bizományilag Nagykároly és vidékére átvettem és lakásomon, Görbe- utca 12. sz. alatt 1916. Január o-töl minden séerdán délután 3—4 óra között Gépmosást tartok az érdeklődő t. közön­ség megtekinthetése végett, hogy meg­győződést szerezhessen annak jósága és teljes használhatóságáról, s ugyanott a gép gyári áron be is szerezhető hasz­nálati utasítással. A Gépvevő előnye, hogy amennyi ruhát kézközi eldörzsöléssel egy egész napot vett igénybe, az könyen 2 óra alatt elvégezhető és a ruhát, mivel nem dörzsöli nem is nyövi, sőt, hamar szabadul a mosás kellemetlenségeitől; igy az idő és tüzelő anyag megtakarítá­sa által; három mosás után a Gép cse­kély ára ki van fizetve ; s a ki egyszer ezen géppel mosott, az többé kézközt nem fog mosni, b. érdeklődés várva, Nagykárolyban, 1915. dec. 29-én. Néma Károly, bizományos. .flJ5dßlßtSViilGbßi}l rttów ,6S sotu-lsíl’ij „IV ,T 2 3 S A 0 U a yloiéJv^íKl .l-.H abmoyn-ítuhj

Next

/
Oldalképek
Tartalom