Nagykároly és Vidéke, 1914 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1914-02-11 / 6. szám

NAGYKÁROLY ES VIDÉKE S* Lithiumban legdu* sabb ásványvíz a S /latvini„Anna“gyógyforrás, t * ----------------- hi A legkellemesebb üditő, legjobb hugyhajtó és hugysavoldó gyógyvíz!: Nyákhártya megbetegedéseknél, hólyag, veselob és tüdöhurutnál, valamint köszvénynél kiváltképen hasznos. — Kutkezelőség \ SZEPESOLASZI. Forrástulajdonosok: MÁJUNKÉ GÉZA UTÓDAI. Központi iroda: RÓZSAHEGY. Kapható minden jobb füszerkere'Kedésben. Nagykárolyi főraktár KMf- Ifj. MATOLCSI SÁNDORNÁL. —Nagykárolyi főraktár 14.5 millió korona terheli. A 40 millióból kö­rülbelül 20 millió kellett a tengerészeti szertár és a felszerelt hajók üzemköltségére, körülbe­lül 10 millió korona zsold és tengeri szolgá­lati illetékekre, mig a többi 10 millió korona különböző felszerelések beszerzésere forditta főtt. A pólai erőditesi körzetben a balkáni ve­szély növekedése cimén is felhasznállak közel 2 millió koronái, amit az összes kiadások kö­zött talán a legkevésbé lehet a balkáni válság­gal reális összefüggésbe hozni. Az ilyen alkal­makat azonban a hadvezolőségek mindig fel szokták használni olyan kiadósokra, amelyek­hez nyugodt időkben aligha kapnának törvény­hozási felhatalmazást. Azonnalra kiadó két szobás mel­uri l.u^ előszoba, konyha, spájz es IdKao lékheiyiségek. 1914. május 1-re kiadó 4 szobás nri 1-5Lói utcai: előszoba, konyha, spájz UN és mellékhelyiségekkel. (Villany­világítás). Tompa-u. 10. sz. (Nagyhajduváros és Tompa-u. sarok.) Nagykárolyban. Bő­vebb felvilágosítással a tulajdonos szolgái) Sztojkovits Miklós Zombor. (Bácsmegye: Rákóczi-ut 27. sz. Egy nagykárolyi iparos végleges rehabilitálása. — Saját ludósitónktól. — Egy hova-tova öt esztendős titokzatos ügy­ről hullott le a lepel és áll az igazság a maga tiszta valóságában. Öt esztendeig hordott egy tisztességes nagykárolyi iparos lelkében egy belétörött tö­vist, melynek fullasztó kínja szinte megtörték lelki világát. És most, hirtelen, váratlan világosság gyűlt és egy becsületes ember véglegesen felszaba­dult egy folyton-folyton kisertö, suttogó rém hatása alól. Az eset a következő: Hebe József nagykárolyi bádogos mesternél volt, mint tanuló, alkalmazásban 1909. évben a két szaniszlói Brien fiú: Alajos cs István. A mondott év tavaszán a két fiú : eltűnt Hebe József házától. A bádogos-mester megtette az intézkedéseket két megszökött inasának a visz- sza vezettetése iránt, de az minden eredmény nélkül maradt. Eddig még nem volna olyan nagyon külö­nös a dolog, de azzá vált akkor, miden egy­szer csak az a hir kelt szárnyra — ki tudná az ilyen híreknek eredetét, — hogy a két Brein fiút maga a gazda: Hebe József tette el láb alól. Elképzelhető egy becsületben felnőtt iparos lelkivilágát, midőn ily orv gyanúsítások­kal találta magát szembe. A közhangulat any- nyira kiélesedett e hiedelem mellett, hogy en­nek hatása alatt a rendőrség is beleavatkozott és Hebe Józsefnél házkutatást tartott, többek j között az udvaron levő trágya-dombot is széj­jelhányták, felásták, mert — állítólag — ott lettek volna az eltűnt, illetőleg eltüntetett fiuk' elásva. A nyomozás, kutatás semmi eredményre nem vezetett. Hiába kutatta maga Hebe József, hiába köröztette n rendőrség az elveszett fiukat, azoknak nyomára nem lehetett akadni. Mintha a föld nyelte volna őket el. Képzelhető a meg- burco t iparos-mester kedelyállapotat, ki semmi pozitív adatott nem tudott a szemébe vágni az álarcos rágalomnak. És most, öt év után, végre megfejtve a rejtély. A rendőrségnek, magánértesülés alapján, tudomására jutott, hogy az elveszett fiuk élnék és szolgálatban vannak. Rögtön megtette az intézkedéseket a sze­mélyazonosság megállapitása iránt. Hétfőn érkezett a szabolcsinegyei ibrányi csendörőrs jelentése a nagykárolyi rendőrkapi­tány! hivatalhoz, mely szerint Brein Alajos, ki szaniszló születésű, jelenleg húsz éves az ib­rányi „Bodzás-tanyán“ és Brein István, ki sza­niszlói születésű, jelenleg 18 éves a pazsonyi Weisz-tanyán szolgál, mint gulyás. Munkás könyvet csak az 1912-ik évben váltottak llrá- nyon. A csendőrségi jelentés kétséget kizárólag megállapítja, hogy ezek az eltűnt és keresett inasok, csupán még a körülmények, melyek őket az eltűnésre késztették, nincsenek tisz­tázva. Örömmel adjuk a hirt közre, mellyel egy gonosz hirt fojtottunk meg örökre és úgy vél­jük, egy meghurcolt polgártársunk felzaklatott lelkületűt nyugtattuk meg végkópen. Színészet. Megjegyzések a színházi hétről. —- A színházi szezon vége. — A zilahi „Szilágyság“ egy igen jól értesült újság. Legutóbbi számában pl. ezt a kis hirt olvastuk : Színészeink. Neményi Lipót kitünően szer­vezett társulata — mint értesülünk — március 15-ike helyett már március 10-én megkezdi előadá­sait Zilahon. Eddig a hir. Érdeklődtünk, hogy a szinügyi j bizottságnak tudomására hozta-e már az i igazgató e szándékát. Azt a választ kaptuk,j hogy ilyen bejelentést az igazgató nein tett. í Neki különben igaza van. Ö és a bizottság j különben is olyan viszonyban vannak egymás- j sal, mint a modern házastársak: nem törőd­nek egymással. E rovatban olykor-olykor egy-egy eszmét vetettünk fel, melyet a szinügyi bizottság szer­vezete alapján, tárgyalhatott volna. Na de hát az emberek kényelmesek: nem szeretnek u. n. eszmékkel bibelődni. Az olyan felvetett eszmék rendesen kényelmetlen természetűek, nem jó azokat bolygatni. Kitűnne végezetül, hogy még az ülésekre is el kell menni. Már pedig min­dent, csak : ülésre nem eljárni. A színházi szezon alatt ugyanis minden hét péntek délutánján 4 órakor szinügyi bi­zottsági ülés van. Erre az ülésre tartozik az igazgató a következő heti színházi műsort be- I mutatni. Ezt tudomásul veszik. Ebben azután kimerül a bizottság tevékenysége. Lehet azon­ban az is, hogy a bemutatott szinházi műsor j mindig olyan kitűnő, hogy nincs azon soha módosítani való. A szinügyi bizottság tagjainak í nagy része különben olyan, hogy iszo- | . nyodik a színháztól. Szóval nem jár soha a szmházha. Nem állítjuk, de a körülmény lát­szólag mintha azt mutatná, hogy ezeknek a bizottsági uraknak a tüntető távolmaradása: a kritika jellegével bir. Nem tartják érdemes­nek színházba járni. De ha ez igy van, miért nem fejezik ki ezt a véleményükét az illetékes helyen: a bi­zottsági ülésen. De talán ez túlságos bele­mélyed >se is volna a dolognak ? Az előadások nívójának ellenőrzése egyik lényeges feladatát képezi a bizottságnak. De itt előáll azután az a furcsaság, hogy a bizottsági tag uraknak e joguk gyakorlásara nem áll egy-egy páholy a rendelkezésére, amely pedig minden város színházánál természetszerűleg meg van. Sőt másutt a bizottság a kebeléből soros ellen­őröket jelöl ki hetenkint, kik tartoznak is az előadáson jelen lenni. így azután nem fordulna elő olyan gyak­ran az a temperamentumos rendezés, miket Marossy Géza enged meg magának, hogy úgy viselkedik az előadás keretében, mintha fő­próbán volna, s azokból a félórás szünetekből is lehetne valamit lealkudni. De hát, úgy vél­jük, a mi Írásunk hasonlatos ahhoz a bizonyos borsóhoz, melyet a falra hánynak. Nem fojthatunk el itt még egy megjegyzést a-- n. é. közönségről sem. A hangos beszéd, tüntető novetgeles szinte napirenden van, s igen gyakran éppen ez által a leghatásosabb jelenések tökéletesen elvesznek. Most legutóbb pedig, vasárnap délután, a Cigányprimás elő­adását be sem tudták fejezni a színpadon, | mert a közönség egyszerűen felállott és el­ment. így a rendező — bár magunk részéről ezt nem Írjuk alá — a függönyt lebo- csátotta. Az előadásokról referádánk itt következik. Halló. Szombaton, február 7-én a Magyar színház ha­tásos és mulatságos vigjáléka, a „Halló“ került bemutatóra, mely a múlt év októberében tör­tént megjelenését követő 3 hónap alatt Ham­burgon és Berlinen át már megkezdette euró­pai körútját. Szerzője, Földes Imre, darabjaiban e vá­ros közönsége is már többször gyönyörködött. Bizonyára sokan eml keznek még a Császár katonái, A hivatalnok urak, Nincs tovább, ná­lunk is fényes sikert aratott színmüvekre. Mig a most említett darabok könnyet csaltak a nézők szemébe és mély hatást gyakoroltak mindenkire, a Halló, mely bohózat felé hajló vígjáték, vidám figuráival pompásan megnevet­tette a közönséget. A cselekvény felépítése kissé mesterkélt, de ügyes és kitűnő techniká­val vezetett és szép békésen kifejlődik. A da­rabban egy férjes, de egyébként erényes nő, telefon beszélgetéseivel, — melyet ismeretle­nül folytat — különösen behizelgő hangjával és csengő nevetésével rabjává teszi Szelistyei főhadnagyot, ki a hang és kacagás után raj­zol magának egy szőkehaju, kékszemü,' fehér arcú ideált és ilyent imád, mert ilyennek gon­dolja telefonáló pártnerét. De mikor ez sok-sok rimánkodás után a találkára kitűzött időnél csak azért, hogy a főhadnagy igaz szerelméről meggyőződhessék, 25 perccel előbb jelenik meg a főhadnagy lakásán, Szelistyei nem ismeri meg. Ezért 2 felvonáson keresztül bűnhődik. Közbe ideális szerelme minden túlzásával egy tréfából lakására küldött éjjeli táncosnőt hal­moz el, mert ez az ő önrajzolta bálványához Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly. A borvásárló közönség saját érdekében is győződjék meg jóságáról és olcsóságáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom