Nagykároly és Vidéke, 1919 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1913-11-12 / 46. szám

8 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉK E lesse SZÁLLODA ÉS KÁVÉHÁZ ÁTVÉTEL Étterem, Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a „Magyar Király“ szálloda és kávéház vezetését folyó hó 1-én átvettem. Üzleti főtörekvésem leend a legpontosabb kiszolgálás mellett kitűnő ételek- és italokkal a fogyasztó közönség teljes megelégedését kiérdemelni. A szállodával kapcsolatos étteremben j magyar konyha és tisztán kezelt érmelléki borok állanak a közönség rendelkezésére. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel KEREKES VILMOS szálloda és kávéház tulajdonos. iát Kávéház. Ingatlan árverés. Folyó hó f8-án árverés alá kerül a fehérgyar­mati telekkönyvi hatóságnál Bácz Béla csaholczi li las d. óráját Szaniszló községházához kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bá­natpénzül a kikiáltási ár 10°/0-át kész­pénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szátnitott és a8333/1881.1. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiál­tási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10°/n'áig nyomban ki­egészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kivül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló, Mazőpetri és Reszege ! községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. október 23-án. A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor s. k., kir. jbiró- A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tlkvvezető. A közelebbi feltétek megtudhatók a fehérgyarmati tlkvi hatóságnál a 3484 1913. tkvi sz. árverési hirdetményből, mely a Buda­pesti Közlöny október 30-iki számában is megjelent. 7404—913. tlkvi sz. Újabb árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. i Sternberg Endre ügyvéd által képviselt Singer Márton és Társa nagykárolyi bej. cégnek Fleischer Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében 144 kor, tőke, ennek 1912. évi július' hó 19. napjától járó 5°/0 ka­matai 72 korona 10 fillér eddigi, valamint az alább megáilapitot! költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő s a Fleischer Li­pót és nejé szaniszlói 1298. sz. tlkvi betétben A f 1. sörsz. alatt foglalt 60/1. hrszámu?/be- téteknek Fleischer Lipót nevén álló fele részét s tartozékait 1046 K 50 f kikiáltási árban azzat, hogy az a kikiáltási ár % részén azaz 697 K 67 filléren alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913 évi december hó 2 napjának délelőtt 9 mj íz f| 1 H 1 ü MEGHÍVÓ. A Nagj>károlyi Polgári Takarékpénztár Részvénytársaság :-^=^ 1913, évi november hó 22 napján d. u. 4 órakor saját üzleti helyiségében rentUiimUi kihsyyütést tart, melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1. Az igazgatóság jelentése, ezzel kapcsolatosan: a) a társaság feloszlása és a feloszlás elrendelése iránti határozat- hozatal b) a felszámolók kirendelésé. 2. A 3 tagból álló jegyzőkönyvhitelesitö bizottság megválasztása. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi „november hó 8. Az igazgatóséig. m 1 1 m i fűti S' $ Nyomatott a „Nagykárolyi Petőfi-nyomda részvénytársaságinál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom