Nagykároly és Vidéke, 1919 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1913-10-22 / 43. szám

4 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE i —------ EZÜST ÉREMMEL ÉS OKLEVÉLLEL KITÜNTETVE ! ™, y/jpi<lÁLLITÁS®'\ i II W ÍZLÉSES fi JÓ MUNKA \\^ERSENYKEPESSEG/' // 1907_^_JUL.7.^' II Fog- és gyökérhuzás, fogtömés (blomb), arany-, ezüst-, platina-, porcellán- és cement fogak fehérítése, fogkövek el­távolítása, egyes fogakat és fogsorokat arany- és kaucsuk-betéttel vagy szájpadlás nél- :: :: :: kül arany koronákat és csapfogakat művészies kivitelben kószit :: gj| U - A DEBRECZENI • If MEROTEl*'ÉS IPAEKAMRAy VALIIRA AN TAIi, vizsgázott fogtechnikus. Vkitün erő imtdr Eladó ház. Széchenyi-utcza 24. számú házam, mely egy utcai- és két udvari­lakást a szükséges mellékhelyi­ségekkel és egy 200 négyszög öles kertet is foglal magában, elköltözés folytán, jutányos ár­ban — esetleg előnyös fizetési feltételek mellett — eladó. Dr. Somossi Ignácz. HÍREK. A nagykárolyi közkórház működéséről. — Az 1912. évi kimutatás. — Csinos íüzet fekszik előttünk, mely a nagy- j károlyi nyilvános közkórház 1912. évi működé-1 séről számol be lelkiismeretesen, tüzetesen i felölve minden egyes mozzanatát a városi köz- 1 kórház múlt évi forgalmának, áldásos működé­sének. A rengeteg számhalmazból és statisztikai | adatokból a legérdekesebb számadatokat törek­szünk itt csoportosítani. A nagykárolyi városi közkórház, mely tud­valevőleg 1869. év november hó 25-én adatott át a nyilvánosságnak, 1912. év végéig összesen 28,497 beteget részesített ápolásban. A leg­gyengébb volt a betegforgalom 1870-ben, mig a legerősebb 1911-ben, mikor is 1318 betege { volt a közkórháznak. Jelen esetben csupán a múlt évi működé-f séről kívánunk szólani. A tavalyi összes ápol ; tak száma volt 1267, kik közül gyógyulva 680, javulva 380, gyógyulatlan 140 hagyta el a kór­házat, mig meghalt 58 egyén. Legtöbb beteg a napszámosok közül került ki, összesen 306, mig vallás szerint a legtöbb — 429 — görög! katholikus vette igénybe a gyógykezelést. A leg­több ápolási nap a március hóra esik, össze­sen 2699, mig a legkevesebb szeptember hóra : 2039. Az elmúlt évben összesen 66 műtét for­dult elő, melyből sikeres volt 64. A zárszámadás adatai szerint a múlt évben ápolási dijakban beszedetett 46471 kor. 76 fil­lér, ezzzel szemben beszededen hátralék 20,508 kor. 95 fillér mutatkozik. Egyébb jövedelmek rovaton: ajándékok és mulatságok címén 149; kor. 75 fillér szerepel. Itt álljunk meg egy kissé! | Semmiképen sem hizelgő szám ez, mely j árnyát a város társadalmára veti. ügy véljük, j hogy mindenki tudatában van egy közkórház nagyfontosságu horderejűvel s ha ezt mindenki tudja, úgy ezzel szemben a társadalom adója e cimén elrettentőén kicsi ! A városi takarék- pénztárak talán felvehetnének e címen egy ál­landó összeget évi mérlegükben s talán más utón is meg kellene a társadalmat mozdítani. A bevételt és kiadást összehasonlítva, maradt ez év végén 603 kor. 87 fillér pénztári marad­vány. A minden tekintetben kimerítő évi kimuta­tás Sternberg Géza dr. igazgató-főorvos közlé­sében jelent meg, mig a teknikai kiállítás a Petőfi-nyomda r.-t.-ot dicséri. ^Kinevezés. A belügyminiszter Kálnay Gyula miniszteri segédfogalmazó, főispáni tit­kárt, főispáni állásában való meghagyása mel­lett, miniszteri fogalmazóvá nevezte ki. Körorvosi helyettesítések a megyé­ben. A vármegye alispánja dr. Nonn Jánost a vállaji körorvosi, dr, Blum Józsefet pedig a nagykárolyi járási orvosi teendők ellátásával bízta meg. A szatmármegyei községi jegyzők fizetése. Mint ismeretes, a szatmarmegyei köz­ségi kör- és segédjegyzők obtóber hó 1-én nem kaptak fizetést, miután a fizetési alap, a járulékok be nem fizetése állal fizetésképtelen lett. Most, mint értesülünk, egy pénzügyi ma­nőver által olyan helyzetben jött, hogy a jegy­zők október hó végéig esedékes fizetésüket aka­dály nélkül felvehetik. Az illetékes adóhivatalo­kat erről a pénzügyigazgatóság és számve­vőség már értesítette is. * Nagykárolyi esküdtek, F. hó 16-án sorsolták ki a november hó 17-én kezdődő es­küdtszéki ciklusra az esküdteket a szatmári törvényszéken. Városunkból a következők lettek rendes esküdtek: Papp István birtokos, Blum Károly bankpénztárnok, Csókás László keres­kedő, Pucser Károly kereskedő, Kubinyi Berta­lan főkönyvelő, Müller József birtokos. Vesztegzár a nagykárolyi állomáson. A hatóság intézkedett arra nézve, hogy az Érmihályfalváról érkező és Nagykárolyban be­szálló utasok orvosilag megvizsgáltassanak a vasúti állomásnál egy erre a célra berende­zett helyiségben. Helyes intézkedés ez a rövid vesztegzár. Arról is értesülünk, hogy tekintet­tel a még mindig terjedő kolereveszedelemre, a belügyminiszter elrendelte, hogy a fertőzött vidékeken járó személyszállító vonatokon ható­sági orvosok utazzanak, akik szükség esetén első segélyt nyújthassanak. Már a Püspökla­dány—kőrösmezői vonalon is utaznak ilyen inspekciós orvosok. Bünvád egy nagykárolyi részvény- társaság igazgatója ellen. Nem hosszú életű a „Nagykárolyi Építő-és Ingatlanforgalmi“ r.-t., melynek az „igazgatója“ Kemény Sándor volt. A részvényesek most feljelentést tettek a volt „igazgató“ ellen sikkasztás büntette miatt. Kemény Sándor jelenleg nincs már a részvény- társaság kötelékében. Az eddigi sikkasztás, mely bejelentve van, mintegy 600 korona. A nyomozást a rendőrség megindította. Szabadságolások, helyettesitések. Bay Miklós szinérváraljai főszolgabíró november 6-ig szabadságra távozott. Helyettessé Báthy Lajos szolgabiró. A nagykárolyi járási m. kir. állatorvos ré­szére október 15-től 27-ig terjedő időre sza­badság engedélyeztetett. Teendői végzésére Cilii György töryónyhatósági m. kir. állatorvos rendeltetett ki. Az orosz Tiszaeszlár. Most, hogy az egész világ érdeklődése kiséri a kievi bíróság előtt lefolyó tárgyalást, melynek révén a figye­lem ismét a vérvád ostoba és otromba babo­nás meséjére irányul, nem lesz érdektelen, hogy mily józanul gondolkoztak őseink e ba­bonáról több mint egy századévvel ezelőtt. Ugyanis Szegedy Ferenc nagyváradi főszolga­bíró a vérvád ellen 1791. őszén rendeletet adott ki, mely igy szól: „ . . . az köznép mint tudatlanabb, olly bal vélekedéssel vagyon, amint ha ők keresztény vérrel keresztelkedné- nek, vagy némely betegségekben ezzel orvo­solnák magukat, s e végre, ahol módját ejt­hetnek, gyakran keresztény Gyermekeket ölné­nek meg, mely miat osztán sokszor az szegény zsidókat csúfolják és üldözik . . . minden hi­ten és valláson lévő lelki Pásztorok is meg- szólittassanak az eránt, hogy ezen hibás véle­kedést az köznépnek fejéből ki vegyék és tud­tára adják, hogy ez valóságos Költemény és csupa hazugság légyen . . .“ íme igy gondol­kozott az otromba vádról egy magyar főszolga­bíró hosszú évtizedekkel ezelőtt! Mikor jut ennyire kedves szomszédunk, Oroszország?! . . Aljegyző választás Szaniszlón. A nagykárolyi járás főszolgabirája a szaniszlói allegyzői állásra pályázatot hirdetett. Választás helye Szaniszló, ideje november 15-en délelőtt 11 óra. Kérvények a főszolgabírói hivatalhoz november 10-ig nyújtandók be. Kinevezés. A m. kir. posta- és távirda- igazgatóság a merki postaügynökséget postahi­vatallá alakította át, s postamesterré Balogh László mérki g. kath. tanítót nevezle ki, ki már a postaügynöki teendőkkel eddig is meg volt bízva, s azt a legnagyobb megelégedés és dicséretre méltó pontosság mellett teljesítette. Országos vásárok vármegyénkben. 31-én Magyarberkeszen, november 3-án Nagy­károlyban, 4-én Aranyosmegyesen, 5 én Na:ry- somkulon, 6-án Erdődön. 11-eu Krasznabélteken, Szamoskrassón, 13-án Királydarócon, 14-én Erdőszádán, 17-én Mátészalkán, Nagybányán, 18-án Szatmárnémetiben, 21-én Csengerben, 26-án Misztótfaluban. Házi mulatság. A Kath. Legényegylet f. hó 26 án vasárnap este 71j% órai kezdettel sajat épületének termeiben könyvtárának javára 80 filléres belépti-dij mellett műsorral egybekötött házi táncmulatságot rendez, melyet ezúton hoz tudomására a pártoló közönségnek. Műsor: Sza­valat előadja: Lőrincz Mariska k. a. Felolva­sás tartja: Zoboki Vince elnök k. r. tanár. Monolog előadja: Szolomajer Annuska k. a. Férj és agglegény, előadják: Bálintffy Ferenc és Héb János, a Két gránátos, előadja : zene mellett Szabó Lajos. Madarat tolláról — tolvájt a fosztott tolláról. Deutsch Bernát nagykárolyi lakos fel­jelentést tett, hogy lakásáról előtte ismeretlen tettes egy párna fosztott tollat lopott el. A rendőrség mindenekelőtt a hétfői piacot vette szemügyre, mikor is előkerült a fosztott toll. Nagy Juliánná rovott múltú asszony árulta már nagy kegyetlenül. Persze megint ülni fog. Dohánylopás Nagyarban. Tudósitónk írja: A múlt hót folyamán a Vay grófok na- gyari dohánypajtáját ismeretlen tettesek feltör­ték és abból 20 füzér dohányt elloptak. A do­hány egy részét azonban nem vitték magukkal, hanem egy, a pajta közelében levő szénabog­lyába rejtették. A boglyából való elvitelkor ne­hány levél és törmelék ott maradt a széna­boglya mellett. Ott találták meg a csendőrök. Közben azonban a szénát a tulajdonosa, egy kisari ember, elvitte. S miután az elhullatott dohánymórzsalékok az ő szénájához vezettek, őt vonták kérdőre. Ez azonban tagadja a reá­rótt bűncselekményt. A nyomozás tovább folyik. Hogy ad el lovat Sebők János ? László Balázs pórházai lakos panaszos kérelemmel fordult a nagykárolyi rendőrséghez. így mondta el az esetet: A nagykárolyi piacra igyekeztem. Szemközt jött velem egy cigány és lovát meg­vételre kínálta. A ló tetszett. Megalkudtunk, megvettem és kifizettem. Erre a kupec cigány m A legjobb és a legtartósabb drótszálas lámpa. Husott drótszállal 75% árammegtakaHtás. Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK-nél. Budapest, VL, Teréz-kérut 31. Gyir-ntsu 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom