Nagykároly és Vidéke, 1919 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1913-05-14 / 20. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE 7 Hivatalos rész. Hirdetmény. 3. kőzp. v. sz. 1913. Szat- márvvrmegyéhez tartozó nagykárolyi I., máté­szalkai II., fehérgyarmati III., csengeri IV., krassói V., aranyosmegyesi VI., nagybányai VII., és nagysomkuti VIII. választókerületek országgyűlési képviselő választóinak egy-egy kerülethez tartozó városok és községekre vo­natkozólag összeállított ez évi ideiglenes, va­lamint a kihagyottak névjegyzékei, az illető kerület minden városának, nagyközségének és körjegyzőségének külön egybefoglalva, a köz­ponti választmány mai alulírott napon tartott üléséből — az 1899. XV. t.-c. 146-ik §-a ér­telmében — kiküldetvén, közhírré tétetik: 1-ször. Hogy az érintett névjegyzékek a kerü­letbeli minden városban, nagyközségben és körjegyzőségek székhelyein f. 1913. évi május 5-től kezdve ugyanezen hó 25-éig közszemlére lesznek kitéve. 2-szor. Felszólamlási határidőül a szintén folyó évi május 5-től ugyanazon hó 15-éig egymást követő napok szolgálandnak; mely napokon a névjegyzékek ellen saját sze­mélyét illetőleg bárki felszólalhat s ezenkívül mindenkinek jogában áll azon választó-kerület­ben, melyhez tartozó valamely község névjegy­zékébe felvétetett, bármely jogtalan felvétel, vagy kihagyás miatt is felszólalni. 3-szor. A felszólamlások elleni észrevételek beadásának ideje folyó évi május 16-től 25-ig tartand, mely napokon mindenki, — kinek a 2-ik pont szerint felszólalni joga van, -— a felszólalá­sokra észrevételeket nyújthat be. 4-szer. Mind a névjegyzékek, mind a netaláni felszólalások a kitűzött napokon reggeli 8 órától déli 12 óráig városokban és nagyközségekben a város-, illetve községházánál, kisközségekre nézve pe­dig a körjegyzőség székhelyén lesznek kitéve, mely idő alatt azok a városi, illetőleg községi elöljáróság egy tagjának jelenlétében ott min­denki által megnézhetők s d. u. 2 órától 6 óráig lemásolhatok. 5-ször. A felszólamlások, valamint az azokra teendő észrevételek is a syükséges okiratokkal felszerelve, Írásban adan­dók be s egy beadványban több egyénre vo­natkozó felszólalás is foglalható, e felszóla­lásra teendő észrevétel pedig minden bead-' ványhoz külön terjesztendő be. 6-szor. Mind a felszólamlások, mind az azokra : tett észre­vételek a központi választmányhoz intézve, az okiratokkal együtt bélyeglelenül, azon város, vagy nagyközség elöljáróságánál, — melynek névjegyzéke ellen a felszólamlás történt, — kisközségekben pedig az illető körjegyzőknél adandók be ; kik azokat külön sorrendben beiktatni, róluk, — ha kívántatik -— téritvényt adni s f. évi május hó 26-án az iktatókönyv­vel és a közszemlére kiadott névjegyzékkel együtt a központi választmánynak múlhatatla­nul — és pedig 20 korona rendbírság terhe alatt — beküldeni, vagy ha felszólalás nem i adatott be, azt is jelenteni kötelesek. Végre: j 7-szer. Hogy a névjegyzék egyik teljes példá­nya Nagykárolvban, a vármegyei közigazgatási iktató hivafalban lesz közszemlére kitéve. Mely hirdetményt — az 1874. évi XXXIII. t.-c, 43. §-ához képest — a vármegye minden községi elöljáróságai hivataloskódásuk terüle- j tén szokásos gyakorlat szerint közzétenni s a névjegyzékek, valamint a beadandó felszólam­lások iránt a fentebbiek értelmében felelősség terhe mellett eljárni tartoznak. Kelt Szatmár- vármegye országgyűlési képviselő-választást intéző központi választmányának Nagykároly­ban, 1913. évi április bó 15-én tartott ülésé­ből llosvay Aladár m. k., alispán, mint kpv. ! elnök. Medvey Lajos s. k., központi vál. jegyző- v Hirdetmény. 3746/1913. K. Értesítem mindazokat, akik a selyemhernyó tenyésztés­sel foglalkoznak, hogy a szekszárdi selyemte- nyésztési megbízott a selyem peték kiosztását legközelébbi napokban fogja eszközölni, agy- \ ben figyelmeztetem a lakósságot, hogy a selyemtenyésztés elég tisztességes jövedelmet | ad és igy indokolt, hogy azzal minél többen , foglalkozzanak. Lombot minden olyan köz­területen levő szederíáról lehet szedni mely- j nek törzse 10 centiméternél vastagabb és | elég lombos. Nagykároly, 1913. április 22-én. j Metey h. polgármester. Hirdetmény. 4382/913. K. Értesittetik a város közönsége, hogy az „Ecsediláp lecsa­poló és Szamos balparti ármentesitő és bel­vizszabályozó társulat“ által megállapított s a m. kir. földmivelésügyi miniszter 1912. évi december 16-án kelt 204666/V. A. számú rendeletével jóváhagyott gátvédelmi szabály­zat, valamint a társulat 1912. julius 5-ón tartott közgyűlésén felvett jegyzőkönyv, vár­megyei alispán ur 8431/913. számú hirdet­ménye kapcsán, Nagykároly város városhá­zánál a közigazgatási kiadóhivatalban 1913. évi május hó 15-től 1913. évi junius hó 14-ig napjáig terjedő 30 napon át közszemlére ki­vannak téve s azok az érdeklődők által a hivatalos órák alatt megtekinthetők, s a szabályzat elleni kifogások a közszemlére kitétel ideje alatt a 8431/913. sz. alispáni hirdetményre hivatkozással közvetlenül Szat- márvármegye alispánjához adhatók be. Nagy­károly, 1913. május 8-án. Hetey h. polgár- mester. Adófizetés iránti megintés. 162 913. aü. sz. Nagykároly r. t. város adóhivatala ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az 1909. évi XI. t.-c. 26. §-a értelmében a f. év Il-od negyedévi adótartozásukat folyó hó 15-éig be nem fizették, hogy azt járulékai­val együtt a jelen hirdetmény közhírré téte­létől számított 8 napon lelül, Nagykároly r. t. város pénztáránál annál is inkább fizes­sék be, mert ellenkező esetben ellenük a zá- logolási eljárás azonnal meg fog indíttatni. Kelt Nagykárolyban, 1913. év május hó 14-én. Nagy Antal adóügyi tanácsos. Nyilt-tér.*) Értesítés. A helybeli összes kerékgyártó-iparosok tisz­telettel értesítjük a n. é. közönséget,, hogy a faanyag áremelkedése és az általános drága­ság következtében olyan helyzetbe jutottunk, hogy az eddigi munkaárakat kénytelenek va­gyunk 10% azaz tiz százalékkal felemelni, amiről a n. é. közönséget ezúton is tisztelettel értesítjük. Egyben f. év május hó 1-én tartott értekezletünk határozatából k’folyólag tudatjuk azt is, hogy a leszámolás könnyebbségéért és a rossz pénzviszonyok miatt csakis három hónapi hitelt nyújthatunk, kérjük tehát a t. közönséget, hogy az elszámolásokat legkésőbb három havonként eszközölni szíveskedjenek. Nagykároly, 1913. május hó 4. A helybeli összes kerékgyártó-iparosok, O aj-ö-g^nölstöt ki Nagykárolyban és környékén gépüzemeknél jól be van vezetve, fixum és magas jutalék ellenében keres elsőrangú budapesti gyár rész­vénytársaság. — Ajánlatok mielőbb „Ügyes 8038“ jelige alatt Haasenstein és Vogler (Jaulus & Co.) Budapest küldendők. *) E rcwat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerkesztőség 727—1913. vhtói szám. r I Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. i §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti V. kér. kir. járásbíróságnak 1913. évi Sp. VIII. 50/2. számú végzése következ­tében dr. Sternberg Zoltán ügyvéd által kép- viselt Fried Benedek és Lukács budapesti lakos ' javára 134 K 48 f s jár. erejéig 1913. évi február hó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2000, koronára becsült következő ingóságok u. m.: bútorok, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbí­róság 1913. évi V. 386. számú végzése foly­tán 134 korona 48 fill, tőkekövetelés ennek 1912. évi április hó 12. napjától járó 5% ka­matai s eddig összesen 71 K-ban biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós lakásán Jókay-utca 7. sz. alatt leendő megtartására 1913. évi május hó 16-ik napjának d. u. 2 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfi­zetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban 1913. évi április 29. Fazekas Menyhért kir. bírósági végrehajtó 1502—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Sternberg Endre ügyvéd által képviselt Singer Márton és Társa nagykárolyi bej. cégnek Flei­scher Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott vég­rehajtási ügyében 144 K tőke, ennek 1912. évi julius hó 19. napjától járó 5°/0 kamatai, 49 K 50 fillér eddigi, valamint az alább megállapított •költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területén fekvő s a Fleischer Lipót és neje szaniszlói 1298. sz. tkvi betétben A f 1 sorsz. alatt fog­lalt 60 1 hrszámu betéteknek Fleischer Lipót nevén álló fele részét s tartozékait 1046 K 50 fül. kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltás ár % részén azaz 697 K 67 filléren alul e nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi junius hó 2. napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/»-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiál­tási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 107o-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Mérk, Vállaj és Csanálos községek elöljáróságainál tekinthetők meg. Nagykároly, 1913. március 7. A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül: FÓgel, kir. tlkvvezető. Ifjabb WAI.I.A JÓZSEF mozaik-, cementáru- és miikőgyára, építési anyagok raktára, padló, fal­burkolás és bettonépitkezési vállalat Budapest, VII, Rottenbiller utca 15. szám. Márványmozaik iapok, mintázott cementlapok, karmantyus betoncsö­vek, különféle mükö- munkák, granit-terazzó, betonmunkák, csator­názások, falburkolások, mettachi lapok, kera- --------------------------------------­mitFa5ence-ikaiÄokTeleíonszám 76‘-36. ►

Next

/
Oldalképek
Tartalom