Nagykároly és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-24 / 17. szám

4 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE 1PICARDYI f|| elsőrangú nagy elite |§ | Zoránt*íju | megérkezett és 1 holnap, f. hó 25-én I Bl | II . IB | 01 csütörtökön | megkezdi előadásait. É Gyászeset. Mint részvéttel értesülünk, ! Fliesz Henrik, nagybányai kincstári bányakerü-! leti ellenőr, egykor lapunk belmunkatársa, hosz-1 szas betegség után meghalt. Fliesz még fiatal i ember volt, tehetséges költő, a Teleky-társaság tagja, aki irodalmi munkásságával jelentős sike- j reket ért el. Temetése hétfőn volt igen nagy részvét mellett. • Köszönetnyilvánítás. A „Nagykárolyi Önsegélyző Népbank Részvénytársaság“ 50 ko­ronát adományozott a népkonyha céljaira, me­lyet ez utón is hálásan köszöni az egylet ve­zetősége. Ügyészválasztás. A Szilágykraszna és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság dr. Keller Samu szilágysomlyói ügyvéd helyébe dr. I Josits Kiklós helybeli ügyvédet választotta meg j ügyészévé. fóraktára Kerekes Ödönnél Kaufmann Jakab fia uraknál Máriavölgyi viz Halát okozó súlyos tesisértés. Múlt 1 év november havában történt, hogy városunk határában levő Klára-majorban Molnár Sándor 1 és Pálinkás György béresek részeg állapotban összevesztek és Molnár fejszét ragadott s azzal Pálinkás fejét kettóhasitotta. Halált okozó, súlyos testi sértés vétségével vádolva került j múlt kedden Molnár a szatmári királyi törvény­szék büntető tanácsa elé, mely Molnárt bűnös­nek mondotta ki és 10 hónapi börtönre Ítélte. Leitner Emil királyi ügyész az Ítélet súlyosbí­tása végett felebbezést jelentett be. Kerületi tornaverBeny. Több laptársunk közölte, hogy a közoktatásügyi miniszter által május hó 16-án és 17-én Kassán rendezendő kerületi tornaversenyen főgimnáziumunk nö­vendékei is részt fognak venni. Mint illetékes 1 forrásból értesülünk e hir nem felel meg a va­lóságnak, mert tekintettel a közelgő évzáró és ; érettségi vizsgálatokra, főgimnáziumunk növen­dékei a fentemlitett tornaversenyen nem fog­nak részt venni. Máriavölgyi VÍZ kristálytiszta, kellemes Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss: villásreggeli. Abonoma. A hálószobák réme, a poloskák kiirtása j eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mi- ! óta azonban a „Löcherer-Cimexinnel“ történtek próbák, beigazolódott, hogy a Cimexin hatása folytán a peték rögtön kiszáradnak és többé ki nem kelnek. A Cimexin mindenütt használ­ható, szövetet, bútort, fa-at vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedül biztos szer. Kapható : Fitos Fe­renc gyógyszertárában és a készítőnél „Löcherer Gyula gyógyszertárában Bártfán.“ 1—? Öngyilkosság. Papp Ferencz szakaszi J gazdálkodó 9 éves Teréz nevű kis leánya hus- vét első napján a Mária-patakba ugrott és játszótársai szemeláttára a hullámokba merült. A kisleány holttestét pénteken délelőtt kifog­ták. A szatmári kir. ügyészség Papp Teréz holttestének eltemettetésére az engedélyt meg­adta. Talált hulla. Antal Demeter krasznatere- besi lakos gyengeelméjű egyént az erdődi ha­tárban halva találták. Az orvosrendőri hulla­szemle megállapította, hogy Antal természetes halállal múlt ki, miért is a temetési engedély kiadatott s a hulla eltemettetett. A betörők. Közöltük, hogy Székely István és Tatár Zsigmond kertészek Domahida község­ben f. évi február hó 26-án éjjel, a Domahidy Pál bezárt kastélyába az üvegtetőn át behatol­tak és onnan készpénzt és több értékes tárgyat mintegy 300 K értékben elloptak. A szatmári kir. törvényszék, a mait héten tartott főtárgya­láson Tatár Zsigmondot két és fél cvi, Székely Istvánt pegig egy évi börtönre Ítélte. Harc a korzón. Vasárnap, e hó 14 én este 8 órakor a Deák Ferenc-téren Troknya Mária és Csontos Erzsébet minden oka él kai megtámadták Makai Teréziát. Parázs kis vere­kedés zavarta meg a csendesen korzózni vágyó közönséget, amig a rendőrség a harcias fele­ket oltalmába nem vette. Letartóztatás. Druja Máriát és Druja Mihályt vérfertőzés miatt létartóztatták. Egyház-iskola. Jótékonycélu iskolai ünnepség. A róm. kath. elemi leányiskola növendékei, a kegyes­rendi plébánia-templom villanyvilágítása javára folyó hó 20-án és 21-én — szombaton és va­sárnap d. u. 5 órai kezdetteL tartolták meg a zárda nagytermében ünnepségüket, igen gaz­dag és változatos műsorral. A kik az ártatlan lelkű gyermeksereg kedves, vidám játékában gyönyörködni tudnak és szeretnek — azok egy végtelenül, elbájolóan kedves gyermekelőadást élvezhettek végig. A vidáman forgolódó, ked­vesen csacsogó, édesen éneklő gyermeksereg ügyes, vidám játéka mindenkit szive mélyen meghatott és elragadott. Lapunk kerete nem engedi, hogy egyenkit felsoroljuk, a ked vés kis szereplők hosszú sorát, de felesle­ges is volna egyes neveket említenünk, mert igazán mindegyik oly ügyesen adta szerepét, hogy mind — mindről csak a dicséret hangján kell megemlékeznünk. Dé nemcsak kedves volt az előadás, hanem tanulságos is. Mind a 3 vígjáték egy-egy fontos valláserkölcsi tanulsá­got foglalt magában, amely igy szemléltető alakban állítva a gyermekiélek elé, bizonyára egész eletére jótékony hatást gyakorol. — ügy a darabok ügyes kiválasztása, mint azok be­tanulásának nehéz, fáradságos munkájáért, valamint a nagyon ügyes rendezésért a legtel­jesebb elismerés illeti az előadás sikerén buzgólkodókat. Mindkét előadáson — amint mél­tán várni lehetett — nagy közönség jelent meg. Egyházmegyei közgyüléB. A nagyká­rolyi ref. egyházmegye tavaszi rendes közgyű­lését május hó 1-én tarja meg a helybeli ref: elemi iskola nagytermében. Konfirmáció oktatás. A ref. egyházban a minden második évben szokásos konfirmá­ciói oktatás e héten kezdetét vette. A növen­dékek oktatását Kürthy Károly és Pálur István s. lelkészek látják el. — Jelentkezettek száma : 136. — Minden eredmény nélkül szétoszlott rendkívüli közgyűlés. A nagykárolyi gör. kath. román egyházközség folyó 21-én d. e. 11 órakor egy felette nagyfontoságu ügyben hirtelen rendkívüli közgyűlést tartott. Hirtelen, mert t. i. a közgyűlés annak megtartása előtt csak félórával hirdettetett ki és hivatott össze a szószékről történt kijelentéssel. A nagyfonto­ságu ügy pedig, — amelyért a rendkívüli köz­gyűlés sürgősen tartatott — a nagykárolyi gör. kath. román egyháznak a nagyváradi püspök­ségtől való esetleges elszakadása s az újonnan felállítandó magyar gör. kath. püspökséghez történő csatlakozásnak kimondása illetve ké­rése képezte. E nagyfontosságu ügy előkészí­tése céljából a közgyűlés előtti napon délután bizottsági gyűlés tartatott, amelyen azonban a hivatalos tagokon kívül mindössze csak két bizottsági tag vett részt. — Elnöklő főesperes, a rendkívüli közgyűlést megnyitva, részletesen ismerteti azon a nagyfontosságu ügyet, amelyért a rendkívüli közgyűlés ily sürgősen egybehiva­tott. Indokolja azt is, hogy e közgyűlésre mi­ért lettek — az eddigi szokástól eltérőleg — a 18 éves férfitagok meghiva. Végül felolvas­tatja az előző napon tartott bizottsági gyűlés határozati javaslatát, amely indítványozza, hogy a nagykárolyi gör. kath. román egyházközség maradjon csak továbbra is a nagyváradi püs- j pökség kötelékében, miután a felállítandó uj püspökséghez tartozó gyülekezetekben a mise : nyelve a nép által nem értett görög lesz, bár ezenkívül úgy a templomi szertartások, mint minden egyébb egyházi cselekvénynél a ma­gyar nyelv használtatnék. — Az elnöki előter- ; jesztéshez Drágus István jelenkezett szobásra, ki­nek beszédét általános nagy figyelemmel és ' érdeklődéssel hallgatta a közgyűlés. Elsőbben is kifogásolta a közgyűlésnek a szokástól eltérő szabálytalan összehívását ép akkor, mikor ilyen ; felette nagyfontosságu ügy tárgyalásáról van szó. Szóvá tette s kifogásolta a csak 18 éves ; ferfitagoknak a közgyűlésen szóllási és szava­zati jogokkal való meghívását is, ami szerinte egyházi törvényekbe ütközik. Majd bírálat alá veszi a bizottság javaslatát, amely elsősor­ban azért sem vehető tárgyalás alapjául, mert azon összesen csak 2 bizottsági tag vett részt. De különben sem fogadható el a javaslat, mert ; annak elfogadásával beláthatatlan hosszú időre í mrgakadályoztatnék a nagykárolyi gör. kath. román egyházközség tagjainak az a régi oly hőn óhajtott kívánsága, hogy úgy a templomi szertartásoknál, mint egyébb egyházi cselek­ményeknél a teljesen magyarajku gyülekezet­ben kizárólag csak a magyar nyelv használtas- sék. E cél elérése szempontjából a mostani ! kedvező alkalmat elszalasztani valóságos bűn lenne, amiért az utódok s az utókor is méltán | vádolhatná a most élő egyháztagokat. A köz- | gyűlés általános helyesléssel és lelkes éljen- ! zéssel fogadta és jutalmazta a beszédet, mint a mely igazán csak 1—2 egyházi tag kivételé­vel, — az egész egyházközség tagjainak érzel­mét, óhaját és akaratát tolmácsolta. Többek­nek hasonló értelemben történt felszólalása után Drágus István kérése elnöklő főesperes felolvasta azon kérvényt, amelyben a hívek sa­játkezű aláírásuk dokumentálásával kérelmez- , nék a jelenlegi állapot változatlan fenntartását. A közgyűlés tagjai e kérvény aláírása ellen : egyértelmüleg hevesen tiltakoztak, s egyetlen — egy egyháztag sem irta azt alá. így a gyűlés , határozathozatal nélkül eredménytelenül osz­lott szét. Egyházi kinevezés. Székely Gyula szat­mári káplánt a püspök Mérk község plébánosává nevezte ki. A kicsapott oláh kispapokról szól ismét az ének. Egy bukaresti oláh egyetemi ; tanárnak, ama 16 jeles nagyváradi oláh kispap ' érdekében, Bukaresten tartott népgyülésen el­mondott beszédéből idézzük és szögezzük,le néhány mondatát az alábbiakban. Butculescu elnök szónoklatában ismertette az esetet. El­mondta, hogy „a barbár magyarok ismét milyen rettenetes csapást mértek az egész román fajra.“ Gyűlölettől izzó szavakkal fordult azután „az ázsiai csorda ellen, amely ezer év alatt sem I tudott civilizálódni és állandó brutalitásokkal keseríti a magyarországi román testvérek életét.“ Négy-öt hasonló szónoklat után a népgyülés elfogadta a határozati javaslatot, amely szerint a románok tiltakoznak, a magyarság legújabb barbár merénylete ellen. Azután felhangzott a Desteapta-te Romane 1 cimü hymnusz és a közön­ség szétoszlott. Este az Athenaeum-szinházban díszelőadás volt. Jellemző, hogy a román állam- vasút a tiltakozó gyűlésre utazóknak 50 szá­zalék kedvezményt adott. — A 16 kicsapott jeles oláh kispap közül — ez ifjonc martyr okból! — kettő — mint értesülünk — Nagykároly városá­ban is tartózkodik s élvezi e derék, becsületes ősi magyar város velők egy vallásu, de bizonyára jó magyar érzelmű lakosainak szives vendég­szeretetét. És még az igazán birkatürelmű mar- gyarokat — e hálátlan, a magyar állam pénzén nevelt — martirocskák merik vakmerőn türel­metlenséggel vádolni! Hivatalos rész. Felhívás. 2477—1912. K. Az 1873. évi XX-ik t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 16300—891. sz. honvédelmi miniszteri rende- ! let 3. §-a alapján értesítem a lótulajdonosokat, hogy Nagykároly város területén lévő lóállo­mány osztályozása folyó év április hó 30-án d. e. 9 órakor a nagypiac téren a cédulaház j előtt veszi kezdetét és a következő sorrend- | ben fog megtartatni: délelőtt 9 órakor a nagy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom