Nagykároly és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1912-03-13 / 11. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE 7 Pályázati hirdetmény. Dr. Merts László ügyvéd Nagykárolyban, Gróf Károlyi György-tér és Majtény-utca sarkán egyemeletes bérházat szándékozik építtetni s a munkálatok biztosí­tására versenytárgyalást hirdet. Felhívja mindazon helybeli és vidéki vállal­kozókat, kik a munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy zárt, sértetlen, lepecsételt borítékba el­helyezett ajánlatukat f. hó 20-ának délelőtti 11 órájáig nevezett ügyvéd irodájába adják be, mikor is az ajánlatok felbontatnak s ekkor ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen le­hetnek. Később, vagy távirati utón beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Ajánlatok munkanemekre külön-külön is tehetők. Ajánlattevők tartoznak ajánlati végösszegük 5%-ának megfelelő összeget készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban ajánlatukhoz csa­tolni (készpénz után kamat nem fizettetik). Ajánlattevők ajánlataikkal 1912. év április hó 1-ig maradnak kötelezettségben. Építtető fen- tartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül — tekintet nélkül a végösz- szegre — szabadon választhasson, esetleg el is térhessen. Azon vállalkozók, kik az építkezésnél a tör­vényes képesítéssel nem rendelkeznek, már az ajánlatukban tartoznak oly képesítéssel biró megbízottat megnevezni, kik az építkezést ve­zetni, illetve ellenőrizni fogják. Tervrajzok építtető irodájában (Gróf Károlyi György-tér) megtekinthetők, hol költségvetési űrlapok is díjtalan nyerhetők. Ajánlatok csakis ez iveken tehetők. Dr. Merts László ügyvéd. A Terem-utcai evang. egyház lelkész­lakásának udvarán levő nagy náddal fedett melléképület teijes egészében ■» . "i j' Ajánlatokat elfogad a Terem­wX^wLOb utca 6. hsz. lelkész! hivatal. 1640—1912. k. Versenytárgyalási hirdetmény. Nagykároly városban létesítendő „Nagy­károlyi állami polgári fiú- és leány­iskola épület és tartozékai“ felépítése céljából az 1912/1913. évben teljesítendő I. föld, kőműves és elhelyező, II. vas, III. inükő, IV. ács, V. tetőfedő, VI. bádogos, VII. szobrász, Vili. burkoló, IX. padozati, X. asztalos, lakatos és mázoló, XI. üveges, XII. szobafestő, XIII. redőny, XIV. vaskályhás, XV. takaréktüzhely, XVI. árnyékszék berendezési és XVII. felvonó munkák elkészítése, illetőleg szállítása iránt a következő feltételek mellett nyilvános versenytárgyalás h'^dettet’k Nagy­károly vá^os részéről. 1. A munkálatok legkésőbb 1912. évi jú­nius hó 1-én megkezdendők és akként folyta- tandók, hogy az épület 1912. évi november l-re teljesen befedve és levakolva ál'jon és 1913. évi május 1-én teljesen készen átadható s száraz állapotban használatba vehető legyen. Az egyes munkacsoportok munkálatainak elkészítési határidejét a feltételekhez tartozó „pótfeltételek és épitési programúi“ állapítja meg. 2. A versenytárgyalásban résztvehetnek mindazon szakértő hazai iparosok, vagy vállal­kozók, kik iparuk gyakorlására hatósági enge­déllyel bírnak. Azok az ajánlattevők, kik a szóban levő ipari munkálat teljesítésére törvényes képesí­téssel nem bírnak, kötelesek már ajánlatukban ily képesítéssel biró megbízottat megnevezni s annak képesítését igazolni. 3. Ajánlat az összes munkákra, vagy egyes munkacsoportokra, illetve munkanemekre külön külön tehető. A város fentartja magának a jogot, hogy több munkacsoportra, illetve munkanemre tett ajánlatból csak egy vagy több munkacsoportra vonatkozó ajánlatot fogadjon el s a többi munkanemre, illetve csoportra vonatkozó aján­latot visszautasítsa, ha csak ajánlattevő aján­latában világosan ki nem köti, hogy csak aján­latának egészben, vagy valamely meghatározott részében való elfogadása esetén tartja fenn ajánlatát. 4. A munkákra vonatkozó munkakivonatok és ajánlati minták vállalkozók rendelkezésére bocsáttatnak s vállalkozók kötelesek azokba egységáraikat beiktatni, a végösszegeket pedig úgy számjegyekkel, mint betűvel is kiirni s úgy az ajánlatot, mint a munka kivonatokat sajátkezüleg aláirni. 5. Csak a szabályszerűen kiállított, pecsét­tel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül vagy posta utján a megállapított határidőig beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni. Elkésetten érkezett, távirati utón küldött, vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Az ajánlatok boritéka a következő felirattal látandó el: „Nagykároly város tanácsához. Ajánlat a nagykárolyi állami polgári fiú- és leányiskolái építkezési munkájára az 1640/1912. k. számhoz.“ 6. Ajánlatok csak a kiszolgáltatott eredeti iveken tehetők s azon szövegmódosítások nem eszközöihetők. Az ajánlatok 1 koronás bélyeggel látandók el s 1912. évi április hó 6 napjának d. e. 10 órájáig Nagykárolyban a polgármesteri hivatal­hoz nyújtandók be. Ugyanott fognak a beérkezett ajánlatok ugyanazon napon délelőtt 10 órakor nyilváno­san felbontatni, mikor is ajánlattevők vagy igazolt megbízottjaik jelen lehetnek. 7. Tartoznak ajánlattevő vállalkozók az ajánlati összeg 5%-ának megfelelő bánatpénzt az ajánlat beadására kitűzött határidőig Nagy­károly város pénztáránál letétbe helyezni. A letétnyugta az ajánlathoz nem csato­landó. Az ajánlathoz pénzt vagy értéket csa­tolni nem szabad. 8. A munkákra és szállításokra vonatkozó­lag azok az általános és részletes feltételek érvényesek, a melyeket kereskedelemügyi in. kir. miniszter ur 88795/1911. k. k. szám alatt „a középitkezési munkákra és azokkal kapcso­latos szállításokra vonatkozó feltételek“ cimen adott ki. Ezek az általános és részletes felté­telek, úgyszintén a külön megállapított „pót- feltételek és épitési program“, valamint a ter­vek (alagsor és alapozás, földszint, I. és 11-ik nmelet, metszet és homlokzatrajz) s a költség- detési előírások a) Nagykárolyban a városházánál a városi mérnöki hivatalban a hivalalos órák alatt s b) Budapesten Sárkány Ervin Ottó műépí­tésznél (IV. Váci-utca 71. sz., III. emelet, 9 ajtó) naponként délután 3 és 6 óra között meg­tekinthetők. Ugyanezen két helyen a jelzett időben sze­rezhetők be az ajánlati űrlapok s munkakivo­natok s a vállalati pályafeltótelek és építési programm is. Ajánlati minta .........................drbként 10 f I. csoport föld, kőműves és elhelyező munka »> 60 . II. „ vas » 30 , III. „ műkő n 30 „ IV. » ács * » 30 „ V. „ tetőfedő „ » 30 „ VI. „ bádogos 30 „ VII. „ szobrász „ » 30 „ VIII. „ burkoló „ » 30 „ IX. „ padozati „ 30 „ X. „ asztalos, lakatos s mázoló munka » 120 „ XI. „ üveges » 30 „ XII. „ szobafestő „ n 30 „ XIII. „ redőny 30 „ XIV. „ vaskályha „ » 30 „ XV. „ takaréktüzhely . V 30 „ XVI. „ árnyékszék be­rendezési munka w 30 „ XVII. „ felvonó „ n 30 „ Költség összegezés................. » 30 „ Vállalati pótfeltételek és épi­tési program ..................... 9 30 . 9. Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak, (általá­nos feltételek 1. §. 11. pont). 10. A hazai iparpártolás s hazai munka­erők alkalmazása tekintetében az általános feltételek 15. §-a az irányadó. 11. Azon pályázók, kik ajánlatuk benyúj­tásakor Nagykároly várossal üzleti összekötte­tésben még nem állottak, illetőleg a városi hatóság előtt ösmeretlenek, tartoznak száliitó képességöket és megbízhatóságukat a vállalati telepük szerint illetékes kereskedelmi és ipar­kamara bizonylatával igazolni. 12. Nagykároly város fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon vá­laszthasson. Kelt Nagykároly város tanácsának 1912. február hó 27-én tartott ülésén. Hetey Ábrahám h. polgármester. Neubauer János sodronynemü gyáros ■ . — piaci üzletét házlebontás miatt a gyártelepre helyezte át DEBRECEN, Kétmalom-utca 4. szám. Péterfia. Telefon helyben és Hajdumegyében 768. KÉSZÍT : mindenféle sodronyszövetet és fona­tot, egyszerű és díszes sodronykeritéseket, szabadalmazott betontömbös csővasoszlopo- kat, sodronybetétes kapukat és ajtókat, sza­badalmazott kitűnő, ruganyos sodrony kocsi ülést, a legjobb sodrony ágybetétet, szaba­dalmazott menyezet nádfonatot, rabitz-szöve- tet, sodrony kosarakat, áthányó rostát, min­denféle drót-munkát és mindenfajta liszt- és paszórozó-szitákat és rostákat. Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küld, Eladó szőlőföldek A szaniszlói állomástól 1 kilométerre fekvő tagomban homok szőlőföldek önkéntes árverésen f. hó 17-én és 19-én d. e. 11 órakor fognak eladatni a helyszínén. Dr. Josits Miklós ügyvéd. Vállalkozók és építtetők becses figyelmébe ajánljuk az Első Ifkíralji Cementámgyár Nagykárolyban, Szécüenyl-utca 29. legjobb minőségű hid-, csatorna- és Unt- csöveit, diszes kivitelű és feltétlenül meg­bízható minőségű cementlapjait, csinos párkányzatu, erős lépcsőit, úgyszintén egyéb e szakmába vágó cikkeket. Portlandcement nagyraktár. Gyártmány ginként a legmesszebb menő felelősséget vállaljuk. Telefonszám 30. H Telefonszám 30. Rum és iegfinomabb likőr előállításához küld utasítást IiíllEM Budapest VII., Dohány-utca 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom