Nagykároly és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-08-10 / 32. szám

5 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKÉ Vármegyénk alispánja a jegyzők árvaházáért. Ilosvay Aladár, vármegyénk alispánja meleghangú rendeletet küldött a me­gyebeli községek elöljáróihoz. Felhívja figyel­müket az Erzsébet-árvaházra, mely elárvult jegyzők gyermekeinek lenne nevelőháza s amelynek létesítése érdekében a belügyminisz­ter ajánló rendeletét adott ki, hogy a közsé­gek, mini erkölcsi testületek, vásároljanak az Erzsébet-árvaház most kibocsátott sorsjegyei­ből. Alispánunk közli a belügyminiszter szép ajánlását, a célt: azt, hogy a községi jegyzők megérdemlik fontos nemzeti munkájokért a társadalom odaadó támogatását. Alispánunk szép rendeletén tehát ez a dolog nem igen múlik; ám annál inkább a községi jegyző urak fáradozásán. Az ő kari érdekeikről van szó. Kérjük, karolják is fel. És hogy felkarol­ják, kitűnik a jegyzők hivatalos lapja, a Köz­ségi Közlöny közléseiből. Ebben állandóan közük azoknak a buzgó jegyzőknek nevét, akik legalább 100 sorsjegyet helyeznek el a jótékony cél sikerere. Óhajtandó, hogy a lel­kes munkában a mi megyénk jegyzői járjanak elől. Ezt várja rendeletében alispánunk is. Máriavölgyi viz kri8tá|yti8zta- kellemes, Vizsgatétel. Neumann Jenő, a helybeli Fitos-féle gyógyszertár volt gyakornoka, a budapesti gyógyszerésztanfolyamon a gyakor­noki vizsgát kitüntetéssel letette, miértis 50 korona jutalmat és díszoklevelet nyert. Uj színtársulatunk szervezve. Szep­tember hó l én kezdi meg Neményi igazgató uj társulatával előadásait Szamosujvárt és folytatja Désen és Nagybányán úgy, hogy ja­nuár hó 1 én vonulnak be hozzánk. 14—16 tagú állandó katonai zenekari különítmény van biztosítva a kerületet alkotó 9 város ré­szére s ezek közül csupán Zsibó, Szilágycseh és Felsőbánya lesznek azok az állomáshelyek, ahova a társulat zenekar nélkül, csupán zon­gorával vonul be énekes előadásaira. Dés, Nagybánya, Nagykároly, Zilah, Beszterce és Szamosujvar városokra pedig a Désen székelő kerületi elnökség utánjárása az egész idény tartamára biztosítja a katonai zenekari külö­nítményt és ezzel nagy válságtól mentette meg az igazgatót és társulatát, de egyben a zenekari notórius kellemetlenségektől az egész évi idény tartamára megóvta a tényező váro­sokat is. A kerületet szervező városok kép­viselete most tárgyalja a kerület szervezeti szabályzatát és a létesítendő igazgatói szerződés­terveket, amelyek egyebekben már az áprilisi tárgyalások során elfogadtattak s most csak formális jóváhagyást igényelnek. A társulat névsora : nők : Komáromi Gizi operette-szubrette, Miklós Dóra koloralur és népszínmű énekesnő, Spóner Ilonka szende, Sárvári Anna hősnő, N. Szelényi Ilonka társalgási és énekesnő, Szelényi Emilia Operette komika, Salgó Ilona naiva és énekesnő, Homokai Gabriella drámai anya, Mezey Ella színésznő; férfiak: Bakó Lajos hős- és jellemszinész, Bay László bari­tonista, Halmi Ferenc tenorista, Gáspár Jenő operette-buffó-komikus, Lenkey György énekes és bonvivant, Kun Dezső táncos komikus, Stella Gedeon siheder és szerelmes, Kovács Imre jellem apa, Neményi Lipót jellem, Intödy Oszkár karnagy, Németh Erzsi sugónő, Olinszky Erzsiké pénztáros. Kar- és segédszemélyzet: nők : B. Lang Juliska, Mikey Rózsi, Bercsey Gizi, Fekete Mariska táncosnő, Abonyi Terus, Kiss Eszti táncosnő. Rajnai Jenőné, Bállá Jo Ián; U Öak: Kiss Sándor, Völgyi József, Nóg- rády Sándor, Faragó Sándor, Kiss Lajos, Szép Gyula, Rajnai Jenő, Miklós György. Műszaki személyzet: Femtle Arnold diszmester (3 se­géddel), Csákó Sándor főszabó, Szigeti János kellékes, Ádám Jakab szereposztó és 14—16 tagú katonai zenekari különítmény a besztercei cs. és kir. 63. gyalogezred zenekarából. Az APOLLO MOZGÓ. f. hó 12-én és 13-án nem tart előadást. Kinevezés. A pénzügy minisztérium Dr. Nyirő Sándor pénzügyi fogalmazó gyakornokot a dévai kir. pénzügyigazgatósághoz pénzügyi fogalmazóvá kinevezte. Férfi — Estély. Az APOLLO MOZGÓ f. hó 14., 15, és 16-án gazdag, változatos és ér- dekfeszitő műsorral férfielőadást tart. A válla- J lat költséget nem kiméivé olyan műsort állított össze, mely a férfiközönségnek feltétlenül él­vezetes estéket fog szerezni. Áthelyezés. Thury Sándor helybeli pénz­ügyi számgyakornokot a pénzügyminisztérium mármaros szigeti kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez helyezte át. Elhalasztott gyűlés. A szatmárvár- megyei tüzoltószövétség f. hó 20 ik napján Nagybányára hirdetett közgyűlése f. évi szep­tember 17-ik napjára lett elhalasztva. Eljegyzés. Klintók Ágoston oláhmeddesi körjegyző leányát, Irént, múlt vasárnap el­jegyezte Nyisztor József, a budapesti központi gk. papnövelde felszentelésre váró növendéke. Kinevezés. Az igazságügyminiszter Éboth Károly szatmárnémetii kir. törvényszéki telek­könyvi betétszerkesztő szakdijnokot a szinér- váraljai járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. Esküvő. Gsepreghy Ernő nyíregyházi pos­tatiszt városunk fia, ki hosszabb ideig a hely­beli postahivatalnál is volt alkalmazásban f. hó 8-án esküdött örök hűséget városunkban Csics Károly polgártársunk leányának, Mariskának. Tűzoltóságunk köréből. A helybeli önkéntes tűzoltó-egyesület parancsnoksága, vasárnap délelőtt Demidor Ignác főparancs­nok elnöklete alatt tartott ülésében elnök je­lentést tett a veszprémi országos tűzoltó gyűlésről, valamint a Gfulácsy-fél ■ tűzesetnél történtekről. Ez a jelentés áttéte tett a vár­megyei tűzoltó-szövetség rendes közgyűlésé­hez. Jelentés tétetett arról is, hogy újabban 10 alapitó tag 50—50 koronával és 74 pár­toló tag 4—4 koronás tagdíjjal az egyesü­letbe lépett. A tűzoltóság vasárnap d. u. 4 órakor a pénzügyigazgatóság előtt nyilvános tűzoltói gyakorlatot feg végezni teljes felsze­reléssel. Eljegyzés. Kálmán Ferenc jónevü nagy­váradi kereskedő tegnap este jegyet váltott Kalafoni Jenő helybeli kereskedő leányával Jolánnal. A helybeli vasúti indóház felvételi épülete építését Schönfeld Jakab, Sajovits József és Korureich Ignatz vállalkozók, mun­kácsi lakosok a jövő héten már megkezdik. Az államvasutak igazgatóságától vállalkozók azon í rtesitést kapták, hogy a szerződés ve­lők fog megköttetni s hogy az építkezést már megkezdhetik, mert annak mielőbbi megkez­dése vállalkozóknak is érdekében áll. Az épü­letnek 1912. évi október hó 1-re készen és használható állapotban kell lennie, Scönfeld Jakab szerint azonban az már előbb készen lesz. természetes égvényes. savanyuviz a legolcsóbb Esküvő. Dr. Papp ■ Kornél ügyvédjelölt, Papp Döme vezendi ügyvéd fia, f. augusztus hó 1-én esküdött örök hűséget Moidován Annának Szászvároson, néhai Moidován Jusztin szászvárosi gör. kath. főesperes leányának. Pályádat körjegyzői állásra. A má­tészalkai főszolgabíró f. hó 15-én lejáró pá­lyázatot hirdet a nyirmegyesi körjegyzői ál­lásra. Halálozás. Czéh Károly helybeli szabó­mester f. hó 2-án 63 éves korában elhunyt és j f. hó 4-én nagy részvét mellett tétetett örök j nyugalomra. Borbélyok és fodrászok ünnepnapja. A magyar borbélyok és fodrászok f. hó 21—23 napjain Aradon országos fodrászkongresszust tartanak és f. hó 21-én az egész országban a fodrász és borbély-üzleteket egész napon át zárva tartják. Aradon megalakítják a vidéki fodrászok országos egyesületét is, melynek az a célja, hogy szakmájukat a müveit külföldi nívóra emeljék. Vendéglősök ipartársulata. A helybeli járás vendéglősei és korcsrnarosai egy népes értekezleten kimondották, hogy megalakítják a vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipar­társulatát. Az előmunkálatok eszközlésére Kun István helybeli vendéglőst kérték fel. Máriavölgyi viz Könyvelöválasztás. A Nagykárolyi Hi­telbank r.-t. Hamnus Ferenc érmihályfalvai ta­karékpénztári könyvelőt közraktári könyvelővé választotta. Hírlapírók háborúskodása. A Demidor Ignác elleni fegyelmi elrendelése alkalmával a „Szatmárvármegye“, a „Nagykároly és Ér­mellék“ és az „Északkeleti Újság“ Demidor mellett, a „Közérdek“ pedig Demidor ellen igyekeztek hangulatot kelteni, a minek meg­történte után dr. Merts László a „Közérdek“ ben igen éles hangon támadta a fent elősorolt három lapot, amiből lovagias ügy keletkezett, amennyiben dr. Vetzák Ede ügyvéd és Csáky Gusztáv lapszerkesztők provokálták dr. Mertset; a párbajbiróság megállapította, hogy a cikkben gyanúsítás volt, következett a segédek további tárgyalása, dr. Merts segédei — dr. Vetzákék szerint — kellő időben nem jelentkeztek, mi­ért is a dr. Vetzák segédei az ügyet egyoldalu- lag befejezték és most az ügynek a sajtóbiró- ságnál lesz a folytatása. Megjött az államsegély. Khuen-Héder- váry belügyminiszter leiratban tudatta váro­sunk közönségével, hogy a város részére a tavaly megállapított államsegélyt kiutalványozta s az a helybeli adóhivatalnál felvehető. Az államsegély kizárólag a tisztviselőknek van szánva. A kiosztás tekintetében a képviselő- testület határoz s e határozat a vármegyei törvényhatósághoz lesz felterjesztendő. A bel­ügyminiszter a lehetőséghez képest még ez évben törvényjavaslatot szándékozik előterjesz­teni a városok állami segélyezéséről. főraktára Kerekes Ödön és —— KaufmannJakab fia uraknál. A községi állatorvos elölj árósági tag. A közigazgatási bíróság egy felmerült esetből kifolyólag kimondotta, hogy a községi állat­orvos az elöljáróságnak tagja. Tűz. Bérében a múlt szombaton a ref. lelkész udvarán levő kettős istálló kigyulladt s ettől a szomszédos telken levő kis lakóház is tüzet fogott, azonban a szomszédos Csoma- köz, Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült a tüzet lokalizálni, sőt megfeszített munkával sikerült az égő házban nagy meny- nyiségben felhalmozott búzát is kimenteni. A tüzet gyufával játszó gyerekek okozták. Országos vásárok lesznek vármegyénk­ben szeptember 5-én Szamoskrassó, 11-én Avasfelsőfaluban és Nagykárolyban, 14-én Ján- kon és Királydarócon. Nyilvános nyugtázás. A Protestáns Társaskör által f. hó 6-án tartott mulatságon felűlfizetést teljesítettek: Roth Emánuel, Néma Károly, Osváth Mór és Vida István 2—2 ko­ronát; Fazekas Béla 1 K 60 fillért; Török István, Lenkey Lajos, Megyesy N. 1 K 20 fillért; Szalay Mihály, Ruprecht József, Sáray József, Jlyés József és Kaposy Lajos 1—1 koronát; Papp István, Bonya László, Kaizler Imre, Baráth István, Hájek Ferenc, Csata Gerzson, Kovács Ferenc s Dipold Ferenc 80—80 fillért; Tóth Antal, Mészáros Károly és Aszta­los Fetenc 60—60 fillért; ifj. Vida Károlv, Szikszay Kálmánná, Horváth István, Felbart István és N. N 40—40 fillért, Nemes Ernő 30 fillért, N. N. 20 fillért. Mely felülfizetéseket az Elnökség szívélyes köszönettel nyugtázza. Párbaj Mátészalkán. Dr. Németh Jó­zsef mátészalkai ügyvéd Kálmán Ernő ugyan­ottani gyógyszerésszel egy kávéházi összeszó- lalkozásból kifolyólag kardpárbajt vívtak a mely­ben mindkét fél jelentéktelen serütést kapott. Szerencsétlenség a buzahordásnál. Fekete László szaniszlói vagyonos gazdálkodó buzahordás közben leesett a megrakott szekér tetejéről és oly sérüléseket szenvedett, hogy haldokolva hozták be a helybeli közkórházba a hol vasárnap meg is halt. Á holtestet hétfőn szaniszlóra szállították és ugyanott nagy rész­vét mellett tették örök nyugalomra. Tolvaj hetes. N. Szabó Antal kir. köz­jegyzőnél alkalmazásban levő Zsoterán László hetes egy a házban üdülő vendégtől egy aranyláncot lopott. Csorba Gyula rendőrkapi­tány a tettest kinyomozta, letartóztatta és átadta a járásbíróságnak. Máriavölgyi \ modern és tartós plisérozás ésgouvlérozás. NÁJTÁJER PÁL : Legszebb ruhatisztitás : Vegyileg száraz utón I ítagykároly, Széchenyi-u. 43. sz. róm kath- elemi fiúiskola mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom