Nagykároly és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-04-06 / 14. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉK E 5 Vármegyénk közigazgatási bizott­sága holnap délelőtt tartja meg e havi rendes ülé*ót. Sport. A helybeli atlétikai club féuy-utdai helyiségében megkezdették a súly-, gerely- és diszkoszdobás, valamint a footbal, táv- és magas ugrás gyakorlását és a város sportked­velő ifjúsága nemsokára versenyben fog be­számolni az eredményről. Választás. Érendréden f. hó 11-én lesz a községi bírói és közgyámi választás. A mostani biró Uray András 25 éven át volt. Érendréd bírája, miért is Madarassy István főszolgabíró felterjesztést tett az iránt, hogy Uray András hosszú szolgálata megfelelő elismerésben része- sitessék. A vasúti hozzájáró ut kérdése ügyében végre leérkezett a közigazgatási bíróság hatá­rozata. E szerint az útépítés a város köteles- j sége, azonban az államvasut és a várme­gye is kötelesek a kikövazés költségeihez egy- egy harmadrészben s a fenntartási költségek- j hez is megfelelő összegben hozzájárulni. Végre tehát a folyó évben ez az ut is kiépül s egy- gyel kevesebb lesz a csúnya utrészletek száma. Az öröködési illeték kiszabásról a pénz­ügyminiszter legközelebb javaslatot terjeszt be j a képviselőházhoz. Ezen javaslat ellen Somogy- | vármegye törvényhatósági bizottsága föliratot intézett a pénzügyminiszterhez s a képviselő­házhoz s ezt pártolás végett vármegyénk tör­vényhatósági bizottságának is megküldötte. A felirat a legközelebbi közgyűlésen fog tárgyal­tatni. Tagosítás Csanáloson. A szatmári kir. törvényszék több birtokos kérelmére elrendelte a csanálosi határ tagosítását. Táviratok éjjeli kézbesítése. A keres­kedelemügyi miniszter utasította az összes postahivatalokat, hogy az éjjel érkező távirato­kat még az érkezés órájában kézbesittessék. Vasúti őrök mellékjövedelme. A föld- mivelésügyi miniszter megkereste a kereskede­lemügyi minisztert, hogy tegye lehetővé a vas­úti őröknek a selyemhernyó tenyésztését, a mivel szép mellékjövedelemre tehetnek szert, anélkül, hogy hivatali teendőik végzésében va­lamit mulasztanának. E mellett az államvas­utak a pályatest mentén szederfából eleven sövényt nyernének, ami sok helyen közrendé­szeti és közbiztonsági célokat is szolgálna. Gazdaközönségünk figyelmébe Az 1880. óta fennálló kitűnő hírnevű Szűcs Ödön féle mezőgazdasági és ipari gépkereskedlmi vállalat (Budapest, VI. Nagymező-utca 66.) szívesen küldi meg az érdeklődőknek árjegyzé­két és költségvetését díjtalanul. Ezen szakkö­rökben rég ismert és népszerű cég üzembiztos gazdaságos és motoros-cséplőkészülékeket elő­nyös árban szavatossággal szállít és igy leg­melegebben ajánlható. Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni Generali) Budapest, V., Dorottya- uica 10. és 12. A „Közgazdaság“ rovatában közöljük a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni Generali), e legnagyobb, leg­gazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for­dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté­zet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betöréses elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiz­tosító r. t., baleset és szavatossági biztosítá­sokat az Első o. általános baleset ellen bizto sitó társaság, valamint kezességi és óvadék- biztositásokat és versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Minerva“ általános biztositó részvénytársaság számára. Megbüntetett szerencsebábjátékos. Grünhut Jakab gyulai lakostól a helybeli orszá­gos vásáron egy pénzügyőr jövedéki kihágás címen elkobozta a játékkészülékét s minthogy ennél az aktusnál egy rendőr is segédkezett, Grünhut elkeseredésében sértő tartalmú leve­let irt Demidor Ignácz helybeli rendőrkapi­tánynak, ki a Grünhut bajáról nem is tudott. Demidor a levelet áttette a helybeli járásbíró­sághoz, ahol a megtartott tárgyalás után urün- hutot 50 korona pénzbírságra, nem fizetés ese­tére 5 napi fogházra ítélték. Szép egyezség. Huszti Sándor és Dobosi Mihály hodászi gazdák a mesgyevonal miatt régóta háborúskodtak; néhány arasz földről volt szó s ezt a differenciát nem tudták egy­más között kiegyenlíteni. Huszti Sándor az utóbbi időben hajlandónak mutatkozott az egyezségre, mig a múlt napokban bepálinká­zott, fegyverrel kezében beállított Dobosihoz, megismertette vele ez egyezségre való hajlan­dóságát és keresztül lőtte ellenfelét, kit most lakásán ápolnak, Husztit pedig az ügyészség fogházában őrzik. Lopás. Palka Irén erdődi cigányasszony, aki már többször volt lopás miatt büntetve, Rézmüveszlstvánné erdődi lakos távollétében ennek háába behatolt s onnan 380 K kész­pénzt ellopott. A szatmári kir. törvényszék a múlt héten 8 havi börtönre Ítélte Patka Irént, aki felebbezett az Ítélet ellen. Gyomorbajokat, étvágytalanságot és emésztési zavarokat a közkedveltségnek örvendő Ferencz József-keserüviz rövidesen megszün­tet. Hatása gyors és biztos, minden kellemetlen melléktünet nélkül. Előrehaladott korú egyé­neknél már 8 napon át 3 evőkanállal véve maradandó gyógyulást eredményez. Ezért becsülik a leghíresebb orvosok és orvostanárok olyan sokra ezt az ásványos vizet. Dr. Korányi Frigyes tanár, főrendiházi tag, az orsz. igazságügyi orvostanács elnöke, például kijelentette, hogy a Ferencz József-keserüviz már kis adagban is hatásos. A valódi „Ferencz József“ keserüviz négy világrészben tiz aranyéremmel lett kitüntetve. Az összes gyógyvizlerakatokból beszerezhető. Miért nem köszönt? Csirák István Ist­ván csomaközi földmives Gyérman Demeter ugyanottani földmivest — mert utóbbi előbbi­nek nem köszönt — úgy fejbe vágta, hogy súlyos testi sértést szenvedett. Az esetet felje­lentették a járásbíróságnál, kg Lopás. Brugós Péter helybeli szabómester szekeréről, mikor az érmihályfalvai vásárról hazajött, Mezöpetri határában körülbelül 100 korona értékű kész férfiruhát elloptak. A csendörség nyomozza a tettest. A szerelmes oigány. Fecske György szaniszlói sármunkás udvarolt Vancsa Ferencné ottani napszámos asszonynak, aki azonban nem akarta meghallgatni, mire a dühös Fecske csizmaszárából kést rántott ki és azzal Vancsánó kezét megszurta. A sérülés nem sú­lyos. Fecskét feljelentették a csendőrségnéi. Tolvaj oigányok. Lakatos Julia gencsi cigány leány a múlt héten belopódzott Molnár Sándor ottani gazda lakásába s ott a szek­rényből 452 koronát ellopott. A lopás gyanúja alá fogott leányt sikerült vallomásra bírni s a pénzt a földbe ásva megtalálták. — Balogh Já­nos szaniszlói cigány a múlt héten Fekete László ottani gazda padlásáról sonkát és egyéb füstölt husnemüeket ellopott, azonban feljelen­tés folytán a csendőrök megtalálták a lopott jószágot. Mindkét ügyben a feljelentés tettesek ellen megtétetett. Dohánynagyáruda árverés. Múlt pén­teken tartották meg a helybeli pénzügyigaz­gatóságnál a fehérgyarmati dohánynagyáruda bérletére hirdetett árverést. Hogy melyik aján­lat fogadtatik el azt a pénzügyministerium — hová az ajánlatok felküldetnek — fogja eldön­teni. Ozigányok elszaporodása. A szaniszlói csendőrőrs bejelentette a főszolgabírói hivatal­nak, hogy Szaniszlón az idegen illetőségű cigá­nyok annyira elszaporodtak, hogy a lakosságot állandó rettegésben tartják. A csendőrség leg­utóbb razziát tartott s ekkor igen sok lopott tárgyat talált és szedett össze. tése alatt álló rórm kath. főgymnasium gyámo- litás alá vétele céljából a miniszter elrendelte I a tárgyalást és a kerületi főigazgatót minisz­teri biztosi minőségben kiküldötte, hogy a ; helyi viszonyok tanulmányozása mellett a vá- ; ros és a kegyes tanitórend kiküldötteivel a ! segélyezés ügyében tárgyalásokat folytasson s a szükséghez képest a szerződés tervezetét megszövegezve terjessze be a miniszterhez. Az építendő polgári fiúiskola ügyében i városunkhoz a napokban érkezett tanfelügyelői átirat szerint a miniszter úgy döntött, hogy a már megállapított építési programm módo­sításával a tantermek száma 6-ra emelhető és egy rajzterem helyett pedig — az állami polgári leányiskola igényeit is kielégítendő — kettő ópit- | hető. Az összes építési költségre eszerint 1200,000 K irányozható elő, minthogy azonban J a miniszternek ezúttal e költségre fedezete nincs, ha a város az iskolát felépiti, a minisz­ter ezen összeget a felmerülő műszaki költ­ségekkel együtt két egyenlő részletben 1913“ és 1914. években az illető állami költségvetés törvény erőre emelkedése után a városnak meg fogja téríteni. Felhívja tehát a miniszter a várost, hogy a végleges tervet és költség­vetést most már sürgősen készíttesse el s találjon rá módot, hogy az építés költségeit előlegezhesse. Ki lesz a tiszántúli ref. egyház uj püspöke? Ez a kérdés uralja most a ref. hívek vezető elemeit. Két jelölt mellé sorakoz­nak főleg a hívek. Egyik része Dégenfeld József gróffal az élén dr. Balthazár Dezső hajdúböször­ményi lelkész, másik része Tisza István gróf vezetése alatt Dicsőffy József megválasztását óhajtja. A legutóbbi püspökválasztás alkalmá­val vármegyénk ref. egyházközségeinek túl­nyomó része, különösen a szatmári egyház­megye Dicsőffy József püspökjelöltre adta sza­vazatát s valószínű, hogy a mostani válasz­tásnál ez ugyanígy lesz. A választás folyó hó 20-án fog megetetni. Festőiskola. A nagybányai szabad festő­iskola folyó év május havában ünnepli fenn­állásának 17-ik évfordulóját. Az évfordulót nagyszabású képkiállitással akarták megün­nepelni, de ezt a jövőre hasztották, mivel az iskola tagjai közül számosán ez évben a római kiállításon vesznek részt. Az iskola most költözött be a város által épített uj, díszes műtermekbe s annak vezetői Ferenczy Károly, Réti István és Thorma János meste­rek. Akik az iskola tagjai óhajtanák lenni s kedvezményes vasúti jegyre igényt tartanak, e szándékukat jelentsék be a vezetőségnek. A papok közgazdasági tevékenysége. A latin és gör. szertartásu katholikus egyház­megyék püspökeinek Vaszary Kolos herceg- prímás elnöklete alatt múlt hó 30-án a her? cegprimás palotájában tartott tanácskozásán közöltetek a püspöki karral, hogy az apostoli Szentszéktől megérkezett a felmentés a Sacra Congregatio Consistorialis által múlt óv novem­ber 18-án kiadott dekrétumnak a papságot a pénzintézetekben és szövetkezetekben való részvételtől eltiltó rendelkezése alól. A felmen­tés két évre szól, mely idő alatt a papság megtarthatja az ezen intézetekben viselt tiszt­ségeket. Egyház-iskola. Helyettesítés. A mezőteremi lelkészi állásra ideiglenesen Bárth Mihály ottani segéd­lelkész helyettesittetett. Temetés. Dr. Erőss Lajos elhunyt ref. püspök temetésén vármegyénkből Csaba Ador­ján főispán, Domahidy Elemér főispán a nagy­károlyi egyházmegye főgondnoka, dr. Falussy Árpád volt főispán, Helineczy József ország­gyűlési képviselő, Madarassy Dezső, Domahidy István birtokosok, Berey József és Szélt György esperesek és a vármegye ref. lelkészi kara vett részt. Főgymnásiumunk állami t egélye­zése. Tegnap érkezett le városunk polgármes­teréhez a vallás- és közoktatásüayi miniszter értesítése, mely szerint a. kegyesrendiek veze­Ipar, kereskedelem, közgazdaság. Triesti Általános Biztositó Társulat. (Assicurazioni Generali) f. évi március hó 18-án tar­tott 79-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1910. évi mér­legek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1910. december. 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeössze­gek 1 106.056,556 korona és 66 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 48.345,893 korona és 37 fillérre rúgtak. Az élletbiztositási osztály dijtartaléka 23.140,354 korona 72 fillérrel 327.285,232 korona 15 fillérre emel­kedett. Az életbiztositottak osztalékalapja 6.348,761 ko­rona 59 fillért tesz ki. A tüzbiztositási ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 17.126.548,785 ko­rona biztosítási összeg után 29.243,814 korona 26 fillér volt, miből 10.304,691 korona 19 fillér viszontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 18.939,123 ko­rona 07 fillérre rúgott és ez összegből 13.669,865 korona 05 fillér mint dijtartalék minden tehertől menten jövő évre vitett át. A jövő években esedékessé való díj köte­lezvények összege 137.113,154 korona 31 fillér. A bető- résbiztositási ágban a díjbevétel 1.331,117 korona 55 fil­lérre rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 713,530 korona 19 fillért tett ki. A szállit- mánybiztositási ágban a díjbevétel kitett 4.562,716 ko­rona 13 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 2.124,936 korona 18 fillérre rúgott. Károkért a társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalom