Nagykároly és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-20 / 3. szám

4 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKÉ. . — A Szatmárvármegyei Takarék- pénztár részvénytársaság í'. hó 30-án tartja rendes közgyűlését; az intézet tiszta nyere­ménye 100,854 K 63 fillér, melyből osztalékra fordít 4000 drb részvény után részvényenként 20 koronájával számítva 80,000 koronát. Az elnök, 3 helybeli és két vidéki igazgatósági tag megbízatása lejárta folytán ezen állások újból való betöltése a közgyűlés feladata. — Választmányi ülés. A helybeli Dal­egyesület f. hó 13-án a városháza kistermében tartotta meg választmányi ülését. Ez alkalom­mal elhatároztatott, hogy a kecskeméti orszá­gos dalversenyen nyert ezüst serleget ünnepség kíséretében február hó 2-án avatja fel a dal­egyesület. Az együttes vacsorát megelőzőleg este 7 órai kezdettel hangverseny lesz, melyre a szomszéd városból Szatmárról is kér fel sze­replőket. Ezután megállapította a működő ta­gok névsorát és elhatározta, hogy a közgyűlést február hó 13-án d. u. 3 órakor a városháza kis termében fogja megtartani. — Téves hir. A Résch Mihályné szanisz- lói lakos kárára elkövetett betörés tetteseként a csendörség beadványa alapján több helybeli lap — s ezek között lapunk is Gzinzel Já­nos nevét közölte. Nevezett édesatyja annak közlésére kért fel bennünket, hogy ez a hir csak tévedésén -alapulhat, mert az a valóság­nak meg nem fel s a tettes ma is ösmeretlen. — Lopás. Bródy Mihály helybeli fakeres­kedő nővére szobáját f. hó 12-én délután is­meretlen tettesek álkulcscsal kinyitották s abból három párnát és egy dunyhát elloptak. A nyo­mozás folyamatba tétetett. — Kinevezett választmányi tagok. A helybeli status-quo izr. hitközség elnöke Ber­ger Ármin alapszabályszerü jogosítványa alap­ján Kardos Lipótot, Lichtschein Lajost, Rooz Móriczot, Singer Lipótot, Sternberg Sándort és Weisz Jakabot a 18-as választmány tagjaivá nevezte ki. — Köszönetnyilvánítás. A Központi Takarékpénztár Nagykárolyban részvénytársaság igazgatósága 20 koronát volt szives ajándé­kozni a helybeli status-quo izr. hitközség elemi iskolájába járó szegény tanulók tankönyveire; ezen nemes adományért hálás köszönetét mond : Az iskolaszék elnöke Peiszner Lajos. — Magzatelhajtás. A csendőrség felje­lentette Murguly Györgyné szül. Tóth Mária 67 éves tasnádszántói születésű szentinikiósi lakost — A nagykárolyi vegyes iparosok temetkezési társulata f. hó 16-án Janiczky György elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen folyóügyeket intéztek el. Elnök indítványára a társulat Szeder Dénes elhunyta fölött jegyző- könyvi részvétét fejezte ki és ravatalára ko­szorút helyezett. Határozatba ment, hogy jövő­ben minden elhunyt tagnak 10 korona értékű koszorút küldenek a koporsójára és testületi­leg, zászló alatt jelennek meg a végtisztes­ségen. — Összeégett gyermek. Magos György kocsordi lakos Borbála nevű öt éves leány­kája, mig szülei az udvaron foglalatoskodtak, a tűzre fát tett. Egy kihullott égő fadarabtól ruhája tüzet fogott és mire szülei a veszedel­met észrevették, a kis leány súlyos égési sebe­ket szenvedett és rövid idő múlva meghalt. — Népgyülés. A helybeli szocziáldemok- rata-párt f. hó 16-án d. u. 3 órakor a Gróf Károlyi György-téren népgyülést tartott, ame- lynn mintegy 300-an veitek részt. A gyűlés szónoka Török Gábor debreczeni elvtárs volt, aki hosszabb beszédben vázolta a munkásnép helyzetét és felhívta a jelenvoltak figyelmét az általános, titkos, községenként való szavazati jog követelésére. A lelkesedéssel fogadott temperamentumos beszéd, élénk tetszésével találkozott a figyelmes hallgatóságnak. Végül Tóth Gusztáv helybeli lakos határozati javaslatot olvasott fel, mely szerint fejezze ki óhajtását a párt az általános, titkos, választói jog behozatala iránt. Egyidejűleg a Budapesten ugyanakkor ülésező elvtársakat táviratilag üd­vözölték. A gyűlés minden rendzavarás nélkül folyt le és az utánna következő körmenet alkal­mával sem fordult elő a legcsekélyebb kihá­gás sem. A rendőrség részéről Csorba Gyula alkapitány, Nagy Gáspár rendőrbiztos és nagy­számú rendőrségen kívül négy lovascsendőr is volt jelen. A lovascsendőrségnek ez volt váro­sunkban első f'unkcziója. — A fák védelme. A helybeli rendőrség utóbb számos büntetést szabott ki az utszéii fáknak vandál-mód megnyesése miatt a ház­tulajdonosokra, akik rendszerint úgy csonkítot­ták meg a fákat, hogy azok alakjukat elvesz­tették, ha ugyan tökéletesen ki nem pusztul­tak. Kívánatos volna, hogy kellő időben, a város kertésze útbaigazítása szerint eszközöl­nék ezeket a levágásokat, mi által a polgár­ság egy kellemetlen újabb megadóztatástól szá­szért, mivel O. Mária nevű asszony másfél hó­napos méhmagzatát erőmüvi utón elhajtotta. Tettes a helybeli járásbíróság elé állíttatott és előzetes letartóztatásba helyeztetett. — A Magyar Védő-egyesület hely­beli fiókja, melynek működése már harmadik éve .pang — fel fog oszlani, mely czélból a választmány tagjai f. hó 21-én d. u. 4 órakor a polgármester hivatalos helyiségébe össze­hivattak. — Hangverseny. Isaye Jenő a világ első hegedűművésze és Dr. Gönczy Mór min. osztálytanácsos zongoraművész február hó 22-én este Szatmáron a városi színházban hangver­senyt tartanak. Jegyek Lővy Miksa könyv- és papirkereskedésében előjegyezhetők. — Tenyészmének szétosztása. A szat­mári állami méntelepen elhelyezett mének f. hó 31-én fognak a fedeztetési állomások ré­szére szétosztatni. — Vak tüzilárma. Tegnap délelőtt 11 óra tájban az a hfr terjedt el városunkban, hogy a Kaufmann Ignácz-féle ház ég. A hir szerencsére nem felelt meg a valóságnak, amennyiben a Kaufmann-czég maga tett tele­foni jelentést a rendőrségnek, hogy a szom­szédságukban kéményt égetnek, amit azonban a járási kéményseprő elmulasztott a rendőr- hatóságnak előzetesen bejelenteni. E mulasztás miatt a kéményseprő mester ellen kihágás miatt meginditotla az eljárást. — Megszűnt csőd. A szatmári kir. tör­vényszék vagyonbukott Jeremiás Hermann kis- majtényi kereskedő ellen nyitott csődöt felosz­tandó vagyon hiányában megszüntette. — A képviselőválasztás ideje. Hir szerint az országos képviselőválasztás május havában fog megtartatni. I — A debreczeni kereskedelmi és iparkamara f. hó 26-án délután 3 és fél j órakor székháza tanácstermében rendes köz- j gyűlést tart. badulna meg. — Rendőri hirek. Szakács Sándor mérki lakos a napokban sütőtököt hozott be váro­sunkba elárusitási czélból. Szekerével a Hu- nyady-utczán haladva, nekihajtott Dobray Lajos vasúti alkalmazott kerítésének és bár lényeges kárt nem okozott, Dobray többedmagával meg­támadta és alaposan elverte. Sérüli orvosi lát­leletet vett és panaszt emelt támadói ellen a helybeli rendőrkapitányság előtt. — Győrfi Róza szatmárhegyi születésű 17 éves cseléd benső viszonyban élt Nagy Istvánnal, alispánunk inasával: Valami fölött összekoczczantak s a szerelmes trobadur revolverrel támadt imádolt- jára, aki annak köszönheti éleiben maradását, ! hogy az utolsó pillanatban jobb kezét arcza elé tartotta s igy a golyó kézcsuklóját zúzta össze. Nagy megugrott és most körözik. — A Filiérbank közgyűlése. A Nagy­károlyi Fillérbank m/ sz. f. hó 16-án Róth Károly elnöklésével évi rendes közgyűlést tar­tott. Elnök üdvözölve a megjelenteket, kons­tatálta a határozatképességet, amennyiben 34 részvényes 797 üzletrésszel volt jelen. Jegyző­könyvvezetőül dr. Antal István választatott meg, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Kohn Márkusz és ifj. Matolcsy Sándor kérettek fel. Az 1909. üzlelévi jelentés felolvasottnak tekin­tetett és tudomásul szolgált, a felmentvény pedig úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő­bizottságnak megadatott. A felügyelő-bizottságba póttagul az eltávozott Nagy Jenő helyett Bo­rostyán István egyhangúlag megválasztatott. Határozatba ment, hogy az alapszabályokból a takarékbiztositási rész töröletik, hogy az inté­zet a teljes illetékmentességet elnyerhesse. Bejelentette ezután elnök a harmadik évtársu­lat megalakítását s mivel indítvány nem ada­tott be, a gyűlést berekesztette. Itt meg- j említjük, hogy a fillérbank múlt évi nye- j resége a 682 K fillér alapítási költ­sék "i" M^r, melybőlj az I. és II. évtársulatnak 6°/0 osztalék jut veszteségi tartalékalapba 2300 koronát fordít, melylyel ezen alapja 4000 koronára emelke­dett. Az I. évtársulatnak van 623 tagja 3479 üzletrésszel, a másodiknak 242 tagja 1096 üz­letrésszel, a Ill-iknak 83 tagja 1015 üzlet­résszel. A fillérbank váltótárcza állománya 573,961 koronára, törzsbetét állománya 186,760 koronára, takarékbetét állománya pedig 229,194 koronára emelkedett. A Fillérbanknak f. évi január hó 1-ig 5003 üzletrésszel 948 tagja volt, vagyona 657,819 K 36 f és a nyeremény 38,822 K 22 f-t tesz ki. Gyűlés után az elnök és Láng Samu igazgató a Magyar Király szálló étt rmében villásreggelire vendégül látta a részvényeseket és a sajtó tudósitóit és meg kell jegyeznünk, hogy Wessel Manó vendéglős ezúttal is kitett magáért válogatott, kitűnő ételeivel és italaival. — Megszűnt járvány. Erdengelegen a múlt hetekben a hörkhurut járványszerü jelle­get öltött, miért is az ottani állami iskolát bezárták. A járvány utóbb megszűnvén, az is­kolában a tanítás ismét kezdetét vette. — Csata egy községben. Mérk község­ben a minap bál volt. A legények a tánczmu­| latság közben valami fölött összekülönböztek, minek csakhamar valóságos háború lett a foly­tatása. A jelenvolt 30—40 fiatalember ugyanis két pártra szakadva, deszkakerítések mögül lövöldözött egymásra, azonban kárt senki testi | épségében nem okoztak. Az ügyet áttették a helybeli kir. járásbírósághoz. — Járvány alól feloldott községek. Említettük annak idején lapunkban, hogy Bör- vely, Nagyecsed és Kaplony községekből a tej­termékek kivitelét a tifusjárvány miatt betiltot­ták. Minthogy időközben Börvely és Nagyecsed I községekben a járvány teljesen megszűnt, ezen j községek a zárlat alól feloldattak, csupán Kap­lony községben van még hat tifuszos beteg, I miért is utóbbi helyről a tejfélék elszállítása I bizonytalan ideig tiltva marad. — Akik sonkára éheztek. Balogh And­rás, Vancsa Gyula, Fecske Ferencz, Gyula és József szaniszlói lakosok sonkára éheztek. Mi­í vei pedig ilyen rendelkezésükre nem állott, el­határozták, hogy meglátogatják Konczányi Zsig- mond ugyanottani lakost és mivel neki van j sonkája, egynéhány darabot örök emlékül ma- j gukkal visznek. Tervük sikerült és igy lett j Konczányi megrövidítve hat sonkával és egy I oldalszalonnával. Az éhes konzorczium azonban j nem sokáig élvezhette a lopott csemegéket, mert tettük kitudódván, elfogattak és a szat­mári kir. ügyészségnek átadattak. — Szaniszlói csendélet. Márk György szaniszlói lakos a minap betért Vastag Györgyné szül. Fekete Máriához és az egyedül levő asz- szonyt minden különösebb ok nélkül úgy ösz- szeverte, hogy az orvosi látlelet szerint 7—8 napig gyógyuló testi sértést szenvedett. Az ügyet áttették a szatmári kir. ügyészséghez. — Banki jelentés. A helybeli „Önsegélyző Népbank r. t.“ 40-ik évi jelentését adta ki a múlt napokban. E szerint mint már irtuk is, az évi rendes közgyűlés e hó 23-án délelőtt 10 orakor fog tartatni, amikor tárgyalás alá kerül a rendes ügyeken kívül a tisztviselők lakbér iránti kérvénye, az alapszabályok 44. §-ának módosítása és újra választatik a igaz­gatóság és felügyelőség. Az adatok az intézet fejlődését igazolják a mindennél erőteljesebben beszélő számokban. Az intézet váltótárcza ál­lománya 2,336.274 K jelzáloghitelezése 824,542 kor. 18 fill, folyószámlahitelezése 239,869 kor. 63 fill, betétállománya 2,922.905 kor. 10 fill. A javaslat szerint a nyersjövedelemből irassék le a váltótárcza erősítésére 6116 korona s a fennmaradó 53818 kor. .53 fillér a következő­leg osztassék fel: jutalékra fordittassék az igazgatóság és felügyelőség és tisztviselőknek 4383 kor. 70 fül. 550 drb. részvény után osz­talékra 30800 kor. II. tartalékalaphoz 14,000 kor., osztalék tartalékalap gyarapítására 3000 kor., tisztviselők és szolga jutalmazására 1400 kor., jótékonyczélra 254 kor. 83 fillér. Az inté­zet tartaléktőkéi az idei dotatiókkal és az alap­tőke együt 507,727 korona 26 fillért tesznek ki. Javasolja a jelentés a tisztviselőknek 20% lakbér megadását és az alapszabályok oly ér­telmű módosítását, hogy a főkönyvelő is czég- jegyzésre jogosított lesz és a szelvényeknek f. hó 27-től kezdődőleg való beváltását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom