Nagykároly és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-19 / 20. szám

2 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKÉ között az ö jelöltségét teljes lélekkel tá­mogatni hiba, igy mi ezt a hibát szíve­sen elkövetjük és vállaljuk tettünkért a felelősséget! Vagy talán azért ne támogassuk, mert programmbeszédében a keresztény erköl­csök jellege, vagy az agrárérdekek, vagy a szövetkezeti eszme támogatását tartja czélravezetönek ? Mikor ellenkeztek ezek a függetlenségi párt programmjával? Osz­tály- vagy vallásfelekezeti érdekeknek ki- domboritására lapunk nem vállalkozik. Nekünk mindenesetre kötelességünk je­löltünk politikai programmjának támoga­tása, de nem részletkérdéseknek előtérbe tolása. Azért, mert egyes részlet- és alá­rendelt kérdésekben lehetnek közöttünk nézeteltérések, engedehnet kérünk, ezért frontot változtatni nem fogunk. Mi az ország érdekében helyesnek és szüksé­gesnek látjuk, hogy a függetlenségi párt- programm győzedelmeskedjék, ennek pedig az ifjú gróf igen méltó képviselője. Azért ne fájjon „egyeseknek“ feje a mi dolgainkért, de fájjon azért, hogy ha nem értenek vele egyet a föczél, a po­litikai pártprogram in tekintetében, ugyan miért nem igyekeznek olyan jelöltre szert tenni, aki az ö hitvallásukat köveli, hogy mutassa meg ez a kerület, hogy csak­ugyan a függetlenségi gróf Károlyi Jó­zsefet küldi a parlamentbe?! Az elveket feladni nem szabad soha! Dr. gróf Károlyi József diadalutja. Dr. gróf Károlyi József, választókerületünk függetlenségi és 48-as párti képviselőjelöltje f. hó 16-án fejezte be körútját. Mindenütt oly szeretettel és lelkesedéssel fogadták, hogy hasonló ovácziókban aligha volt még része képviselőjelöltnek. Ezen azonban nem csodál­kozunk, mert az önzetlen hazaszeretet, a ben­sőséges, igaz hazafiui lelkesedés nyilatkozott meg nagyszabású beszédeiben és rajongással vették körül a nemzeti ügynek lelkes ifjú apostolát még azok is, akik ezelőtt más poli­tikai párthoz tartoztak. Dr. gróf Károlyi József nemcsak felébresztette a már-már szunnyadó nemzeti erőt, hanem uj híveket szerzett a füg­getlenségi eszméknek. A folytatólagos diadalutról az alábbiakban számolunk be: 12-én csütörtökön a jelölt a Szaniszlóról és vidékéről hozzácsatlakozot-t kísérettel, kik között dr. Jordán Károly apátplébános és Dr. Lang György körorvos is láthatók voltak, Szaniszlóról indult Érkörtvélyesre, ahol Pataki Sándor ref. lelkész üdvözölte a jelöltet nagyszámú választó- közönség jelenlétében. Beszédje elhangzása után a jelölt meglátogatta Pataki Sándor lel­készt és Balázsy József földbirtokost, onnan Penészlekre indulva 12 órakor érkezett meg, ahol Takács Péter, orosz szertartásu gör. kath. lelkész fogadta, az összes választók jelenlété­ben, a programmbeszéd elmondása után a lel­készt látogatta meg és kíséretével együtt Sza- niszlóra utazott vissza. A határon lovasbandé­rium és a választók nagy száma várta és ki­sérte be a községbe. Délben Garzó Imre a jelölt tiszteletére ebédet adott, melyen dr. Jor­dán Károly apátplébános mondott magas szár- nyalásu felköszöntőt a grófra sikert és Isten áldását kérve a most e választókerületből meg­induló közpályájára. Papp Elek lelkész szintén szép pohárköszöntőben éltette a jelöltet. Dél­után 4 órakor nagy és lelkes közönség kísére­tében ment a jelölt a községházához, ahol Gruber Márton községi jegyző üdvözölte és kérte fel programmbeszédének elmondására. A beszédet a nagy közönség élénk tetszéssel ki­sérte és lelkesen megéljenezte s annak elhang­zása után Dr. Lang György körorvos köszönte meg a szép beszédet s a kerület és községei iránt kifejezett jóakaratát. A választóközönség j emelkedett hangulatban hagyta el a beszéd j színhelyét. A jelölt látogatást tett Dr. Jordán Károly és Papp Elek lelkészeknél, Dr. Lang György orvosnál és Gruber Márton jegyzőnél. Folyó 13-án, pénteken a jelölt nagyszámú kísérettel 9 óra után Dr. Jordán Károly apát­plébános társaságában érkezett Csomaközre, ahol diadalkapu volt felállítva a jelölt tiszte­letére. Itt nagyszámú választó közönség jelen­létében Bay Mihály szép beszéddel fogadta a jelöltet, kinek fogadtatására megjelentek Kosztra Ignácz kerületi esperes, tb. kanonok, Uray Károly ref. lelkész, Bay Miklós főszolgabíró, Solymossy István földbirtokos stb. A programm­beszéd után Dr. Adler Adolf, lapunk szerkesz­tője biztatta a választókat a jelölt melletti kitartásra. Ezután a jelölt a fent névleg meg­nevezett választóknál tett látogatás után Berébe ment, ahol Tukats László ref. lelkész fogadta. A jelölt itt is elmondotta programmbeszédét, aztán látogatást tett Tukats lelkésznél, majd kíséretével Szaniszlóra utazott. Délután 4 óra­kor a jelölt kíséretével Részegére érkezett, a hol szintén ünnepélyesen fogadták és Rocska László biró üdvözlése után a jelölt elmondotta programmbeszédét, aztán megtekintette a Jasz- trabszky-család temetkezési helyét és az a fölött épült kápolnát, látogatást tett Marozsán Mihály lelkésznél és Schvartz Adolf nagybérlőnél, aztán hazajött Nagykárolyba. Múlt szombaton reggel 8 órakor képviselő- jelöltünk Iriny község felé vette útját, hogy folytatólagosan kifejtse köz-elismeréssel talál­kozó programmját. Hosszú volna azt elsorolni, hogy nemcsak e községben, de mindenütt, ahol előbb vagy utóbb megfordult jelöl­tünk, a fogadtatás legimpozánsabb megnyilvá­nulásaival találkoztunk. Bandérium minden határban várta s amely községeknek fuvózene- kara van, az sem hiányzott sehol, jeléül annak, hogy Dr. gróf Károlvi Józsefnek nemcsak sze­mélyes szimpátiája kötelezte le a választópol­gárokat, sem a kiváló és velünk szorosabb összeköttetésben álló társadalmi kapocs, hanem főkép az a magas, nagykeretü tudás, amely csak ritkán tapasztalható hason ó rangban álló arisztokraták körében. Iriny községben, a község határán már nagyszámú lovasbandérium várta. Beérkezve a helységbe, Veress Imre ref. lelkész intézett hozzá lelkes szavakat. Kijelentette többek között, hogy bár ő az u. n. nemzeti munka­pártnak tagja, azonban mégis szívből üdvözli Dr. gróf Károlyi Józsefet, mert nekünk nem a politikai széthúzásban, hanem a hazafias tömö­rülésben rejlik az erőnk. Igazán elokvens beszéd volt, amit a nagytiszteletü előadott. A beszéd hatása alatt mondta el kereset­len, igaz szavakkal képviselőjelöltünk is kitűnő programmbeszédjét, amelyet — mint mindenütt —- a lelkesedés őszinte nvilvánulásai kisértek. Programmbeszéd után grófunk Veress Imre lelkésznél, Weinberger Mór bérlőnél és Dr. Irinyi Tamás theologiai tanárnál tett udvarias látogatást. Iriny községből a hosszú kocsisorból álló menet, 45 tagú bandérium kíséretében Den- gelegre indult. A község határában jelöltünket Becsky Géza körjegyző fogadta. Veress Juliska áll. isk. növendék díszes csokrot nyújtott át. Benn a községben Marosán Aurél gkalh. lel­kész intézett meleg hangú beszédet hozzá s miután előadta grófunk itt is nagy figyelem­mel hallgatott programmját, Becsky Gézánál tett látogatást és egy kis uzsonna elfogyasz­tása után Nagy Károly és Marozsán Aurél lel­készeknél, Burger Manó bérlőnél, Major Ágos­ton állami iskolai igazgatónál tett látogatást. A választókerület egyik legtekintélyesebb és legfüggetlenebb községe meglátogatása követ­kezett ezután. Érendrédre vonult a mindjobban megszaporodott menet, ahol a szokásos end- rédi szives fogadtatás és vendégszeretet várta a jelöltet és kíséretét. Már a távoli határban J hatalmas tömeg, kocsikon és lovakon várták i türelmetlenül az érkezőket. A lovasbandérium élén volt főispánunk kis fia, Falussy András lovagolt egy kis fehér ponny ló hátán s mikor a menet elérte a község határát, Dr. Falussy Árpád lelkesedéstől áthatott rövid beszédben adott kifejezést örömének, hogy az endrédi választók nevében üdvözölheti, amit képviselő- jelöltünk meleg hangon köszönt meg. A községbe érve, a községháza udvarán felállított tribün körül már ezrei voltak a köz­ség és a vidékről beözönlött hallgatóságnak, : a czigányzenekar pedig vonót nem kiméivé, húzta a Rákóczi-indulót. A fogadtatási éljenzés lecsillapultával a disz- magyarba öltözött Nagy István községi jegyző intézett igen szép költői gondolatokban és fordulatokban bővelkedő üdvözlő beszédet kép­viselőjelöltünkhöz, aki ezután megtartotta rend­kívül nagyhatású programmbeszédét, melynek J végeztével Dr. Falussy Árpád mondott gyújtó hatású szónoklatot az egybegyűltekhez. Délben a község a képviselőjelölt és kísé­rete számára gazdag ebédet adott, amelyen felköszönlökben sem volt hiány. Elsőnek Dr. Károlyi József gróf szólalt fel s az ó-korból j vett gyönyörű történelmi hasonlatokkal bizo- J nyitotta be, hogy Ausztriával szemben mi csak I akkor fogunk diadalt elérni, ha a széthúzás helyett minden magyar kezet fog a közös ellen- j ség ellen. Utána Dr. Falussy Árpád szólalt fel | ismét, ezúttal is rendkívül nagy hatást érve el szónoklatával. Gy. Kovács József ref. lelkész a | tőle már megszokott elokvencziával és szelle­mességgel mondott felköszöntőt, végül pedig | Szintay Kálmán tartott köztetszés mellett be­szédet. Ebéd után a gróf és kísérete a községbeli előkelőségeket látogatta meg, igy felkeresték Nagy István jegyző, Szintay Kálmán, Veress György, Gsutoros Albert, Veress Lajos, Dr. Kovács József, Geszterédy Ferencz, Strobentz Péter és végül Dr. Falussy Árpád vendég­szerető házait, utóbbi helyen egy csésze feke­tére lévén hivatalos a jelölt és kísérete. üt óra felé volt már az idő, amikor kép­viselőjelöltünk kíséretével, melyhez Dr. Falussy Árpád és Érendrédről többen csatlakoztak, el- hajttatott. Csakhamar elérték Portelek községét, ahol özv. Hajagos Benőné úrasszony parkozott udvarán már nagyszámú választópolgárság és a kiváncsiak százai voltak egybegyülve. Itt a grófot Reök Gyula üdvözölte, mely után elmon­dotta a jelölt programmbeszédét, mit azonban egy hirtelen kerekedett szakadó zápor zavart meg. A közönség folyosókra, fák alá húzódott, azonban még igy sem lehettek megkímélve az alapos megázástöl. Csak úgy öntötte alá az ég a könyeit, azonban még két község volt e napra meglátogatási czélból kitűzve s igy menni kellett és a község lelkésze meglátoga­tása után ki felöltővel, ki pedig pokróczokkal igyekezett védeni magát az egyre jobban zú­duló ár ellen s mikor a menet Vezendre ért, a kabátokból már bőven lehetett kifacsarni a vizet. Mindamellett itt is bandérium es f'uvó- zenekar várta jelöltünket, akit Szilágyi Janos gkath. lelkész fogadott a község határában, a községben pedig Papp Döme ügyvéd üdvözölt. Programmbeszéd után a gróf vizitelt a községi jegyzőnél, Szilágyi János gkath. lelkésznél és Papp Döme ügyvédnél. Mezőteremen ismét 48 tagú lovasbandérium Bárd József vezetésével vonult képviselőjelöl­tünk elé, akit a rkath. templom előtti szépen feldíszített téren Cziereizer Alajos aranymisés lel­kész fogadott igen meleg hangú beszéd kísé­retében. Programmbeszéd végeztével grófunk a plébánosnál es Csikor Mihály tiszttartónál telt látogatást. Másnap délelőtt szünet volt, délután fél 3-kor pedig ismét kivonulás a községekbe. Az uradalmi fogatokon kívül ezúttal számos ma­gánfogat is részt vett a menetben, amely elé a kaplonyiak lovasbandériuma egészen az ura­dalmi intéző lakásáig lovagolt. Ünnep lévén, nem volt egyén, aki a községben odahaza ma­radt volna. A gyülekezés és fogadtatás Kap- lonyban a községháza előtti tágas téren volt s mikor jelöltünk megérkezett, a fuvózenekar tiszteletére a Hymnust játszotta el, fehérruhás leánykák pedig sorfalat állottak a tribün előtt. Gróf Károlyi Józsefet itt Mássá Viktor gvar- dián üdvözölte, mely után messzecsengő han­gon elhangzott a kiváló programmbeszéd. Lá­togatásokat a gróf a gvardiánnál és Szabó Menyhért ref. lelkésznél tett. Kaplonyből a menet Kálmánd községbe vo­nult, ahol nemkevésbbé lelkes fogadtatás volt. A község végén diadalkapu állott, diszlövések hangzottak el, a községi nagyvendéglö előtt pedig a választó polgárság százai fogadták fuvózenekar hangjai mellett lelkes éljenzéssel képviselőjelöltünket. Soltész Imre kanonok mon­dott itt üdvözlő beszédet s az élénk tetszéssel fogadott programmbeszéd után Szolomájer Anna és Kreutzer Teréz iskolás leánykák felköszön-

Next

/
Oldalképek
Tartalom