Nagykároly és Vidéke, 1909 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1909-02-18 / 7. szám

Irénke. Eszter —- Jenser Mihályné. Péntek Tóbiás — Kelemen Alajos. Füzessy Zoltán — Adler Ernő. Bodollay Karcsi — Erdőssy Vilmos. Melinda — Gorzó Erzsiké. Beke Antal —- Tremba Márton. Csopoki — Dara­bánt András. Borbás — Hodor Kornél. Ke­resztúri —- Borody Dezső. Puppenheim — Hornyák Sándor. — Pista, polgári rendőr — Szabó István. Közrendőr, hordár — Köl­csey Béla. Zsuzsi — Mező Mariska. Ágnes — Gorzó Emma. Belépődíj: földszint tagok­nak 2 K, nemtagoknak 3 K. Erkély I. sor tagoknak 1 K, nemtagoknak 1 K 50 f. II. sor 60 f, illetve 1 K. Karzat 40 f. Páholy már nem kapható. Jegyek előre válthatók Klacskó István irodalmi szakosztályi elnök­nél. Műsor után a „Magyar Királyiban tár­sas összejövetel, esetleg táncz. Eddig a fal­ragasz. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a ve­zetőség elhatározása szerint az előadás pont fét 8-kor kezdődik, amikor is az ajtók be fog­nak záratni. Jegyek már csakis erkélyre s karzatra kaphatók, de igen korlátolt számban. — A tisztviselői telep ügyében f. hó 14-én délután 3 órára jelzett értekezletet elhalasztották. — Czigánybál. A helybeli czigány- zenekarok márczius 6-án a Polgári olvasó­körben czigánybált rendeznek. — Adomány. Dr. Szunyogh Mihály orsz. képviselő a Mátészalkán felállítandó Kossuth- szobor alap javára újólag 100 koronát ado­mányozott. — Köszönetnyilvánitás. A Kölcsey- egyesület legutóbbi választmányi ülésén Dr. Kovács Dezső indítványára Klacskó István irod. szakosztályi elnöknek az egyesület ér­dekében kifejtett lankadatlan tevékenységéért valamint az estélyeken közreműködött sze­replőknek jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. — Kitüntetés. A pozsonyi nemzetközi müföző-, népélelmezési és háztartási kiállí­tás által 19Ö8. deczember hóban rendezett sorversenyen a „Hercules“ sör egyhangúlag az első díjjal: az oklevéllel az aranyérem- kereszthez a koronával és a kiállítási zo- mánczéremmel lett kitüntetve. Ezen kitűnő hírnevű gyártmány főraktárát Kerekes Ödön czég vette át. — Adakozás. Tanárky Béla alezredes zászlóaljparancsnok áthelyezése következté­ben eltávozván városunkból, a városi sze­gények javára 100 koronát adományozott. Ez összegért a tanács tűzifát vett s azt a szegények között szétosztotta, egyben ada­kozónak hálás köszönetét nyilvánította. — Vármegyénk közigazgatási bi­zottsága f. hó 12-én délelőtt tartotta havi rendes ülését Dr. Falussy Árpád főispán elnöklete mellett. Az ülés elején az erdő- kihágási bizottság tagjai letették az esküt. Az alispáni jelentés — melyből kitűnik, hogy január hó folyamán 200 útlevél adatott ki Amerikába — tudomásul szolgált. Szintúgy tudomásul vették a szakelőadók referátumait is s számos ügyet intéztek el. Dr. Aáron Sándor főorvosi jelentésével kapcsolatban N. Szabó Antal azt panaszolta, hogy Luby Zsig- mond fülpösdaróczi földbirtokos, ki a múlt hónapban a lábát eltörte s Mátészalkára or­vosért küldött, alig tudott orvost kapni, mert hárman megtagadták a kimenetelt. Ez ügy­ben Ilosvay Aladár alispán elrendelte a vizs­gálatot. A tanfelügyelői jelentés felhozza, hogy megindultak a tárgyalások a városunk­ban felállítandó állami elemi iskola ügyében. — Meghívó. A Nagykárolyi Nőegyesü­let folyó év márczius hó 2-án d. e. fél 12 órakor Nagykárolyban a városházán, a pol­gármester hivatalos helyiségében tartja rend­kívüli közgyűlését, amelyre az egylet igen tisztelt tagjait ezennel tisztelettel meghívom. Hazafias üdvözlettel Özv. Dr. Serig Gusz- táxné, I-ső alelnök. — Az ülés tárgyai: 1. A Melinda-árvaházban a jövőben felveendő árvák tárgyábani határozat. 2. A Kossuth Lajos asztaltársaság kérvénye a „Kossuth serlegre való adományozás iránt. 3. Esetle­ges indítványok. — A cabaret februárja. Az élénk és mozgalmas farsangi szezonra Budapestre rán- duló vidéki közönségnek legkedvesebb szó­rakozó helye az Andrássy-uti „Modern Szín­pad“ intim, elegáns és most már ország­NAGYKÁR O LY É S VI D ÉK E szerte ismert és kedvelt helyisége. Nagy Endre, az ismert nevű iró, aki a magyar cabaret-müvészetet életre keltette és utánoz­hatatlan cabaret-zsánerjét páratlanul nép­szerűvé tette, éppen a vidéki előkelő és in­telligens közönségre való tekintettel erre a hónapra olyan műsort állított össze, amilyen még sohasem mulattatta a „Modern Színpad“ közönségét. A februári műsor minden száma valóságos szenzáczió. Kis színdarabok, ope­rettek, színházi, társadalmi és politikai mó­kák, jelenetek és színpadi tréfák váltakoznak huszonöt uj cabaret-számmal, melyek leg­kiválóbb költőink és komponistáink müvei. A pompás februári műsor erősségei a „Dio­genes“ czimü teljes egyfelvonásos operett és az „Izráel“ czimü kaczagtató Bernstein- paródia, mind a kettő Nagy Endre munkája. Ezeken kívül két egyfelvonásos bohózat: „A revolverdráma“ és „A kettős légyott“ ad alkalmat a kitűnő művészszemélyzetnek, hogy intim, a színházakétól teljesen eltérő, sajátos előadással gyönyörködtessék a közönséget. Négy színpadi tréfa, két modern monológ szerepel még a februári műsoron, melynek betetőzése a nagy „Februári revü“, tele ak­tuális jelenetekkel, kuplékkal, tánczokkal. Végigvonul az egész műsoron, — melynek minden számát megelőzi a Nagy Endre kon- ferálása, — egy végtelenül mulatságos Se- renissimus-jelenet: a közönség egy páholyban Apponyi minisztert látja, aki minden pro- dukczió után elmondja véleményét és vitat­kozik a conferencier-val. Tizennégytagu mű- vészszemélyzet lép fel minden este Nagy Endre vezetése alatt, a „Modern Színpad“ februári műsorának keretében. Jegyeket vi­déki megkeresésekre is előjegyez a cabaret pénztára. (Budapest, Andrássy-ut 69.) — Eljegyzés. Frenkel Lajos tokaji la­kos eljegyezte Bóth Mátyás helybeli bor­nagykereskedő leányát, Rózát. — Elnökválasztás. Az Országos Ma­gyar Gazdasági egyesület f. hó 14-én válasz­totta meg elnökét. Zselénszky Róbert gróffal való heves küzdelemben Károlyi Mihály gróf' 160 absolut többséggel foglalta el Desewffy Aurél gróf örökét. A Szatmárvármegyei Gaz­dasági Egyesület tegnap f. hó 17-én válasz­totta meg elnökéül gróf Teleky Géza v. b. t. t. volt belügyminisztert egyhangúlag. A gyűlésen Dr. Falussy Árpád főispán elnökölt, ki az uj elnököt szives szavakkal üdvözölte. Alelnök Böszörményi Emil dr. lett. Választás után bankett volt. — Pályázat. A helybeli pénzügyigaz­gatóság mellé rendelt számvevőségnél szám­tiszti állásra két hét alatt lejáró pályázat van hirdetve. — A Kossuth-serlegre újabban ada­koztak: Dr. Aáron Sándor 5 K, Erdőssy Vilmos 2 K, Kádár Bálint (Eger) 5 K, Adler Ernő 2 K, B. 1 K. Összesen az eddig ki­mutatott 449 K 15 fillérrel együtt 464 K 15 fillér. — A vármegyei igazoló-választ- mány holnap délután 4 órakor az alispáni kisteremben ülést tart. — Nyilvános számadás. A nagykárolyi református csizmadia-társulat énekkara által 1909. évi január hó 30-án tartott táncz- mulatságon befolyt összes bevétel: 322 K 40 f, kiadás: 189 K 85 f, maradvány : 132 K 55 f, mely összeg a református segélyegylet pénztárába beküldetett. Beküldeni és felül­fizetni szívesek voltak: Papp Béla ország­gyűlési képviselő (Budapestről) 10, Gy. Ko­vács József segédlelkész, vallástanár, Schnébli János, Tóth János, Makranczy Ignácz 5—5, Lukács Mihály, Stefán Mihály 4—4, Singer Márton 3, Debreczeni István polgármester, id. Keresztszeghy Mihály, Csőkör István, Asztay István, ifj. Nagy Antal, Pénzéi Mihály, ifj. Kovács Lajos, Fazekas Géza, Weisz Sámuel (Szatmár), Asztalos Sándor, Tömpe Károly, Kis József, Tömpe Dániel, Komódy Lajos, Wächter József, Tömpe József, Grisz- háber Albert, Zborai István, Szabó János 2—2, id. Némethy Sándor, id. Turenecz János, Pápay József, Berényi László, Turbucz Sándor, Nagy Gusztáv, Mészáros Károly, ifj. Tímár József, Kiss István, Sikolya István, Steib Márton, Kiss Gyula, Csőkör József, Vágó Mihály, Székely Imre, Székely Sándor, 5 id. Szaióky József (Szaniszló), Szeremi Fe- rencz (Szaniszló), Szendrei Jenő, Debreczeni József, ifj. Tömpe Lajos 1—1 K-át, Szűz Lajos 40 f-t. ügy a beküldőknek, mint a felülfizetőknek hálás köszönetét mond a ren­dezőség. — Az érendrédi ifjúság f. hó 21-én a Szatmárnémetiben felállítandó tanítói kon- viktus javára a leányiskola összes termeiben zártkörű tánczestélyt rendez. Beléptidij: személyjegy 2 kor., esaládjegy 4 kor. Felül- fizetések köszönettel fogadtatnak. Kezdete este fél 8 órakor. Jó zenéről, italokról gon­doskodva van. A rendezőség élén Nagy Ist­ván körjegyző mint elnök, továbbá Prunár Mihály jegyző, id. Böszörményi Sándor pénz­tárnok állanak és rendezők: ifj. Böszörményi Sándor, Böszörményi Pál, Bunyitay László, Jánky Pál, Szaleczki Miklós, Vaday Ambrus. — Nyilvános elszámolás. A folyó évi febuár hó 6-án a ref. csizmadia-társulati tagok által rendezett bál úgy anyagilag, mint erkölcsileg teljesen megfelelt a várakozás­nak s daczára a tetemes kiadásnak, mégis egy szép kis összeg jutott a ref. egyház pénztára javára és akik ott részt vettek, bátran elmondhatják, hogy egy jól töltött estének kellemes emlékével távoztak a mu­latságról, amelynek csak a hajnali órák ve­tettek véget. A mulatság összes bevétele volt 428 K 60 f, kiadás 366 K 80 f, maradvány 61 K 80 f, mely átadatott a ref. egyház pénztárába. Felülfizetni szívesek voltak: Vig Ferencz, Singer Márton és társa 3—3, Papp József, Tóth György, Róth Emánuel 2—2, ifj. Kaizler István 1.60, Regéczi László 1.20, Szalay István, Asztay István, Makranczi Ig­nácz, Pápai József, Darai Lajos, Borai István, ifj. Tömpe Lajos 1—1 K-át, Csapó István, Baráth István, Csőkör József, Szabó Gyula 60—60 f-t, Kaizler Erzsiké, Balogh József, Kínál István, Zágonyi Károly 40—40 fillért. Beküldtek: Lukács Mihály 5, Pénzéi Mihály, Tömpe Dániel 2—2, Tömpe Antal 1 K-át. Fogadják mindannyian ezúton is a rendező­ség hálás köszönetét. Maláta-tápsör különlegesség Hercules-sör Főraktár: 1-5 Kerekes Ödön czégnél. — A nagyecsedi „Női-kör“ jól si­került tánczestélyt rendezett február 7-én. Este fél 9-től világos virradtig húzta a nagy­károlyi Krizsán bandája a talp alá valót. A szép számmal megjelent vidéki vendégek bizonyára más alkalommal is eljönnek a nagyecsedi „Női-kör“ tánczestélyére. Összes bevétel 354 kor. 39 fillér, összes kiadás 222 kor. 84 fillér volt. A tiszta jövedelem­ből 50 koronát küld a Női-kör a Szatmáron létesítendő tanítói internátus javára. — Fe­lülfizettek: Dr. Szunyogh Mihály (Budapest), Dr. Kápolnay Kálmán (Csenger), Dr. Szepesy Károly (Mátészalka), Berey József 10—10 K, Szilágyi Zoltánné (Övári) 6 K, Bodoky Gyula (Börvely) Fleischer Manó 5—5 K, Szőke Jó7°r’" Spitz Dezső 4—4 K, Fintha Sándor, FK istván, Hajdú Károly (Szatmár), Pálur Miklós (Érkávás) 3—3 K, Bárány An­dor, Hajdú Sándor, özv. Jobbágy Lajosné, Kovács Samu, Márton Dezső (Tiborszállás), Molnár István (Kassa), Magyar Endre (Fá- biánháza), Sulyok Ede, özv. Veress Lajosné 2—2 K, Czégényi Sándor (Nagygécz), Gönczy Sándor (Tyúkod), Hadady József, Komorőczy Etelka (Eőr), Nyíri Kálmán 1—1 kor. Szerkesztői üzenet. Nagytiszteletü Csutoros Albert urnák Ér- endréd. Nagyértékü czikkét „A mi igazsá­gunk“ czikksorozatunk után közölhetjük, részben térszüke, részben amiatt, hogy egy­szerre ne hozzunk két azonos irányú köz­leményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom