Nagykároly és Vidéke, 1909 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1909-12-16 / 50. szám

4 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE Ha ezen felhívásom folytán a foga­dást nem tartja, állításait azonban en­nek daczára fenntartja, akkor majd én fogok lapunk legközelebbi számában olyat írni, a miért neki talán oka lesz ellenünk sajtópert indítani. Sajnálom, hogy lapunk olvasóit ilyen kérdésekkel kell traktálnunk, mert mi a személyeskedésekhez nem vagyunk hoz­zászokva, azonban végezni akarunk egyszersmin den korra, hogy ne gyanú­sítsanak bennünket azzal, hogy nem elvekkel és elvekért, hanem személyek ellen megfizetett tollal harczolunk. Dr. Adler Adolf, felelős szerkesztő. HÍREK. — Személyi hir. Debreczeni István városunk polgármestere vasárnap este ér­kezett haza a fővárosból, ahol részt vett a polgármesterek congresszusán. — A nagykárolyi oltáregylet tiz éves fennállásának megünneplésére a városháza nagytermében 1909. deczember 19-én d. e. 11 órakor diszgyülést tart. A gyűlés tárgyai: 1. Megnyitó. Mondja Pallman Péter, oltár­egyleti igazgató. 2. Óda. Horváth Jenőtől. Szavalja Gergics Kornélia. 3. Az egylet 10 éves történetét felolvassa az oltáregylet jegy­zője. 4. Áldások Istene. Énekli a Dalkör. A diszgyülés után megyei főpásztorunk és fő­védőnk dr. Boromissza Tibor püspök a munkakiállitást megnyitja. Délelőtt 1/i 11 órakor csendes szt. mise a templomban. — Vármegyénk közigazgatási bi­zottsága 1. hó 10-én Dr. Falussy Árpád főispán elnöklete alatt tartotta rendes havi ülését. Az alispáni jelentés felolvasása után a szakreferensek tették meg jelenté­süket, mely szerint a vármegyei egészségi viszonyok rendkívül kedvezőtlenek, az állat­egészségügyi viszonyok szintén kedvezőt­lenek, a közgazdasági viszonyok ellenben kedvezők. A pénzügyigazgató jelentése sze­rint a_ múlt hóban befolyt állami adóban 231,497 K, hátralék 4000 K, hadmentességi adóban befolyt 19293 K, illetékben pedig 1884 K. Egyéb emlitésre méltó esemény nem fordult eló. — A helybeli „Kölcsey-egyesület“ fel­olvasó estélyeinek sorozata — nem mint lapunk múlt heti számában jeleztük — f. hó 26-án, hanem 29-én veszi kezdetét. A megnyitó beszédet dr. Falussy Árpád főispán, mint az egylet elnöke fogja elmondani. A múltkor említetteken kívül Dombay Gyula főgimnáziumi tanár is fog szerepelni egy énekszámmal. Január hó 8-án szintén a vármegyeháza dísztermében tánczmulatság- gal egybekötött hangversenyt rendez az egyesület a felállítandó konviktus javára, január hó végén pedig a helybeli színház alap javára Mikszáth-ünnepélyt és február havában ugyané czélra még egy műkedvelői előadást. Az egyesület vezetősége, mely minden tekintetben igyekszik feladatát tel­jesíteni, méltán megérdemli közönségünk nagyfokú támogatását, a miben része is lesz, mert az estélyek iránt már most is minden oldalról nagyfokú érdeklődés mutatkozik. — Pénzintézeti közgyűlés. A hely­beli Hitelbank részvénytársaság kedden dél­előtt órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tartott Ér- Falussy Árpád főispán elnöklete mellett. Elnök üdvözölvén a megjelent rész­vényeseket megállapította, hogy a közgyűlés kellő időben meghirdettetett, hogy a rész­vényesek meghivattak s hogy 249 részvény képviseletében 136 szavazatra jogosított 18 részvényes jelent meg a közgyűlésen, miért is az határozatképes. Ezután a jegyzőkönyv hitelesítésére Kacsó Károly és Dr. Adler Adolf részvényesek felkéretvén, tárgyalás alá vétettek a tervbe vett alapszabály módosí­tások, melyek nagyrészben stylaris és apró módosítások voltak. Lényegesek csak az üzletkör kiterjesztésére vonatkozó módosítás volt, mely Sternberg Sándor, Weinberger Fe- rencz ésDr. Kovács Dezső vezérigazgató felszó­lalása után elfogadtatott. Az üzletkör kiterjesz­tése czéljából az alapszabályokba felvétetett, hogy az intézet üzletköréhez fog tartozni gazda­sági és egyéb gépek, eszközök, berendezé­sek és felszerelések bizományi vétele és eladása, továbbá termények és áruknak sa­ját számlájára és bizományba való vétele és eladása. Jegyzőkönyvbe vétetett azonban, hogy termények és áruk vételével és eladá­sával a bank csak akkor fog foglalkozni, ha városunkban más termény és áruraktár lé- tesittetnék. Az összes alapszabály módosítá­sok egyhangúlag elfogadtattak, minek befe­jeztével a gyűlés véget ért. — Halálozás. Mándoki Ferencz hely­beli posta- és távirdatiszt f. hó 8-án 34 éves korában városunkban elhunyt és f. hó 11-én nagy részvét mellett tétetett örök nyuga­lomra. — Vármegyénk állandó választ­mánya a 1. hó 21-én tartandó rendkívüli közgyűlés tárgyai előkészítése czéljából f. hó 20-án délután 1ji 4 órai kezdettel a vár­megyei székház emeleti kistermében ülést tart. — Hivatalvizsgálat. Dr. Tóth Kál­mán a kerületi munkás biztositó pénztárak központjának titkárja a múlt héten a hely­beli pénztár megvizsgálása czéljából váro­sunkban időzött. — Halálos szerencsétlenség. Nagy- majtényban Babos Gyula korcsmáros cse­lédje a múlt pénteken tüzet rakott s hogy a tűz gyorsabban éledjen, a fára benzint öntött, mely a parázstól meggyulladt s a tűz belekapott nemcsak az üvegbe de a cselédleány ruhájába is. A megijedt leány kirohant, majd ledobta magáról az égő ru­hát s igy megmenekült a haláltól, de a Babos 8 éves kis leánya ki a szobában maradt, oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy másnap reggel meghalt. A gzermeke megmentésére a szobába futó Babos Gyula mellén és lábain súlyos égési sebeket szen­vedett. — Csalódott szerelmes leány. Vo­gorán Teréz 16 éves varróleány szerelmi csalódása miatt gyufaoldatott ivott. Állapota veszélyes. — Közgyűlés. A helybeli Kossuth- asztaltársaság évi retides közgyűlését jövő hó 9-én délután 3 órakor tartja meg Kun István vendéglőjében, a mely alkalommal az évi számadás és a felmentvény ügyében való határozathozatal után megválasztatnak a tisztviselők. Ezután jön a leltár megálla­pítása, gazdaválasztás és indítványozás. — Bemutatott tárgysorsjátók. Mint­hogy a szatmári ref. 'egyházmegyei iskolák javára engedélyezett tárgysorsjáték húzása a harmadik elhalasztás után sem volt meg­tartható, a pénzügyminiszter az engedélyt bevonta és a sorsjegyek árának visszafize­tését elrendelte. — Vármegyénk rendkívüli köz­gyűlése f. hó 21-én fog megtartatni ; a közgyűlés tárgysorozatában előforduló érde­kesebb ügyek a következők: Kereskede­lemügyi miniszter leirata a közúti alap ter­hére felveendő 50,000 korona folyószámla kölcsön tárgyában. A legtöbb adót fizető bizottsági tagok jövő évi névjegyzékének bemutatása. Intézkedés az egyes választó- kerületekben megüresedett megyebizottsági tagsági helyek betöltése tárgyában. Nyírbá­tor község kérelme Szatmárvármegye ne­hány községének Szabolcsvármegyéhez le­endő csatolása végett. A vármegyei és szat- már városi földadó bizottság megválasz­tása. Városunkat érdeklő ügyek: Városunk képviselőtestülete határozata a néhai Kauf­mann Márton-féle alapítvány oklevelének elfogadása iránt. Városunk jövő évi költség- vetése. Járásunkbeli községeket érdeklő ügyek: Vállaj község képviselőtestületének ingyenes népkönyvtár adományozása iránti határozata. Kismajtény községi állami isko­lához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában. Szaniszlóé állami iskola elhe­lyezésére szükséges telek vásárlása iránt. Mezöfénye a gyámpénztártól 15000 koroná­nak iskolaépítés céljaira való felhasználása ügyében. Vállaj községé a gyámpénztári tar­talék alap terhére egy tüzmentes vasszek­rény beszerzése ügyében. Érkörtvélyes köz­ség körorvosi teendőének a szomszédos tör­vényhatóság körorvosé a hatáskörébe való átutalása Vasad és Piskolt községeknek a vármegyei szomszédos körorvosok műkö­dése körébe leendő bevonása tárgyában, vármegyei főorvos előterjesztése; továbbá Érendréd, Érkörtvélyes és Genes 1908. évi, Érdengeleg 1907. évi, végül Mérk, Vállaj, Kismajtény, Reszege, Domahida, Vezend, Portelek, Máj tény, Börrely, Kálmánd, Mező- petri, Szaniszló, Érkörtvélyes, Dengeleg, Iriny, Mezőfény, Krasznaszentmiklós és Gil- vány 1910. évi házi közmunka és anya­könyvi költség előirányzata. — Házasság. Ottmayer Gyula kismaj- tényi ref. tanító f. hó 7-én esküdött örök hűséget Hadál Antal mostoha leányának Szerémi Irénkének. — Hosszú lesz a tél. A „Meteor“ jóslása szerint az idei tél soká fog tartani. — Uj gazdasági tudósitó. A föld- mivelésügyi miniszter Hajdú Márton magyar- csaholyi lakost — a tasnádi járásra a gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg. — Kinevezés. A honvédelmi miniszter Adorján László dr. honvédelemügyi minisz­teri fogalmazó gyakornokot fizetésnélküli segédfogalmazóvá nevezte ki. — Eladott téglagyár. Néhai Pazucha- nits Ignátz örökösei tulajdonát képező tégla­gyárát Reither Adolf szatmári lakos kereskedő vette meg. — Rabbi választás. A helybeli ortho­dox izraelita hitközség választó közgyűlését vasárnap tartotta meg, mely alkalommal Brach Salamon Pozsonymegyei nagymagyari hírneves főrabbit közfelkiáltással egyhangú­lag rabbijává választotta és ugyanekkor Schwartz Jakab rabbi ülnököt állásában véglegesítette. — Elmaradt felolvasó-estély. A „Nagykárolyi Kereskedő-Ifjak Köre“ f. hó 12-én a Polgári Olvasókör nagytermében felolvasó-estélyt óhajtott rendezni. Ugyan­ekkorra azonban már megelőzőleg a hely­beli Oltáregyesület a városi színházban szintén előadást hirdetett, miért is a Keresk. Ifj. Körének vezetősége a felolvasó-estély | megtartását későbbi időkre halasztotta el. — Választás. A „Szatmárvármegyei vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és foga­dósok ipartársulata“ a f. hó 9-én tartott I választmányi ülésén Wessel Manót, a hely- | beli Magyar-Király szálloda bérlőjét egyik j alelnökévé választotta meg. — A legközelebbi népszámlálás | csak jövő évi deczember hó 31-én lesz. — A vasúti menetjegyek drágítása elmarad mert a kereskedelemügyi minisz­ter nem fogadta el az államvasuták igazga­tóságának a vasúti menetjegyek árának eme­lése iránti előterjesztését. — Hymen. Dr. Propper Dezső nyíregy­házai ügyvéd f. hó 19-én köt házasságot ifjú Kaufmann Adolf földbirtokos leányával Ilonkával városunkban. Az egyházi esketés f. hó 21-én lesz Debreczenben. — Építkezési ügy. A helybeli Keres­kedelmi és Iparbank részvénytársaság igaz­gatósága elhatározta, hogy az építendő há­zára vonatkozó tervre pályázatott hirdet. Az első dij 1000 K, a második 500 K lesz s a terveket egy a fővárosban alakítandó bizottság fogja megbirálni. — Képkiállitás. Fáy Sándor festő-, táj- és zsáner képekből kiállítást rendez váro­sunkban, mely szombaton nyílik meg. A kiállítás valószínűleg a vármegyeháza nagy­termében lesz megtartva. — Szerencsétlenség. Bereczki Ferencz 51 éves börvelyi föidmives, ki már régebben gyöngeelmüségében szenved, vasárnap való­színűleg berúgott állapotban a Kraszna part­ján járkálva beesett a vízbe, a honnan holt­testét hétfőn kihúzták. Miután a hullán külsérelem nyomai láthatók nem voltak, a temetési engedély kiadatott és a hulla elte- mettetett. — Bírói kinevezés. A király Tomcsányi László debreczeni Ítélőtábla bírót a kúriához számfeletti bíróvá nevezte ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom