Nagykároly és Vidéke, 1909 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1909-04-15 / 15. szám

4 NAGYKÁROLY ES VIDÉKÉ — Kinevezések. A dohányjövedéki köz­ponti igazgató Győrffy Sándor helybeli lakos díjtalan dohányjövedéki gyakornokot segély- dijas dohányjövedéki gyakornokká, Klósz Ákos piskolti lakost pedig díjtalan dohány­jövedéki gyakornokká nevezte ki. — Czégjegyzői jogosítvány adása. Az Első Magyar Általános Biztosító-társaság a szatmári főügynökségnél Radó Bertalan titkár és Werner Oszkár másodtitkár távol­léte vagy akadályoztatása esetére a főügy­nökség czégjegyzésével Szeőke Béla hivatal­nokot bízta meg. — Állami kedvezmények. A keres­kedelemügyi miniszter a Pannónia kender­és lenipar rt. czég börvelyi telepének 1907. október 1-től számítandó 5 évre állami ked­vezményt engedélyezett. — Ösztöndíjak. A kereskedelemügyi miniszter az iparosok továbbképzése szem­pontjából a külföldi ipari viszonyok tanul­mányozására a minden hazai kereskedelmi és iparkamara területére egy-egy 600 K-ás ösztöndíjat engedélyezett. A pályázati kér­vény legkésőbb e hó végéig nyújtandó be a kamara elnökségéhez. — A helybeli gör. kath. magyar egyház ünnepsége. A helybeli gör. kath. magyar egyház híveinek a magyarságért ki­tartó 7 éves küzdelme méltó befejezést fog nyerni f. hó 18-án, mikor az egyház ünnep­séget rendez. A kibocsátott idevonatkozó meghívó igy szól: A nagykárolyi gör. kath. magyar egyház az ősi munkácsi anyaegy­házmegyébe történt örvendetes visszakebele- zésének és ft. Mitrovich Elek ur kinevezett lelkészének beiktatása alkalmából folyó évi április hó 18-án ünnepséget s azt követő közebédet rendez, melyre czimet tisztelettel meghívja. Nagykároly, 1909. ápril 5. Az egy­ház elöljárósága nevében : Somossy Miklós, világi elnök. A beiktatási ünnepély sorrendje : Délelőtt 9 órakor: egyházi beiktatás a tem­plomban. Déli 1 órakor: közebéd a Polgári Olvasókör nagytermében. Az ünnepségen résztvenni kívánókat kérjük, hogy megjele­nésüket az egyház világi elnökével előre tudatni szíveskedjenek. — Közgyűlés. A debreezeni kereske­delmi és iparkamara f. hó 15-én délután fél 4 órakor székháza tanácstermében rendes közgyűlést tart. — Himlőoltás. Az 1908. márczius 1-től 1909. márczius 1-ig terjedő időben született gyermekek himlőoltása folyó évi május 2., 9., 16., 23. és szeptember 5-én mindenkor délután 2 órakor, a revisió pedig május hó 9., 16., 23. és 30-án mindenkor délután 3 órakor fog a városházánál eszközöltetni. — Hirdetmény. 2696—1909. K. szám. Értesittetik a város közönsége, hogy Szat- már vármegye törvényhatósági bizottsága által 1909. évi márczius hó 18-ik napján tartott közgyűlésén a városi villamostelep bővítése ügyében hozott 11—1909. kgy. sz. véghatá­rozatnak oly módosítással történt jóváhagyá­sára vonatkozólag hozott 138—1909. bjkv. számú véghatározata, amely szerint a villa­mostelep bővítése 250 lóerős gépcsoport helyett 300 lóerős gépcsoporttal eszközlendő, — a városházánál a közigazgatási kiadóhi­vatalban a mai naptól számított 15 napon át közszemlére ki van téve s az a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető s az ellen netaláni felebbezés 1909. évi április hó 23-ik napjáig bezárólag polgármesternél ter­jeszthető elő. Nagykároly, 1909. április 8. Debreezeni István, polgármester. — Törvényhatósági utak állami támogatása. A kereskedelemügyi miniszter a törvényhatóságok közúti alapjainak támo­gatására a törvényhozás által rendelkezésére bocsátott összegből vármegyénk részére úgy a folyó évre, mint a jövő évre 100,000— 100,000 koronát engedélyezett. — Külföldi munkakönyv nem pó­tolja a magyart. A budapesti VII. kerületi elöljáróság egy építőmestert megbírságolt, mert egy segédet osztrák munkakönyvvel magyar munkakönyv nélkül alkalmazott. — Horvátországban vagy Fiúméban kiállított munkakönyv magyar munkakönyv gyanánt tekintendő. — Községi takarékpénztár. A bel­ügyminisztériumban egy törvénytervezeten dolgoznak, mely engedélyezni akarja a köz­ségeknek a takarékpénztárak létesítését, hogy ezáltal könnyithessenek terheik viselésén, mint ez a külföldön is dívik. Az állam ter­mészetesen megtartja ellenőrzési jogát. — Felhívás. 974—1909. rend. szám. A város polgársága körében mozgalom indult meg azon czélból, hogy Nagykároly városban egy önkéntes tüzoltó-egyesület alakittassék, sőt a képviselőtestülethez az önkéntes tüz­oltó-egyesület megalakítása tárgyában kérvény is nyujtatott be, mely kérvény alapján a képviselőtestület ezen ügy tanulmányozására és javaslattétel végett egy szükebbkörü bi­zottságot küldött ki. Minthogy a bizottság és a kérelmező polgárság együttes tárgyalása folytán ezen ügy már annyira előrehaladt, hogy a megalakulás iránt a kellő lépések megtehetők: ebből folyólag, mint az ezen ügy további előkészítésére felkért bizottsági tag, felkérem Nagykároly város polgárságát, miszerint ezen mindnyájunkat közvetlenül érdeklő emberbaráti intézmény megvalósit- hatása czéljából megtartandó előzetes érte­kezletre f. évi április hó 25-én d. u. 3 óra­kor a városháza nagytermében megjelenni szíveskedjenek. Nagykároly, 1909. évi április 8-án. Demidor Ignácz, rendőrkapitány. — Menyasszonyok és vőlegények figyelmébe ajánljuk Magyarország legnagyobb óra, ékszer, ezüstnemü üzletét, hol a leg­nagyobb bizalommal bámulatos olcsón sze­rezhetik be szükségletüket Löfkovits Arthur és Társa czégnél Debreczenben. Nagy ké­pes árjegyzék díjtalanul küldetik meg. 7—52 — Uj pénzek. Az ezüstforintosok he­lyett —- melyek rövid idő múlva bevonatnak — ötven millió értékű kétkoronásokat, a tiz- koronás aranyak helyett pedig uj bankjegye­ket bocsátanak ki. — Csalás. Albrecht Teréz városunkban szolgáló szaniszlói illetőségű cselédleány két­ségbe volt esve a miatt, hogy szeretője, egy budapesti borbélylegény régen nem irt neki levelet és biztosra vette, hogy a legény már nem viszonozza szerelmét. A leány hallotta, hogy Fátyol Ferenczné helybeli czigányasz- szony olyan orvosságot tud főzni, mit ha az elhagyott kedves bevesz, a hűtlen legény visszafordul hozzá, — felkereste Fátyolnét, ki többrendbeli ruhadarabot kért és szállított el a leánytól s aztán valami kotyvalékot itatott a leánynyal. Minthogy azonban a várva-várt levél Budapestről még nem érke­zett meg, Teréz Fátyolnét csalás miatt fel­jelentette. — A mátészalkai titok. Bordás De­meter mátészalkai kéményseprő holttestét f. hó 7-én bonczolták fel Dr. Vajay Imre és Dr. Gobi Alajos törvényszéki orvosok Morvay Károly vizsgálóbíró és Dr. Papp Szilviusz kir. ügyész jelenlétében. A bonczolás meg­állapította, hogy Bordás halálát egy keskeny késsel való szúrás okozta, mely a has vér­edényeit vágta át s belső elvérzést okozott. Ezen hírrel kapcsolatosan megemlítjük, hogy Sovány Dezső aljárásbirót állásától felfüg­gesztették. — Postamesteri áthelyezések. A nagyváradi posta- és távirdaigazgatóság He- gyessy Ödön postamestert Szaniszlóról Nyir- béltekre, özv. Farkas Edénét pedig Thuzsér- ről Szaniszlóra helyezte át. — Házasság. Heves Béla színigazgató folyó hó 22-én esküszik örök hűséget Bállá Mariskának, a Heves társulata közkedvelt primadonnájának, Budapesten. — A református papok uj díszru­hája az egyetemes egyházi konvent hatá­rozata folytán a következő lesz : régi, sarkig érő tóga sujtásos gombolásu vállpalásttal, magyaros papi öv és régi kúnkalpag. — A történelmi nevezetességű fák. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter az összes törvényhatóságoknak megküldött ren­deletével a történelmi nevezetességű fák összeírását elrendelte. — Uj kávéháztulajdonos. Steinber- ger Sándor helybeli lakos megvette Lúgoson az ottani első és legfényesebb Korzó nevű kávéházat. — Az egyéves önkéntesek sorozása egy legújabban kelt miniszteri rendelet ér­teimében változást szenved annyiban, hogy azokat az állitásköteleseket, kik egy éves önkéntességért folyamodnak, a sorozó-bizott- ság naponként a többi ujonezok megvizs­gálása lilán külön csoportban fogja meg­vizsgálni. —- Az olaszországi földrengés által okozott nyomor enyhítésére Nagykárolyban megindított gyűjtés 1050 K 17 f-t eredmé­nyezett, amely összeg rendeltetési czéljaira elküldetett. — Adakoztak : Baráth István gyüjtö-ivén : özv. Martinetné, Csőkör József 1—1 K, Sindler Ede 20 f, Jármi Lajos 1 K. Turbucz Sándor 40, Fe- renczi, Hojlák József 20—20, Darai Lajos, Hornyák András 40—40 f, Torzsa Ferencz 1 K, Dévai Károly 20, Kovács Gyula 40, Kozma Lajos 30, Miks István 40, Póka Ist­ván 20, Sopronyi György 40, Májer András, Donka László, Májer János 10—10, Bujdosó János 30, Kaizler István 40, Balogh Károly, Vigh István, Hadadi István 20—20, Ruzsinszky és társa 60, Pápay József 40, Weisz L. 50 f, N. N. 1 K, Lovas Sándor 30, Losonezi S., Nagy István 20—20, Nagy János 10, Kábái Sándor, Néma Károly 40—40, Szegedi György 20, Kis István és neje, Farkas Kálmán és neje 1—1 K, Vida István 50, Papp Imre 20 f, Tömpe Károly és neje 1 K, Ligeti János 30, Fekete, Túri Bálint 20—20, Fényi Ferencz, Lunkay Mari 40—40, N. N. 30, Székely Sándor 50, Tömpe Antal 30, Bordás István 20, Strucz László 60, Tadler Jánosné 40, N. N. 20, Borai Istvánná 40, Tarcsa Lajos 30, Farkas Gergely 40, Szalay István 80 f, Baráth István 1 K. Szabó Kálmán gyűjtő-ivén : N. N., Gellisné, Bunda Miklós, özv. Gózner Antal, Pénzéi Mihálvné, Weisz Jakabné 1—1 K, Steiger 40 f, Szabó János 2 K, Thurzó Oszkárné 40 f, Gsics Lajosné, Müller J.-né 1.20 f, N. N. 50 f, Bortnyák István 1 K, N. N. 40, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N. 50—50 f. Fézer János gyűjtő-ivén: N. N. 40 f, Kínál József 1 K, Schmiedt Ede, Rencz János, Héb János 30—30, Héb György 60, Kern Antal, Fleisz János, Rottenstein Sá­muel 40—40, Héb Ignácz, Kern János 50—50-, N. N. 40, Hágen 60 f, özv. Stuller Sándorné, özv. Rencz Istvánná 1—1 K, N. N. 20 f, ifj. Vida Sándor, Váradi Jánosné 1—1 K, Leitner János 30, Serly György 20, Fézer János 1 K. Drágus István gyűjtő-ivén: Bruger Lajos 20, Prokopovics István 10, Leitner János 08, Pelcz György 20, Galiger Mihály, N. N. 40—40 f. Ifj. Matolcsy Sándor gyűjtő-ivén: ifj. Matolcsy Sándor 1 K, Blázsek Imre, Blázsek Imréné 20—20, Drágus István 50, özv. Matolcsyné 10, Hendrik István 40, özv. Keimovicsné 20, Nagy Lajosné 10, özv. Mittereiterné 40 f, Bagossy Pál 1 K, Tóth Istvánná 10, Benkovics György, Jezsik György 20—20 f, Tóth János, Boros János 1—1 K, Csupra Károly, Szalóki Ferencz 20—20, ifj. Tóth Mihály 40, Fábián István 20, Silimon Lászlóné 30, Schönfeld 20, Hebe József 50, özv. Benze Andrásné 10, Pintyei János, N. N., Tóth Ignáczné 20—20, Csiky G. 40, Dukász E. 20, Róza Péter 40, Nagy Pál, Besnyö G. 50—50, Zicher Jánosné 20 f. Sít,,,lr --g Dénes gyüjtö-ivén : Sternberg Dénes 2 K. Dr. Jékel László gyűjtő-ivén: Dr. Jékel Lászlóné 5, Hadnagy Ignácz 2, Policzer Ig­nácz, Kondor B., Herman S., Róth L., Mann Gusztáv, Steib Márton 1—1, Kovács György, Liebhauzer Ferencz, Rubletzki Ignácz 2—2, Janitzky Albert, Varga Imre, Pénzéi Mihály, Katz J., Irsik Ferencz, Báthory István 1—-1, Igaz Károlyné 8, Róth Károly 5, Szilágyi Istvánné 10, Sciffbeck Károlyné 4, ifj. Kauf­mann Adolf 5, Nonn Gyula 20, Mándy Géza 50, Debreezeni Istvánné 5, Miklóssy Már­tonná 2, Márton Sándor 5, Kerekes Ödön 2, Deutsch Vilmos, N. N. 1—1, Debreezeni István 5 K. Drágus István gyűjtő-ivén : Botos Péterné, Sipos Albertné 20—20, Mihálka Mihály 40, Kocsorva László, Kis Sándor, N. N. 20—20,

Next

/
Oldalképek
Tartalom