Nagykároly és Vidéke, 1909 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1909-12-02 / 48. szám

6 — Állatdijázások. A földmivelésügyi minisztérium által vármegyénk területére állatdijazás ezéljaira engedélyezett 1500 K felől azt közöltük, hogy az nem volt kioszt­ható. Tichy Gyula állattenyésztési felügyelő közlése szerint e közleményünket helyre­igazítjuk, mivel Kővárhosszufaluban 6 dij 410 kor. értékben, Fehérgyarmaton 5 dij 250 korona, Csanáloson 6 dij 190 korona, Szatmáron 6 dij 220 korona, Mátészalkán 10 dij 430 kor., Avasujvárosban 4 dij 200 kor. értékben kiosztatott; igaz ugyan, hogy a felhajtás nem volt valami igen nagy, en­nek azonban az állatdijazásoknak a nép körében való ismeretlen volta az oka.-— Bonczolás. Említettük lapunk múlt számában, hogy Mezőteremen id. Széesi Antal czigányt verekedés közben úgy vág­ták fejbe, hogy az meghalt. A kir. járás­bíróság múlt hó 24-én kiszállt a helyszínére, amikor is a bonczolás megejtetett. mely után a temetési engedély kiadatott. Horváth József tettest átszállították a kir. törvény­székhez. — Bankkönyvtár czimen Bánfi Osz­kár szerkesztésében vállalat létesült, mely a bankszakba vágó kiválóbb külföldi müve­ket fogja közölni jó magyar fordításban s közre fogja adni az e szakba tartozó kitti nöbb magyar müveket is. A „Bankkönyvtár“ valószinüleg jan. 1-től kezdve hetenként har- madféliv terjedelmű füzetekben jelenik meg. ára füzetenként 1 K. Megrendelhető Deutsch Zsigmond és Társa könyvkereskedésében Budapest, (Dorottya-u. 9.) úgy a „Bank­könyvtár“ szerkesztőségében Zrinyi-utcza 12. a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egye­sülete czimén. — „Csenger és Vidéke“ czimen a jövő hó 1-sejétöl ifj. Andrássy Jenő lapunk volt belmunkatársa szerkesztésében társa­dalmi lap indul meg. Mint lapvezérlöbizott- j ság Domahidy Viktor, Luby Béla és Szu- hányi Ferencz fognak szerepelni. A lapot I Manyák és Tóth könyvnyomdája fogja kiadni, j Nagykároly r. t. város építési szabályrendelete. i. Általános határozatok. 1. §. Nagykároly város belterületén — az alábbiak kivételével — mindennemű épít­kezés csak engedélyezés után kezdhető meg s foganatosítható. Építési engedély nem szükséges: a) épület vakolatának tatarozására és színezésére; b) uj padlók készitésébe ;• c) ajtók és ablakok javítására, udvarra nyíló ajtók és ablakok kicserélésére, utczai ajtók és ablakok kicserélésére az esetben, ha azok befelé nyílnak s falbontással nem járnak; d) téglakémény kijavítására; e) tüzelő helyiségek kijavítására; f) nem üzleti czélokra tűzhely szolgáló berendezésére; g) a házudvar belsejében levő burkolat készítésére és kijavítására ; i h) határfal és kerítés kijavítására s nem utczai kerítés készítésére; i) födélhéj újítására, ha tűzbiztos anyag használtatik; j) jelen szabályrendelet követelményeinek megfelelő kút készítésére; k) az utczavonaltól legalább 8 méterre ! elhelyezendő — s jelen szabályrendelet kö­vetelményeinek megfelelő, talpokon nyugvó, elmozdítható szerkezetű — mellék, vagy gazgasági épületek létesítésére. 2. §. Az építkezni szándékozó az építési engedély megadásáért a városi tanácshoz folyamodni köteles, mely folyamodványhoz a foganatosítani szándékolt építkezés terve, illetve a vázlatrajz 2 példányban csatolandó. Azon esetben, ha csak kisebb változta- i tások eszközlése, vagy utczai kerítés felállí­tása szándékoltatik, ha az terv nélkül is : megérthető — elégséges az építési leiratnak j becsatolás?. A tervek, illetve vázlatrajzok 1: 100 méter mértékben készítendők, melyekben az j NAGYKÁROLY ES VIDÉKÉ 1 alaprajz, pincze, földszint és minden emelet alaprajza, továbbá a keresztmetszet és hom­lokzat pontos mértékkel ellátva legyen. Az [ alaprajzba beírandó, hogy az egyes helyisé­gek mily czélra fognak használtatni. Egyszerűbb melléképületekről egy alap­rajz is elégséges. A tervekhez csatolandó egy példányban a helyszinrajz is, melyekben fel kell tüntetni a szomszédok telkeit, azokon fennálló hatá­ros épületeket, a házszámot és a közvetlen szomszédok neveit. Az építési tervezetet az építtető s a kivi­telért felelős szakértő aláírni tartozik. A szakértő az építési időtartam alatt az épít­kezésnek úgy műszaki, mint épités-rendőri szempontból való szabályos kiviteléért fele­lős. — Addig, inig a kivitelért felelős szak­értő a terveket alá nem irta, az építkezés meg nem kezdhető. A kivitelért felelős szak- j értő személyében az építés folyama alatt | beállott változás a városi tanácsnak három nap alatt bejelentendő és az uj szakértő j által a tervek aláirandók. Szakértő az, aki a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszternek 1884. évi ok­tóber hó 30-án 46,188. szám, illetve a ke- í reskedelemügyi m. kir. miniszternek 1891. évi augusztus hó 25-én 42,493. szám alatti i rendeletében megállapított képesítéssel és j megfelelő iparengedélylyel bir. Az építés folyama alatt szándékba vett lényeges módosítások engedélyezése vázrajz kíséretében a városi tanácstól kérelmezendő. 3. §. Az építési engedély kiadása előtt a városi mérnök, szükség esetén városi or­vos, tűzoltóparancsnok s rendőrkapilány be- kivánandó, a szomszédok pedig meghailga- tandók. Oly utczavonalban történő építkezéseknél, hol a szabályozási vonal még megállapítva nincsen, az építési utczavonal helyes kitű­zése végett a helyszíni szemle az építési bizottság által tartandó meg. A tervbe vett építkezés engedélyezését megelőző helyszíni szemle és tárgyalás ide­jéről az építtető és annak szomszédjai, azon világos megjegyzéssel hivandók meg, hogy a helyszíni tárgyaláson meg nem jelenésük esetén, elmaradásuk az építkezésbe való beleegyezésnek fog tekintetni s későbben netán teendő kifogások figyelembe nem j fognak vétetni. Vitás mesgye kérdések esetén az épi- j tési engedély a kérelmező fél felelősségére adandó ki. A helyszíni eljárásról jegyzőkönyv veendő fel, melyben a vizsgálat eredménye az ér- j dekelt szomszédok részéről netán tett ész­revételek vagy kifogások felveendők és az építési engedély megadása iránt határozott és indokolt vélemény adandó. 4. §. Ipar vagy gyártelepre vonatkozó építési engedélyek elintézésénél az 1884. XVII. t.-cz., illetőleg a később kiadandó ipartörvények tartandók szem előtt. Ily te­lepekkel kapcsolatos építkezés vagy átalakí­tás ügye a telepengedélyezési eljárás során bírálandó el. (Folyt, köv.) Nagykároly r. t. város szabály­rendelete. a város belterületén a juh nyájhajtás korlá­tozása tárgyában. 1. §. Nyájakban rendszeresen legeltetni szokott juhoknak a város belterületén való ki- és behajtása az év május 1-től október 30-ig terjedő szakában az alább meghatáro­zott órák közti időben tilos. A tilalom a következő órák közti időre terjed ki május és augusztus hónapokban reggel 5-től este 8 óráig, junius és julius hónapokban reggel 5-től este 9 óráig, szep­tember hónapban reggel 6-tól este 7 óráig, október hónapban reggel 6-tól este 6 óráig. 2. §. A juhnyájaknak a határ egyik ol­daláról a másik oldalára — a város belte­rületén való áthajtása — az 1. §. második pontjában meghatározott időben szintén tilos. 3. §. Jelen szabályrendelet 1. és 2. §-ban foglalt tilalom ellen vétők kihágást követ­nek el s 40 koronáig terjedhető pénzbünte­téssel büntetendők. A pénzbüntetés behajthatlanság esetén elzárás büntetésre változtatandó át. A befolyó büntetéspénzek az 1901. évi XX. t.-cz. 23. §-ában meghatározott czélra fordítandók. 4. §. Jelen szabályrendelet alapján fel­merülő kihágási ügyekben a bíráskodást: I. fokban a rendőrkapitány, illetőleg he­lyettese ezek akadályoztatása esetén a tanács által e részben megbízott tisztviselő. II. fokban a vármegyei alispán. III. fokban a - m. kir. belügyminiszter gyakorolja. 5. §. Ez a szabályrendelet a jóváhagyás utáni kihirdetés napját követő negyedik na­pon lép életbe. 46—1909. kgy. szám. Elfogadtatott és megállapittatott 1 Kelt Nagykárolyban, a város képviselő­testülete által 1909. évi április hó 4-én tar­tott közgyűlésen. Néma Gusztáv Debreczeni István közig jegyző. polgármester. 82237—1909. VI. sz. M. kir. belügyminister. Ezen szabályrendelet az 1899. évi XL. t.-cz. 5. §-a alapján megerősítem. Budapest, 1909. évi augusztus hó 23. A miniszter helyett: P. H. dr. Bezerédy sk. államtitkár. 176—1909. kgy. sz. Kihirdettetett! Nagykároly város képvi­selőtestülete által 1909. évi november hó 21-én tartott közgyűlésen. Néma Gusztáv sk. ' ‘ közig, jegyző. 'NI rG A* i i \V* •>*/♦ «A­-£)-fS Á rlejtési hirdetmény. Kálmánd község elöljárósága az újonnan épült veiiiléglőhelyisétjéiiek bérbeadására 1 évi időtartamra 1909. évi deczember hó fl-ik napjának d. e. 9 órájára nyilvános árlejtést hirdet. Bánatpénz 400 korona. További feltételek megtudhatók a község elöljáróságánál. Kálmánd, 1909. nov. 29. ! _2 Községi elöljáróság. &­? 2j­& > f2v 12$­r yttttt t t t t t r t tttt f-f

Next

/
Oldalképek
Tartalom