Nagykároly és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 17-53. szám)

1908-06-11 / 24. szám

miniszternek. Tegnap érkezett meg a mi­niszter köszönő levele, mely igy szól : Buda­pest, 1908. junius 6-án. Igen tisztelt Polgár- mester Ur! Felejthetetlen emlékű édes atyánk Kossuth Lajosnak Nagykárolyban folyó évi május 28-án leleplezett szobrát ábrázoló s a nagykárolyi szobor-bizotlság nevében hoz­zám juttatott képét megkaptam s a nekem szánt művészeti kivitelű rámában foglalt ké­pet örömmel fogadtam. Fogadja Polgármester Ur mint a szobor-bizottság elnöke s tolmá­csolni szíveskedjék a bizottság tagjainak mély köszönetem nyilvánítását a jóleső figye­lemért, mellyel lehetővé tették, hogy addig is, mig azt személyesen megtekinthetem a szép szoborról magamnak képet alkothassak. Igaz tisztelettel Kossuth. — Vármegyei bizottsági tag vá­lasztás. A Fábiánházán f. hó 5-én megtar­tott választás alkalmával Szémánn József birtokos nyircsaholyi és Veres Gábor községi biró fábiánházai lakosok választattak meg vármegyei bizottsági tagokká. — Hymen. Juhász Ernő helybeli pénz­ügyi számtiszt, f. hó 8-án esküdött örök hű­séget Hetey Ábrahám városunk főjegyzője és neje leányának Blankának. Tanuk voltak: Papp Béla országgyűlési képviselő helybeli és Mayer Gusztáv budapesti lakosok. Esküvő után a menyasszony szülei házánál az uj pár rokonai és barátai lakomára gyűltek össze, melyen számos pohárköszöntöben ünnepelték az uj párt, mely másnap nászutra indult. — A püspök betegsége. Boromissza Tibor dr. szatmári püspök állapotában a ja­vulás tartós. Láza teljesen megszűnt, érve­rése jó, étvágya és nyugalma visszatért. — A helybeli kegyesrendi főgimná­zium f. hó 6-án este fényesen sikerült évzáró ünnepséget rendezett színházunk­ban a Tihanyi-pár közreműködésével. — A változatos müsoru ünnepséget a „Szabadságitarczi dalokénak nagy mű­gondra valló előadása nyitotta meg. A közönség lelkesen megtapsolta, meg­ismételtette s még tartott a tapsvihar, midőn a színpadon megjelentek a „Mo­dern gyerekek“ a Tihanyi-pár kedves személyében, kik eredeti, szellemes, vig dialógjukkal sok kellemes perczet sze­reztek a hallgatóságnak. Ezután Kovács Béla „Bone-deus“-t előadó virtuóz he- gedüjátéka következett, melyet a főgimn. zene- és férfiénekkara harmonikusan kisért. A műsor első részletét Diczig Géza, VIII. o. t. „Zrínyi Ilona nikomé- diai lakomája“ czimü melodrámának értelmes, emelkedett hangú s megható szavalata zárta be, melynek gyönyörű dallamát Dragoner Lajos művészi zon- gorakisérete juttatta kifejezésre. A 10 perczes szünettel megszakított ünnepség második része is teljesen kielégítette az élénken érdeklődő közönség várakozá­sát. A „Szülőföldem“ czimü éneken kívül szűnni nem akaró tapsvihart, igazi vas­tapsot aratott Győri Emil dalkeringöje s azok a töröl metszett, valóban szív­ből énekelt magyar nóták, melyeket T. Komáromi Gizi, a Krémer színtársulat­nak kedves dalos pacsirtája adott elő. „Az erdőben“ czimü potpourrit változa­tos tartalmával, de főleg komikus rész­leteivel annyira magával ragadta a közön­séget, hogy közkívánatra megismételte a főgimn. zenekara. Erre „Az igazgató ur“ czimü irodalmi értékű egy felvoná- sos bohózatot adta elő 6 tanuló. A kaczagtató öltözetek, az élénk, jellemző előadás, a típusoknak 'ügyes alakítása s a darab komikumának kiéreztetése a közönség figyelmét elejétől-végig ébren tartotta. Különösen Nonn Gyula, Ilosvay György VII. és Kacsó Kálmán VI. o. tanulók érdemelnek elismerést ügyes alakításukért. Őszintén mondhatjuk, hogy a müértéket mérlegelve évek óta nem rendezett ily érdekes ünnepséget a fő­gimnázium s igazán kár, hogy a nemes czélt, a segítő egyesület támogatását figyelembe véve nagyobb anyagi siker nem koronázta a rendezők buzgó fá­radozását. Ha farsangmegnyitóként sze­repel ez a változatos müsoru, szép elő­adás, bizonyosan kétszer oly nagy lett volna az eredmény. Elismerést érdemel végre a Tihanyi-pár, hogy lelkesedés­ből, önzetlenül járultak hozzá az ün­nepség emeléséhez szives közreműkö­désével, nemkülönben dicséret illeti meg Braneczky Józsefet, a főgimn. ének- és zenekar fáradhatatlan tanárát s Sróff j Gábort, az ifjúsági önképzőkör lelkes vezetőjét, kik sok nehézséggel küzdve ilyen erkölcsileg fényes sikerű ünnep­ség rendezésében tevékeny szerepet ját­szottak. Igazán kívánatos volna, hogy ilyen rövidebb lélekzetü, irodalmi értékű színdarabok előadásával minden évben találkoznánk a főgimn. ünnepségein, mert hiszen ezek nagyban fejlesztik az ifjúságban a fellépési bátorságot, elő­adási tehetséget, megfigyelést stb., szó­val az iskolát közelebb hozzák a való élethez s ez a modern, nemzeti irányú tanításnak egyik sarkalatos követelmé­nye és czélja. — A Kossuth serlegre újabban a következő adományok folytak be Kubinyi Bertalan gyűjtő-ivén : Takarékpénztár 5 kor., Czéh István, Kubinyi Bertalan 2—2 kor., Fejes Ferencz, Gyurovits Gyula, Havas Gyula, Kató Árpád, Kínál Antal, Letiinger K. Béla, Medvei Lajos, Nágele Ignácz, Pucser Károly, ifj. Sternberg Sándor, Szeder Dénes, ifj. Vida Sándor 1—1 kor., Magyar Mihály 60 fill., N. N. 20 fdlér. összesen: 21 korona 80 fillér, mely összeg a helybeli Takarékpénz­tárnál 3785. számú betétkönyvben nyert el­helyezést. — Helyettesítés. Dr. Falussy Árpád vármegyénk főispánja, Serly István tb. szol- gabirót a Domahidy Pál szolgabiró lemondá­sával üresedésben jött szatmári szolgabirói állásra helyettesítette. — Berendelés. Dr. Falussy Árpád vár­megyénk főispánja, Lázin Tivadar csengeri tb. szolgabirót szolgálattételre a központba rendelte be. — Választás. A szatmári gazdasági­egyesület f. hó 3-án tartott közgyűlésében elnökké egyhangúlag Kende Zsigmond cs. és kir. kamarás nagybirtokost, tiszteletbeli elnökké pedig Szerdahelyi Ágoston nagybir­tokost választotta meg. — Halálozás. Kozma Gergely nyug. vármegyei árvaszéki ülnök f. hó 8-án reggel 58 éves korában a Nagyvárad melletti Félix- fürdőben rövid szenvedés után elhunyt. Holt­testét Szaniszióra szállították, ahol tegnap tétetett örök nyugalomra. A megboldogult 12 évig működött a vármegyénél részint mint aljegyző, részint mint árvaszéki ülnök rendkívüli szorgalommal, azt megelőzőleg pe­dig Nagykároly városnál volt községi biró és árvaszéki ülnök. Az 1907. deczember 19-iki megyei tisztujitás után nyugdijaztatott, de a nyugalmat nem sokáig élvezhette, mert tüdő­baja és véredényelmeszedése csakhamar ki­oltották életét. A gyászszertartáson a vár­megye képviseletében Ilosvay Ferencz árva­széki elnök és Gáspár Pál ülnök vettek részt. Haláláról következő gyászjelentés adatott ki: Kozma Juliánná Bónya Sándorné férje és gyermekei, valamint számos rokona nevében szomorodott szívvel tudatja a legjobb testvér, sógor és rokon Kozma Gerő nyug. árvaszéki ülnöknek f. hó 8-án d. e. 9 órakor, életének 58-ik évében rövid szenvedés után történt elhuny tát. A megboldogult tetemei a Félix- fürdőben történt beszentelés és elszállítás NAGY K ÁR OLY ÉS VIDÉKÉ után Szaniszlón f. hó 10-én d. u. 3 órakor a gör. kath. egyház szertartásai szerint fog­nak a családi sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni. Szaniszló, 1908. május 9. Ál­dás hamvaira ! — Baleset. Kisfaludy József, szombat- helyi rendőrkapitány, kedden délután egy helyszíni szemle alkalmával vélellenül ki­nyitott egy pinczeajtót, annak lépcsőjén le­bukott és oly erősen összetörte magát, hogy a mentők eszméletlen állapotban szállították a lakására. Kisfaludy — ki fülén keresztül folyton vérzik — az orvosok szerint agy­rázkódást szenvedett. — Kossuth-szobor Szatmárnémeti­ben. Kelemen Samu dr. szatmári ország­gyűlési képviselő kezdeményezésére mozgalom indult meg Szatmáron az iránt, hogy szobrot állítsanak Kossuth Lajos emlékének. A szük­séges költségeket közadakozásból fogják össze­gyűjteni, de a város is nagy adománynyal fog ahhoz hozzájárulni. A szoborbizottság legközelebb megalakul. — Gyászeset. Érszentkirályi Szentkirályi Kálmán érmihályfalvai ügyvéd, nyug. törvény- széki biró, ki városunkban éveken át mint járásbiró működött, f. hó 3-án hosszas szen­vedés után életének 67-ik évében elhunyt és f. hó 5-én délután Érkörtvélyesen tétetett örök nyugalomra. Szentkirályi Kálmán néh. Rába István, volt tekintélyes helybeli ügyvéd leányát, Rába Terézt bírta nőül; életének jelentékeny részét városunkban élte le és jó modora, előzékenysége révén közbecsülésre tett szert. Halálát fiai: névszerint Dr. Szent- királyi József orvos és Szentkirályi Kálmán uradalmi ispán gyászolják. A temetésen a helybeli járásbíróság Csilléry Dávid járás- biróval és Füzesséry György albiróval kép­viseltette magát. — Az iparos tanoncziskola f. hó 7-én, vassárnap, d. e. 11 órakor a város­háza nagytermében ezredévi s koronázási emlékünnepet rendezett rajz- és munkakiál- litással egybekapcsolva. Az iskolai ünnepé­lyen Lukács Mihály igazgató-tanitó megnyitó beszéde után számos növendék alkalmi ha­zafias költeményt szavalt, Riesenbach Mór rajztanitó pedig ünnepi beszédet tartott. Ezután az érdeklődő közönség a rajzterem­ben elhelyezett rajzkiállitást, majd az ipar- testületi nagyteremben rendezett tanoncz munkakiállitást tekintette meg, mindkét he­lyen teljes megelégedésének adva kifejezést. A rajzkiállitásban minden rajzköteles tanoncz részt vett rajzaival. Feltűnő szép rajzai vol­tak Szikszay Gyula III. oszt. esztergályos ta- noncznak, ki a nm. minisztérium által en­gedélyezett 50 koronás jutalomra ajánltatott. Kiváló szép rajzaik voltak még Kovács Jó­zsef III. oszt. kovács, Kovács Sándor III. oszt. asztalos, Csömör László A) előkészítő oszt. tanonczoknak, kik a Jordán-féle alapít­vány kamatából egy-egy darab 10 koronás arannyal fognak jutalmaztatni. A munkaki- állitásban 107 tanoncz állította ki 114 da­rabból álló ipari készítményét, kik között az ipartestület 100 korona jutalmat és megfe­lelő mennyiségű oklevelet fog kiosztani. — A helybeli Kossuth-asztaltársa­ság május hó 28-án tartott népünnepélyén az összes bevétel volt 178 K 62 f, ebből felülfizetés 26 K 40 f. Felülfizetni szívesek voltak : Csipkés András 4, N. N., Sróff Gábor 3—3 K, Dr. Adler Adolf, Lévay Béla 2—2 K, Ernecz László 1.40, Drágus István, Fejes Ferencz, Kabelik Gyula, Kinál Antal, Kínál József, Kindris József, dr. Kovács Dezső, Kun György, Orosz Lajos, Valuka Antal, Varga Endre 1—1 K, Szendrey István 40 fillér. Úgy a felülfizetőknek, mint a közreműködők­nek és megjelenteknek ezúton mond köszö­netét az elnökség. — Házasságok. Vajda Sándor kőmű­vesmester és Leitner Anna helybeli lakosok f. hó 6-án, Bosnyák Imre gépész és Mészá­ros Mariska, továbbá Kindris Sándor gépész és Leitner Erzsébet, valamint Mercs György és Hevele Anna munkások, továbbá Makai Jó­zsef asztalos és Pintye Etelka helybeli lakosok, f. hó 8-án végül Tapsonyi Mihály gépész debreczeni és Tiszai Róza helybeli lakosok folyó hó 9-én házasságra léptek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom