Nagykároly és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 17-53. szám)

1908-06-11 / 24. szám

4 — Gaal József szobra. Lapunk mai vezérczikkében már említettük, hogy váro­sunk nagynevű költöszülöttjének születése 100 éves fordulójára, 1911.-re emelendő szo­bor felállíttatása iránt megindult mozgalom hatalmas lendületet vett. Ennek élén Sróff Gábor kegyesrendi tanár, az eszme felvetője és lelkes propagálója áll, aki Dr. Falussy Árpád főispánnal együtt holnap délután 3 órára a vármegyeháza föispáni elfogadó ter­mébe gyűlésre hívta egybe Dr. Adler Adolf, ifj. Andrássy Jenő, Berey József, Cseh La­jos, llosvay Aladár, Dr. Jékel László, Dr. Kovács Dezső, Madarassy Gyula és Tooth Sándor, a „Kölcsey-egyesület“ által kiküldött tagokból álló bizottságot, hogy a szoborbi­zottság megalakításával s a szükséges intéz­kedések megtételével hétmérföldes lépéssel vigyék előre a szép tervet a megvalósitás felé, hogy egy újabb szoborral több hirdesse városunk lakosságának a szépért, jóért és nemesért való lelkesedését. A szoborra, mely terv szerint a színház előtti parkban nyerne elhelyezést, már 920 korona folyt be. Hisz- szük, hogy az ügy élén álló nemesen érző férfiak fáradhatatlan buzgalma csakhamar meg fogja teremteni a Gaal József szobrot. — Jótékony hagyományok. A múlt hó 19-én elhunyt Kaufmann Márton földbir­tokos, ki a helybeli status-quo izr. hitközség uj iskolája építéséhez 1000 koronát adomá­nyozott, végrendeletében a helybeli „Chevrah Kadichah“ szentegyletnek 1000 K-át hagyott azon kötelezettséggel, hogy annak 40 korona évi kamatából az elhunyt elhalálozása nap­jának évfordulóján 20 koronát és elhunyt neje néh. Bermann Hani elhalálozása évfor­dulóján szintén 20 koronát az érettük imád­kozó szegényeknek kiosztani lesz köteles. Ugyancsak hagyományozott 1000 koronát a helybeli főgymnásium részére oly kikötés­sel, hogy a városi pénztárba befizetendő ezen összeget a város tanácsa kezelje és évi kamata a főgymnásiumba járó valamely jó maga viseletű, szegény és jeles előmenetelő tanulónak vallásra való tekintet nélkül lesz ösztöndíjként az évi vizsgálatok alkalmával nyilvánosan kiadandó, a kijelölés jog a min­denkori tanártestületet illetvén meg. Végül hagyományozott az izr. nőegyletnek az általa fenntartott népkonyha czéljaira leendő fel- használás végett 5Ö0 koronát és úgy rendel­kezett, hogy temetése napján 300 korona a város szegényei között vallásfelekezetre való tekintet nélkül kiosztassék. —- Zenevizsga. Az irgalmas nénék ve­zetése alatt álló „Margit“ leánynevelő inté­zetben a zenevizsga f. hó 13-án délelőtt 9 órakor lesz megtartva a következő műsorral : 1. Ketterer: „Galop de Concert“. Megnyitó. Zongorázzak: Petz Ilona és tanítónője. 2. Slreabbog: „La Priemevére“. Játsszák: Szi­lágyi Stefiké és tanitónője. 3. Szepessy- Kontor: „Magyarország örök királynéja“. Énekli a kar. 4. Löw. Jos: „Duos brillants“. Zongorázza : Jékel Olga ; harmoniumon ki­séri: tanitónője. 5. Gänsehals: „La filleuse d’or“. Játssza: Kellner Rózsika. 6. Szepessy: „Nyári éj“. Zongorázzák: Nagy Jenő, Kosz- tich Guszti, czimbalmozza: Szűcs Gizi. 7. Tóth-Stara: „Szilágyi Erzsébet“. Melodráma. Szavalja: Kerekes Irma, zongorán kiséri: Petz Ilonka, harmoniumon: tanitónője. 8. Streabbog: „Le livre d’or“. Zongorázzák: Rokk Ilonka és tanitónője. 9. Ketterer: „La chatelaine“. Játssza: Aczél Etelka. 10. Bog­dán: „Élt egyszeregy kicsiny virág“. Énekli a kar. 11. Gutmann: „Le Tourbillon“. Két zongorán játsszák: Jékel Annuska és tanitó­nője. 12. Gutmann: „Svájczi dal“. Czimbal­mozza : Lovass Ilonka, zongorán kiséri: a zenetanitónő. 13. Böhm: „Au beau moi de Mai“. Zongorázza: Ardeleán Leontin. 14. Petz: „A négy évszak“. Daljáték solo és declamatiókkal. Énekli a kar. — Az érdeklő­dőket ez utón hívja meg az elöljáróság. — A vármegyei községi és kör­jegyző nyugdijválasztmány f. hó 9-én tartott ülésében tárgyalás alá vétetett a 24000 koronás kölcsön tárgyában érkezett belügyminiszteri leirat, melyre vonatkozólag a választmány azt javasolja, hogy az emlí­tett kölcsön a fehérgyarmati kórháznak ne adassék meg. — A pénzintézeti tisztviselők pün­kösd vasárnapján és hétfőjén Debreczenben kongresszust tartottak, melyen városunk is tekintélyes küldöttséggel képviseltette magát, sőt a tanácskozások során Kubinyi Bertalan és Peiszner Lajos főkönyvelők fel is szólal­tak. A kongresszus derekas munkát végzett; öntudatos határozatokat hozott, melyek közel tízezer résztvevő tanácskozásának és hatá­rozásának eredményei. Különösen a nyugdíj­ügyben elfoglalt álláspont helyes és méltá­nyos. A tisztviselők kongresszusának nyomán országosan megindul a szervezkedés, igy városunkban is megalakittatik a helyi bizott­ság, melynek élére egy esetleg két vezér- igazgatót állítanak. — A kereskedő tanoncziskola most végző III. osztályú növendékeinek vizsgálata f. hó 14-én d. e. 10 órakor tartatik a főgim­názium egyik földszinti tantermében. Az elő­készítő, I. és II. osztályok vizsgálata 21-én lesz, vendégek mindkét vizsgálaton szívesen láttatnak. — Szemle. Nemes Antal ezredes, dan­dárparancsnok múlt hó 28-án szemlét tar­tott a helybeli honvédzászlóaj felett. A lá­tottak felett teljes megelégedését fejezte ki. — Kiss Áron, a tiszántúli ref. egyház kiváló püspökének temetésén vármegyénket Dr. Falussy Árpád főispán és Luby Géza orsz. képviselő képviselték. — A helybeli főgimnáziumban a szóbeli érettségi f. hó 23-án és 24-én lesz Géressy Kálmán tankerületi kir. főigazgató elnöklete mellett. — Eredeti czikkek. A legaktuálisabb témák egyike most az érettségi s igy nem is csodálkozhatni, ha számos lap közöl róla czikket. De az bizony nem csekély mérték­ben okoz csodálkozást, mikor egyik szatmári lapban volt „Érettségi“ czimü czikket, — mely hihetőleg kőnyomatosból van átvéve, — a „Közérdek“ laptársunk (S ..........rg J . . ő) ch iffre alatt s ugyanazt a következő nap a „Szatmármegyei Közlöny“ (—i) jelzéssel hozza, ezen jelzésekkel az eredetiség jelle­gét akarván megadni a czikknek. A közön­ség előtt pedig, mely egy és ugyanazon szöveget három lapban látja, más-más chiff- rirozással, világos kell hogy legyen a hely­telenség, mely a hírlapirodalom lejáratását, a sajtóorgánumok őszinteségébe vetett biza­lom megingatását vonja maga után. — Az évzáró vizsgálatok a hely­beli róm. kath. elemi iskolákban a következő sorrendben fognak megtartatni: Junius 15-én fél 8 órakor Veni-Sancte, d. e. 8 órakor vizsgálat a zárda V., VI. osztályaiban, d. u. 3 órakor vizsgálat a IV. osztályban. 16-án d. e. 8 órakor vizsgálat a III., d. u. 3 óra- I kor a II. osztályban. 17-én d. e. 8 órakor vizsgálat az I. osztályban. Junius 19-én d. e. 8 órakor vizsgálat a fiúiskola IV., V., VI. osztályaiban, d. u. 3 órakor a III. osztály­ban. 20-án d. e. 8 órakor vizsgálat a II., d. u. 3 órakor az I. osztályban. 29-én d. e. 8 órakor hálaadó istentisztelet és az értesí­tők kiosztása. — A vizsgálatokra a t. szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság. — Házasság. Dr. Bihari Jenő honvéd­főorvos városunk fia, múlt hó 26-án tartotta esküvőjét Glücksmann Rózsikával Nagyvára­don. — Szentiványi Sándor aranyosmegyesi körjegyző, május 26-án esküdött örök hűsé­get Dr. Fejes István ügyvéd és lapszerkesztő leányának, Erzsikének Szatmáron. — Választás. A helybeli munkásbizto- sitópénztár újonnan létesített nyilvántartói állására az igazgatóság múlt hó 24-én tar­tott ülésében Helmeczy József nyomdász, itteni lakost választotta meg. — Áthelyezés. A honvédelmi miniszter Berényi Ferencz csendőrhadnagyot Szatmár- ról városunkba helyezte át s annak helyére Forgách Vilmos szegedi csendőrhadnagyot rendelte ki. — Krémer Sándor, szinikerületünk igazgatója, a napokban a szabadkai kerület igazgatójává választatott s igy a jövő sze­zonban már Szabadkán fog társulatával mű­ködni. NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE — Alapítvány a vakok részére. Gróf Károlyi Gyuláné szül. Károlyi Mellinda grófnő, a vakok budapesti országos királyi nevelő- és tanintézetének részére 20.000 koronás ágyalapitványt tett néhai Pajthényi Sán­dor gödöllői lakos hagyatékából. Az alapít­ványt „Pajthényi Sándor alapítvány“ néven kívánja az alapitó kezeltetni. Az intézetbe a gyerekeket 5—10 éves korukban veszik fel, lehetőleg ingyenesen. Az intézet a folyó évben 185 vak gyermeket részesít nevelés- oktatásban. — Pályázat. A belügyminiszter pályá­zatot hirdetett a Dr. Schönpflug Béla lemon­dása folytán megüresedett nagykárolyi első egészségügyi körorvosi állására. A körorvos járandósága évi 900 kor. fizetés, 300 kor. utiátalány s a szabályrendeletben megállapí­tott látogatási dijjak. A vármegyei tiszti nyugdij-alap hiányának mikénti fedezése ügyében llosvay Aladár alispán elnöklete alatt kiküldött bi­zottság múlt hó 29-én ülést tartott, melyen elhatároztatott, hogy mivel az 5°/0 nyugdij- pótadó ki van merítve, a mérleg helyreállí­tására államsegély kérését hozzák javaslatba. — A szatmári sajtó köréből. Dr. Tanódy Endre, a „Szamos“ eddigi főmunka­társa az Osváth Elemér halálozásával meg­ürült főszerkesztői tisztet vette át. — Az orth. izr. elemi népiskolánál az 1907—1908. tanévzáró-vizsgálatok f. hó 14-én, vasárnap délelőtt 8 órától a III., IV., V-ik, délután 2 órától az L, Il-ik osztályok­ban fognak megtartatni, amelyekre a gyer­mekek szüleit és a tanügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja az iskolaszéki tantestület. — A Szatmár—mátészalkai helyi érdekű vasúton a megnyitás napján, mely valószínűleg julius hónapban lesz, zónarend- szerü személy- és podgyász díjszabás lép életbe. Ezen díjszabás a magyar királyi államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Budapest, Cengery-utcza 33.) 20 fillérért j kapható. — Iskolatársak találkozója. Tátor­1 ján István műépítész Nagybányán, felkéri mindazokat, akik a helybeli főgimnáziumban vele együtt 1898.-ban érettségit tettek, hogy czimeiket vele sürgősen közöljék. — Napszúrás. A helybeli Kossuth-szobor leleplezése alkalmával Friedenstein Henrik ta­nuló napszúrást kapott s ennek következté­ben f. hó 2-án meghalt. — Vármegyénk közigazgatási bi­zottsága havi rendes ülését holnap, e hó 12-én tartja. — Öngyilkosság. Kinczel Andrásné 72 éves asszony múlt szombaton Fényen fela­kasztotta magát és rögtön meghalt. Dr. Czukor Lajos járásorvos az orvosrendőri szemlét megejtvén, minthogy az öngyilkosság minden kételyt kizáró módon megállapitta- tott, a temetési engedély kiadatott és a hulla eltemettetett. — Tisztújító közgyűlés. A szatmár- németi-i ügyvédi kamara f. évi julius hó 5-ik napján délelőtt 10 órakor tisztújító közgyű­lést tart. — A szegény gyermekek felruhá­zásának czéljaira létesített „Margit-alap“ javára Nagyságos Plachy Gyula kir. tanácsos, pénzügyigazgató úrtól hálás köszönettel vet­tem 100 azaz Egyszáz koronát, mint egyik tisztviselőjénél meghatározatlan czéllal ott hagyott összeget. Fogadja az adományért a kir. tanácsos ur a szegény gyermekek hálás köszönetét. Ozv. Gróf Károlyi Istvánná, a felruházó-bizottság védnöke. — Az ecsedi-láp társulat igazgató választmánya Gróf Károlyi Gyula elnöklete alatt ülést tartott, melyen a haszonarányos osztályozási munkálatok felülvizsgálata vite­tett keresztül. Elhatároztatott, hogy a mun­kálatok 30 napi közszemlére tétetnek ki. — Új személydijszabás életbe lép­tetése. Az oravicza—németbogsán—-resicza- bányai h. é. v. vonalán, a megnyitás napjá­tól zónarendszerü személy- és podgyász díj­szabás lép életbe. Ezen díjszabás a magyar királyi államvasutak díjszabás elárusító iro­dájában (Budapest, VI. Csengery-utcza 33) 20 fillérért kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom