Nagykároly és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-04-11 / 15. szám

István, Kozsár József és Nagy Gusztáv. — Választmányi tagok: Lukács Mihály, Debre- czeni István, Feifer Ede, Csőkör Lajos, Cső­kör István, Ifj. Kovács György, Dr. Lutz Ignácz, Néma Károly, Török István, ifj. Ko­vács József. Póttagok: Papp Imre, Mészáros Károly, Brugós Péter, Kaufmann Mór. Ezek után a hírlapok árvereztettek el s miután több tárgy nem volt alelnök az ülést be­rekesztette. — Debreczeni vásárra utazók te­kintsék meg Debreczenben Löfkovits Arthur föposta melletti óriási kiterjedésű órás- és ékszerész-üzletét. A kirakatokban felhalmozott áruk szépsége és olcsósága utolérhetetlen. — Kinevezés. A király Pál István szatmárnémeti-i törvényszéki albirót Szinér- váraljára járásbiróvá nevezte ki. — Társasvacsora. Kacsó Károly kir. főmérnöknek műszaki tanácsossá és Licht-1 schein Lajos kir. mérnöknek főmérnökké tör­tént előléptetése alkalmából nevezettek barátai és tisztelői tegnap a „Magyar Király“ étter­mében társasvacsorára gyűltek össze, amelyen vagy 80-an vettek részt. Hogy pohárköszön- tökben nem volt hiány, az természetes, mert mindkét ünnepelt egyén városunkban köz­kedveltségnek örvend. A kedélyesen lefolyt társasvacsora csak a hajnali órákban ért véget. — Lelkészi kinevezés. Dr. Boromissza Tibor szatmári püspök Rokk István kökö- nyesdi ideiglenes lelkészt Nevetlenfaluba, Hirly József kiérdemült plébános szentszéki tanácsost pedig Nyircsaholyba ideiglenes lel­késznek nevezte ki. — Esküvő. Dr. Veréczy Ernő ügyvéd, a „Szamos“ főmunkatársa, f. hó 6-án eskü­dött örök hűséget Kovács Leó nyugalmazott honvédezredes leányának, Margitnak. — A Ferencz József keserüviz az összes hashajtószereket természetes, erőtelje­sen oldó ereje folytán túlszárnyalta már. Mint adag, elégséges egy boros pohár. Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. 2. — Angol könyv városunkról. A londoni könyvpiaczon nehány héttel ezelőtt egy igen díszes kiállítású könyv jelent meg, mely az angolok múlt évi magyarországi ki­rándulását írja le részletesen. Ezen könyvben a városunkba lerándult angolok itt tartózko­dása is le van Írva s abban az angolok igen melegen emlékeznek meg Károlyi István gróf­ról és bejéről és az itt élvezett vendégsze­retetről. — Gyászeset. Özv. Szentgyörgyi Jordán Ferenczné szül. Nemes Hajdú Terézia úrnő életékek 83-ik, észtendejében Szaniszlón fo­lyó hó 7-én elhunyt. Az agg úrnőben, Szent­györgyi Jordán Károly apátplébános, Jordán Ferencz kórházi főorvos és Báthory Istvánná Jordán Teréz édes anyjukat gyászolják. Te­metése kedden délután történt meg Szanisz­lón nagy részvét mellett. Elhunytáról a csa­lád a következő gyászjelentést adta ki: Vérző szivünk nagy fájdalmával jelentjük, hogy forrón szeretett édes jó anyánk Özvegy Szentgyörgyi Jordán Ferenczné Nemes Haj­nal Terézia folyó hó 7-én, miután keresztény módon elkészült a végső tusára, áldásos éle­tének 83-ik, csendes özvegységének 8-ik évé­ben az Isten akaratán való teljes megnyug­vással vissza adta nemes lelkét Teremtőjének. Drága tetemét folyó hó 9-én délután 3 óra­kor fogjuk a szaniszlói róm. kath. temetőbe levő sírboltban örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szent miseáldozat pedig ugyan­azon napon délelőtt 8 órakor a szaniszlói plébánia templomban lesz az Egek Urának bemutatva. Szaniszló, 1907. április hó 7-én. Gyermeki szeretetünk és örök hálánk kiséri sírjába az édes jó anyát, kinek békés legyen nyugalma a boldog feltámadásig! Dr. Szent­györgyi Jordán Károly, Dr. Szentgyörgyi Jor­dán Ferencz, Szentgyörgyi Jordán Teréz Báthory Istvánná gyermekei. Kisfaludy Mada­rász Irma menye. Báthory István veje. Szent­györgyi Jordán Emil, Szentgyörgyi Jordán Magduska, Báthory József unokái. — Pályázat gyógyszertárra. Az Ér­endréden megürült gyógyszertári jogra pályá­zat van hirdetve. A jog elnyerésére vonatkozó pályázati kérvények f. hó 15-ik napjáig adan­dók be az alispáni hivatalhoz. — A „Nagykárolyi tisztviselői fo­gyasztási szövetkezet“ igazgatósága már az összes tisztviselőket megválasztotta. És pedig elnöke lett a szövetségnek Dr. Titz Antal; alelnöke Hegedűs Ferencz. — A fel­ügyelő-bizottság elnöke lett Ilosvay Aladár, alelnöke Nagy Tamás. Titkárnak megválasz­tatott Lévay Béla; pénztárnoknak Vanyek József és helyettes pénztárnoknak ifj. And- rássy Jenő; ellenőr (könyvelő)-nek pedig Bálint Ferencz. — Bányamunkások sztrájkja. Nagy­bányán nagyszabású bányász-sztrájk ütött ki s ehhez csatlakoztak a felsőbányái és kapnik- bányai munkások is. A sztrájk oka az, hogy a bányamunkások közgyűlési határozattal ki­mondották az 1881-ben alakított fogyasztási szövetkezet feloszlatását s kérték a bánya­igazgatóságot, hogy a szövetkezet 10,900 K-ra rugó vagyonát osztassa szét a tagok között, NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. de a bányaigazgatóság a kérelem teljesítését megtagadta. Vasárnap este dinamitot dobtak a bányaigazgatóság épülete felé, mely azon­ban szerencsére a Zazar folyóba esett s ott robbant fel iszonyú detonáczióval. A lámpák elaludtak és a házak negyedmértföldnyi te­rületen megremegtek. A merénylő megmene­kült. A városban kettőzött csendőrjáratok czirkálnak, nyugalom van ugyan, de a sztrájk még mindig tart. A csendőrséget megszapo- ritották és katonaságot is rendeltek ki Nagy­bányára. A helyi halóság katonaság kirende­lését kérelmezte. — Köszönetnyilvánítás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Gróf Károlyi Gyuláné szül. Károlyi Melinda grófnőnek, aki a má- csai állami róm. kath., valamint a topillai uradalmi jellegű elemi iskolák tanulóinak 2200 K értékű téli ruhát adományozott, kö­szönetét nyilvánította. — Rabló czigányok. Gyűrtelek község­házába folyó hó 8-án éjjel kóbor czigányok törtek be s felfeszitették a pénzszekrény aj­taját, azonban — minthogy a begyült pénzt aznap a mátészalkai adóhivatalba beszállí­tották — pénzt nem találtak, csak 800 kor. értékű vasúti részvényt, melyet széttéptek és elégettek. A rablók a községházából eltávoz­ván, egy özvegyasszonynak a községházához közel fekvő udvaráról egy kocsit és két lovat loptak el. A csendőrség nyomozza a tette­seket. róna 54 fillért tesz ki. Ezeken kívül fennáll még egy 1.471,110 korona 50 fillért kitevő tartalék, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetle­ges csökkenését kiegyenlitsc. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhe­lyezve, az idei átutalások folytán 270.052,078 j korona 64 fillérről 292.979,592 korona 76 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve: • 1. Ingatlanok és jelzálog­követelések ................ 51.530,990 K 74 f 2. Életbiztosítási kötvé­nyekre adott kölcsönök 22.590,292 K 99 f 3. Letéteményezett érték­papírokra adott kölcsö­nök .........................• 2.228,403 K 80 f 4. Értékpapírok .... 201.268,234 K 28 f 5. Táreza váltók .... 664,481 K 84 f 6. A részvényesek biztosí­tott adóslevelei . . . 7.350,000 K — f 7. Bankoknál levő rendel­kezésre álló követelé­sek, készpénz és az intézet követelései, a hitelezők követelései­nek levonásával . . 7.347,189 K 14 f Összesen: 292.979,592 K 76 f Ezen értékekből 60'5 millió korona magyar értékekre esik. Magyar kir. államvasutak. Érvényes 1906. okt. l-töl. Közvetlen vonatösszeköttetés Páris—-Basel—Zürich- Innsbruck—Wien—Budapest, Berlin—Budapest, Buda­pest—Belgrad, (Saloniki)—Sófia és Konstantinápoly között — Bruch-Királyhidán, illetve Ruttkán át. 8 35 ind. Páris .... érk. 8 50 ' ind. Basel . . . .érk. 1115 ind. Zürich . . . érk. 6^0 ind. Innsbruck . . érk. 8 05 ind. Wien Wb. . . érk. 8 5Ö ind. Wien Stb. . . érk. 145 érk. Bpest k. p. u. ind. ~ 439 s 1005 l 11! * 559 c 12 40 M ind. Berlin érk. ^ ind. Breslau érk. 1 ind. Oderberg érk. ind. Ruttka érk. érk. Budapest Y “ k. p. u. ind. 3 20 ind. Bpest k. u. p. érk. 10 38 érk. Belgrád . . . ind. 9 38 érk. Saloniki. . . ind. 1118 érk. Sófia .... ind. 719 y érk. Konstantináp. ind. ^ i 1135 ^ 412 210 710 735 645 210 1122 p 556^ 2 57 0 10 30 Ü P 3 30 100 541 600 552 800 PtMifßttffni — Képviselőválasztás. Dunapatajon Múzsa Gyula gyógyszerészt, ki annak idején Varságh Zoltán itteni képviselőjelölttel váro­sunkban járt, országgyűlési képviselővé vá­lasztották. — Visszautasított felebbezés. Dr. Serly Gusztáv vármegyei főorvos nyugal- maztatás után még egy hónapig szolgálatot teljesített s ezen időre járó fizetésének ki­utalását kérte, mit azonban a vármegye megtagadott. Az ezen határozat ellen irányuló felebbezést a belügyminiszter elutasította. — Czirkusz. Wilson czirkusz-igazgató társulata a nagypiacztéren levő fedett czir- kuszban nap-nap mellett a közönség töme­ges pártfogása mellett folytatja előadásait. Maguk a szerződtetett tagok is csinos mu­tatványokkal szórakoztatják a közönséget s különösen a társulat bohócza bámulatosan idomított kutyával kelt méltó feltűnést. De legnagyobb vonzóerővel mégis a birkózás bir, melyet több neves birkózómester viv meg a kitűzött dijakért. Mint haljuk a múlt évben itt volt Czája József magyar birkózó-mester is részt fog venni a versenyben s igy köny- nyen megjósolhatjuk, hogy ki fogja elnyerni az 500 korona első dijat. Közgazdaság. A Triesti Általános Biztositó-Társaság (Assicurazioni Generali) f. évi márczius hó 2l-én tartott 75-ik gyűlésén terjesztettek be az 1906. évi mérlegek. Abból a ritka alkalomból, hogy az inté­zet ezúttal fennállásának 75 éves fordulóját ünnepli, a társaság központi igazgatósága sok ováczióban részesült, melyek a világ minden részéből a legszivélyesebb formában megnyilvánultak. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1906. évi deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 849.570,242 korona és 52 fillért tettek ki, és az év folyamán bevett dijak 38.862,847 korona és 74 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka [23.657,486 korona 07 fillérrel 232.734,149 korona 05 fillérre emelkedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve a betö­réses és tükörüveg-biztositást a díjbevétel 15.386,704.734 korona biztosítási összeg után 25.505,395 korona 14 fillér volt, — miből 9.306,044 korona 45 fillér viszontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 16.199,350 korona 69 fillérre rúgott, mely összegből 11.538.632 korona 29 fillér mint ! díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló I dijkötelezvények összege 103.743,787 korona 95 fillér. A szállítmány-biztosítási ágban a díjbevé­tel kitett 3.916,243 korona 47 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 1.676,243 korona 96 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1906-ban 34.650,665 j korona 27 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, I a társaság alapítása óta károk fejében 861.570,345 korona és 95 fillérnyi igen te­kintélyes összeget fizetett ki. A nyereség tartalékok közül, melyek ösz- szesen 25.014,452 korona 75 fillérre rúgnak, ; különösen kiemelendök : az alapszabály sze­rint nyereségtartalék, mely 5.250,000 koro­nát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingado­zására alakított tartalék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér külön tartalékkal együtt 17.013,704 korona 71 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tar­talék, mely az idei átutalással 1.119,637 ko­Hirdetmény. 2884— 1907. K. sz. Értesittetik a város közönsége, hogy a város képviselőtestülete által 1907. évi április hó 7-ik napján tartott közgyűlésén a nagykárolyi képesítéshez kötött iparosok által rendezendő munkakiállitás költ­j ségeinek részbeni fedezésére 200 kor. városi hozzájárulás megadására vonatkozólag hozott I 49—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá 2885— 1907. K. sz., az építési szabály- rendelet módosítására vonatkozólag hozott ' 50—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá 2886— 1907. K. sz., a gazdasági ismétlő­iskola részére szükséges építkezések fogana­j tositására s a költségek fedezésére vonat­kozólag hozott 51—1907. kgy. számú vég­határozata, továbbá a „Nagykárolyi tisztviselői fogyasztási szövetkezeténél betöltendő üzletvezetői állásra. Évi fizetés 1200 korona és a bruttó bevételnek l'Vo-a. Biztosíték 3000 K-a készpénzben, vagy más elfogadható alakban. Az igazgatósághoz czimzett pályázati kérvények /. hó 18-án (léli 12 óráig a szövetkezet elnökéhez vagy titkárához nyújtandók be. Nagykároly, 1907. április 2-án. Dr. Titz Antal, 1—1 elnök. 2888— 1907. K. sz., tüzeseteknél a tüz- ' oltásban segédkezük részére jutalomdij meg­allapitására vonatkozólag hozott 52—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá 2889— 1907. K. sz., a városi kertész to­vábbi alkalmaztatására s az alkalmazás fel­tételeinek megállapítására vonatkozólag hozott 58—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá 2890— 1907. K. sz., a városi kézbesítők és hajdúk fizetésének javítására vonatkozólag hozott 59—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá 2902—1907. K. sz., Varga Imre képviselő­testületi tag azon indítványa tárgyában, hogy a városi tisztviselői állás más községi és vármegyei állással összeférhetetlen — hozott 55—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá Árlejlési hirdetés. A „Nagykárolyi tisztviselői fogyasztási szö­vetkezet“ igazgatósága a tagjai részére (mint­egy 150—200 mmázsa szükséglendö hús, valamint tejfogyasztás kielégítésére árlej­tést hirdet és felhívja a helybeli és vidéki mé- j szárosokat, valamint a tejgazdaságokat, hogy ebbeli ajánlataikat e hó 22-én déli 12 óráig a szövetkezet elnökéhez vagy titkárához Írás­ban nyújtsák be. A feltételek a szövetkezet titkáránál meg­tekinthetők. Nagykároly, 1907. április 2. Dr. Titz Antal, 1—1 elnök. 2903—1907. K. sz., a Kölcsey-utcza meg­hosszabbítása tárgyában beadott indítvány folytán hozott 54—1907. kgy. számú vég­határozata, továbbá 1795.—1907. vh. szám. Árverési hirdetmény. 2904— 1907. K. sz., Szatmár vármegye monográfiájának elkészítéséhez 500 koroná- j val leendő hozzájárulása tekintetében hozott I 53—1907. kgy. számú véghatározata, továbbá | 2905— 1907. K. sz., az 1906. évi gyám- j pénztári számadásnak megvizsgálására vonat-1 kozólag hozott 48—1907. kgy. számú vég­határozata, továbbá 2906— 1907. K. sz., Csarnóta Mária és fia Csarnóta Sándor illetőségének el nem ; ismerése tárgyában hozott 63—1907. kgy. 1 számú véghatározata, továbbá 2907— 1907. K. sz., a Lövöldékért bérbe­adása tárgyában megtartott árverésen felvett jegyzőkönyv jóváhagyására vonatkozólag ho­I zott 56—1907. kgy. számú véghatározata, J valamint 2908— 1907. K. szám, Kapocsán János Hunyadi-utczai 34. számú telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának megállapí­tására vonatkozólag hozott 64—1907. kgy. számú véghatározata, s végre 2909— 1907. K. sz., a vadászterület bérbe­adására vonatkozólag hozott 57—1907. kgy. számú véghatározata a városházánál a közigazgatási kiadó- hivatalban a mai naptól számítandó 15 napon át közszemlére ki vannak téve s azok a hi­vatalos órák alatt bárki által megtekinthetők, s azok ellen netaláni felebbezések 1907. április hó 23-ik napjáig bezárólag be adhatók. Nagykároly, 1907. április 8. Debreczeni István, 1—1 polgármester. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járás­bíróságnak 1903. évi 477. és 478. V. számú következtében Dr. Adler Adolf ügyvéd által képviselt Somossy Miklósné és Klausz Endre javára Rába László ellen 75 és 56 K 44 f s jár. erejéig 1905. február hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás ut­ján le- és felülfoglalt és 1596 K-ra becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok, nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1903. évi 478/10. V. számú végzése folytán 75. és 56 K 44 f tőkekövetelések, ennek és pedig 56 K 44 f után 1905. ápr. 23-tól 6°/0 és 75 K után 1898. évi február 25-ik napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 175 K 51 f-ben biróilag már meg­állapított költségek erejéig Nagykárolyban adós lakásán — a fizetett összegek betudá­sával — leendő megtartására 1907. évi április hó 15-ik napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a j venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel I hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb­bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében izek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1907. évi április hó-ső napjan. kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom