Nagykároly és Vidéke, 1906 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1906-11-01 / 44. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKÉ. — Kisiklott gyorsvonat. Múlt szom­baton a fővárosból reggel induló és váro­sunkba déli 1 óra. 12 perczkor érkező gyors­vonat Sülysáp állomásnál hibás váltóigazitás következtében kisiklott. Nehány kocsi meg­rongálódott, az utasoknak azonban semmi bajuk nem történt s mikor a nyílt pályát szabaddá tették, az utasokat a gyorsvonat után érkező személyvonatra szállították át. — Takarékpénztárak egyesülése. A Szinérváraljai Takarékpénziár Részvény- társaság legközelebb beolvad a Szatmár- vármegyei takarékpénztárba és mint ennek fiókja fog tovább működni. — Genes választási székhely marad. A legközelebb lezajlott vármegyei közgyűlés Szentmiklós községet abbeli kérelmével, hogy a vármegyei bizottsági tag választás szék­helyévé Szentmiklós tétessék: elutasította és igy továbbra is Genes marad a kerület vá­lasztási székhelye. — Pályázat körorvosi állásra. A lemondás folytán megüresedett érendrédi körorvosi állásra a pályázati kérvények no­vember hó 13-án délig adhatók be. A köror­vos székhelye Érendréd, s ezenkívül a kör­höz tartoznak még Dengeleg, Iriny, Porte­lek, Vezend, Érkörtvélyes, és Mezőpetri köz­ségek. Évi fizetés úti átalánnyal együtt 2000 kor. Körutazások alkalmával a látogatás dija 1 kor. Körorvos a kör székhelyén tartozik lakni s ott a halottkémi teendőket 1 kor. dí­jért ellátni. A választás f. évi november 14-én d. e. 10 órakor Érendréden fog megtartatni. A megválasztott állását f. évi deczember 1-én köteles elfoglalni. — Áthelyezés. A király Witt László szegedi ítélőtáblái bírónak a debreczeni ítélő­táblához saját kérelmére való áthelyezését megengedte. — Munkakönyv-érvénytelenités. 378—1906. sz. Ősz István géplakatos-segéd nagykárolyi lakosnak a nagykárolyi í-ső fokú iparhatóság által 1886. évi január hó 2-án 428. szám alatt kiállított munkakönyvé ezen­nel érvénytelenittetik. Nagykároly, 1906. év október hó 20-án. A nagykárolyi ipartestület nevében: Bekker Orbán, elnök. Járay József, jegyző. — Elhalasztott országos gyűlés. A rendezett tanácsú városoknak f. hó 4-ik és 5-ik napjaira tervezett országos gyűlése f. hó 12-ik napjára lett elhalasztva. — Uj toronyóra. Az ev, ref. templo­mon az egyházközség uj toronyórát állítta­tott fel, mely kedden el is készült és hasz­nálatba vétetett. —■ Uj vendéglős a Polgári Olvasó­körben. A mai naptól kezdve a Polgári Olvasókörben Fejes István városunk szülötte lesz a vendéglős. — Értekezlet. Vasárnap délután 3 órakor a helybeli iparosok az ipartestület tanácstermében az „Iparosok szövetsége“ megalakítása tárgyában értekezletet tartanak. — Lopás. Magyari Gerzon kaplonyi szü­letésű, a domahidai határban fekvő szilvás­halmi tanyai lakos dohánycsempészésen tet­ten éretvén, vallatás közben beismerte, hogy f. évi október hó 2-án Kaplonyban Weibel János kaplonyi lakos házában a kaszli tete­jén fekvő 1 drb 7 koronát érő nickel órát a rajta levő lánczczal együtt elvitt és Erdődi János domahidai tagbeli dohányos társának egy kisebb értékű nickel órájával elcserélte. Beismerte továbbá, hogy ezelőtt mintegy öt héttel egy egy korona értékű ostornyelet, mely a Schuller Ignáczé volt elvitte, azt el­akarta adni, de minthogy nem vette meg senki és Schuller Ignácz feljelentéssel fenye- | gette, neki visszaadta. A járásbíróság a csendőrök által elővezetett tettest, — tekin­tettel arra, hogy családja, állandó tartózko­dási helye és rendes keresetforrása van, a bűncselekmény csekély súlya mellett pedig | megszökésétől sem lehet tartani — szabadon bocsátotta. — A szatmár—mátészalkai h. é. vasut engedélyezési biztosítékának letételi | határidejét a kereskedelemügyi . miniszter deczember hó 31-ig meghosszabbitotta. — Közgyűlés. A helybeli zenemüked- , velők egyesülete múlt pénteken este rendki- I vüli közgyűlést tartott az egyesület helyisé- | gében. A közgyűlés elhatározta, hogy f. évi deczember hó 1-ső napján tánczczal egybe- ! kötött nagy hangversenyt rendez, s a műsor | összeállítására és a hangverseny rendezésére ! egy bizottságot küldött ki. A közgyűlés to- ! vábbá elhatározta, hogy a taggyüjtés iránt ; széleskörű mozgalmat indít, mely czélból az egylet mindenik működő tagja egy gyüjtő- j ivet kap, hogy pártoló-tagot gyűjtsön. — Uj távbeszélő előfizetők 55. szám alatt Kondor Béla; 56. szám alatt Manyák és Tóth nyomda és a Szatmármegyei Köz­löny szerkesztője. — A Magyar Védő-Egyesület Nagy­károlyban választmánya f. év november hó 3-ik napján szombaton délután 4 órakor Nagykárolyban a városházánál a polgármes­teri hivatalos helyiségben rendes ülést tart. Nagykároly, 1906. október hó 26-án. Debre­czeni István, elnök. Néma Gusztáv, titkár. Hálát adunk neked jó Atyánk! hogy meg­engedted érnünk e napot, melyen a hányt- vetett Nagyok, a szabadság martyrai hazai földben folytathatják megzavart álmukat, szebb, dicsőbb, boldogabb jövőről, szebb, dicsőbb, boldogabb hazáról, melynek meg­teremtése a bujdosás szomorú vándorbotját adta kezükbe, melynek létrehozásán izzott aggoknak minden porczikája, még akkor is, mikor a száműzetés keserű kegyelem kenye­rén éltek, mikor a szabadságért, független­ségért rajongó lelkűk, béklyóba verve csakj a megnyugvásból meríthetett újabb életerőt. Hálát adunk neked jó Atyánk! hogy a szenvedés tüzében megszentelt hamvak im­már hazai földbe helyeztettek, hogy kijelöl­tetett a magyar Golgotha, hova könnyeit hullatni, hazaszeretetei tanulni kell járulni e haza minden hű fiának. Oh e napon s ennek tudata rázzon fel minden magyart aléltságából, közönyösségé­géből, hogy méltóképen a nagyokhoz ünne­pélyes, magasztos, szent érzelemtől hevítve szivében lerójja kegyeletét, háláját, tisztele­tét azok emlékének. Jó Atyánk, Istenünk ! adj a visszahozott Nagyok kihűlt porrészeinek nyugalmai e könynyel és vérrel áztatott haza rögében, teremts hamvaikból hozzájok hasonló, hazá­jukért élni és halni tudó honfiakat! Jó Atyánk, Istenünk! ne hagyd soha magára e sok megpróbáltatást szenvedett magyar nemzetet, e hazát, melynek minden porszeme honfi vérrel van megöntözve. Ne engedd, hogy e haza fiainak szivében feltá­madjon újra a viszály, gyűlölet, nagyravá- gyás, pártoskodás és egyenetlenség, sőt in­kább cselekedjed, hogy e haza viruljon, fiai­nak szivében békesség, igazság, egyetértés, szeretet és boldogság uralkodjék mindenkoron, hallgasd meg kérésünket hatalmas Istenünk, szent fiadnak a Jézus Krisztusnak érdeméért Ámen. Az ima bevégzése és a Miatyánk befe­jeztével a közönség elénekelte a Hymnus első két versszakát, mire a közönség emel­kedett hangulatban hagyta el a templomot. Politikai hirek. A Rákóczi-törvény. A hivatalos lap múlt hó 28-án megjelent száma közölte a Rákóczi-törvényt a követ­kező felírással: „1906. évi XX-ik törvény- czikk Il-ik Rákóczi Ferencz és bujdosó társai hamvainak hazaszállításáról“. A delegatiók ülése. A király a delegatiókat Budapesten e hó 26-án nyitja meg, a megnyitás után a dele­gatiók azonnal megalakulnak és megkezdik érdemleges munkájukat, mely időtartamra a képviselőhöz elnapolja üléseit. A király ud­vartartásával e hó 18-án érkezik a fővárosba, a delegatió folyamán ott is marad és udvari ebédeket ad. HÍREK. — Személyi hirek. Károlyi Istvánná szül. Csekonits Margit grófnő múlt hó 26-án a fővárosba utazott s onnan múlt hó 29-én érkezett haza. A grófnő jelen volt Orsován Rákóczi Ferencz és bujdosó társai szentelt hamvai fogadtatásánál, résztvett a fővárosi gyászünnepségen és a Zrínyi Ilona koporsója megkoszorúzásán. — Debreczeni István, váro­sunk polgármestere, múlt hó 26-án a fővá­rosba utazott, résztvett a Rákóczi Ferencz és bujdosó társai szentelt hamvai fogadtatása alkalmából rendezett gyászünnepélyen. — Dr. Falussy Árpád, vármegyénk főispánja, ma a déli gyorsvonattal érkezik haza a fő­városból. — Plachy Gyula, kir. tanácsos, pénzügyigazgató, szabadságidejéről visszaér­kezvén, átvette hivatalának vezetését. — A Perényi-szobor leleplezése. Nagyszöllősön múlt hó 24-én leplezték le a hazáért vértanuságot szenvedett báró Perényi Zsigmond főrendiházi elnök emlékére emelt bronz mellszobrot. A leleplezés szép ünnep­ség mellett folyt le. Vármegyénket a lelep­lezésen egy küldöttség képviselte, melynek tagjai voltak: Jármy Andor, Jékey Mór, Jékey Zsigmond és Dr. Péchy István. A vár­megye koszorúját csinos beszéd kíséretében Jékey Mór helyezte a szoborra. — Az Oltáregyesületi kiállítás nem november havában hanem deczember 2-án lesz, a mikor is a kiállított egyházi hímzé­seket, ruhákat és tárgyakat Boromissza Ti­bor dr. megyés püspök fogja beszentelni. Ugyanaz nap lesz az egyesület első felolvasó­estélye. — A nemzetnek mélységes gyásza van. Hatalmas ellensége, a tüdővész irtóza­tos pusztítást vitt véghez gyermekei közt. Het- venhétezerkilenczszázhuszonhárom magyart döntött sírba a lefolyt esztendőben s özve­gyeket, árvákat, támasz nélkül maradt szü­lőket fosztott meg kenyérkeresőjüktől. A ha-1 Iái angyala belefáradt rettenetes munkájába, de a szörnyű rém még egyre nagyobb tö­megekben hurczolja áldozatait pallosa alá. Nemzetünk fiai és leányai! Akik halottak napján a mindenható Istenhez bocsátjátok imáitokat elhunyt kedveseitekért, nyissátok meg sziveteket a halál előcsarnokában éle­tükért esdeklő tüdőbajosok könyörgése előtt! Akit a gondviselő Isten egészséggel megál­dott, siessen segítségére beteg honfitársainak! Nem szabad a magyarnak pusztulnia ! Min­den fiára szüksége van a Hazának! Halottak napján kigyulnak a szeretet mécsesei s a ke­gyelet koszorúi borulnak elköltözött szeret^ teink sírjára. Gyújtson minden gyászoló egy mécscsel kevesebbet s kössön koszorújába egy virággal kevesbbet s ezt az egy mécsest és egy virágszálat ajándékozza oda a halál­lal eljegyzett tüdőbetegeknek. Százezrek! Halljátok meg a kiáltó szót! Adjatok a ke­gyelet szent napján betegséggel meglátoga­tott. embertársaitoknak csak egy szemernyit abból, amivel a jóságos Isten megáldott ben­neteket! Az irgalom nevében használja fel mindenki a csatolt befizetési lapot. Csak egy mécsest, egy virágszálat! És ha mindenki akihez kérő szavunk eljut, meghalgat: meg­építjük sorra a tüdőbetegek gyógyító házát. Filléreket avagy koronákat egyforma hálával és mélységes köszönettel fogad a tüdővesze­delemmel küzdő József Kir. Herczeg Szana­tórium Egyesület. Budapest, IX., Lónyai-utcza 47. szám. •— Hymen. Dr. Serly Jenő helybeli kir. aljárásbiró múlt szombaton esküdött örök hűséget Dr. Schönpflug Richárd vármegyei tiszti főügyész kedves leányának, Irénnek.' A polgári esketést d. e. 9 órakor Hetey Ábra­hám városi főjegyző, anyakönyvvezető-helyet- tes végezte. Az egyház áldását fél 12 órakor Horváth Jenő s.-lelkész adta az uj párra, mely a délutáni gyorsvonattal hosszabb tar­tózkodásra Dalmátiába utazott. Az esküvőnél tanukként szerepeltek a menyasszony részé­ről : Dr. Schönpflug Jenő ügyvéd, kamarai titkár szatmári lakos, a vőlegény részéről pedig Flóhr János m. kir. honvéd-huszár százados budapesti lakos. — Kinevezések honvédezredünk- nél. A 12-ik honvéd-gyalogezrednél novem­ber elsejével számított rangsorozattal kinevez­tettek : a tábornoki karban : vezérörnagygyá Lenz Győző létszámfeletti ezredes, beosztva a szegedi Il-ik honvédkerületi parancsnok­ságnál. A vezérkari testületben: őrnagygyá Daubner Samu I-ső osztályú százados. A gyalogságnál: II. osztályú századossá Kovács Gusztáv és Szlovák Ferencz főhadnagyok; főhadnagyokká Faragó Dezső és Szomor Aurél hadnagyok; hadnagyokká: Uj Kál­mán és nagyilosvai Ilosvay Leo Lajos had­apród tiszthelyettesek. — Birtokváltozás. Gróf Károlyi Ist­vánná szül. Csekonits Margit grófnő nagy­károlyi lakos megvette Farkas Rezsőné nagy- károlyi lakosnak a nagykárolyi 1629. számú betétben 7372., 7373., 7374., 7375. hr. szám alatt felvett szőlőbirtokat összes tartozékai­val 6000 koronáért. — Részgyülés. Az újvárosi rész köz­birtokossága okt. hó 28-án délután 2 órakor a városháza tanácstermében tartotta rend­kívüli közgyűlését. Nagyobb érdekességet az kölcsönzött a gyűlésnek, hogy ezen dőlt el, hogy a zsellér birtokosság megválik-e a gazdabirtokosságtól. A közgyűlés tárgysoro­zatának első pontját a legelőosztalék meg­állapítása képezte. 1905-ik évtől kezdve évi 3 koronában állapították meg a legelőoszta­I lékot. Második tárgy a zsellér és gazdaközön­ség különválása volt. A közgyűlés elvetette | a választmány javaslata alapján az elválási indítványt és a régi állapotot kívánta fen- tartani. A közgyűlés majd elhatározta, hogy az 1905-ik évi számadás felülvizsgáltassék, mely után a jövő évi költségvetést állapítot­ták meg. — A Budapesti Egyetemi Hallga­tók Nagykárolyi Köre folyó hó 20-án este tartotta ez évi alakuló gyűlését Cukor István szünidei bizottsági alelnök vezetése mellett. Adler Ernő szünidei biz. jegyző "fel­olvasta a szünidei bizottság jelentését, mely- lyel kapcsolatban Csilléry András indítvá­nyára elhatároztatott, hogy a bizottsági jelen­tés felülvizsgálására a megválasztandó elnök­ből, Brandsch Gyula és Kepes Miklós köri ' tagokból álló számvizsgáló bizottság küldetik > ki, továbbá, hogy a folyó évi aug. 16-án megtartott köri mulatság védnökének _Z>r. Falussy Árpád főispánnak, az összes sze­replőknek és közreműködőknek, valamint a megjelenteknek a kör jegyzőkönyvileg mond köszönetét. Ezután megalakittatott az uj tisztikar. Elnök lett Csilléry András szigorló orvos, alelnök Bodnár Lajos tanárjelölt, fő­jegyző Cukor István szigorló orvos, pénz­táros Adler Ernő joghallgató, könyvtáros Borody Dezső joghallgató, ellenőr Beiszner Arthur joghallgató, aljegyző Janitzky Lajos állatorvostanhallgató. A választmány rendes tagjaivá megválasztattak: Andrekovits József, Kepes Miklós, Szalay Károly joghallgatók és Lang Zoltán orvostanhallgató, póttagokká pedig Berger Béla bölcsész és Thanhoffer István joghallgató. Megállapittatott, hogy pénz-, illetve könyvsegély iránti folyamod­ványok mikor adandók be. Elhatároztatott végül a módosított alapszabályoknak a bel­ügyminiszterhez jóváhagyás czéljából való felterjesztése. — Uj ügyvéd városunkban. Dr. Tóth Zoltán, városunk szülötte, a múlt napokban az ügyvédi vizsgát sikeresen kiállotta s itt megtelepedvén, irodáját a napokban meg-1 nyitotta. — Pénzintézet alakulása. A Szanisz- lón „Arina“ czég alatt alakuló uj pénzintézet részvényesei az alapítók összehívása folytán f. évi október hó 22-én d. e. 10 órakor a Polgári Olvasókörben tartották meg alakuló j közgyűlésüket. Bónyi Sándor szaniszlói posta­mester fejtegette az intézet czélját és adhoc j elnökké, Ardeleán Coriolán nagykárolyi fő- esperest egyhangúlag választották meg. Ez­után megvizsgálták, hogy a kibocsátott 10,000 darab részvény jegyezve van és hogy az alaptőke 10°/o-a lefizettetett-e és hogy a rész­vényesek 2/3-ada jelen van-e. Ennek meg­történte után az alakulás elhatároztatott és az alapszabályok megállapittattak, minek megtörténte után megejtetett az igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok választása. Igaz­gatósági tagok lettek: Ardeleán Coriolán fő­esperes, Lázár Gábor szaniszlói főesperes, Szilágyi György szaniszlói földbirtokos, Bónyi Sándor szaniszlói postamester, Pataki József szaniszlói segédlelkész, Burdea András lel­kész, Dr. Kiss Demeter nagyváradi káptalani ügyvéd, Ternován János lelkész és Papp Demeter vezendi ügyvéd. Felügyelő-bizottsági tagok: Achim György bankigazgató Szinér­; váralja, Cicorenescu Sámuel szentszéki jegyző | és gazda Nagyvárad, Ptyánk György helybeli I tanító, Marchis Romul tornájai lelkész és Ar­deleán Vazul lelkész. — A Nagykároly—mátészalka— csapi vasút részvénytársaság múlt hó 27-én tartotta meg alakuló közgyűlését Budapesten, a vasút irodahelyiségében, mely gyűlésen Ilosvay Aladár, vármegyénk alispánja és Deb­reczeni István, városunk polgármestere is résztvettek. A gyűlésen kimondották a meg­alakulást, megalakították az igazgatóságot és a felügyelő-bizottságot és az alapszabályok­ban biztosították a vármegye, városunk és Ecsedi-láp lecsapoló társulatnak azon jogát, hogy mig csak az általuk jegyzett részvények birtokában lesznek, megbízottjaik az igazga­tóságban mindig helyt foglalnak. Az alakulás után megtartott igazgatósági ülésen az igaz­gatóság elnökévé Ilosvay Aladárt, vármegyénk alispánját választották meg. — Beiktatás. A múlt héten Nagyvára­don Palotay László prelátus iktatta be Fetser Antal segédpüspököt, városunk fiát, a közép­szolnoki főesperesi székbe. — Kinevezések. Az igazságügyminisz­ter Károly Imre nagybányai járásbirósági és Kulcsár Imre szatmárnémeti-i törvényszéki segéd-telekkönyvvezetőket jelenlegi alkalma­zásuk helyén a X-ik fizetési osztályba soro­zott telekkönyvvézetökké nevezte ki. — Változás a Szatmárvármegyé- nél. Dr. Nemestóthi Szabó Albert laptársunk a „Szatmárvármegye“ vezérlő bizottságából kilépett. — Adományok a helybeli Kossuth- szobor-alapra. Gróf Károlyi István ur újabban 213 K 40 fillért fizetett be a Kossuth Lajos-szobor alapra, amely összegből: 10 K Dessewffy Emilné Battyháni Ella grófnő, 2 K Marie Richárd, 70 K Gróf Almássy De- zsőné, 10 K Bánffy Alice grófnő, 100 K Almássy Ilona grófnő adománya, 21 K 40 f pedig többektől gyűjtött összeg. — Az adófelszólamló bizottság múlt hó 24-én működését befejezte. — A helybeli Régi Kaszinó uj he­lyiségei múlt szombaton adattak át a köz- használatnak. Az ünnepélyes megnyitás — mely társasvacsorával ‘lesz kapcsolatos — f. hó 4-ikén, vasárnap este fog megtörténni. —- Áthelyezés. A debreczeni ítélőtábla elnöke Dr. Moldován Ferencz nagybányai járásbirósági joggyakornokot segélydijas jog­gyakornokká nevezte ki és áthelyezte a szat­mári törvényszékhez. — Az erdődi járás útügyében múlt vasárnap délelőtt 11 órára a „Pannónia“ vendéglőjébe a szükebbkörü bizottság érte­kezletet hivott össze, hogy a vármegye veze­tőségéhez és az államkormányhoz beterjesz­tendő emlékirat tervezetét megvizsgálja. A gyűlés a tervezetet elfogadta és felterjeszté­sét elrendelte. — A Nagykároly—margittai vasul ügye közeledik a megvalósulás stádiuma felé, mert e héten már megkezdődik a tra- nirozás és megalakul a vasutügyi bizottság, mely a törzsrészvények jegyzését és egyálta­lán e vasút ügyét előmozdítani lesz hivatva. A bizottság legközelebbi értekezletét váro­sunkban, illetve Margittán fogja megtartani. — Elutasított felebbezés. Weisz Lajos helybeli lakosnak egy telekkisajátitás ügyében hozott képviselőtestületi közgyűlési határozat elleni felebbezését a vármegyei közgyűlés elutasította és az elsőfokú határozatot hely­benhagyta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom