Nagykároly és Vidéke, 1906 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1906-07-05 / 27. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE — Kiesett a vonatból. Múlt hó 28-án Kepecs Mihályné szinérváraljai lakos Etelka nevű leányával a nagykároly—mátészalka— csapi vonat egyik kocsijából Nyircsaholy kö­zelében kiesett. Az anyát semmi baj nem érte, ellenben a kis leánynak a vonat egyik lábát levágta. A beteget a helybeli kórházban ápolják. — Tűz volt tegnap délután fél 4 órakor az Árpád-utczán, mely alkalommal két ház egyszerre gyulladt ki, de a gyors segély kö­vetkeztében csak a Láng-féle ház égett le teljesen. A tüzet állítólag a kőszállitó kis vasút mozdonyából kiszálló szikra okozta. Hogy kit terhel tényleg a felelőség, a tűz- vizsgálat van hivatva kideríteni. — A tüdővész pusztítása hazánk­ban. A belügyminiszter jelentése szerint 1904-ben hazánkban tüdővészben elhalt 77,923 egyén. Folyó év márczius havában tüdőgümőkórban a fővárosban elhalt 291 egyén, a magyar birodalomban 8077 egyén; ezekből vármegyénkre 145, Szatmár városára 8 egyén esik. — A Hortobágyon rémesen pusztít a sáska, úgy hogy az egész 60,000 holdnyi határt teljesen tönkre tette; a pusztító raj annyira éhes, hogy neki estek a keresztek­nek és a kalászokat lerágják, a gazdák pedig tehetetlenül nézik az iszonyú pusztítást. A sáskák száma hivatalos becslés szerint több ezer millió és attól lehet tartani, hogy a szomszédos megyékben is pusztítani fognak. A takarmány elpusztításával a hortobágyi jószágállományt éhínség veszedelme fenyegeti. — A vasúti munkások helyi csoportja f. hó 1-én alakíttatott meg a Sas-szálloda kertjében. — Hirtelen halál. Stampfel János p. ü. irodatiszt nővére, Stampfel Vilma, f. hó 1-én bátyjának lakásán hirtelen meghalt. A halál oka az orvosrendőri vizsgálat szerint fulla­dás volt. — Szolgálati jubileum. Az Osztrák- Magyar Bank szatmári fiókjának derék fő­nöke Ridl Károly múlt hó 30-án töltötte be szolgálatának 25-ik évét, mely alkalomból az alatta szolgált és szolgáló tisztviselők fényképeikből egy díszes albumot állítottak össze és adlak át szép beszéd kíséretében a szeretett főnöknek. A központi bankkor­mányzóság meleg hangú levélben gratulált az ünnepeltnek, melyben a végtelen pontos és példaadó szorgalmas főnök munkásságáról elismeréssel emlékezik meg. — Visszalépő szerkesztő. Dr. Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő a „Független Magyarország“ szerkesztésétől visszalépett. — Ügyészi megbízás visszavonása. Balsay Lajos szatmári kir. ügyésztől az igazságügyminiszter folyó hó 1-ső napjával az ügyészi megbízást megvonta és erről nevezettet értesítette. — Tanulmányi kirándulás. Ifjaink, kik múlt hó 25-én tanulmányi kirándulásra Velenczébe mentek, tegnap este 6 órakor érkeztek haza. — „Magyar Iparosok Lapja“ czimen dr. Kardos 8amu debreczeni ügyvéd a nagy Wesselényi életirója, a „Régi Okiratok és Levelek Tára“ szerkesztője főszerkesztése, Hatos Tivadar, a „Független Magyarország“ volt belmunkatársa felelős szerkesztése mel­lett, julius 15-én Debreczenben uj lap indul meg, melynek czélja tisztán és kizárólag a magyar, de elsősorban a debreczeni keres­kedelmi és iparkamara területén levő ipa­rosság érdekeinek támogatása. A lap fő­munkatársa Dr. Ballay Béla, azonkívül számos kiváló munkatársa van, közöttük nehány országgyűlési képviselő, fővárosi hirlapiró, a kamara területén levő nagyobb városokból egy-egy hirlapiró. Városunkból lapunk szer­kesztője dr. Adler Adolf, az ipartestület ügyésze tartozik az állandó munkatársak sorába. A lap előfizetési ára havonta 1 kor., egész évre 12 korona, mely a szerkesztő­ségbe (Debreczen, Piacz-utcza 40. sz.) kül­dendő. Előfizetéseket lapunk szerkesztősége is elfogad. —- Esküvő. Róth Menyhért helybeli szabó iparos julius hó 1-én kötött házassá­got Rózner Mihály helybeli vendéglős és neje leányával, Rózával. Tanuk voltak: Politzer ignácz és Grósz József helybeli kereskedők. •— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz­ter Vida Károly a helybeli pénzügyigazgató­ság mellé rendelt számvevőségnél alkalma­zásban levő számgyakornokot ugyanoda szám­tisztté nevezte ki. — Czirkusz. Fekete Ede társulata ma este kezdi meg a nagypiacztéren felépített, teljesen fedett és 3000 személy részére ké­nyelmesen berendezett czirkuszban előadá­sait. A társulat 60 elsőrendű művész és művésznőből áll és 14 lóval rendelkezik. Az előadások kezdete este fél 9 órakor. Vasár- és ünnepnapokon két előadás lesz. — Lelketlen anya. Troknya Györgyné helybeli lakos folyó hó 2-án férjével-össze- szóllalkozott s ittas állapotában Mari nevű 5 éves leánykájával a Somos-erdőbe ment, hogy magát és leányát elpusztítsa. Egy zsi­negből hurkot kötött, hogy a gyerek nyakára tegye, azonban a nagy sírásra a közelben levő két czigány zenész a helyszínére futott s a gyereket a lelketlen anya kezéből ki­szabadították s hazaszállították édes apja lakására, Troknyáné ellen pedig a feljelen­tést a rendőrségnél megtették. A rendőrség a lelketlen anyát elfogta s a további eljárást ellene megindította. — Lopás. Dr. Kindris Gáborné szabadkai lakos a Debreczen felől jövő vonattal hétfőn hajnalba városunkba érkezett s innen tovább akart utazni Tasnád-Szántóra; az átszállás­nál ismeretlen tettes ellopta utazó bőrönd­jét, mely fehérneművel és ruhával volt tele, amelyek értéke 100 korona. A lopást akkor vette észre, midőn a Szilágyság-felé induló vonatra fel akart szállani. Az esetről a rend­őrségnek azonnal jelentést tett, a mely a a nyomozást megindította tettes kiderítésére. — A Ferencz József keserüviz az összes hashajtószereket természetes, erőtelje­j sen oldó ereje folytán túlszárnyalta már. Mint adag, elégséges egy boros pohár. Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. 2. — A helybeli iparos tanoncz isko­lában az 'évzáró-vizsgálatok a bizottsági elnök és kiküldött tagok jelenlétében a B) előkészítő osztályban junius 22-én a rendes tanítási időben és helyen, a többi öt osztály­ban pedig junius 24-én d. e. 10—12 óra között a róm. kath. elemi fiúiskola öt tan­termében egyidejűleg tartattak meg. Vizsga után a tanév bezárása következett, végül az iskolai értesítők, a munkakiállitásnál kitünte­tett tanonczok jutalomdijai, valamint a jobb- viseletü és szorgalmasabb tanulóknak ado­mányozni szokott, jutalmak adattak ki. A munkakiállitókon kívül jutalomban részesültek: 1. A debreczeni iparkamara kitüntető jutalmát, egy-egy elismerő okmányt s a hozzája csatolt nagyobbfajta ezüst érmet a III. osztályból Bazsa Károly asztalos, Gerzanics János kötél­gyártó és Lád György szabó tanonczok, mint az iskola jeles végzettségű növendékei nyer­ték. 2. A Jordán-féle alapitványból a rajzban tett kiváló előmenetelért egy-egy darab 10 koronás aranyat nyertek : Meszesy Károly 111. 1 oszt., Rauch János II. oszt., Kovács Sándor A) I. oszt. tanonczok. 3. Jó magaviselet- és és szorgalomért jutalomkönyveket kaptak a III. osztályból: Hirni János, Komáromy Fe­rencz ; a Ií. osztályból: Lászke Károly, Lányi Ferencz, Müller Antal, Májerhoffer József; a B) I. osztályból: Zágonyi Imre, Szűcs János, Sopronyi György, Sinka József; az A) I. osztályból: Tömpe József, Modok György, Kinczel Antal; a B) clőkészitőből: Nagy | Gyula, Pink Ferencz, Szilvám László, Vald- mann János, Böszörményi Sándor; az A) előkészítőből: Gróza Antal, Gyuricska József, lleletya György, Nagy János. — A nagyváradi és pécsi honvéd had­apród iskolák 1-ső évfolyamában az 1906—907. tanév kezdetén (szeptember 2i-én) több ma­gán alapítványi helyek s ezeken kívül több tandíj fizetéses helyek fognak betöltés alá kerülni. A tandíj fizetéses helyekre felveendő növendékek eltartásának s kiképzésének költ­ségei az állami költségvetést, illetve a hon­védelmi tárczát terhelik s a növendékekért csak az évi tandíj fizetendő. Kibocsátott pá­lyázati hirdetmény a főjegyzői hivatalban az érdeklődők állal megtekinthető. — Pályázati folyadmodványok julius 10-ig az illető had­apród iskola parancsnokságához nyújtandók be. — Nagykároly, 1906. junius 6. Hetey Abrahám, h. polgármester. — Kinevezés. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Gaál Lajos nagybányai állami főgimnáziumi rendes tanárt a besztercze- bányai kath. főgimnáziumhoz, Rácz Miklós beszterczebányai kath. fögirnnáziumi rendes tanárt pedig a nagybányai állami főgimná­ziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. — A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród iskolában való felvétel tárgyában a cs. és kir. közös hadügyminiszter által ki­bocsátott pályázati hirdetmény az érdeklődők által a főjegyzői hivatalban megtekinthetők. Folyamodványok julius 12-ig nyújtandók be. Nagykároly, 1906. junius 16. Hetey Ábrahám, h. polgármester. — Vasgyár Szatmáron. Mozgalom indult meg Szatmáron egy vasgyár felállítása iránt, melynek élén György Endre, volt föld- mi velésügyi miniszter áll. — Kirendelés. Az igazságügyminiszter Bánkos György nagysomkuti lakos ügyvéd­j jelöltet a szatmárnémetii ügyészség kerüle­tébe ügyészségi megbízottul rendelte ki. — Újítás a postánál. Mint egyik hely­beli laptársunk Írja, a legilletékesebb forrás­ból veit értesülés szerint városunkban a , levélszekrények számát nyolczczal fogják 1 szaporítani s a levélgvüjtést ezentúl a gyor­saság kedvéért kocsival fogják eszközölni. Figyelmeztetés. Az adózó közön­ség figyelmét felhívjuk arra, hogy az adó­tárgyalásoknál — az eddigi gyakorlattól el- téröleg — csak két tanú aláírásával előlte- mezett Írásbeli megbízással igazolt meghatal­mazottat fogad el az adókivető-bizottság. — Kerékpározók figyelmébe. A kerékpárral való közlekedés szabályozása tár­gyában a belügyminisztérium által 42,159— 1897. számmal kiadott rendeletet oly figyel­meztetéssel teszem ismételten közhirré, hogy az az ellen vétők e szabályrendelet 18. §-ában meghatározott 100 koronáig terjedhető pénz- büntetéssel, visszaesés esetében pedig 8 napig terjedhető elzárással fognak büntettetni. A rendeletnek a kerékpárral való közlekedésre vonatkozó egyes szakaszait az alábbiakban közlöm: A kerékpárral való közlekedés álta­lában csakis kocsiutakon engedtetik meg. A rendőrhatóságok feljogositvák, hogy bizo­nyos utakon vagy tereken a kerékpárral való közlekedést rendeletileg egészen vagy rész­ben eltilthassák. Minden kerékpáros köteles gépét kellő elő vigyázattal kezelni és vezetni. A város belterületén túlságos gyorsasággal haladni, versenyfutni, közlekedési eszközöket, embereket és állatokat körül keringeni s ál­talában bárhol olyasmit elkövetni, mi a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, a közlekedést akadályozhatná, vagy a lova­kat és egyéb állatokat megriaszthatná: tilos. Kapukon át, egyik utczábói a másikba való béfordulásnál, utczakeresztezéseknél s min­denütt, a hol a kocsi-, lovas- vagy gyalog­közlekedés a rendesnél fokozottabb mérvű, valamint vásárok alkalmával csakis lassan, vagyis a gyalogos rendes sebességével szabad kerékpározni; sőt esetleg köteles a kerék­páros a szükséghez képest vagy a rendőri közeg figyelmeztetésére gépéről leszállva, azt mindaddig kézen vezetni, mig az úttest is­mét szabaddá nem lesz. Ha a kerékpáros észreveszi, hogy a ló a kerékpár láttára megbokrosodik, vagy hogy egyébként a kerék­párral való haladás az emberek testi bizton­ságát veszélyeztethetné, tartozik gépéről le- szállani. Zártsorokban menetelő katonaság­nak, temetéseknek, nyilvános felvonulásoknak, pqstafogatoknak, tűzoltóságnak stb. a szembe­jövő kerékpáros gépével kitérni köteles. Ha ezt a helyi viszonyok meg nem engednék, tartozik azok elvonulásáig megállani. Több kerékpárral egymás mellett haladni csak ott szabad, hol ezt a közlekedési viszonyok meg­engedik. Kerékpárversenyek, tömeges kerék­páros felvonulások csupán erre alkalmas helyeken, illetve útvonalokon és időben, az illetékes helyi rendőrhatóság előzetes enge­délyével és az ezáltal előirt módozatok be­tartásával rendezhetők. A rendőri közegek felszólításának s rendelkezéseinek a kerék­pározók engedelmeskedni tartoznak, úgyszin­tén kötelesek a rendörközegek felszólítására megállani s ezek kivánatára magukat igazolni. Kelt Nagykárolyban, 1906. évi julius hó 5. Demidor Ignácz, rendőrkapitány. — Panaszok az adókivetés ellen. Országszerte nagy elkeseredést okoznak a pénzügyi közegek adókivetési javaslatai, me­lyek rendkívüli adóemeléseket tartalmaznak, holott a kereseti viszonyok az utóbbi évek­ben nemcsak nem javultak, hanem határo­zottan rosszabodtak és a megélhetés is drá­gább. 33J333CCtCCC33333333333333C’CCCCC A status-quo izr. templomban Laptulajdonos és kiadó: Sarkadi N. Zsigmond. 1034—1906. sz. HIRDETMÉNY. A helyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak folyó évi junius hó 23-án 28,352—1906. sz. alatt kelt rendelete alapján a város adózó polgárai értesittetnek, hogy a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztériumnak folyó évi junius hó 10-én, 2018. P. M. sz. magas rendelete értelmében a 200 korona esetleg ennél nagyobb összegű évi egyenes adót fizető adózók, az 1905. évi és 1906. évi I-ső sőt Il-ik évnegyedi adótartozásukat is 1906. évi julius hó 15-ig kamatmentesen fizethe­tik, a 200 koronánál csekélyebb összegű évi adót fizető adózók 1905. évi és 1906. évi első évnegyedi adó tartozása a rendelet szerint, két részletben 1906. év október vé­géig és 1907. év végéig kamatmentesen fizethetik, nagyon természetes, hogy az 1905. évet megelőző időből, valamint az 1906. második s következő évnegyedből származó adók kamat mellett fizetendők, sőt ha ezen tartozás esedékességük idejében nem fizet­tetnék, végre is hajtandó. Ha azonban adózó ezen kötelességét vagyoni viszonyaiban be­állott s igazolt méltánylást érdemlő körül­mények folytán nem teljesíthetné és összes tartozása az ötszáz koronát meg nem ha­ladja úgy ezen tartozás kamatmentes részlet fizetését is kérelmezni jogosított. Midőn ezen körülmény közhirré tétetik, egyben értesit­tetnek az adózók, hogy azon esetben, ha valaki fent körülirt kedvezményt igénybe venné, alólirt városi adóhivatalnál jelenjék tneg, a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás végett az illetékes hatósághoz fel­terjesztetik. Nagykároly, 1906. junius 30. Nagy Antal, 1—13 a. ü. tanácsos. elsud-ó. Bövebbet a kiadóhivatalban. 1—2 air* ici jó házból való fiú TANULÓUL MM felvétetik. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. Hirdetmény. 4385— 1906. K. sz. Értesittetik a város közönsége, hogy a város képviselőtestülete által 1906. évi julius hó 1-ső napján tartott közgyűlésén a városi rendőrök, tűzoltók és szolgaszemélyzet fizetésének rendezése tár­gyában hozott 73—1906. kgy. sz. véghatáro­zata, továbbá 4386— 1906. K. sz., a Kossuth-utcza nyu- goti oldala északi részén a szabályozási vonal megállapítása tárgyában hozott 74—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4388— 1906. K. sz., özv. Hettig Mihályné és gyermekei Attila-utczai telkéből kisajátí­tott telekrészlet kártalanítási árának meg­állapítása tárgyában hozott 76—-1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4389— 1906. K. sz., Szabó Ferencz és társa Kenderos-utczai telkökböl vizleveze- tésre igénybe vett teleklerület kártalanítási árának megállapítása tárgyában hozott 80—. 1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4390— 1906. K. sz., Bagossy Ferencz : Verbőczy-utcza 27. számú telkéből utcza­területhez csatolt részlet kártalanítási árá­nak megállapítása tárgyában hozott 81—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4391— 1906. K. sz., Pintér István és társai Gencs-utczai telkéből utczateríilethez csatolt telekrészlet kártalanítási árának meg­1 állapítása tárgyában hozott 82—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4392— 1906. K. sz., Jakócs István nagy­károlyi lakos Nagyhajduváros-utczai telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának meg­állapítása tárgyában hozott 83—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4393— 1906. K. sz., Netreba György nagy­károlyi lakos Gencs-utczai telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának megállapí­tása tárgyában hozott 84—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4394— 1906. K. sz., Akkerman Antal nagykárolyi lakos Gencs-utczai telkéhez csa­tolt utczarószlet kártalanítási árának meg­állapítása tárgyában hozott 85—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4395— 1906. K. sz., Matesz József nagy­károlyi lakos Gencs-utczai telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának megállapí­tása tárgyában hozott 86—1906. kgy. sz. véghatározata, továbbá 4396— 1906. K. sz., Danka István nagy­károlyi lakos Gencs-utczai telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának megállapí­tása tárgyában hozott 87—1906. kgy. sz. véghatározata, valamint 4397— 1906. K. sz., Griszháber Albert nagykárolyi lakos Gencs-utczai telkéhez csa­tolt utczaterület kártalanítási árának meg­j állapítása tárgyában hozott 88—1906. kgy. sz. véghatározata, s végre 4398— 1906. K. sz., Hojlák György nagy­károlyi lakos Gencs-utczai telkéhez csatolt utczaterület kártalanítási árának megállapí­tása tárgyában hozott 89—1906. kgy. sz. véghatározata a városházánál a közigazga­tási kiadóhivatalban a mai naptól számítandó 15 napon át közszemlére ki vannak téve, s azok a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthetők s azok ellen netaláni feleb- bezések 1906. évi julius hó 17-ik napjáig bezárólag beadhatók. Kelt Nagykárolyban, 1906. évi julius 2-án. Debreczeni István, polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom