Nagykároly és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-02-23 / 8. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE „Hajdúk hadnagyáéból „Egy kék szempár“ czimü s a „János vitéz“-böl „Kukoricza Jancsi belépője“ czimü darabokat. A zene- kisérelnek discrúlebbnek és lassúbbnak kellett volna lennie, mert ez esetben a gyöngéd női bang jobban érvényesülhetett volna. A gyors játék azonban nem gyakorolt a kisasszonyra semmi hatást, mert az nem hozta öt ki abból a nyugodtságból, melylyel fellépett és ügye­sen megtartotta a megkezdett tempót. Az ének nagyon tetszett s a felzúgó tapsok kényszeri tették a rokonszenves szereplőt, hogy még egynéhány részletet énekeljen a „János vitéz“-böl, melyet szintén megtapsoltak. — Majd Varjas Endre, az Írod. szakosztály el­nöke olvasta fel N. Szabó Hedda „A pódium­ról“ czimü dolgozatát. A szellemes felolva­sást elejétől végig általános derültség kisérte, mert az a legnagyobb finomsággal satirizálta a felolvasó-estélyeken és hangversenyeken való beszélgetéseket s a szereplők iránt tanú­sított hálátlanságot. Szelíd gúnynyal s a leg­élesebb szarkazmussal, de mindenütt jellem­zően feltűnő esprilvel és finomsággal osto­rozta a társadalmi ferdeségeket és vissza­éléseket. A különben is kitűnő munka Varjas tanár remek előadásában nagy tetszést kel­tett. Befejezésül Bornemissza Géza szavalta el Hugo Viktortól „A lelkiismerel“-et kellő hanghordozással és csinosan. A mint teljesen elfogulatlan kritikánkból látható, a líölcsey- egyesület ezen második felolvasó-estélye is egészében sikerült és pedig nemcsak erkölcsi, de anyagi tekintetben is, — lévén a felol­vasás belépö-dijjal egybekötve. A közönség érdeklődését illetőleg nyugodt lelkiismerettel helyezhetjük kilátásba, hogy legközelebb már a Polgári Olvasókör nagyterme is kicsiny lesz a Kölcsey-estélyeket látogató publicum befogadására. Ebben pedig a buzgó elnök fáradozásának jutalmát láthatja, észlelheti, hogy az intelligens közönség minden képes­ségével, lelke egész melegével támogatja őt nemes és nagy munkájában, örökké halha­tatlan philosophus költőnk, büszkeségünk, nagy Köleseynk eszméinek megvalósításá­ban. (§.) — Adományozás. A Nagykárolyi Ön­segélyző-Népbank, mint minden évben, úgy ez évben is a következő jótékonyczélu ado­mányokat tette: a római katholikus iskola, görög keleti román iskola, görög keleti orosz iskola, ev. ref. iskola, ág. ev. iskola, izraelita iskola, kereskedelmi iskola részére szegény tanuló gyermekeknek tankönyvre; továbbá népnevelési egyesület, iparos-tanoncz munka- kiállitás, gimnáziumi önképzőkör, népkonyha részére ogyenkint lő—15 koronát. Ezen összeg — bélyeges nyugta ellenében —- a délelőtti hivatalos órák alatt az intézet pénz­tárából felvehető. — Esküvő. Oláh Zsigmond kocsordi la­kos, birtokos, e hó 18-án tartotta esküvőjét Egey Piroskával, néh. Egey István volt pol­gártársunk leányával. — A Nagykároly — Mátészalka — Csapi vasút serényen épül. Nemcsak a földmunka van meg nagyrészt, hanem városunk alatt már a talpfák és vassínek lerakása is meg­kezdődött, úgy hogy alapos a kilátás arra, miszerint Mátészalkáig már ez év junius ha­vában a vasút készen lesz s az a forgalom­nak is átadható lesz. — Köszönetnyilvánitás. A Nagykárolyi Önsegélyző Népbank tek. igazgató-tanácsa a népkonyha javára tizenöt koronát volt szi­ves adományozni, melyért mély hálánkat nyilvánítjuk. Az izr. nőegylet névében Dr. Somossi Ignáczné, alelnök. — Eljegyzés. Dr. Fejér László miniszteri segédtitkár, Fejér Márton volt helybeli, most budapesti ügyvéd fia, a napokban jegyezte el Schultz Mariskát Budapestről. — Az állami anyakönyvekböl. Esküvő: Albert Lajos szijgyártó-iparos, zsibói lakos, f. hó 21-én esküdött örök hűseget Krizbai Károly kerékgyártó-iparos pusztateremi lakos leányának Teréziának. Tanuk voltak Rub- leczky Miklós helybeli lakos . kereskedő és Both Ferencz mészáros-iparos zsibói lakos. — Felez János kőműves-segéd helybeli la­kos, folyó hó 19-én vezette oltárhoz Stefa- nuez Máriát, Stefanucz János piskolti lakos leányát. — Tarosa Lajos könyvkötő-segéd, budapesti lakos folyó hó 19-én lépett házas­ságra néhai Rozsolány György bérkocsi-tulaj­donos leányával Juliannával. — Birtokváltozas. Ifj. Kaufmann Adolf helybeli lakos, ki ezelőtt három hónappal a helybeli Kereskedelmi és Iparbank Részvény- társaságtól ennek lasnádi, tasnádszarvadi és kékeezpusztai ingatlanait megvette, ezen in­gatlanokból mintegy 53 cat. holdat kisebb birtokosoknak eladott, a többit pedig eladla Sztárna József és Beke Erzsébet földbirtokos budapesti lakosoknak. — Kartonbai. F. hó 18-án folyt le far­sangi mulatságaink egyik legkedélyesebbike: a kartonbál a polgári olvasókör nagytermé­ben. Ez a minden évben nagy látogatottság­nak örvendő lánczestély az idén is nagy sikerűnek mondható. A csinosan és ízlése­sen feldiszitett terem parkettjén szebbnél- szebb leányok röpültek tova tánezosaik kar­ján, élénken csevegve külöinbözö tárgyakról, de a mellett is élvezve a táncz gyönyörű­ségeit. A jó kedv uralkodott ott s a hangos kaczajtól visszhangzott a nagy terem. Ne; volt a megjelentek közölt senki, ki jól nem érezte volna magát a fesztelen mulatozás; közepette. Hiszen a garde des dames-oknak is örömet okoz. ha az általuk bevezetett höl­gyek kellemesen mulatnak, ez pedig meg volt ezen a mulatságon, mivel — sok lévén a tánezos — a hölgyek tekintetében nagy volt a kereslet. Az első négyest 40 pár tán- czolla. A mulatság es ik reggeli 3 órakor végződött, inert Fátyol Józsi kitűnő talp ala való nótáinak behatása alól a szenvedélyes tánezosok nem egykönnyen tudtak szaba­dulni. A lánczestély sikere legnagyobbrész- ben a bálbizottság buzgó elnökeinek — Csip­kés Károlynak és Dr. Sternberg Zoltánnak — érdeme. (§.) — Kinevezés. A pénzügyminiszter Bálinti Ferencz székelyhídi másodosztályú adóhiva­tali ellenőrt a helybeli adóhivatalhoz első osztályú ellenőrré nevezte ki. — Öngyilkosság. László Móricz pozsonv- megyei illetőségű hely és foglalkozás nélküli pinezér, folyó hó 21-én Szatmárról Nagy­károlyba tolonczoltatván, az nap este 7 és 8 óra között a rendőrség fogházában az ajtó sarkára saját ruhájából készített kötélre magát felakasztotta. Az ügyeletes rendőr ezt észrevéve, az ajtót gyorsan benyitotta, a kötelet elvágta és az öngyilkos jelöltet ön­kívületi állapotban a helybeli közkórházba szállíttatta be. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserCiviz vala­mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja.! Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. 7 —26 j — A kath. legényegyesület f. hó 19-én, j vasárnap délután tartotta meg saját helyisé-1 gében évi rendes közgyűlését Boross Antal j és Niklos János fögimn. tanárok, egyleti el- I nökök vezetése mellett. Ritkán tapasztalható, nagy érdeklődés mellett folyt le a közgyűlés, melyen a tagok csaknem teljes számban i megjelentek. A közgyűlés Boross Antal el- ! nöki megnyitójával vette kezdetét, ki a meg-; jelenteket üdvözölve, örömének adott kifeje- j | zést a fölött, hogy az egyesület nemes híva-| i fásának és czéljainak minden tekintetben j megfelelt s az iparos-ifjúság előhaladását oly örvendetes eredménynyel munkálja. Kü-: lönösen hangsúlyozta, hogy úgy a vallás-! erkölcsi, mint szellemi előhaladás tekinteté-, ben az ifjúság semmiféle kifogás alá nem esik, amit önérzetesen tud be az ifjúság ! javára. Felemlítette, hogy a lefolyt 1904-ik évben 1 rendes, 1 rendkívüli közgyűlés, 4 választmányi, 12 előljárósági gyűlés tartatott. A dékáni jelentés szerint az egyletnek jelen- ; leg 108 alapitó, 117 rendes és 93 pártoló j tagja van. A pénztárnoki jelentés szerint az évi bevétel 3294 K 61 f, kiadás 2251 K 47 f, maradvány 1043 K 14 f volt. Öröm­mel jelzi, hogy az egyleti ház vételára most már teljesen ki van fizetve, semmiféle adós­ság nincsen, s a fentebb említett pénztári maradvány tiszta vagyont képez. A könyv­tárban 751 kötet áll a tagok rendelkezésére, kik azt szorgalmasan igénybe is vették, je­lenti egyúttal, hogy a könyvtári névjegyzék elkészült. A lelkes éljenzésekkel fogadott beszámoló után Niklos János emelt szót, ki kijelentette, hogy ama szép eredményért, melyet az elnök-jelentés imént vázolt, min­denesetre elismerés illeti az egylet volt ve­zetőit Lörincz Gábor és Haunslädter József elnököket, valamint az egyesület fáradhatat­lan tisztikarát, kiknek működésükért köszö­netét nyilvánítja. Miután Sinkay Mihály ed­digi volt dékán kijelentette, hogy ezen meg­tisztelő állását körülményei miatt tovább nem viselheti, a választásokat ejtették meg. 1. dékán lett: Tempfli Mihály, Il-ik dékán Antal Miklós. I-sö titkár Zicher János, ll-ik titkár Sallay Lajos, pénztárnok Irsik Ferencz, könyvtárnokok Zipzer Jenő és Kricsfalusi Károly, zászlótartók Stcib József és Veber József. Azonkívül 12 rendes és 4 póttagból álló választmányt alakítottak. A buzgó elnö­köknek eddigi működésükért jegyzőkönyvileg köszönetét szavaztak. Midőn még elhatároz­ták, hogy Meszlényi Gyula megyés püspököt az egylet fővédöjét, királyi kitüntetése alkal­mából üdvözölni fogják, a közgyűlés az el­nökök lelkes éljenzése mellett véget ért. — Nyilvános nyugta. Az izr. nőegylet állal fenlartott népkonyha javára szívesek voltak adakozni a Nuszbaum Szeréna k. a. és Schwartz Irénbe k. a. ivén: Lichtschein Lajosné 3 K, Fischmann Józsefné, Rozner Jakabné, Fürt Ferenczné, Suránszkyné, Ba- lika Sándorné, Tóth Sándor 2—2 K, id. Libhauser Ferenczné, Ujházy Mihály, Bu- dayné, Rooz Mórné, Spitz Dénesné, N. N., Elbel Béláné, Grosz Ignáczné, Ernesz László, Berkovits Géza földbirtokos (Lele), Nyusztay Róza, Csőkör István, 1—-1 K, Rottenstein, N. N., Szalayné, N. N. 60—60 fillér, Kenedy Lipót 50 fill., Friedländer F., N. N., Veresné, Barak Sándor, Hájtájer Ignáczné, Rencz I Mihály, Dikerné, Auguszlin.y Gyuláné, Nyusz­tay Antalné, Farkas Farkas, Csics Károlvné, Budaházyné, Keresztszegi M., Csőkör Ferencz, Lkker, Danka Pálné, N. N., Nagy Gusztáv, Olvashatlan 40 40 fillér. Kugler György, Gönczy Istvánná, Csákyné, Neifeld Adolfné, Nagy Erzsiké, Róth Viktor 30—30 fillér, \\ iderné, Vanger Pálné, B. B., Szűcs Lajos, Luczay Mihály, Czimmerman Mihály, Uzoni Terézia, Garnai Sándorné, \V., Barak Sán­dor. Dienes L, Rozman Jakab, Lefkovics Gizella, Szegedy Ferencz, Székelyhidy Bá- lintné, Szugyeczky Györgyim, Schwarczné, N. N.. Csőkör Nelli, Kovács Lajos, Nagy Antalné, Bordás Imre. Mikó Józsefné, N. N., Strohmayerné, Kovács György, Papp Róza, London Ferenczné 20 —20 fill., Pál Ferenczné, Kínál Mihály, N. N., Pap Gézáné, Kun P., X. N., Veres Gyuláné, Csőkör Sándorné, N. N., Sós Zsigmond, Farkas Sándor, Szabó Gy., Lövi Jakabné, N. N. 10—10 fill., Stern­berg Lipótné 1 zsák burgonya, összesen 47 korona. Ezen adományokért hálás köszönetét mondva, ezennel nyugtázzuk. Elnök távol­létében Sternberg Sándorné és Dr. Somossi Ignáczné, alelnökök. — Fontos Amerikába utazóknak! A ma­gyar kormány az Amerikába való utazást most már Brémán át is megengedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most már Bré­mán át is érvényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát előre Bremenre előlegnek beküldenie, mire rögtön megkül­detik a hajójegy. Jóegészségü és munkaké­pes munkások, akik az amerikai rendeltetési helyig szóló vasúti jegyet kifizették és azon­kívül még 50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Amerikában bebocsátást nyernek. Akinek barátja! vannak Amerikában, hozza magával azok czimeit. Szembetegek vagy egyéb testi fogyatkozásban szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olyanok, akik : valamely Amerikában levő gyárral szerződést kötöttek, mely szerint ott bizonyos meghatá- j rozolt bérért dolgoznak, Amerikából vissza-1 utasittatnak. Ratiborban valamint Bremen-1 ben minden kivándorló megvizsgáltatik, min­denki tehát, aki Bromenben hajóra felszáll, előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer. — Közgyűlés. A nagykárolyi „Polgári Olvasókör“ XXXV. évi rendes közgyűlését folyó 1905. évi február hó 26-án délután 3 órakor tartja meg saját helyiségében. A köz­gyűlés tárgyai: 1. Az igazgató-választmány évi jelentése s az egyleti pénztárosnak a felmentvény megadása. 2. Az évi költségve­tés megállapítása. 3. Alapszabályok 15. §. 6. pontja szerint beadott indítványok tárgyalása. 4. Használt hírlapok eladása. 5. Alapszabály 16. §-a értelmében a választmány V:!-ad részbeni megválasztása. Ha a fent jelölt na­pon a közgyűlés megtartható nem lenne, úgy az márczius 5-én délután 3 órakor fog megtartatni. — A kivándorlás vármegyénkben mind nagyobb és nagyobb mérvet ölt. Január ha­vában a vármegyeházán ezer útlevelet állí­tottak ki s az útlevelek kiállítása két-hároin j embernek ad munkát. — Uj telekkönyvi betétek. Mérk község telekkönyvi betétei elkészíttetvén a nyilvá- | nosiágnak átadattak. A bejegyzések érvény­telensége elleni törlési keresetek, ellentmon­dások és felszólalások f. évi augusztus hó 20-ik napjáig adandók be. — Valuka Antal helybeli fogtechnikus lapunk mai számában foglalt hirdetésére fel­hívjuk a t. közönség figyelmét. — Elfogott betörők. A zilahi adóhivatalt kirabló banda nehány tagja kézrekerüll; valószínűleg azok törtek be annak idején a helybeli adóhivatalba is. Az clfogottakat Zi­lálton őrzik. A vizsgálat sikere érdekében a részleteket egyelőre titokban tartják. áS— A szatmár—bikszadi helyiérdekű vasút részvénytársaság megalakult és Pallos Ármin építési vállalkozó budapesti czéggel — mely ezég már 600 kilométernyi vasutat épített és helyezett üzembe — a szerződést meg­kötötte s minthogy az építési munkálatok már serényen folynak, az 51 km. hosszú motoros üzemü vasútnak a f. év augusztus havában leendő megnyitása biztosra vehető. — Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Dénes Ádám szilágysomlyói kir. járásbirósági és Lénárt Sándor szatmárnémetii kir. tör­vényszéki aljegyzőket kölcsönösen áthelyezte. — Katonai lovak kiadása. A 15-ik huszár­ezred parancsnoksága f. évi márczius hó 1-én 53 darab 5—7 éves lovat fog vállalko­zóknak használatra kiadni. Kik ilyen lovak átvételére vállalkoznak, vagyoni bizonyítvá­nyukat az ezred pótkeret-parancsnokságához Nyíregyházára küldjék be. Széchenyi-utcza 26-i-k szám alatt levő (eddig Szabó Kálmán által birt) ÜZLETHELYISÉG 1905. május hó l-től kiadó. ÖZV. MAKAY JÓZSEFNÉ. Ugyanott egy használt bricsMocsi és esi szekér s ela,d.ó. Dr. Adler Adolf felelős szerkesztő. Simkó Géza főmunkatárs. ifj. Andrássy Jenő belmunkatárs. Laptulajdoiios és kiadó : Sarkadi N. Zsigmond. 136—1904. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, bogy a nagykárolyi kir. járás- bíróságnak 1905. évi 62. és 52. V. szátnu végzése következtében Dr. Kelemen Samu és Dr. Kerényi Miklós ügyvéd által képviselt Freund Samuel szatmári és Tinesz István nagykomlósi lakosok javára Schvarcz Tóbiás ellen 3000 K és 195 K s jár. erejéig 1905. február hó 6-ikán foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2878 koronára becsült következő ingóságok, u. in.: bőráruk, czipész-kellékek, üzleti berendezés és házibutorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás- bíróság 62/3—1905. V. számú végzése foly­tán 3000 K és 195 K tőkekövetelés, 3000 K után 1905. évi január hó 10-ik napjától járó 6°/0 kamatai, 1j3°/0 váltódij, —1 195 K után 1904. évi deczember hó 14-ik napjától járó 6°/0 kamatai, V3°/0 váltódij és eddig összesen 222 K 80 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Nagykárolyban végrehajtást szenvedett üzletében és folytatólag lakásán leendő megtartására 1905. évi márczius hó 14-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és abhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy az ‘érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1905. évi február hó 13-ik napján. Bakó Bálint, kir. bír. végrehajtó. 6314—1904. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Adler Adolf ügyvéd által képviselt Nagy­károlyi Kereskedelmi és Iparbank Részvény­társaságnak Brunner Józsefne es társai ellen folylátott végrehajtási ügyében 338 K lőke, ennek 1904. február hó l-ső napjától járó 6% kamata, 6 K 20 f óvási, l/3% váltódij, 102 K 49 f eddigi, 20 K 30 f ezultali költ­ség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területén fekvő, nagykárolyi 336. számú tjkönyvben A. —j— 1. alatt foglalt 328/b. hr. sz. jószág­testet — az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a alapján egészen — 2438 K kikiáltási árban. 2. Az árverés megtartására határidőül 1905. márczius 16-ik napjanak d. e. 9 óraját, helyéül pedig Nagykárolyban a kir. járás­bíróság árverési termét tűzi ki, mikor a fent körülírt jószágtest a kikiáltási áron alól is el fog adatni. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le­lenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállítóit elismervényt átszolgáltatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ság, valamint a községi elöljáróságok hiva­talos helyiségében a hivatalos órák alatt tekinthetők meg. Nagykároly, 1904. decz. hó 30-án. A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Elbel Béla, kir. albiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom