Nagykároly és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-11-16 / 46. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE Schweighoffer János házfőnök is, ki igen szép és lelkes beszédben hívta fel a hitköz­ségi tagokat arra, hogy különösen az iskola ügyét viseljék szivükön. S amennyiben a püs­pöki hatóság a múltkori egyháztanács tagok választását — alaki hiányok miatt — meg­semmisítette, kérte a jelenlevőket, hogy oly egyháztanácstagokat válaszszanak, kik lelke­sedéssel és érdeklődéssel kisérik az egyház ügyeit. Az értekezlet többek hozzászólása után abban állapodott meg, hogy a szüksé­ges reformkérdések kidolgozására s azoknak megvitatására egy bizottságot küldött ki, melynek tagjai lettek: Nemestóthi Szabó An­tal elnöklete alatt: Dr. Jékel László, Péchy László, Lukácsovits János, Strohmájer Fe- rencz, Lucz György, Marián Ferencz, Klacskó István, Dr. Kovács Dezső, Varjas Endre, Dobránszky Flórián, Lochmájer Márton és Simkó Géza. A választásokra vonatkozólag í személyeket nem érintett, teljesen a tagokra bízva a helyes jelölést és választást. Az ér-; tekezlet 7 óra után ért véget. — A vármegyei igazoló-választmány teg­nap délután tartott ülésében a vármegyei legtöbb adót fizetők névjegyzéke bemutattat- ván, megállapittatott; a névjegyzék a hivata­los lap legközelebbi számában lesz közzétéve. Ugyanekkor felhivatott az alispán helyettese, hogy az üresedésben levő bizottsági tagok helyeinek betöltése iránt a kellő intézkedé­seket tegye meg. — Szegény gyermekek felruházása. Ká­rolyi Istvánná gróf asszony már sok és fé­nyes tanujelét adta nemeslelküségének, teszi ezt most is, amidőn élére áll egy oly moz­galomnak, mely a szegény gyermekek téli ruhával ellátását tűzte ki czélul. Különösen ; Péchy Lászlóné buzgólkodása és a jóságos adakozók bőkezűsége ez idén 105 gyermek felruházását tette lehetővé, kik közzül ne­hány már megkapta a szükségeseket, a zöme azonban az Erzsébet napra jövő vasárnap 19-én délután 3 órára a városháza tanács­termében tervezett felruházás alkalmából lesz ellátva és pedig 94 gyermek. Utólag fogjuk közölni a nagylelkű adakozók és mindazok névsorát, kik munkáikkal és fára- | dozásaikkal ez ügyben ily szép siker eléré- j séhez hozzájárultak. A felruházás ünnepé­lyén szívesen látják mindazokat, kik ez ügy í s a szegények iránt érdeklődnek. — Képviselőtestületi tagválasztás. Azon képviselőtestületi tagok helyébe, kik a folyó év végével kilépnek, uj képviselőtestületi tagok választása válván szükségessé, ezen válasz­tás határnapja folyó hó 23-ára lett megálla­pítva. A kilépő tagok névsora, valamint a választás megejtésére vonatkozó hirdetmény, melyet N. Szabó Antal választási elnök bo­csátott ki, lapunk mellékletén olvasható. — Oltáregyesületi közgyűlés. Folyó hó 12-én tartotta a helybeli „Oltáregyesület“ közgyűlését, melyen gróf Károlyi Istvánné elnökölt. A közgyűlésen nagy számmal meg­jelent egyesületi tagok előtt Varjas Endre igazgató beszámolt az elmúlt év működésé­ről, a lelki gyakorlatokról, a téli felolvasó- estékről, az Oltáregyesület által rendezett kiállításról. Majd a választmány kiegészítése fosztogató, gézengúz, bitangfi 1 . . . Ártányos Vas István eme kifakadása általános rémü­letére szolgált a vendégeknek és egy pillanat alatt elhallgatott a czigány, abban maradt a táncz és csoportokat alkotva ki-ki várta a történendőket. — Ne félj lókötő ... nem teszi rád az öreg, vén, Ártányos Vas István a kezét! . .. Nem . . . majd rád teszi az Isten asszonyos­tul.. . megkapjátok ti még azt, ami a tietek ! azzal úgy amint hajadon fővel volt, kiment az udvarra. Ingatag léptekkel ment végig az udvaron, arczát verte a hó,'haját felborzolta a szél, ment azért föltartóztatlanul, senki sem állta az útját. Kiérve a kis kapun át az útra, hangosan kezdett beszélni Ártányos Vas István imigyen: — Én vagyok a szél... fu!.. Nem én vagyok a király !.. Ne féljetek Marcsa .. . Miska . .. most gazdag lettem ... egy zsák aranyat adok nektek! Ha ... ha ... ha .. ! majd megállva, egyszerre tépni kezdte a haját Ártányos Vas István és közben káltozá, hogy: Kend is ember ... kend is ember ! ? és azzal neki iramodva, mellén széttépve a ruházatot, vérben forgó szemekkel kezdett végig rohanni a falu utczáin, mig végre le­tudták fogni az emberek és megkötözve a községházára vitték, megtudandó hogy mit csináljanak az öreggel? Mikor a jegyző ur megpillantotta Ártányos Vas Istvánt, két könycseppet törült ki a szeméből és hozzá­fordulva kérdé tettetett jó kedvvel: — Hát beteg maga öreg apám? — Azt mondják ... tekintetes uram az emberek! feleié Ártányos Vas István, majd az egyik mellette álló embernek rontva, akit majd feldöntött, a fülébe dörgé: — Kend is ember.. . kend is ember ! ? és ilyen lett a dolog vége. következett. Uj választmányi tagok lettek: özv. Báthory Miklósné, Kemény Alajosné, Kőszeghy Andorné, Lochmájer Teréz, Ma- koldy Gyuláné, ThanholFer Pálné és Váradi Jánosné. — Esküvő. Nagy Sándor tb. vármegyei főjegyző folyó hó 9-én délelőtt 11 órakor esküdött örök hűséget Apában özv. Ga- bányi Zsigmondné született Peleskey Mária úrnőnek. Az állami házasságkötést Rhédey István apai állami anyakönyvvezető, az egy­házi házassági kötést Papolczy Zoltán apai ev. ref. lelkész végezte. Tanuk voltak Szent- Iványi Gyula országgyűlési képviselő és Tóth Móricz patóházai nagybirtokos. — Gyászeset. Bernátfalvi Bernát Elemér a debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke f. hó 11-én este 10 órakor 00 éves korában hosszas szenvedés után Debreczenben elhunyt s f. hó 13-án d. u. fél 3 órakor a kir. tábla épületében mondott rövid ima után a holt­test a pályaudvarba vitetett, a honnan Ma­gyar-Sásra szállíttatott és ott f. hó 14-én délután fél 3 órakor a családi sírboltba he­lyeztetett el. Debreczenben a temetés igen nagy részvét mellett folyt le. A tábla terü­letén levő összes bíróságok képviselve vol­tak. Törvényszékünktől Dr. Róth Ferencz elnök, Balogh József, Fekésházy Gyula és Kölcsey János törvényszéki bírák, vettek részt a temetésen. — Párbaj. Dr. N. Szabó Albert és Nagy József között múlt szombaton súlyos fel­tételek mellett pisztoly és kardpárbaj ment végbe. Dr. N. Szabó Albert segédei voltak dr. Kovács Dezső és dr. Vetzák Ede; Nagy József segédei Schönpflug Viktor és Kováts László. Először pisztoly párbaj volt, egyszeri golyóváltással. Itt sebesülés nem történt. Ezt kardpárbaj követte végkimerülésig, bandázs- zsal. A felek egyszerre csaptak össze nagy hevesen s ez alatt Nagy József az arczán egy karczolást és az orrára egy lapos vágást kapott, úgy, hogy elborította a vér és a küz­delmet beszüntették. — A városi építési-bizottság holnap dél­után 3 órakor az 1895. évben készített as­phalt gyalogjárónak végleges átvételét meg­előző felülvizsgálat megtartása czéljából a polgármester hivatalos helyiségében tanács­kozást tart. — Kérelem. A nagykárolyi izr. nőegylet, a bekövetkezendő téli hónapokra városunk­ban ismét megnyitja a népkonyhát. Nagy azok száma, kik az emberi jótékonyság eme legszebb intézményében már eddig is enyhü­lést találtak a legszörnyübb Ínségre — az éhségre. Minthogy azonban — sajnos —- egyletünk anyagi viszonyai oly szerények, hogy ezen áldásos intézményt a saját erejé­ből nem képes állandóan fenntartani, a ne­mes emberbarátokhoz fordulunk, kérve az ő segítségüket és támogatásukat. Személy- és feleke’zetválogatás nélkül fogjuk kiosztani a nemes emberbarátoktól összekéregetett fala­tot az éhező iskolásgyerekek és munkakép­telen szegényeknek, a kik hálás szívvel fogják áldani ismeretlen jótevőiket. Ezekhez fordu­lunk könyöradományért. Amint az ínség nem ismer felekezetet és amint népkonyhánk sem tesz különbséget a támogatásra szorult em­berek között, azonképen segélykérésünkkel is valamennyi felebarátunkhoz fordulunk. Nemeslelkü hölgyek voltak oly szívesek gyűjtő- iveket elvállalni, melylyel a nagyérdemű jó- lelkü közönséghez fognak ellátogatni, hogy kegyes adományokat gyűjtsenek, mely lehet pénzen kívül liszt, tűzifa, zöldség és főzelék­féle. Isten áldása legyen nemes fáradozásun­kon és jutalmazza meg az összes kegyes adakozókat! A népkonyhát f. évi decz. 17-én nyitjuk meg a Kölcsey-utczában levő gőz­fürdő-épület udvarán levő helyiségben, melyre előre is tisztelettel meghívjuk az érdeklődő­ket. Nagykároly, 1905. nov. 15. Az izr. Nő­egylet nevében: Kaufmann Mártonná, elnök. Dr. Somossi Igndczné, Ifj. Sternberg Sán- dorné, alelnökök. — A fehérgyarmati közjegyzőségre 37 pályázati kérvény érkezett be a debreczeni közjegyzői kamarához. Városunkból ketten pályáztak ezen állásra. — Esküdtbiróságunk e havi czyklusát f. hó 20-án kezdi meg. Esküdtekül járásbiró­i Ságunk területéről Dr. Sternberg Zoltán hely­beli ügyvéd, Komáromi István szaniszlói uradalmi ispán és Mellau Lőrincz csanálosi lakos földműves vannak beidézve. Eddig csak három ügy van esküdtszéki tárgyalásra előkészítve. — Hirdetmény. 2768—1905. rend. szám. Jelentés tétetvén a miatt, hogy a villamos­vezetékeket tartó oszlopokra hirdetményeket ragasztanak fel, ez által az oszlopok száma eltakartatik, az esőzés folytán felázott ragasz- tékoktól pedig az oszlopok annyira meg- sikosodnak, hogy az arra való felmászás a testi épség veszélyeztetésével jár, ennélfogva a villanyoszlopokra való ragasztás tilos vol­tára azzal figyelmeztetik a közönség, hogy a ki ily cselekmény alkalmával tetten éretik, szigorúan fog büntettetni. Nagykároly, 1905. nov. 10. Demidor lgnácz, rendőrkapitány. — Kardpárbaj. Tegnap reggel 8 órakor a helybeli Polgári kaszinó nagytermében Kende Péter vármegyei közigazgatási gya­kornok és Nagy József vármegyei árvaszéki gyakornok között kardpárbaj folyt le, a melynél Kende segédei Domahidy Pál köz- igazgatási gyakornok és Recsky Bandi hon­védhadnagy, orvosa Dr. Schönpflug Béla városi tiszti orvos, Nagy segédei Schönpflug Viktor mérnök és Kovács László mérnök-1 gyakornok, orvosa Dr. Rooz Elemér voltak. ; A párbaj rendes párbaj kardokkal vivatott, bandázszsal. A felek hevesen csaptak össze és mindenik egy lapos vágást kapott, de a heves támadásnál Kende a balkézfőn oly súlyos természetű 7—8 cmter hosszúságú ! csontig hatoló vágást kapott, hogy e miatti harczképtelensége miatt a párbajt be kellett ! szüntetni. Felek a párbaj színhelyéről kibé­külve távoztak. — Gyógytárvizsgálat. Dr. Serly Gusztáv vármegyei főorvos, Debreczeni István polgár- mester és Dr. Schönpflug Béla yárosi tiszti­orvos társaságában tegnap kezdették meg a hetlyheli gyógyszertárak évenkénti szokásos vizsgálatát és a tegnapi nap folyamán a Hahn János és a Gyurovits Gyula-féle gyógy- tárakat vizsgálták meg. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz vala­mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. 25—26 — Az állami anyakönyvvezetés tárgyában alkotott 1894. évi XXXIII. törv.-czikk f. évi október hó 1-én töltötte be életbelépésének tizedik évét. Ezen fontos törvényhozási al­kotás fennállásának 10 éves jubileumát az országban sem ünnepelték meg sehol, pedig ezen törvény az anyakönyvezés terén a múltban sajnosán tapasztalt mulasztásokat teljesen megszüntette, igy igényt tarthatott arra, hogy fennállásának 10 éves jubileumát — ha nem nagy hűhóval is, — de meg­ünnepeljük. Nagykárolyban az állami anya­könyvvezetés adatai a lefolyt 10 évben, vagyis 1895. október 1-től 1905. október 1-ig a követ­kezők: Bevezettetett a születési anyakönyvbe: 1895. évben 148, 1896. évben 617, 1897. évben 577, 1898. évben 573, 1899. évben 546, 1900. évben 572, 1901.évben 567, 1902. évben 553, 1903. évben 553, 1904. évben 494, 1905. évben 410. — A házassági anya­könyvbe: 1895. évben 15, 1896. évben 116, 1897. évben 120, 1898. évben 105, 1899. évben 127, 1900. évben 133,1901. évben 128, 1902. évben 133, 1903. évben 107, 1904. évben 143, 1905. évben 89, házassági eset. ! —IA halotti anyakönyvbe: 1895. évben 115, 1896. évben 466, 1897. évben 444, 1898. 1 évben 514, 1899. évben 430, 1900. évben 387, 1901. évben 404, 1902. évben 472, 1903. évben 471, 1904. évben 387, 1905. 1 évben 344 haláleset. Összesen a 10 év alatt 5610 születési, 1216 házassági és 4434 halál­eset. i — Előléptetés. A budapesti főkapitány a ! fővárosi dunai kapitányság vezetésével váro­sunk fiát dr. Berényi Lajos fővárosi rendőr- kapitányt bízta meg. — A zilahi kasszabetörök bűnügyében a vizsgálat be van fejezve s a kir. ügyészség most foglalkozik e nevezetes bünügygyel, úgy, hogy a vádirat, mely a hirhedt betörő bandának hosszú bünlajstromát foglalja ma­I gában, rövid időn a zilahi kir. törvényszék ; vádtanácsa elé kerül. — Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Kádár Ferencz naszódi járásbirósági Írnokot a szatmárnémeti-i törvényszékhez helyezte át. — Kinevezés. Az igazságügyminiszter Rosenberg Soma debreczeni járásbirósági dijnokot a szalmárnémetii törvényszékhez és Literáty Dezső nagybányai járásbirósági dij­jnokot a mátészalkai járásbírósághoz irno- ; kokká nevezte ki. — Egy munkás-család szerencséje. Régi igazság, hogy a hol legnagyobb a szükség, ; legközelebb a segítség. Különös hálával emle- | geti ezt az igazmondást az a szerény rnunkás- (család, mely a kedvező sors jóvoltából a | fenyegető szükségben tisztes vagyonhoz ju- j , tott. A szorgalmas, derék családfő önhibáján ' kivül munkáját, kenyérkeresetét veszítve, I hiába kopogtatott uj munka, uj foglalkozás | után, mindenütt zárt ajtókra talált a munka * , híján. A szerény otthonba már-már a fenyegető nyomor költözött, midőn a szerencse egy | sugara ismét boldogságot varázsolt a kétség- beesett családi körbe. A derék munkás ugyanis a jobb napokban megtakarított fillérek­ből osztálysorsj egyet vásárolt és ujjongó j örömmé változott kétségbeesése, midőn a ! napokban a Gaedicke A. budapesti bankház, melynél a szerencsés sorsjegyet vásárolta, : arról értesítette, hogy a 60,000 koronás fő­nyereményt nyerte meg. A Gaedicke bank- i ház, melynek a szerencse állandó kísérője, nyolcz nyolczadban adta el a sorsjegyet és | a munkás-családon kivül még számos szerény sorsú kis embernek teremtett jólétet. — A választás előtt! Itt az igazi pillanat választani! Nem politikailag, nem a válasz­tási bárczát, hanem a szerencsét! Szerencse kell nekünk: szerencsét keresünk valameny- nyien. A legbiztosabb és legkevésbé veszedel­mes ut a in. kir. szab. osztálysorsjáték. De hol vegyük a sorsjegyeket ? E kérdésre köny- nyü a válasz. Ott, hol a szerencse istennője állandóan pazarolja adományait: Dörge Fri­gyes bankjában, Budapest, Zoltán-utcza 16 A XVI-ik sorsjátékban is ott nyertek meg kettőt az öt főnyereményből. Egy egész sorsjegyre 31379 sz. 200.000 koronát, egy negyedre 3566 sz. 80.000 koronát és rövid idővel ezelőtt 400.000 koronás és több 100.000. 80.000, 70.000, 60.000 koronás stb. stb. nyereményeket. — Mindenkinek megvan szerencsés órája, ném sokan tudják kihasználni, de ezek dúsan jutalmaztatnak. — Sorsjegyárak a közel XVII. sorsjátékra egy egész 12—, fél 6. —, negyed 3.—, nyolczad ll/2 korona. Ne habozzon egy perczig sem és ne mulassza el a szerencsét, mely ma kínálkozik önnek. B—4 Lapunk mai száináboz féliv melléklet van csatolva. Dr. Adler Adolf felelős szerkesztő. Simkó Géza ifj. Andrássy Jenő főmunkatárs. belmunkatárs. Laptulajdonos és kiadó : Sarkadi N. Zsigmond. Eladó ház. A Petöfi-utcza 59. szám alatt levő házam, melyben 50 év óta jóforgalmu írem ide HU ) mely áll: öt szoba, pincze, kamara, jégverem, stb., szabad kézből örök áron eladó, esetleg azonnal bérbe kiadó. Értekezni lehet az ott lakó tulaj­donossal. Nagykároly, 1905. nov. havában. j_6 Tóth Sándor. — Felhívás. A Nagykárolyi Kereskedő- Ifjak Köre folyó évi november havában uj- jonnan megalakult. Helyiségei a Polgári olvasókör összes termei. Felkéretnek azon urak, kik az ú jonnan megalakult kör tagjai óhajtanak lenni, hogy ebbeni szándékukat ifj. Matolcsy Sándor körelnöknél vagy Fried Jenő titkárnál bejelenteni szíveskedjenek. — Házasság. Schwarcz Lajos szabó, hodászi lakos folyó hó 12-én kötött házas­ságot Rétég Róza helybeli lakossal. — Birtokváltozás. Schiff Gyula helybeli lakos megvette Gőnyei István helybeli lakos­nak a nagykárolyi 241. számú telekjegyzö- könyvben 1241. hrsz. alatt felvett házas telkét 20,000 koronáért. —: Megszurta. Turgyán József szaniszlói születésű 21 éves vasúti munkás —• ki súlyos testi sértés miatt már két Ízben büntetve volt —- Papp János 22 éves szaniszlói gaz­dálkodót f. hó 12-én esteli 8—9 óra között Szaniszló községében a mellén egy zsebkés­sel úgy megszurta, hogy az legalább 25 nap múlva gyógyuló sebet kapott, mely még vég­zetessé is válhatik. Tettest a csendőrség le­tartóztatta, előállította, azonban a helybeli kir. járásbirósóg f. hó 14-én őt — minthogy beismerésben van, rendes lakása és kereset­forrása van — szabadon bocsátotta. A vizs­gálat folyamatba tétetett. — A nagybányai mandátum ellen beadott petitió tárgyalását a kúria folyó hó 22-én kezdi meg. — Súlyos testi sértés. Szabó Gyula hely- , beli lakos f. hó 6-án este a Róth Mátyás-féle I Petőfi-utczai kimérési helyiségében Csőkör Zsigmond helybeli 70 éves polgárral össze­szólalkozván, utóbbit a földhöz vágta s reá­térdepelve ütlegelte úgy, hogy három bordá­ján zúzódást szenvedett. Ä sérülések — | minthogy sérült egyénnél mellhártyalob állott be — életveszélyesek és felgyógyulása két- j séges. A feljelentés ezen ügyben megtétetvén, a bíróság a vizsgálatot folyamatba tette. — Névmagyarosítás. Krausz Jenő hely- i beli lakos belügyminiszteri engedélylyel nevét „ Kamarás“-ra magyarosította. — Esküvő. Becker Lajos budapesti lakos, a Ganz-gyár főkönyvelője, folyó hó 9-én es­küdött örök hűséget Kinál József helybeli * kereskedő és neje szül. Cservényük Róza j leányának, Erzsébetnek. Tanuk voltak : Cser­vényük György gyógyszerész balassagyarmati ; és Csipkés András bankigazgató helybeli lakos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom