Nagykároly és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-08-03 / 31. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. lábú egyén lábbelit rendelt, ha ugyan a vé­letlen úgy akarta, akkor sikerült lábára egy pár lábbelit készíteni, de legtöbb esetben 2—3 pár visszaadása után még mindig nem volt az nyugodalmas s azért mégis csinos és a mi a fő, olcsó lábbeli. Sőt némelyek szak- képzettség hiánya miatt kénytelen a beteg lábú megrendelő a betegséget gyarapító vagy még jobban mondva előidéző formátlan és! drága lábbelit hordani s igen sok esetben e miatt a legegészségesebb egyén lába is beteggé lesz. Hiába rendeli az orvos pácziensének, hogy milyen lábbelit készíttessen és viseljen, ha annak elkészítéséhez az iparos nem ért, már pedig az emberiség 50°/„-ának ha nagyobb lábbetegsége nincsen is, de tyúkszem illetve bőrkeményedése megvan és mindezt a czi- pész illetve a lábbeli-készítő iparos tudat­lansága folytán a lábhoz nem alkalmas, rossz lábbeli idézi elő. Ezen állapot a mostani | czipész ipari szaktanfolyammal ha nem is | egészben, de nagy részben meg lesz szün­tetve, mert nevezett tanító a tanítást az elméleti oktatással, nevezetesen a mértani szabás-rajz és mintavágással kezdte meg. Ez tart két hétig. Ezután következik a gyakorlati, illetve a czipő, csizma kiszabása, összeállítása, a kaptafának igazítása külön­böző lábak alakja szerint. Végül a czipő teljes elkészítése. Ebből látható, hogy czipész- iparosaink az eddig általuk gyakorolt ipart ezután szakszerűen fogják gyakorolni, mi által a szenvedő emberek sokkal nagyobb bizalommal fordulhatnak iparosainkhoz. — Egy iparos. — Zene-estély. A Nyírbátorból visszatérő szatmári honvédzenekar a múlt szombaton a Magyar Király kávéház kerthelyiségében zene-estélyt rendezett, melyet nagyszámú közönség hallgatott végig, sokat tapsolva a zenekar kitűnő játékának. — A „Nagykároly! Kör“ tánczmulatsága f. hó 29-én, szombaton este folyt le a Pol- \ gári olvasókör nagytermében, csekély közön- í ség részvételével, úgy annyira, hogy az egye­sület, mely eme mulatságtól nagy anyagi sikert várt, vagyoni viszonyaihoz képest meglehetős deficzitet szenvedett. Hasztalan keressük és kutatjuk annak okát, hogy miért viseltetik közönségünk oly határtalan indo- lencziával, nemtörődömséggel ezen kör iránt, melynek oly magasztos, ideális czéljai van­nak, hogy a legmelegebb pártfogást érde­melné meg. Mert ha valaki, úgy ez egyesü­let, az „aranyifjuság“ egyesülete van hivatva arra, hogy városunk publikumának merev­ségét, rémitő közönyét, — mely hatalmas vaspánczélként veszi körül a sziveket 1— megtörje. Vagy már oly realista világot élünk, hogy a „jeunesse dorée“ sem vonz? Hatá­rozottan konstatálnunk kell ily körülmények között, hogy ezen nemes intentiókat meg­valósítani törekvő egyesület kénytelen lesz feloszlani s ezzel meg fog szűnni az az egyetlen kapocs, mely a Budapestre felkerült egyetemi polgárokat szülővárosunk azonos­ságánál, illetve e városhoz fűződő kelle­mes emlékeknél fogva összeköti. Örömmel jelentjük azonban ki, hogy biztos forrásból vett értesülésünk szerint a most megtartott mulatság vesztesége nem érintette oly súlyo­san a kört, hogy eme sötét kép bekövetke­zése már is várható volna, csak festettük a „Nagykárolyi Kör“ jövendőbeli sorsát az esetre, ha továbbra is ily mértékben fogja pártolni a társadalom. Reméljük, hogy kö­zönségünk ezuttali mulasztását legközelebbi alkalommal ki fogja pótolni és kellőleg mél- tányolandja az egyesület ideális czéljait. (§.) — Vasárváltozas Máramarosban. Mára- maros vármegye területéhez tartozó Borsa községben a folyó évi szeptember hó 11-ére eső országos vásár ez évben kivételesen folyó évi szeptember hó 6-án fog megtartatni. — Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a kerületi kereskedelmi és ipar­kamara, illetve az ipartestület kérelmére Nagykároly városában 1905. évi julius hó folyamára az I-sö czipész-ipari mester szak­tanfolyamot engedélyezte. A tanfolyam ezen hónapra befejezést nyert. E tanfolyam veze­tésére kiküldött szaktanító a czipész-meste- reknek tanított mértani szabászati rajzokat, minta-vágásokat, különböző lábakhoz alakított kaptafákat, czipő-felsőrészeket és kész mun­kákat az ipartestület tanácstermében 1905. augusztus hó 6-án egész nap közszemlére ki fogja tenni, melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az ipartestület nevében: Serly Ferencz, elnök. Járay József, jegyző. — Az érkávási ev. ref. egyház 1905. évi augusztus hó 13-án az állami iskola udvarán felállított sátorban műsorral egybe­kötött tánczvigalmat rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség nevében: Mátéfi János, Kovács Mihály. Mű­sor: 1. Felolvasás, tartja : G. Diószeghv Mór. 2. Szavalat, előadja: Madáchy Erzsiké. 3. Ének-kettős, előadják: Berecz Ida és Bog­nár Endre. 4. Szavalat, előadja: Diószeghy Erzsiké. 5. Monolog, előadja: Kovács Borcsa. Táncz. Belépődíj: Személyenkint 1 K. Csa­ládjegy négy személyig 3 korona. Kezdete este 7 órakor. Felülfizetések köszönettel fo­gadtatnak. — Nyári mulatság. A nagykárolyi Nép­nevelési-egylet folyó hó 8-án az ovoda kert­helyiségében a gyermekek részére nyári mulatságot tart. Belépődíj — csakis a fel­nőttek részére — 1 kor. Miután külön meg­hívók nem bocsáttatnak ki, a n. é. közönség és szülők ez utón hivatnak meg. Kezdete délután 3 órakor. A rendezőség. — Debreczeni nagyvásárra utazóknak legmelegebben ajánljuk az országos jóhirü Löfkovits Arthur órás és ékszerész czéget, hol a legmegbizhatóbban és legol­csóbban lehet szép és divatos ékszereket és órákat vásárolni. Gyönyörű kirakatai meg­tekintésre érdemesek! — Meghívó. A mezőpetri-i tanuló-ifjuság folyó évi augusztus hó 13-án zártkörű táncz­vigalmat rendez. Belépődíj személyenkint 1 korona 20 fillér. Kezdete este 7 órakor. — Nyilvános köszönet. A julius hó 22-én a Népnevelési-egylet javára tartott társas- estélyen felülfizetni szívesek voltak: Dr. Vá- radi János 3 K, Reök Gyula 6 K, Szilágyi Istvánná 4 K, Hám József 1 K, Baudisz Jenő 2 K, Debreczeni István 2 K. Fogadják a szives felülfizetők a Népnevelési-egylet nevében hálás köszönetemet. Nagykároly, 1905. julius 29. Nőim János, egyl. pénztáros. — Uj postahivatal. A nagyváradi posta- igazgatóság szatmármegyei Tőketerebes köz­ségben „Tőketerebes (Szatmár vármegye)“ el­nevezéssel postaügynökséget léptetett életbe. — Köszönetnyilvánítás. A „Nagykárolyi Kör“ f. hó 29-én megtartott tánczmulatsá- gán felülfizetni szívesek voltak: Adler Ernő, Tóth József (nyomdász) 5—5 kor., Kaufman Sándor és Singer Márton 3—3 kor., Varga Imre 2 koronát. Fogadják úgy a felülfizetők, mint a mulatságon megjelentek az egyesület hálás köszönetét. Hegedűs Ignácz, elnök. — Mozgó fényképek. A nagypiacztéren felállított sátorban jelenleg May Hermann tulajdonos mozgó fényképeivel rendez elő­adásokat. Képei tiszták és világosak s igazán érdemesek a megtekintésre. Műsora dús és vonzó s úgy vidám, mint komoly tárgyú jelenetei igen élethüek. A gépet egy benzin­motor hajtja, mely egy pár napig nem mű­ködött jól, a tegnapi napon azonban már egészen kifogástalan volt. Minden második nap uj műsort mutat be s az a két óra, melyet az előadás igénybe vesz, nagyon kel­lemes mulatságul kínálkozik. — Postahivatal áthelyezés. A nagyváradi postaigazgatóság szamosvölgyi vasút Nagy­bánya—zsibói vonalának Szamosudvarhely vasútállomásán működő postahivatalt 1905. julius hó 21-én Szamosudvarhely községbe helyezte át. — Tanczmulatság Mezóteremen. Vettük a következő meghívót: Meghívó a folyó évi augusztus hó 6-án műkedvelői szinielöadás- sal egybekötött jótékonyczelu zártkörű táncz- mulatságra, amelyet a gróf Károlyi uradal­mához tartozó „Angol-kertben“ rendez a mezőteremi ifjúság. A szinielőadás kezdete este 7 órakor. Személyjegy 1 kor. 20 fillér. Családjegy 3 kor. A tánczmulatságot kedve­zőtlen idő esetén is megtartjuk. Jó zenéről, ételekről, italokról a rendezőség gondoskodik. — Szeplő, pattanás, foltok az arczot elcsúfítják, azonkívül a nap és szél is nagyon befolyásolják az arczbört — ezért használják hölgyek sőt urak is a hírneves Földes-féle Margit-crémet. E törvényesen védett arcz- kcnöcs sem higanyt, sem ólmot nem tartal­maz, a szeplöt, máj foltot, pattanást és az arcz mindennemű tisztátlanságát pár nap alatt eltávolítja, a ránczokat kisimítja és az arcznak finom, fiatal, rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítő­nél : Földes Kelemen gyógyszerésznél Aradon és minden gyógyszertárban. 5-5 — Lopás. Marozsán Zsuzsánna tyukodi illetőségű, helybeli lakos ellen Pogyina Teréz, özv. Tömpe Lajosné és Vancsa Lászlóné fel­jelentést tettek, hogy nevezett tőlük külön­böző ruha- és ágynemüeket ellopott. Bekisé- rése alkalmával a Pogyina Teréztől ellopott szoknyát a női fogház mellett levő vasak között elrejteni igyekezett. Valaki azonban észrevette és Csorba Gyula alkapitánynak bejelentette úgy, hogy kihallgatása alkalmá­val tagadásával szemben a kapitány előmu­tatta a lopott szoknyát. Erre a Pagyina Te­réz kárára elkövetett lopást beismerte, el­lenben a többieket tagadja. Tettes a járás­bíróság fogházába kisértetett be. — Dr. Kardos Samu debreczeni ügyvéd kiváló munkája értékességének újabb bizo­nyítékát adja Budapest székesfőváros taná­csától az Íróhoz érkezett következő szövegű határozat: „Budapest székesfőváros ta­nácsa. 57185—1905. VII. sz. T. Dr. Kardos Samu kérvénye a „Báró Wesselényi Miklós élete és munkái“ czimü művének a főváros iskolái részére leendő beszerzése iránt. Ha­tározat: Dr. Kardos Samu „Báró Wesselényi Miklós élete és munkái“ czimü művét a ta­nács, mint kiváló becsű történelmi forrás­munkát a székesfővárosi polgári és magasabb iskolák tanári könyvtárai részére leendő be­szerzésre az illető iskolák vezetőinek figyel­mébe ajánlja. Erről a tanács a közoktatási ügyosztályt, az összes érdekelt iskolák veze­tőit és Dr. Kardos Samu urat értesíti. Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1905.! évi julius hó 13-ik napján tartott üléséből. 1 Rózsavölgyi, h. polgármester. N YI L T - T É R. SiM d gyógyfürdő Magyar Gleichenberg. (Beregmegyóben.) — Vasúti állomás. GYÓGYESZKÖZÖK: Hidegvizgyógyintézet, vasas és égvé- nyes savanyuviz és fürdők, sós és fenyőbelégzési intézet, villany massage. Állandó fürdöorvos. — Gyógyszertár. Kitűnő ellátás és lakás. — Mérsékelt árak. Idény májustól októberig. Az újonnan épült „Erzsébet-szálloda* már a folyó évi fürdőidényben megnyílik. Prospectussal és egyéb felvilágosítással szívesen szolgál 10-10 A fürdöigazgatóság. Dr. Adler Adolf felelős szerkesztő. Simkó Géza ifj. Andrássy Jenő főmunkatárs. belmunkatárs. Laptulajdonos és kiadó: Sarkadi N. Zsigmond. 5368—1905. k. sz. Hirdetmény. Értesittetik a város közönsége, hogy a képviselőtestület 115—1905. kgy. határozatá­val a gazdasági részek tulajdonát képező ingatlanok telekkönyvi rendezésére vonat­kozó ügynek érdemi tárgyalását az 1905. év szeptember hó 3-án délelőtt 10 órakor tartandó városi közgyűlésre tűzte ki. Nagykároly, 1905. augusztus 1. Hetey Abrahám, h. polgármester. 6—1905. sz. Hirdetmény. C-mnálos község telekkönyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bi/.otlság közhírré teszi, hogy az 1886 : XXIX., 1889 : XXXVIII. és az 1891 : XVI. t.-czikkekben előirt hely­színi eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1905. augusztus 22-ik napjan, az azonosítás befejezte után pedig a bizott­ság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittatnak: 1. mindazok, a kik a tjkönyvben előforduló bejegyzésre nézve okadatolt előterjesztést J kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a ki­tűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket igazoló I okirataikat mutassák fel; 2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a j telekkönyvi hatósághoz intézendő szabály- j szerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérel­meik előterjesztése végett a bizottság előtt í jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi be­kebelezésre alkalmas okirataik nincsenek : az átírásra az 1886 : XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889 : XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül­dött bizottság előtt igazolják, vagy oda has- | sanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulaj­donos az átruházás létrejöttét a bizottság I előtt szóval elismerje és a tulajdonjog be- j kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert1 különben jogaikat ez utón nem érvényesít­hetik és a bélyeg- és illetékelengedés ked­vezményétől is elesnek; 3. azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvi- leg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy­zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy töriési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelen­jenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. Nagykároly, 1905. julius 29-én. A betétszerkesztő-bizottság: Sági Ármin, Arz Albert, betétazerk. s. tkv.-vezető. kir. albiró. Hirdetmény. 5354— 1905. K. sz. Értesittetik a város közönsége, hogy a város képviselőtestülete által 1905. évi julius hó 30-ik napján tartott közgyűlésén kertészeti szakirányú, szaktani- tás gazdasági ismétlő-iskola szervezésére vonatkozólag hozott 103—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5355— 1905. K. sz., a város 1904. évi zárszámadására vonatkozólag hozott 98/1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5356— 1905. K. sz., a megyeház előtti útrésznek kiskoezkakő burkolattal ellátására vonatkozólag hozott 105—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5357— 1905. K. sz., a lápi törvényható­sági közút czéljaira a nagykárolyi határban elfoglalt magán területek kártalanitási árának a város által leendő kifizetésére vonatkozólag hozott 106—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5358— 1905. K. sz., az aszphalt gyalog­járók fenntartására vonatkozólag hozott 107—1905. kgy. számú véghatározata, to­vábbá 5359— 1905. K. sz., a Honvéd-utcza dél- nyugoti oldalának szabályozására s a templom- köz-uteza déli oldalának aszphalt gyalogjáró­val ellátására vonatkozólag hozott 108—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5360— 1905. K. sz., a Rákóczy-utczán a szabályozási vonal megállapítására s aszp­halt gyalogjáró készítésére vonatkozólag hozott 109—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5361— 1905. K. sz., a Honvédköz-utcza északi oldalán a szabályozási vonal meg­állapítására, s ezen utcza déli t'dalán aszp­halt gyalogjáró készíttetésére vonatkozólag hozott 110—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5362— 1905. K. sz., a Petöfi-utcza keleti oldalán a szabályozási vonal megállapítására s aszphalt gyalogjáró készíttetésére vonat­kozólag hozott 111—1905. kgy. számú vég­határozata, továbbá 5363— 1905. K. sz., a gencsi-utcza sza­bályozási vonalának megállapítására s ezen \ utczán aszphalt gyalogjáró készíttetésére vonatkozólag hozott 112—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5364— 1905. K. sz., a főgimnáziumi ösztöndíj alapítvány tulajdonát képező urai földbirtok bérbeadása tárgyában megkötött szerződés jóváhagyására vonatkozólag hozott 116—1905. kgy. számú véghatározata, to­vábbá 5377— 1905. K. sz., Szilágyi György illetőségére vonatkozólag hozott 124—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5378— 1905. K. sz., Szaniszló község vásártartásának véleményezése tárgyában hozott 118—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5379— 1905. K. sz., Kérai György illető­sége tárgyában hozott 126—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5380— 1905. K. sz., Gyetkó Imre és Gyetkó György illetőségi ügyében hozott 125—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5381— 1905. K. sz., a debreczeni siket­némákat gyámolitó egyesület segélyezésére vonatkozólag hozott 117—1905. kgy. számú véghatározata, továbbá 5382— 1905. K. sz., a Gróf Károlyi Ist­ván s társainak a nemzeti ellenállás tárgyá­ban hozott 114—1905. kgy. számú vég­határozata, továbbá 5383— 1905. K. sz., a Verbőczy-utczának aszphalt gyalogjáróval ellátására vonatkozó­lag hozott 113—1905. kgy. számú határozata, továbbá 5384— 1905. K. sz., Leitner Ignácz majtény-uteza 60. sz. telkéhez csatolt utcza- terület árának megállapítására vonatkozólag hozott 128—1905. kgy. számú határozata, valamint 5385— 1905. K. sz., Reich János Verböczy- utczai 2. sz. telkéhez csatolt utczaterület kártalanitási árának megállapítására vonat­kozólag hozott 127—1905. kgy. számú hatá­rozata, s végre 5386— 1905. K. sz., Ujfalussy Jolán köz­ségi pótadó törlésére vonatkozólag hozott 121—1905. kgy. számú határozata a városházánál a közigazgatási kiadó- hivatalban a mai naptól számítandó 15 napon át közszemlére kivannak téve, s azok a hivatalos órák alatt bárki által megtekint­hetők, s azok ellen netaláni felebbezések 1905. évi augusztus hó 16-ik napjáig bezárólag beadhatók. Nagykároly, 1905. julius 31. Debreczeni István, polgármester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom