Nagy-Károly és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-05-26 / 21. szám

— Gondatlanság által okozott súlyos testi sértés. Erdei János szaniszlói lakost sógora Szilágyi Miklós szaniszlói lakos egy folyó hó 8-án d. u. V2 3 órakor egy 12 mm. átmé­rőjű 6 lövetű forgó pisztolyból egy töltény­nyel véletlenül oldalbalötte, minek következ­tében nevezett egy 12 napig tartott sérülést szenvedett. Sérült vallomása szerint ö sógo­rával a legjobb viszonyban volt mindig és van jelenleg is s igy Szilágyi öt nem kész­akarva lőtte meg, hanem egy lakodalmi mene- I tét akart üdvlövéssel fogadni s a forgó pisztoly, melynek kezeléséhez nem értett, véletlenül akarata ellenére sült el és igy lőtte | meg a sógorát. A vizsgálat folyamatban van. !-— A sztrájk. A kőmivesek és ácsok bér- harcza tegnap délután a munkaadókkal létre­jött egyezség folytán megszűnt, úgy a munka­időre, mint a munkabérre nézve a munkaadók és munkások között már létrejött a meg­egyezés s úgy az ácsok, mint a kőmivesek , ma már munkába állottak. — Rablógyilkosság Mátészalkán. Rend- ■ kívül kegyetlenséggel véghezvitt rablógyilkos­ságról kaptunk hirt Mátészalkáról. Az eset következő: Hirschmann Jakab mátészalkai kereskedő f. hó 17-én Szatmárra utazott a hetivásárra. Másnap reggel a szomszédok a boltban vásárolni akarván az ajtót zárva találták, miért is az udvar felé mentek be a lakásba s ott Hirschmannét vértócsában j fekve találták, nyakán mély vágással, fején 1 15 ütés nyoma, mellette sértetlen 2 éves kis fia, odébb egy 14 éves kis eselédleány, } kinek koponyáját úgy összetörte a gyilkos, hogy agyveleje kilocscsant. Az asszonynak reggel volt még annyi ereje, hogy a hatóság emberének nagy kínnal elmondotta a dolgot, azt is, hogy a kis leány kérte a gyilkost „Pista bácsi ne bántson1', s hogy Hirsch- manné dulakodás közben a gyilkos ujját megharapta. A kis leányt teljesen öntudatlan állapotban találták meg és az nehány óra múlva meghalt, az asszony még él s élet­ben maradásához kevés a remény. A ható­ság részéről megjelentek a helyszínén Izik Vilmos szolgabiró, Vidra István kir. aljbiró, a csendőrség, kik annyit tudtak megáílapi-; tani, hogy a tettes ki belopódzott a házba j tettét éjféltájban követte el. A sebesülteket ápolás alá vették és megállapították, hogy ' a tettes egy fekete bőrtárczában 540 koro- I nát, egy hosszú női aranylánczot, egy kettős fedelű aranyórát, egy férfi aranylánczot, me­lyen egy négyszögletes arany csüngő volt benne női arczképpel, öt aranygyűrűt, egy ezüst női karpereczet s egy Mária-huszasból álló férfi-inggombot rabolt el. A csendőr­ség a nyomozást erélyesen folytatja és .re­mélhető, hogy a tettest kinyomozzák és az megkapja megérdemlett büntetését. — Esküdtszéki tárgyalás. Folyó hó 17-ik napján tárgyalta a szatmári esküdtbiróság halált okozott súlyos testi sértéssel vádolt Gnándt György szaniszlói lakos bűnügyét. Vádlott beismerte, hogy f. évi márczius hó 20-án este 9 órakor a Szolomájer-féle korcs­mából jövet Sinlca Károly takács szaniszlói lakost vassalakkal fejbe ütötte, úgy hogy az másnap meghalt, azonban azzal védekezett, hogy teljesen részeg volt s igy nem tudta, mit cselekszik. A teljes részegség azonban nem nyervén beigazolást, a lapunk szerkesz­tője mint az esküdtek főnöke által bemuta­tott verdikt alapján Dr. Dezső Kálmán kir. törvényszéki biró mint az esküdtbiróság el­nöke kihirdette az Ítéletet, mely szerint Gnándt György 3 évi fegyházra Ítéltetett, a vizsgálati fogsággal 1 hó és 17 nap ki- töltöttnek vétetett. Elmarasztaltatott vádlott az özvegy és a kiskorú gyermek javára1 1000 korona kár és a felmerült költségek megfizetésében, ügy Orosz Sándor dr. kir.: alügyész, mint vádlott és védője megnyugod- ; tak az' ítéletben s igy az jogerős. — Legújabb belügyminiszteri rendelet je­lent meg valamennyi vármegyei és városi ' törvényhatósághoz, melylyeí elrendeli, hogy a cséplőgépek körül gyakran előforduló sé­rülések, az első segély késedelem nélkül való nyujthatása czéljából, minden cséplőgép üzemnél egy kifogástalanul záródó kemény fából készült mentőszekrényt, különféle köt­szerekkel és anyagokkal felszerelve, készen­létben tartsanak. Ilyen cséplőgépekhez szűk- j séges legújabb mentöszekrények szigorúan a magy. kir. belügyminiszteri körrendeletnek megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten, VII., Erzsébet-körut 50. sz. da­rabonként 50 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a czég bérmentve küld.) Fenti czégnél minden egyéb kötszerek, belegápo-: lási tárgyak saját gyártmányú sérvkötök, összes gummiáruk stb. slb. legjutányosabban beszerezhetők. 4_5 — Iparfejlesztés. A keresk. miniszter az iparfejlesztés érdekében igen fontos rende­letet bocsátott ki a közel napokban. Utasí­totta ugyanis a kerületi iparfelügyelőket, hogy valahányszor városokban vagy járások szék­helyein hivatalból megjelennek, keressék fel a törvényhatóság első tisztviselőjét, a r. t. NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. városok polgármestereit s a főszolgabirákat és szerezzenek tőlük informácziót arra nézve, hogy az illető városban vagy járásban, me­lyik iparág támogatása, vagy minő uj iparág meghonosítása volna kívánatos. A szerzett informácziók alapján aztán az iparfelügye­lők jelentést tesznek a minisztériumban, honnan aztán a megfelelő intézkedések meg­tétetnek. — Az egészség a legnagyobb kincs. Mindnyájunk előtt ösmert dolog, hogy a víznek mily óriási befolyása van az ember egészségére. Tudjuk nagyon jól, hogy a viz által igen sok betegséget kaphatunk. Külö­nösen nyáron veszedelmes a rossz kútviz ivása, mert nyáron szokott járványszerüleg fellépni nálunk annyira gyakori typhus, vér- has és malária. Legjobban megóvhatjuk ma­gunkat ezen betegségektől, ha nem kútvizet, hanem ásványvizet iszunk. Az ásványvizek közt első helyen áll a Máriavölgyi-források vize. Ezen források vize a vegyelmezés sze­rint az alkálikus sós savanyú vizek közt első helyen áll és hires orvostanárok és vegyészek bizonysága szerint hivatva van a külföldi sós, savanyu vizeket hazánkból teljesen ki­szorítani. Kellemes ize miatt jól iható, borral keverve pedig felséges üdítő italt ad. Ára oly rendkívüli olcsó, hogy alig kerül többe mint a szódavíz. Annál inkább öröm­mel veszünk róla tudomást, hogy a Mária- völgyi-ásványviz városunkban minden jóhir- nevü kereskedésben és vendéglőben már be is szerezhető. Egyidejűleg felhívjuk a nagy­érdemű közönség figyelmét a Máriavölgyi- fürdö igazgatósága által lapunkban közzétett hirdetésére. — Szerencsétlenség. Antal Mátyás Mérk- hez tartozó Viktor-tanyabeli dohányos 3 éves Sándor nevű fia f. hó 20-án a szabadban rakott tűzhöz közeledvén, ruhája tüzet fogott és a gyermek teste annyira összeégett, hogy 1 az nehány óra múlva meghalt. A hullát j Jancsó Gyula kir. aljárásbiró jelenlétében Dr. Czulcor Lajos járásorvos és Dr. Somossy Ignácz fogház-orvos f. hó 21-én felbonczolták s ennek megtörténte után a holttest az nap eltemettelett. Birtokváltozás. Lévay Béla városi adó­ügyi tanácsos neje született Kádár Erzsébet megvette özv. Koszorús Lajosné és kiskorú gyermekeinek, valamint Szalay Mihályné Koszorús Bertának a nagykárolyi 509. számú j telekjegyzőkönyvben A. —{— 1. sorszámú, 254. helyrajzi számú, 586. számú házát és belső­ségét a hozzátartozó 4 darab legelőjoggal 9600 koronáért. — Postaügynöksóg Genesen. A szatmáí- vármegyei Genes községben „Genes Szatmár vármegye“ elnevezéssel 1904. évi június hó 1-én a postaügynökségekre meghatározott teljes működési körrel postaügynökség lép életbe. A postaügynökség postai összekötte­tését a Gencsről Nagykárolyra és vissza [ naponként egyszer közlekedő gyalogküldöncz ! póstajárat utján a nagykárolyi postahivatal­lal fogja kapni. A póstaügynökség kézbesí­tése kerületébe Genes községet és a hozzá tartozó Forrás csárda telepet, Balog, Bereczky, Burger, Grehl, Hegedűs, Ökrös, Penyigei, Sternberg, Tornanóczy, Tóth, Uray, Vörös és Wálik tanyákat osztották be. Ezen helyek utolsópostája Nagykároly. A posta ügynökség ellenőrző postahivatala Nagykároly. Folyó évi május 31-ikével bezárólag a Mezőteremről Gencsre és vissza közlekedő kézbesítő és gyűjtő járat megszüntettetik. — Mit árulhat a szatócs és vegyeskeres­kedő ? Ez a kérdés igen sok közigazgatási eljárásnak volt tárgya. Magának a kereske­delmi kormánynak is majd minden eszten­dőben kellett egy-két Ízben nyilatkozni az iránt, hogy valamely czikket árulhat-e a szatócs vagy sem. Tájékozatlanság vagy rosszakarat sokszor provokált büntető eljárásokat a falusi j kereskedők ellen, a kiknek boltjában, a helyi! viszonyokhoz alkalmazkodva, egyaránt helyt! talált a kávé és kocsikenőcs, a szűr és pet- J roleum, a czipő és paprika. A kereskedelmi miniszter most oly kijelentést tett, a mely valahára szabatosabban megállapítja a sza­tócsok és vegyeskereskedők üzleti körét. Ki­mondta nevezetesen, hogy a szatócsok és vegyeskereskedők erre szóló igazolványok alapján jogosítva vannak mindennemű, tehát nemcsak a nép elsőrendű szükségleti tárgyait képező iparczikkek darusítására oly helye­ken, a hol az illető iparczikkek kizárólagos elárusitásával foglalkozó iparos nincsen. — Hirdetmény. A hegyközség birtokosai értesittetnek, hogy a hegyközség garádja, belső és külső vízlevezető árkok, hidak, köz­lekedési utak és kutak megvizsgálását a hegy­községi bizottság junius hó 4-re tűzte ki. Fel- i hívom a hegyközség birtokosainak figyelmét a szabályrendelet szerinti kötelezettségük pon­tos teljesítésére és pedig különösen arra, hogy a főközlekedési utak mentén levő élő- söVény kerítések külső oldala ugv le nye­sendő. hogy az utakat ne szűkítsék, a garád- ban felnőtt fák a garád magasságában le- vágandók, a garád a birtokosoknak teljes nevét feltüntető táblával ellátandó. Nagy­károly, 1904. május hó 13-án. Reszler Simon, hegybíró. — A fiumei cs. és kir. hadi tengerészeti akadémiába való felvétel tárgyában a nagy- méltóságu m. kir. honvédelmi Miniszter ur által kiadott pályázati hirdetmény az érdele-: lődők által a főjegyzői divtaiban megtekint­hető. Az 1904—1905. iskolai év kezdetén a fiumei hadtengerészeti akadémiában előre láthatólag 50 egészen ingyenes és fél díj­mentes kincstári, illetőleg fizetéses alapít­ványi hely fog betöltetni. Nagykároly, 1904. április 20. Debreczeni István, polgármester. PIACZÍ ÁRAK az 1904. évi május hó 24-ik napján tartott hetivásárról. — Közép számítás szerint. — T á. r ^ -y Eladó meny- nyiség hectoliter t* _ *CÖ p a .3 »© :o £ £or|fill. Tiszta búza.......................... 10 3 12 40 Kétszeres . —--- --­Ro zs .... 31 8 ! 60 Árpa........................................ 1 --­— ! — Kukorieza . .................... 12 4 8 — Zab (40 kilós) . . . •. 52 4 50 Köles —--- i — Bu rgonya (zsák) .... 416 1 70 Száz kilogramm szalonna 140 — Egy 1 56 „ „ disznói)us . 1 28 „ „ marhahús . 1 12 „ „ juhhús . 1 20 Száz „ só ... 22 — Eg.v „ só ... .- 24 Száz „ széna ! 4 60 Száz szalma . 2 , 60 Négy köbméter tűzifa kemény, fel­vágással . i 24 — Négy köbméter tűzifa puha folvá­gással .................................... Egv liter szesz 30 fokú . 1 ; 80 „ köleskása . . . — 24 » „ borsó .................... — 26 . „ lencse..................... „ „ nászul y . . . — ; 14 Férfi napszám saját kényeién . . 1 50 »1 „ gazda kenyerén . SÉ VASÚTI MENETREND. Nagykároly állomásra. Érvényes 1904. évi május hő 1 -töl. Honnan érkezik ? Óra Perez Debreczen felől reggel 4 | 41 1' 11 11 7 22 „ „ délután (gyorsv.) 1 40 „ „ este 6 01 » a yt (gyOrSV ) S 05 n 11 n 10 40 Szalmát- felől reggel 4 48 „ , délelőtt (gyorsv.) 7 23 n n n 9 46 „ „ délután (gyorsv.) 2 38 „ „ délután 4 03 „ „ este 8 07 Zilah felől reggel 7 10 „ „ este 7 25 Zilah felé indul reggel 5 09 ,, „ „ délután 4 09 Gilvács—Nagy-Somkut felől regg. 6 00 v n n n 6SÍG 8 00 N.-Somiadról—Gilvács felé d. u. 2 03 » a » éjjel 2 18 Az aláhúzott (—) számok éjjeli időt jelentenek. Dr. Adler Adolf Simkó Géza felelős szerkesztő. főmunkatárs. Laptulajdonos és kiadó: Sarkadi N. Zsigmond. 111XIIUJ mtmicrarmnnritjt: 3 Dr. Székely koméi, speczialista fogorvos f Nagykárolyban, Széchenyi-utcza 4. sz. a. H Arany, ezüst, amalgam, márvány stb. fogtömés. Rágásra al- M kalmas mű- d fogak s fogsorok Aranyvulcanit (eltörhetlen) fogsorok. Szabadalmazott szájpadlás nélküli ^oo-so^o^:. Ferdén nőtt fogak szabályozása. Szájpad-hiány pótlása. "43S (j Fájdalmatlan (erzestelenitett) foghúzás. Rendelek egész napon át. Díjazás igen m ér s é k élt. rrm r::ixin jrmrrri’ixixjcxiixmj N B. Miután kizárólag csak fogorvosi ^ gyakorlatot folytatok s minden műveletet ma- ^ gam végzek, bármily nagyobb fogpótlást vagy tömést 1—2 nap alatt teljes felelőség mellett elvégzek. 6—50 3333333333333333333033333333:4333 Herman Samu értesíti a tisztelt czipövevö közönséget, hogy raktárát helyszűke miatt olcsó árak mellett eladni kénytelen.-----­Po ntos kiszolgálás és az áruk jó­ságáért felelősséget vállal Herman Samu czipészmester, Nagykárolyban. 10-10 CCfC(fTO 3333Q33.333.3333333333333333Ö>33333 Eladó ház. A Honvéd-utcza 10-dik számú ház kedvező feltéte­lek mellett eladó. 3_3 Értekezhetni az ott lakó tulajdonossal. @c^ccc^o'cccccc6og5^eg^cg6 Witághiríi a ..it i: iá o I« HKáES a kiválóan sikerült, életnagyságu arczképeiről, melyeket elismert művészek által készíttet. Számos (kir. közjegyző által hitelesített) elismerő lóvéi a világ minden tájáról.--------- ELSŐRANGÚ KÉPEK ÁRAI: ---------­Ol aj-, akvarell-és pasztell-festésben, fénykép után, 48 — 63 cm. nagyságban . . . . á 20 kor. Legfinomabb kivitelű brom-platin és krétarajz............................................á 5 kor. Részletes árjegyzék bérmentve. Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki­nek telj esen ingyen, ha részünkre 5 rendelést szerez s azokat egyenként vagy egy szerre beküldi. „REKORD“ festészeti műintézet 10—10 Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46. cccc c c cccccc 5 cccccc 5 cccccc 333333

Next

/
Oldalképek
Tartalom