Nagykároly és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-01 / 1. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. Domahidy István földbirtokos Domahida. Elch- linger Gyula kereskedő Nagymajtény, Fe- renczy István kereskedő, Friedi János iparos, Nagykároly, Garzó Imre urad. kasznár Szaniszló, Gózner Antal földbérlő Kaplony, id. Grehl József földbirtokps Genes, Györffy József kereskedő, Harász Pál iparos és Hebe József iparos Nagykároly, Heinrich György földműves Fény, Hosszú István iparos, Huszthv Zoltán fényképész, Irsik Ferencz kereskedő, Janitzky Albert kereskedő, Jenser Mihály rajztanár, Juhász Imre iparos, Kallós Pál ügyvéd, Kaufmann Izidor gőzmalomtulajdo­nos, ifj. Keresztszeghy Mihály iparos, Keszi János iparos és Kínál József kereskedő Nagy­károly, Kleiszner Károly urad. tiszttartó Mezőterem, Klie László kereskedő, Dr. Kovács Dezső ügyvéd és Köröskényi Timóth keres­kedő Nagykároly, Kővári Demeter föld- birtokos Portelek, Kubinyi Bertalan takarék- pénztári könyvelő, Liebhauser Ferencz bir­tokos, dr. Lúcz Ignácz birtokos, Matolcsy Sándor kereskedő, Mildóssy Márton birtokos, Müller József birtokos, Nonn Ferencz építész, Nyusztai Antal iparos Nagykároly, Papp Döme ügyvéd Vezend, Pénzéi Mihály kereskedő, Pe- nyigey Imre ny. tlkv.-vezető, Reök Gyula nyug. járásbiró, Reszler Simon kereskedő, Rooz Samu ügyvéd, Serly Ferencz birtokos, Stroh- májer Ferencz kereskedő, Stuller József iparos és Schiffbeck Károly birtokos, D. Szabó György földbirtokos Esztró, Szilágyi József földhaszonbérlő Ér-Endréd és Szintay István földbirtokos, Dr. Várady János ügyvéd. Nagykároly. — A villany világítási ügyben múlt hó 6-án bontották fel a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatot adtak a Ganz és társa villamossági részvénytársaság és az Egyesült villamossági részvénytársaság. A deczember 12-én tartott tanácsülés határozatából az ajánlatok felül­bírálás czéljából Hollós József kir. mérnök­nek kiadattak, ki deczember 17-én kelt leve­lében arról értesítette a tanácsot, hogy munkálatával január hó 10-ig lesz kész s akkor lejön ide a helyszínére a helyszíni- szemlét megtenni. A tanács deczember 20-án kelt ülésében feljogositotla a polgármestert, hogy Hollós kir. mérnököt városunkba hívja meg, s akkor a képviselőtestület által a világí­tási ügyben kiküldött bizottság is össze fog hivatni. (—s.) Felolvasó-estély. A „Kölcsey-egyesü- let“ ez idényben második felolvasó-estélyét vasárnap, deczember 28-án tartotta meg a vármegyeháza nagytermében, előkelő és nagy­számú közönség jelenlétében. Városunk kö­zönsége valóban méltányolja az irodalmi szakosztály elnökének, Kemény Alajos kir. pénzügyigazgatónak fáradtságát s azt a buzgal­mat, melylyel az estélyek műsorát össze­állítania sikerül, mert már ez a második estély, mely fényes sikerrel végződött. A műsor első számát Dr. Adler Adolfné úrnő zongora- játéka képezte, ki egy pár gyönyörű magyar népdalt játszott, azzal a kiváló preczizitás- sal, melyet már tőle megszoktunk. Magyar népdalokat zongorán előadni úgy, mint azt a nép magának megalkotta, az érzelmeket kifejezésre juttatni, a hurok rezgő hangjait belopni a szivekbe, igen nehéz, hogy ez Adler Adolfné úrnőnek mily mértékben sikerült, bizonyítja a közönség részéről felhangzott tapsvihar, mely mindaddig nem akart meg­szűnni, mig ismét egy pár dalt el nem ját­szott s annak végeztével fokozott erővel ujult meg. A felolvasást Kemény Alajos, az irodalmi szakosztály elnöke tartotta. A ke- \ délyes, kitűnő humorral megirt felolvasást lapunk tárczarovatában közöljük s örvendünk, hogy azt alkalmunk van a nagy közönséggel is megismertetni, mely bizonyára épen oly élvezettel fogja olvasni, mint a mily élvezet­tel hallgatta azt meg a felolvasó-estély kö­zönsége. Zajos tapsok jutalmazták meg a közszeretetben álló elnök felolvasását. Majd Dr. Schönpílug Richard gordonkajátéka ra­gadta el a közönséget, ki czigányzenekiséret mellett magyar népdalokat adott elő. Őszin­tén örvendünk, hogy a Kölcsey-egyesület estélyeinek egy ilyen műkedvelőt sikerült i megnyerni. A gordonka talán a legnehezebb hangszer, melyet csak mesteri kezekben lehet élvezni. A főügyész ur igazán mesterileg kezeli e hangszert, s azok az édesbús magyar dalok, melyek elhangzottak, azzal a tökéletes játékkal oly hatással voltak a közönségre,! hogy szűnni nem akaró tapsokkal kívánta a megismétlést. Az előzékeny szereplő engedve a közóhajnak, ismét játszott egy pár dalt. melynek végeztével újólag része volt a közön-; ség meleg elismerésében. Ezt követte Simkó Gézának szavalata, ki Tóth Kálmánnak egyik legszebb versét, „A halál“-t szavalta el mély érzéssel, reászolgált a közönség tapsaira. \ A műsor utolsó számát Papp Béláné úrnő i szavalata képezte, ki Kiss Józsefnek „Simon Judit“ czimü költeményét adta elő Kemény Giziké úrnő zongorakisérete mellett. A szép i költemény, mely szavalásra kiválóan alkalmas, a benne rejlő változatos érzelmek kellő érvé- j nyesitése mellett igen nagy hatást ért el. Aj szavaló úrnő annyi érzelemmel, oly melegség-; gél állította elénk a szegény Judit szomorú sor-1 sát. hogy meghatva hallgattuk azt végig. A kellő hangsúlyozással, helyes felfogással elő­adott darab párosulva Kemény Giziké úrnő ismert kiváló zongorakiséretével, megtette hatását s a szereplőknek bőven kijutott a tapsokból. S ezzel a sikerült estély véget ért. A csekély belépődíjakból az egyesület pénztára javára 157 K 50 f. folyt be. A leg­közelebbi estély január hó folyariián lesz. — A honvédség köréből. Kálnay Géza századost a 9-ik honvéd gyalogezredből Igló- ról a helybeli zászlóaljhoz helyezték át. Dr. Gaál Sándor ezred-orvost a helybeli zászló­aljtól Jászberegbe helyezték át. — Eljegyzés. Ajaky János, kir. pénzügy­igazgatósági számtiszt, múlt hó 24-én váltott jegyet özv. Perkovich Lajosné úrnő leányá­val, Péterfalvi Farkas Irmuskával. Boldogságot kívánunk a kötendő frigyhez ! — Ev. ref. segélyegyleti közgyűlés. A nagykárolyi ev. ref. segélyegylet 1903. év január hó 4-én, vasárnap, délelőtt fél 11 órakor a fi-iskola tantermében közgyűlést fog tartani, melyre a t. tagokat és az érdek­lődő közönséget ezúton is tisztelettel meg­hívja Nagykároly, 1902. decz. 30. Az elnök­ség. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki jelen­tés az egylet 1902. évi működéséről. 2. Szabó János egyleti pénztáros 1902. évi számadá­sának felülvizsgálása s részére a felmentvény megadása. 3. Taggyüjtö-bizottság szervezése. 4. Indítványok s egyéb felmerülhető tárgyak. 5. Két tagú bizottság kiküldése a jegyző- ! könyv hitelesítésére. — Gyászeset. Súlyos családi gyász érte Nemestóthi Szabó Antal ügyvédet, a Népbank ! jogtanácsosát. Anyósa cserneki és tarkeői Dessewífy Anna úrnő életének 71. évében múlt hó 27-én elhunyt. A megboldogult temetése : kedden délután fél három órakor ment végbe az ismerősök és rokonok nagy részvéte mel­lett. A temetési szertartást Palczer Ernő kegyesrendi kormánysegéd végezte Lőrincz Gábor és Tímár Péter lelkészek segédlete mellett. A koporsót boritó szebbnél-szebb koszorúk a következő feliratokat viselték: Felejthetetlen jó anyánknak — Paula és Tóni. A forrón szeretett anyának hálás gyermekei — Etta, Edi, Ella és Frigyes. Szeretett jó nagyanyjuknak — Albert, Hedvig és Melánie. Feledhetetlen Nina mamának —- Viktor és Piroska. Szeretetük jeléül — Anna és Zsig- mond. Mély és igaz gyászszal — Szeréna és | Jolán. Szeretett sógornőjüknek — Lajos és Her- min. Édes jó Nina néninek — a Jászi-család. Szeretettel — özvegy Hegedűs Józsefné. — A család a következő gyászjelentést adta ki: Alantirottak a szív legmélyebb fájdalmával tudatják úgy a maguk, mint a széleskörű ! rokonság nevében is a legjobb anya, nagy­anya, anyós és rokonnak, cserneki és tarkeöi Dessewfy Anna, előbb püspöki Keresztszeghy Albertné, utóbb nagyiklódi Iklódy Mártonné- nak folyó évi deczember hó 27-én d. e. fél 12 órakor, életének 71-ik évében hosszas szenve­dés és a halotti szentségek ájtatos felvétele j után bekövetkezett gyászos elhunytát. A megboldogult hült teteme folyó hó 29-én délután fél 3 órakor fog a róni. kath. egyház szertartásai szerint a helybeli mesterrészi, I sirkertben levő családi sírboltban örök nyuga- j | lomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise­áldozat pedig 1903. évi január hó 3-án reg­geli 9 órakor fog a helybeli róm. kath. tem­plomban az Egek Urának bemutattatni. Nagy- j károly, 1902; deczember 27. Áldás legyen I j emlékén! Keresztszeghy Paula férjezett1 ! Nemestóthi Szabó Antalné, Keresztszeghy Etelka férjezett Bartholy Edéné, gyermekei. Nemestóthi Szabó Antal, felső-eőri Rába László, Bartholy Ede, vejei. Nemestóthi Szabó i Albert, Nemestóthi Szabó Hedvig, Nemestóthi Szabó Melanie, felső-eöri Rába István, felső- eöri Rába Gabriella, Bartholy Frigyes, unokái. — Esküvő. Kun György, helybeli vendég- ; lös, mult hó 27-én tartotta esküvőjét Papp Erzsikével. Úgy a menyasszony, mint a vő­legény Kun István helybeli vendéglős és neje nevelt gyermekei. — Vakmerő betörés. Igazán vakmerő be­törés történt városunkban vasárnapról hétfőre j virradóra. A kir. pénzügyigazgatóság épüle­tében levő adóhivatali helyiségbe betörtek s onnan — a már eddig megállapított lelet szerint j ! — kétszázezer koronát meghaladó értéket vit- j tek el. A vizsgálat eddigi adatai szerint a betörés éjjel II óra után történt, oly formán, j hogy a pénzügyigazgatósági épület vasrácsos kapuján keresztül az udvarra, onnan pedig | álkulcscsal felnyitva a hivatali helyiség külső ajtaját, hatoltak be a betörők. A hiva- j tali helyiségtől elkülönítve a pénzszekrények kettős ajtóval elzárt szobában vannak, mely-1 nek egyik ajtaja vas, a másik pedig fa, ez azonban lakattal volt elzárva. A betörők a j vasajtót feszitő eszközzel sarkaiból kiemelték s félretették, a faajtónak a lakatját pedig egyszerűen leverték, s igy tudtak a pénz­szekrényekhez hozzájutni. A szobában két pénzszekrény volt egymás mellett elhelyezve. Az egyik kisebb, a másik pedig nagyobb. A betörök bizonyára azt sejtették, hogy a készpénz a kisebbik szekrényben van, mert | ezt a szekrényt vették először munkába s három helyen megfúrva, valószínűleg erős harapófogóval az előlemezt letördelve, a : zárszerkezethez jutottak, melyet azután ki­tördelve, a szekrény nyitva állott. — E í szekrényben voltak elhelyezve a külön­böző letétek, úgymint: értékpapírok, takarék- | pénztári betétikönyvek, arany és ezüst éksze- ! rek, okmányok, melyeket legnagyobb részben magukkal vittek. Midőn látták, hogy kész­pénzt nem találnak, a nagyobbik pénzszek- ! rényhez kezdettek hozzá. Ezt is három helyen megfúrták s már a feszítés nyoma I is látszik rajta, de mert vagy nem volt elég idejük, vagy pedig munkájukban meg lettek zavarva, azt teljesen feltörni nem sike­rült. így végzett munkájuk után a nagypiacz- ! térre nyíló ablakok egyikén keresztül távoz- [ tak. A betörést legelőször a hivatalszolga vette észre, ki a reggeli takarítást elvégezni lépett a helyiségbe, a pénztári szobát tárva- nyitva találván, odarohant a szekrényekhez s ekkor látta a betörés nyomait. Azonnal je­lentést tett Kemény Alajos pénzügyigazgató­nak, Kimer János adótárnoknak s a rendőr­séghez is. A riasztó hírre csakhamar megjelent a rendőrség Csorba Gyula alkapitánynyal s az adótárnok és pénzügyigazgató közbe,njöttével megállapították a fentebb közölt részleteket. A betörők nem hagytak más nyomot maguk után, mint egy ujságpapirosba csomagolt 1 olajos üveget s egy ártéri adókönyvecskén felfedezett sáros czipőnek a nyomát. Ä szemle megejtése után hozzáfogtak a hiány meg­állapításához, melyet kedden fejeztek be s az eredmény az lett, hogy kétszázezer koronát meghaladó különféle érték hiányzik, melyből mintegy nyolezvanezer korona könnyen érté­| kesithető értékpapír. Demidor Ignácz rendőr- ’ kapitány rögtön táviratilag kereste meg Buda- ] pest, Debreczen, Szatmár, Nagyvárad,. Már- maros-Sziget, Zilah, Nagybánya városok rend­őrségeit, egy pár értékpapír számát is közölve velük, legszélesebb körű intézkedéseket meg­tették a betörők kézrekeritésére, melynek azonban ezideig eredménye nincs. Nagyon valószínű, hogy a betörők a reggeli öt órakor induló vonattal utaztak el, s valamely fővárosi betörő banda tett kirándulást városunkba. Azon esemény sajnos bizonyságát adta annak, hogy az adóhivatal, a hol több százezer korona érték áll őrizet alatt, mily rossz he­lyen van. A nagypiacztéren, csaknem teljesen elszigetelve a házaktól, a legjobb alkalmat szolgáltatja a kényelmes betöréshez, s való­ban csuda, hogy már korábban nem történt ott betörés. Daczára annak, hogy úgy a pénzügyigazgató, mint az adóhivatali főtisz­tek részéről több Ízben tétetett jelentés a minisztériumhoz a végett, hogy a jelenlegi helyiségben nincs meg a kellő biztonság, annak daczára semmi sem történt a bizton­ság érdekében s csak most, mikor a baj már megtörtént, fogják belátni az igazságot. Egyéb iránt e kérdéssel legközelebb bővebben fogunk foglalkozni. — Nyilvános köszönet. A karácsonyfára adakoztak: Péchy Lászlóné 10 k., alma, füge, perecz és babák; Lakatos Józsefné 2 k., Rubletzky Istvánné (Budapestről) 10 k., Hegedűs Tolnay Terézia és ft. Vanke József 4—4 k., ft. Lőrincz Gábor 2 k., Dr. Jékel Lászlóné 10 k., Bakó Bálintné, Jakab Mihályné 2—2 k., Reich Sámuel 1 db stoppolófa, Gsics Károly 6 drb ifjúsági olvasókönyv, füge és rajzónok, Matolcsy Sándor szentjános-kenyér és 1 doboz czukerli. Fogadják a szives adako­zók úgy az egylet, mint az árvák nevében köszönetemet. Nagykároly, 1902. decz. 29. Serig Móricz Ilka, nőegyleti I. alelnök. — Dohánybeváltó hivatalunknál a dohány­beváltást e hó 2-án kezdik meg és febr. 27-én fejezik be. —- Hamis pénzcsinálók. A múlt hétfőn a rendőrség hamis pénzcsinálóknak jött nyomára s a tetteseket el is fogta épen akkor, midőn a hamisítványukon túl akartak adni. Petrovicza Jánosné nagykárolyi lakos a piaczon libát vásárolt s hamis ötkoronás­sal fizetett. A hamisítványon sikerült is túl­adnia egy szegény vidéki asszonynál, azonban nem sokáig örvendhetett sikerének, mert csakhamar felfedezték s a rendőrség el is fogta s egy zsákba kötve meg is találta nála az öntéshez használt gipsztégelyt, egy darab ónt és két darab hamis ötkoronást. A hami­sítványok meglehetősen primitívek s az első pillantásra felismerhetők. A rendőrnyomozat idderitette, hogy a hamisítványokat tulajdon­képen Vida István rovott múltú egyén készí­tette s Petroviczáné volt a közvetítő a for- galombahozatalnál. Az elfogott jómadara­kat a járásbíróság fogházába szállították. —- A hold változásai. Január hó 6-án van első negyed, 13-án holdtölte, 20-án utolsó negyed, 28-án uj hold. — A nagybányai Ill ik gyógyszertár en­gedélyezése ügyében kelt vármegyei köz­gyűlési határozat ellen három felebbezés adatott be.-— Nyugdíjazás. Rácz Sándor, csomaközi lakos körjegyző, a mai nappal jól kiérdemelt nyugalomba vonul. — Eljegyzés. Schnell József helybeli Fiatal asztalos e hó 25-én tartotta eljegyzését Papp Ilonával, Papp Lajos birtokos leányával. — Tánczvigalom. A nagykárolyi m. á. v. altisztikara mint a mült évben, úgy az idén is megtartja mindenkor kitünően sikerült tánczmulatságát. A bál megtartása február hó 7-ére van tervbe véve s a helybeli Kossuth- szobor-alap javára rendeztetik. Az előkészü­letek már folynak s a meghívót is nemsokára kibocsátják. —- Lapárverés. A Protestáns Társaskör 1903. évi elhasznált hírlapjait január 4-én, vasárnap d. u. 3 órakor fogja saját helyisé­gében nyilvános árverésen eladni, melyre a venni szándékozókat ezúton is meghívja az elnökség. — Kaszinói választmányi gyűlés. A régi Casinó-egyesület választmánya deczember hó 29-én ülést tartott Debreczeni István egyesületi elnök elnöklete_ alatt. Az évi köz­gyűlést az alapszabályok rendelkezéséhez képest január hó 6-ára tűzték ki, mely alka­lommal a tisztujitás és a lapok árverezése' fog megtartatni. A zárszámadás és költség- vetés bemutatása egy később tartandó gyűlé­sen történik meg. Miután még pár uj tagot vettek fel, a választmányi ülés véget ért. — A helybeli ev. ref. egyház segélyegy­letének választmánya 1902. évi deczember hó 14-én tartott gyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéjének gyarapítása czéljából, 1903. év január havának 17-ik napján bált rendez, melyre a nagyérdemű közönség figyelmét ez utón előre is felhívja a rendezőség. — Műkedvelői szinielőadás. A kereskedő- ifjak köre által vasárnap, január hó 4-én, a polgári olvasókör helyiségében rendezendő műkedvelői szinielőadás iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul, s remélhetőleg az fényesen fog sikerülni. A jegyeknek egy része már elkelt, s az érdeklődés a szereplőkre nézve is nagy hatással van, kik a legnagyobb ambiczióval igyekeznek feladatuknak meg­felelni. Jegyek még mindig válthatók Pucser Károly és Kovács György urak üzletében. — A vármegyei központi választmány múlt vasárnap tartott ülésében végleg megállapí­totta az országgyűlési képviselő választók 1903. évre érvényes névjegyzékét. Ezek sze­rint a nagykárolyi választókerületben a vá­lasztók száma 3277, a mátészalkaiban 2867, a fehérgyarmatiban 3886, a csengeriben 2863, I a krassóiban 3731, az aranyosmegyesiben 2867, a nagybányaiban 2372, végül a nagy- somkutiban 3294, vagyis a vármegyében az összes választók száma 25.157, mig a múlt | évben a választók száma 25.368 volt, tehát jelenleg 211-el kevesebb. A külömbözet úgy állott elő, hogy apadt a régi jogon felvettek száma 95-el, a házbirtok jogezimen felvetteké 31-el, a jövedelem alapján felvetteké 277-el, az értelmiség jogezimen felvetteké 16-al, ellen­ben emelkedett a földbirtok jogezimen fel­vettek száma 202-vel. A 306 község név­jegyzéke 4 példányban lett kiállítva, azok közül az egyik példány a közjegyzőnél tétetik le, egy példány a községeknek küldetik meg, egy példány a belügyminisztériumhoz lesz felterjesztve és egy példány a vármegyénél marad. — Hegyközségi közgyűlés. A hegyközség 1903. január hó 4-én délelőtt 10 órakor tartja rendes közgyűlését a városháza nagy­termében, rtielyre ezúton is felhívjuk a bir­tokosok figyelmét. Nagykároly, 1902. decz. 18. Reszler Simon, Juhász Imre, hegybirák. — Az erdődi kir. járásbíróság területéről a folyó évre összeállított esküdtek lajstromá­ban a következők vannak felvéve: Schmidt Frigyes urad. erdész Nántüröl, Szuhányi Ödön földbirtokos Ivácskóról. — Egy fiatal házaspár boldogsága elég gyakran kizárólag az asszony kezeiben nyug­szik. Mily otthonosan és csinosan rendezi be otthonát, mily tulajdonságokkal övezi fiatal méltóságát, az leggyakrabban igen mélyen behat a férfiúra, aki nem akar a varázs alól menekülni, melyet egy igy meg- csinositott otthon reá mindenkor gyakorolni fog. Ahhoz, hogy valaki jó gazdasszony legyen, hogy valaki a házban előforduló varrási munkát gyorsan és helyesen végez­hesse, jó varrógép is kell. Az eredeti Singer varrógép mindenkor megtartja vezető állá­sát, régi jó hírnevét a varrógépek között, mert az anyag jóságát és a szerkezet kitűnő­ségét tekintve, még mindig felülmúlhatatlan. A házi használatra leghelyesebben a Vibra­ting Shuttle Nr. 3., vagy a Central Bobbin gépet válasszák, mely utóbbiak újabban nagyon fel lettek karolva. Egy ut a közismert j Singer Co. varrógép részvénytársaság helybeli i üzlete felé megmutatja annak ízlésesen díszí­tett kirakataiban a ragyogó tisztaságú varró­gépeket, melyek minden háziasszony örömére most már a nemes himzési művészetet is végzik. A legelkényeztetettebb ízlés is érvénye­sülhet ezen uj ^művészetben és a himzőnő képzettségéhez képest a leggyönyörűbb mun­kák állíthatók elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom