Nagykároly és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1903-05-28 / 22. szám

— Áthelyezés. A főispán Bay Miklós szolgabirót a nagykárolyi járásból a szinér- váraljai járásba helyezte át, Jeszenszky Béla szolgabirót pedig szolgálattételre a nagy­károlyi föszolgabirói hivatalhoz osztotta be. — A honvédség köréből. Verebélyi Marsó Béla főhadnagy városunkból Szatmárra he­lyeztetett át. Őszintén sajnáljuk távozását, mert benne városunk társadalma egy kedvelt tagját veszítette el. — Tornaverseny. Főgymnasiumunk ifjú­sága folyó hó 21. és 22-én a Debreczenben megtartott kerületi tornaversenyen vett részt. Az ifjúság, 42 tanuló e hó 20-án a délelőtt ! 10 órás vonattal indult el Hám József igazgató, Niklos János tanár és Szolomájer János tornatanár vezetése alatt. Az érkező 23 intézet ifjúságát a debreczeni főgymnasium ifjúsága fogadta dobszó és trombitaszó üdvöz­lettel, a honnét mindanyian egyenruhás dob­pergéssel, zárt sorokban vonultak be zászlók alatt a városba. A Debreczeni Újság a be­vonulásra azt a megjegyzést tette, hogy a legszebb menetben a nagykárolyi diákok vonul- j lak fel. Másnap f. hó 21-én d. u. 4 órakor1 vették kezdetüket a tornaversenyek a nagy­erdőben levő sporttelepen, óriási közönségj jelenlétében, a mely a tribünt és az ülő-: helyeket egészen betöltötte. Résztvettek a! versenyen az aradi állami főreáliskola, békési ev. ref. főgymn., békéscsabai ág. ev. főgymn., j belényesi gör. kath. főgymn., debreczeni ev. ref. főgymn., debreczeni állami főreáliskola, j debreczeni ev. ref. tanitóképző-intézet, Erzsé­betvárosi állami főgymn., hódmezővásárhelyi j ev. ref. főgymn., kisújszállási ev. ref. főgymn., J kolozsvári ev. ref. főgymn., mezőtúri ev. ref. főgymn., miskolczi ev. ref. főgymn., nagy­károlyi róm. kath. főgymn., nagyszebeni állami főgymn., nagyváradi állami főreál- iskola, nyíregyházai ág. ev. főgymn., sáros­pataki ev. ref. főgymn., sárospataki állami tanítóképző, sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymn. és a szarvasi ág. ev. főgymn. ifjúsága. A mi ifjúságunknak igen jó hely jutott, a meny- J nyiben szemben a tribünnel volt felállítva. Aj Hynmusz eléneklése után a szabadgyakor­latok következtek, a melyek legérdekesebb látványai voltak a versenynek. Mert festői kép volt látni a százakra menő ifjúság egyöntetű mozdulatait; a különféle szinü oszlopok tarkán változó képét. Ezután a csapat- tornázások következtek, majd az összetett j versenyek, ezek között első volt a magas j ugrás rúddal összekötve súlydobással. A nagy­károlyi gymnasium a súlydobásban sok egy- j ségre telt szert, de már a magasugrás nem sikerült annyira. Az első napon ezenkívül volt még kötélmászás, rudmászás, staféta- futás és kötélhúzás. A második napon a j füleslabdaverseny játékot mutatták be és az egyes intézetek által szabadon választott játé­kokat. A nagykárolyi főgymnasium ifjúsága a labdahajszoló játékot választotta. E napon délelőtt Rákóczi-ünnepet tartott a város, a mikor is a tanintézetek ifjúsága az ev. i főiskolában gyülekezett össze és sorfalat | képeztek a városházáig. A verseny eredménye gyanánt a mi főgymnasiumunk ifjúsága a szabadgyakorlatokért elismerő oklevelet nyert. A kötélhúzásban a békés-csabai ág. ev. főgymnasium ifjúságával versenyeztek, a mely azonban holt verseny maradt s igy mindkét intézet elismerő oklevelet szerzett. A súlydobással egybekötött magas ugrásnál ifjaink 10,130 pontot csináltak és elismerő oklevél mellett a 23 intézet között a 9-ik helyre jutottak. A távolugrásért Falusi Alajos VII. o. t. 5 méter távugrással az első díjjal, ezüst éremmel lett kitüntetve. A második napon a füleslabda játékban a nagyváradi állami főreáliskola ifjúságával küzdöttek és nagy előnyben győztek is. A jutalom elismerő oklevél lett. Thaly Kálmán országgyűlési ( képviselő minden intézetnek 2 drb ezüst | keretbe foglalt Libertást adott, a melyet a mi tanári-karunk Falussy Alajos VII. és j Kirilla Adolf VI. o. tanulóknak Ítélt oda. Az | ifjúság a szombat reggeli vonattal érkezett vissza körünkbe, lelkes igazgatója Hám Jó­zsef vezetése alatt s ezúttal is tisztességes sikerrel jött haza a versenyről. — A helybeli ..Kölcsey-egyesüleP folyó hó 23-án délelőtt 11 és fél órakor tartott választmányi ülésében elhatározta, hogy a Rákóczi szabadságharcza és a Tiszabecsen j aratott győzelem emlékére rendezendő emlék­ünnepen részt fog venni, azonban bevárja erre vonatkozólag a vármegye határozatát, s ezután fog -az ünnepélyen való részvétel módozatai iránt határozni. Elhatározta to­vábbá, hogy az Erdösi Szilveszter János emlékére Szinérváralján felállított emlék­szobor junius hó 1-én tartandó leleplezési ünnepén magát képviselteti s Nagy Sándor választmányi tag által az emlékszoborra ko­szorút helyez. — Ünnepet Rákóczinak. Nagy Sándor tb. vármegyei főjegyző, vármegyei biz. tag a következő indítványt adta be az alispán­hoz : Tekintetes Alispán ur! Kérem NAGYKÁROL alábbi indítványomat a legközelebb tartandó rendkívüli vármegyei közgyűlés elé terjesz­teni. .Indítvány. Mondja ki Szatmár vár­megye közönsége, hogy a II. Rákóczi Ferencz nemzeti szabadságharcza 200 éves évfordulója alkalmából ünnepet rendez, s az 1703. évi julius 14-iki tiszabecsi győzelem emlékeze­tére emlékoszlopot állít. Utasítja e végből az alispánt, hogy az emlékoszlop költségeinek fedezetére gyűjtést indítva, intézkedjék, hogy az emlékoszlop a 200 éves évforduló nap­jára elkészíttessék és az évfordulón leleplez- tessék“. Indítványom bővebb indokolásra nem szorul. Rákóczi eszményi hazafisága, fényes, nemzeti szabadságharczának minden önérdek­től ment tisztasága az utókor hálás kegye­letére méltó. Szatmár vármegye csak ön­magát tiszteli meg, midőn Rákóczinak ünne­pet szentel. — Lapunk megjelenésében folyó év julius havától kezdve azon változás lesz, hogy — tekintettel arra, miszerint laptársunk a „Szat- mármegyei Közlöny“ ezen időtől kezdve vasárnap helyett csütörtökön fog megjelenni, lapunk csütörtök helyett kedden s igy julius hó 9-ik napja helyett julius hó 7-én fog meg­jelenni. — Igazságügyi előléptetések törvényszé­künknél. Az igazságügyminiszter Szabó József kir. törvényszéki jegyzőt a X. fizetési osztály I-sö, Bintner Károly törvényszéki jegyzőt a X. fizetési osztály Il-ik fokozatába folyó évi ápril 1-én kezdődő érvénynyel előléptette. — Áthelyezés. Nagy Tamás pénzügyi tit­kár Mármaros-Szigetröl és Kardos László pénzügyi titkár városunkból kölcsönösen át­helyeztettek. — Meghivó. A nagykárolyi iparos tanoncz- iskola folyó évi május 31-én, pünköst első napján, d. e. 11V* órakor a városháza nagy­termében rajz- és munkakiállitás megnyitá­sával egybekötött milleniumi és koronázási emlékünnepélyt .tart, melyre az érdeklődő n. é. közönséget és iparosainkat van szeren­csém ezúton tisztelettel meghívni. Az ünne­pély sorrendje: 1. Isten áldd meg... Diczig Ádám rajztanitó harmonium kísérete mellett éneklik a tanonezok. 2. Ezer év, Inczéditől. Szavalja Kocsis Árpád III. o. t. 3. Hazám, Lévaytól. Szavalja Czumbel János III. o. t. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Lukács Mihály igazgató-tanitó. 5. A magyarok Istene. Petőfi­től. Szavalja Asztalos Lajos III. oszt. tanuló, fi. Ébresztő, Bajzától. Szavalja Sterli Mihály III. o. t. 7. A magyar fiukhoz, Ábrányitól. Szavalja Szolomájer István B) I. o. tanuló. 8. Jó honfiak ... Pósától. Szavalja Moscsovitz János A) I. o. t. 9. Isten segíts! Vörösmarty- tól. Szavalja Süvegh András II. o. tanuló. 10. Hazádnak rendületlenül... Diczig Ádám tanító harmóniám kísérete mellett éneklik a tanonezok. 11. Ünnepélyt bezáró s kiállítást megnyitó beszéd. Tartja Dr. Lúcz Ignácz bizottsági elnök. 12. A rajz- és munkakiálli­tás megtekintése. A kiállítás május 31-én és junius 1-én (vasárnap és hétfőn) lesz a közönség előtt nyitva. A kiállítandó tárgyak nagyobbrészt házieszközök és jutányos áron megvásárolhatók lesznek. Végül ezúton is fel­hívom a tanoneztartó iparos urak figyelmét arra, hogy ezen iskolai ünnepélyen köteles min­den tanoncz pontosan megjelenni s az el­maradtak, mint rendes tanóra mulasztók fog­nak kérdőre vonatni s birságoltatni. Nagy­károly, 1903. május 26-án. Lukács Mihály, iparos tanonczisk. igazgató. — Tánczmulatság. A nagykárolyi ev. ref. leányiskola javára Barkóczy Ferenczné, Dr. Jászi Ferenczné, Kacsó Károlyné, Nagy Lászlóné, Nonn Gyuláné, Péchy Lászlóné, Dr. Serly Gusztáváé úrnők védnöksége alatt 1903. évi junius 6-ik napján, szombaton a Régi kaszinó nyári helyiségében gyermek- szinielöadással, szavalat, ének, zongora-játék és ködfátyolképek bemutatásával egybekötött nyári tánczmulatságot rendeznek. Á rendező­ség: Gallasz Ödön, elnök; ifj. Andrássy Jenő, Dr. Vetzák Ede alelnökök; Nagy Lajos, pénz­táros ; Tötős János, ellenőr; és 72 rendező­bizottsági tag. — Műsor: 1. Tündér álom. Irta Copcsa Elek. Előadják az ev. ref. leány­iskola növendékei. 2. Zongora-játék. Vagner Mariska urhölgy. 3. Magyar népdal-egyveleg. Előadja a nagykárolyi dalárda. 4. Petőfi a Hortobágyon. Melodráma. Előadja: Szabó Matild urhölgy. Az énekrészt énekli: Demidor Ignácz ur; kisérik: zongorán Halmos Ilona úrnő; ezimbalmon Filep Margitka kisasszony; hegedűn Mangu Béla ur. 5. Ködfátyolképek. Bemutatják: Dr. Lúcz Ignácz és Lukácsi Mihály urak. — Helyárak : Körszék és támlás­szék (I. sor) 2 korona 40 fillér. Zártszék (II., í III., IV., V. sor) 2 korona. Ülőhely 1 kor. 60 fillér. Állóhely 1 korona. Tanuló- és gyer­mek-jegy 60 fillér. Előadás kezdete pont 81 órakor. Tekintettel a jőtékonyczélra. felül- i fizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag | nyugtáz a rendezőség. Jegyek előre váltha­tók : Pucser Károly, Kovács György és j Ferenczy István urak üzletében. A meghívók a napokban lesznek kibocsátva s ha valaki i tévedésből meghivót nem kap, de arra igényt tart, szíveskedjék a rendezőséghez fordulni. — Vármegyei közgyűlés. A vármegye törvényhatósági bizottsága a jövő hó 12-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyik: tárgyát képezi a Nagykároly város 734,000 koronás adósságának konvertálási ügye is. — Műkedvelői szinielöadás. Mint már említettük, a kath. legényegyesület jövő hó 1-én, pünkösd másodnapján a polgári olvasó- j kör helyiségében műkedvelői szinielőadást rendez, melyre a műkedvelői gárda nagy ambiczióval és buzgalommal készül hetek óta. Igen nehéz darabot választottak és ha — mint reméljük — vállalkozásukat siker ki­séri, annál nagyobb lesz az érdemük. — A darabban előforduló helyi kuplékat irta: Rózenfeld Zsigmond. Zenéjét szerzetté: ; Réthi László dalegyleti karmester. Énekli: i Popovics Rudolf. — Belépő-dij: Páholy 10 korona. Oldalszék és körszék 2 korona. Első­rendű zártszék 1 korona 60 fillér. Másod­rendű zártszék 1 korona 20 fillér. Földszinti állóhely 1 kor. Karzati ülőhely 1 korona, karzati állóhely 60 fill. Gyermekjegy 60 fillér. Zenész: Jónás Gyuri. — Az előadásra fel­hívjuk a közönség figyelmét. — Helybenhagyott ítélet. A királyi curia helyben hagyta a szatmári kir. törvényszék azon második esküdtbirósági Ítéletét, mely- lyel Dobje Alexa és Bura Mihály komorzáni lakosok a Dura Juon ugyanottani lakos ellen elkövetett szándékos emberölés büntette miatt négy évi fegyházra ítéltettek. Nevezetteket múlt év november havában a szatmári esküdt- birúság kötél általi halálra Ítélte, azonban a curia megsemmisítette az első Ítéletet és úgy keletkezett a mostani immár jogerős ítélet. — A helybeli ipartestület tagjai száma 1902. évi deczember hó 31-ik napján 686, vagyona 15,982 K 21 f, a múlt évben sze- gődtetett tanonczok száma 326, a szabadi- tottaké 63. — Ritka szép ünnepély. Mező-Teremen e hó 31-én ritka szép ünnepélynek lesznek részesei a megjelenők. Egy derék béresgazda, egy egyszerű földműves ember Remzső György hosszú, hűséges, buzgó szolgálatának méltó elismerését nyerendi el. Ekkor fogja ugyanis gróf Hugonnai Béla főispán személyesen neki átadni a földművelésügyi miniszter által adományozott száz koronát aranyban és az elismerő oklevelet. Remzső György 1834-ben született Derékegyházán s igy most 69 éves. 1848. óta, tehát 55 éve áll a gróf Károlyi Sándor uradalmának szolgálatában. A derék­egyházi uradalomban 1848—1854-ig mint lovász, 1861-ig mint magtáros, 1902-ig pedig a gróf királydaróczi uradalmában mint béres­gazda működött. Odaadó hűségével, ernye- detlen szorgalmával s kiválóan erkölcsös magaviseletével felebbvalóinak megelégedését, a grófnak többszöri dicséretét s végül a földművelési kormánynak elismerését érde­melte ki, a minek nyilvánítása pünköst vasárnapján, az uradalmi tisztviselők, alkal­mazottak és nagy ünneplő közönség jelen­létében fog megtörténni. A főispán kísére­tében — hir szerint — többen csatlakoznak városunkból is. A derék embernek őszintén kívánjuk, hogy még hosszú éveken keresztül élvezze a jól megérdemelt elismerés gyü­mölcsét. — Kerekes Ödön helybeli jónevü füszer- kereskedő lapunk mai számában közölt hir­detéseit ajánljuk olvasóink szives figyelmébe. Birtokváltozás. Móhr Ádám és neje Ájj Erzsébet szaniszlói lakosok megvették Thanhoffer Pálné Slábi Ilona nagykárolyi, Sághy Gusztávné Slábi Róza mezőpetrii és Hill Gyuláné Slábi Julia szaniszlói karuly- pusztai lakosoknak a szaniszlói határban fekvő 54 cat. hold és 104 Q-öl belső és külső ingatlanát 18,000 K vételárért. — Feladatunk és czélunk a betegek táp­lálásánál a testet aképpen megtartani, hogy a természet által adott erő, a betegségek oko­zóinak leküzdésére tevékeny maradjon és hogy képes legyen a beteges változásokat a megtá­madott szervekben legyőzni. Különösen lázas betegségeknél, krónikus fertőző bajoknál, mint pl. a tüdögümőkórnál, hol a szövetek szétmállása fokozott, a fehérnyeszükséglet j magasabb. Az anyagnak pótlása a táplálko­zás által a legtöbb esetben az étvágynak teljes hiánya és az emésztési zavarok miatt meggátoltatik. Különösen nehéz a minden­napi étellel az elégséges fehérnyének nyúj­tása, mely a tápláléknak az életműködésé­hez nélkülözhetlen alkatrésze. Könnyen sike­rül ennek pótlása a Somatose, segítségével mivel ezen húsból előállított erősitőszer csaknem kizárólag fehérnyét tartalmaz, tel­jesen oldódó és könnyen felszívódó alakban, miáltal az emésztési szerveket igénybe nem veszi, hanem egyenesen a test nedvei által vétetik fel. Ezenkívül a So illatosénak még azon jó tulajdonsága van, hogy nagy mérték­ben fokozza az erőt és étvágyat. — Kényelmes es kellemes fizetési feltéte­lek mellett kapható mindenféle divatáruezikk havi vagy heti részletfizetésre a legmérsé­keltebb árakért Schwartz Elek divatáru kereskedésében helyben a (róm. kath. nép­iskolával szemben). 10 frtig terjedő bevásárlásnál heti 50 kr. i 20 1 frtos > » — V V V T) -1- / CC — 1 -O O 50 2 “a V V V V “ V 1 Jó minőségű férfi fehér és színes ing 75 krtól kezdve. Férfi tornaczipő 75 kr. Női tornaczipö 65 kr. Gyermek tornaczipő 50 kr., négyrétű férfi gallér 13 kr., matróz szalma­kalap 27 kr. Továbbá raktáron vannak min­den e szakmába vágó czikkek a legolcsóbb­tól a legmagasabb ingényeknek megfelelőkig. Megrendelésre áruezikkeket választás Végett minden vétel kötelezettség nélkül házhoz szállít. A n. é. vevőközönség részére ajánljuk e kényelmes bevásárlási módszert, mely tényleg úgy hivatalnokoknak, avagy iparo­soknak és alkalmazottaknak igen kedvező. — Kirendelés. A szatmári kir. törvény­szék Jancsó Gyula helybeli kir. járásbirósági albirót folyó évi junius hó 1-től kezdve bizony­talan időre a halmi-i kir. járásbírósághoz kisegítő bírónak rendelte ki. A kirendelés azért vált szükségessé, mivel a halmi-i járás­bíróságtól két albiró 5 heti katonai fegyver­gyakorlatra vonul be. Azon idő alatt, mig Jancsó Gyula kir. aljárásbiró távol lesz, az összes sommás ügyeket Csilléry Dávid kir. járásbiró, a végrehajtási ügyeket pedig Gsics Lajos kir. aljárásbiró fogja intézni. — Nagy kugliverseny tartatik a Protes­táns Társaskör kerti helyiségében folyó évi május 31-én és junius 1-én, (pünköst első és másodnapján) a melyen az I-sö dij egy kövér sertés, a Il-ik dij egy 10 koronás arany, a Ill-ik dij egy ébresztő óra, a IV-ik dij egy szivartárcza lesz. E kugliversenyre a tagokat és érdeklődőket ezúton is meg­hívja — Nagykároly, 1903. évi junius hó 27. Az elnökség. — Vármegyénkben a debreczeni keres­kedelmi és iparkamara legújabb kimutatása szexánt 7 iparosiskola 1468 tanonczczal és 2 kereskedelmi iskola 156 tanonczczal áll fenn. — Előléptetés az erdödi járásbíróságnál. Az igazságügyminiszter Tóth Lajos erdödi kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a X-ik fizetési osztály 2-ik fokozatába ápril l-én kez­dődő érvénynyel előléptette. —• Kinevezés. A pénzügyminiszter Ostváth Antal sólyomi adótisztet Nagysomkutra ellen­őrré nevezte ki. — Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetlen jó gyermekünk temetésén szives megjelenésükkel fájdalmunkat enyhítették, fogadják hálás köszönetünket. Nagykároly, 1903. május 28. Diczig Ádám és xxeje Szolo­májer Mária. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kéi’jünk határozottan Ferencz József keserű- vizet. _ 11—26 t— Érdekes szinielőadást rendezett teg­nap este 8 órakor a régi kaszinó nyáiá szín­körében a status quo. izr. népiskola taixtes- tülete. Hamupipőke ez. gyermek-színdarabot adták elő a kis növendékek, a kik nagy bátorságot és ügyességet tanúsítottak első fellépésükben, inert szerepüket — amennyire csak tőlük kívánni lehetett — jól adták elő. Fáradtságos volt a szereplők betanítása s hogy kellően játszottak, ez Baján Irén kisasszony érdeme; fáradtságának meg is volt kellő ju­talma, amennyiben úgy ő, mint a szereplők sok tapsot arattak és a közönség nagy tet­szését nyerték ki. Az előadást megelőzőleg gyermek-majális, utána pedig tánczmulatság volt, mely csak a hajnali órákban ért véget. — Ex-lex — adó — és betét. A „Közgazda­ság“-ban olvastuk az alábbi érdekes hirt. A nagymihályi takarékpénztárnak a múlt pénte­ken kellemetlen napja támadt az ex-lex miatt, helyesebben egy gonosz kósza hir folytán. E napoix ugyanis egymásután jöttek a vidéki parasztok, kiknek ott betétjük volt, a betétet visszakövetelni, mert ők azt hallották, hogy a kormány az ex-lex miatt adót nem szed­hetvén, az állami kiadások fedezésére a takarékpénztáraktól elszedi a pénzöket és azt majdan utólag részletekben betudja a be­tevők adótartozásába. Az intézet igy körül­belül 100,000 koronát fizetett vissza, hogy az ostromló betevőket megnyugtassa. — Meghivó. A „Csengeri Polgári Olvasó­kör“ 1903. évi május 31-én, Gsengerben, a Polgári Olvasókör helyiségében, saját könyv­tára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. A rendezőség: Baka Elek, elnök. Bélteky Albert, Tima Géza, alelnökök. Ecsedy Gábor, pénztárnok. Barkász József, ellenőr. Burger Vilmos, jegyző — és 30 rendező-bizottsági tag. Belépti-dij: Személy-jegy 1 kor. Család- jegy 3 korona. Kezdete este 7 órakor. ^elixiroxxi a, mélyen tisztelt no-retls: szives fig-^elrriét az újonnan berendezett férfi gyapjúszövet-raktáramra, ahol a lehető leyszolidabban lesznek kiszolgálva. Becses pártfogáséit esedez ZE^elteX XjSüJOS, Üzlethelyiség: Nagykároly, Deák Ferencz-tér 12. sz., Fitos Ferencz ur gyógyszertára niellett. férfi, nöiruha és gyapjúszövet raktáros.

Next

/
Oldalképek
Tartalom