Nagykároly és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-02 / 1. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. melt tapsokban lelte jutalmát fáradtságának. A progrannn befejeztével kezdetét vette a vacsora és táncz, mely mélyen benyúlt az újév hajnalába. — Gyászhir. Trencsény Lajos a bereg­szászi hitelintézet könyvelője, ki a helybeli Kerésk. és Iparbanknak is könyvelője volt, múlt hó 17-én hosszas betegség után életé­nek 37-ik, boldog házasságának 2-ik évében Beregszászban elhunyt. Jogászbál. A szatmári törvényszék területén működő juristák f. hó 18-án a szatmári Vigadó összes termeiben egy jó- tékonyczélu tánczestélyt rendeznek. Az elő­készületek minden irányban nagyban folynak. A rendezőség mindent elkövet, hogy ez a mulatság legyen a farsangon Szatmár vár­megye legfényesebben sikerült tánczmulat- sága. A rendezőség a következő meghívót bocsátotta ki: Meghívó a Szatmár és vidéki jogász-ifjúság által Szatmáron, a „Vigadó“ tereméiben 1902. január 18-án a szatmári jótékony nőegyesiilet javára rendezendő zárt­körű jogász tánczestélyre. Kezdete este fél 9 órakor. Beléptidij: Személyjegy 3 K, család­jegy 7 K. Felülfizetések köszönettel fogadtat­nak. Rendezőség: Dr. Böszörményi Emil elnök. Ifj. Dr. VetzákEde, Csics Lajos, alelnökök. Dr. Hadady Lajos, Koós György, Boitner Károly, jegyzők. Dr. Joanovits Ernő, pénztá­ros. Dr. Antal László, ellenőr. Bagossy László, Bartha Kálmán, Dr. Benedek József, Dr. Dóm­ján János, Dobosy Endre, Demkő Sándor, Elbel Béla, Fekete Sándor, Ferenczy Ágost, Fésős Endre, Filep Gyula, Galgóczy József, Dr. Gozner Elek, Havas Miklós, Dr. Horváth Benő, Husovszky László, Komáromy Zoltán, Kótay Károly, Dr. Lénárd István, Dr. Nagy Sándor, Nagy Gábor, Dr. Némethy József, Pászkán Sándor, Dr. Piskóti Ferencz, Poszvék Zoltán, Dr. Rácz Endre. Schneller Károly, Sternberg Zoltán, Dr. N. Szabó Albert, Dr. Szepesy Károly, Szűcs Lajos, Dr. Szűcs Sándor, Dr. Torday Sándor, Tergstény Jenő, Weisz Sándor. — Primiczia. Cupcea Péter végzett pap­növendék, volt képezdei tanár és lapunk munkatársa folyó hó 9-én fogja első miséjét elmondani a gör. kath. templomban, mely alkalommal az ünnepi szónoklatot Dr. Brán Feliczián főesperes fogja tartani. — Eljegyzés. Bopiczky Ödön helybeli fiatal borbély, múlt hó 25-én jegyet váltott Bécsy Károly nyirbogáti kerékgyártó-iparos leányával, Jolánkával. — Halálozás. Özvegy Barta Mihályné, magánzónő, múlt hó 30-án 72 éves korában elhunyt városunkban. Nagyszámú kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése újév napján ment végbe nagy részvét mellett. — Köszönetnyilvánítás. A domahidai gör. kath. egyház épülő félben álló uj temploma javára múlt hó folyamán szívesek voltak adományozni az alább jelzettek : Csancílosról: Ludeser Gertrud 4 k., Czimmermann Mihály közgyám 3 k., Szabó Dezső jegyző, Reszler Julia, Pendii Gusztáv, N. N., Mélán István, Reszler Lőrincz, Chir J., Egeli J., Márton J. 1—1 k. Többen 18 k. 82 fill. Összesen: 34 kor. 82 fül. VáHajról: M. M. plébános, Orosz Árpád 1—1 k. Többen 6 k. 40 fill. Összesen: 8 kor. 40 fill. Márkról: Tukats Albert ev. ref. lelkész, Kalavé Sándor 2—2 k., Láng Márton 1 k. Többen 14 kor. 22 fill. Összesen: 19 kor. 22 fill. Nagykárolyból: Csőkör János, Orosz Lajos kereskedő 2—2 k., ifj. Csőkör Sándor, Danka Pálné, Vida Ist­vánná, Kováts Lajos, Friedenstein Sámuel, özv. Kiss Józsefné, Keszi János, Papp Lajos, Török Imre, Csőkör Pál, id. Némethi Sándor, Torner Béla, Borody György, Feifer Edéné, Margitics Gyula, Kiss Ferencz, Kinézel Já- nosné, Reök Gyula, Balika László, N. N., ifj. Hancsis Györgyné 1—1 k., Berger Ármin 3 k., Hágen J., Sárkány Lajos, Csőkör István 80—80 fill., Gindele János, Rooz M. dr. Váradiné 60—60 fill. Záreczkyné, Turóczy K. , Hadadi J., Kiss Gyula, Bekker Orbán. Kató Árpád, Szalai Bálint, Szűcs Lajosné, Pintér Luiza, Vénig M., B. B., Vida K., Rencz József, Pék Ilona, Lochmájer Márton, Gin- dele Gy., Májerhoffer József, Dezső Zs., Cz. J., Gufárt M., Hettig J., Lengyel Ferencz, Pósz V.-né, Hágen F., Winkler P., Kilián S., Lieb János 40—40 fill, Holczinger L, Nagy Gusztáv 50 -50 fillér. Többen 30—30., 20—20 fillért. Összesen : 62 kor. 83 fillér. A nemes- keblü adományozóknak alulírott a maga és az egyház összes hívei nevében leghálásabb köszönetét a nyilvánosság előtt is kifejezi. A szives ajánlatot tevőket pedig egész tisz­telettel ismételten felkérem, hogy b. ado­mányaikat szíveskedjenek át vinni Papp István czipész-inester úrhoz további intézke­désig. Domahida, 1901. decz. 29. Sturza János, nyug. tanító. —- Kinevezés. A pénzügyminiszter Habina Jenő balassagyarmati pénzügyi-fogal­mazó gyakornokot a helybeli pénzügyigazgató­sághoz fogalmazónak nevezte ki. — Uj levelbelyeg. E hónapban uj harminezöt filléres levélbélyeget fognak ki­: bocsátani. Ez a levélbélyeg az ajánlott leve- ; lekre van szánva s utóda a régi tizenöt karjezáros bélyegnek, a melylyel egyszerre le lehetett róni a belföldi ajánlás diját. Az uj tarifára eddig még nem volt ilyen bélye­günk s ezt a hiányt pótolja az uj harminez­öt filléres bélyeg. — Gyászhir. Kozmutza István nyugal­mazott községi jegyző múlt hó 17-én Buda­pesten, a hova magát gyógykezeltetni ment fel, hosszas szenvedés után elhunyt. Szaniszlón volt községi jegyző, a hol a szorgalmas, becsületes embert mindenki tisztelte és be­csülte. — Szépség-verseny. Magyarország a női szépség hazája. Sehol annyi szép asszony mint hazánkban. Igazi rózsaszüret lesz tehát a Magyar Szalon szépség-versenye, melyet külföldi lapok mintájára rendez, bemutatván a szépek legszebbjeit. A Magyar Szalon szer­kesztősége felhívja ez utón Magyarország összes szépségeit, hogy arczképeiket a Magyar Szalonnak beküldjék. Ezt az arczképet a Magyar Szalon közölni fogja és maga a közönség fogja szavazás utján a dijat oda Ítélni. A dij a nyertes szépségnek egy első­rangú művész által megfestett képe. A leg­szebbnek talált öt kép több küföldi lapban is meg fog jelenni. Az arczképek 1902. már- czius 1-ig küldendők a Magyar Szalon szer­kesztőségébe (Budapest, VIII. Kerepesi-ut 23.) A pályázat részletes feltételeit a Magyar Szalon most megjelenő januári füzete közli. A Magyar Szalon előfizetési ára félévre 10 korona. — Levél a közönséghez. Ezelőtt öt esztendővel szerkesztőnk jótékony czélra fogadott valakivel, hogy egy esztendeig min­den héten uj előfizetési fölhívást ir a Kakas Márton-ba. A fogadást fényesen megnyerte, de egy kellemetlen következménye mégis lett: a közönség annyira hozzá szokott ezekhez az előfizetési fölhívásokhoz, hogy az egy év leforgása után is követelte, sőt százával küldték be a mintát, a mire mi többé-kevésbbé sikerült fölhívásokat gyártottunk. Ezeknek a fölhívásoknak az volt mindig a lényegük, hogy mindén megvátozhatik, de a Kakas Márton előfizetési ára még akkor is 8 korona marad, mikor a kihűlt földön az utolsó darab fókát az utolsó Kakas Márton-ba pakolja, mivel több napi vadászatra akar kirándulni. Fáj­dalom, az eszkimónak nem lesz meg ez az öröme, mert bár a föld még oly távol áll a kihűléstől, mint a rendőrség attól, hogy Kecskeméthyt megfogja: előfizetési árunk már a jövő 1902-iki évben emelkedik nyolcz- ról tizenkettőre, tudnillik tizenkét koronára. Ezt az emelést először is becsületünk paran­csolta, mert bel- és külföldi viczczlaptársa- inktól folyton annak a gyanúsításnak voltunk kitéve, hogy lopjuk a papirost, a festéket, a képeket és hogy nagy szubvencziót kapunk a soproni és kis-czelli takarékpénztáraktól, különben nem adhatnók a lapot egy évre nyolez koronáért. Eljárásunkat igazolja az állattan is, mert ha a daru magasra repül és szépen szól, hogy szólhatna szépen a Kakas, mikor előfizetési ára oly alacsonyan repül? De eljárásunkat igazolják kőlönböző tekintélyek is, a kiktől megkérdeztük a dolgot, így Santos-Dumont. a kiváló léghajós ezt írja nekünk: „Légi utaimban egy bántott szerfelett, az, hogy én onnan felülről a föld j minden szépségében gyönyörködtem, csak a Kakas Márton előfizetési -árát nem tudtam soha, még a legerősebb tengerészlátcsővel se I fölfedezni: az alacsony.“ KecskeméthyGyőző, az ismert utazó ezt táviratozza nekünk: „Hogyan? Én el tudok emelni habozás nélkül 309.000 forintot és önök haboznak emelni ! az előfizetési árat?“ Hivatkozhatnánk (del nem tesszük) Machiavellire, az ismert i állambölcsészre, a ki azt állította egyik elfeledett munkájában, hogy csak a szamár: ember konzekvens. Félremagyarázott elmen beli tehetségünk helyreigazítása czéljából! kell tehát szót, vagyis előfizetési árat emel- i nünk. Faragó József, az ismert erőmüvész j végezte a produkeziót, nagyszámú, de válogatott közönség jelenlétében. E társa- \ ságot igy jellemezte az amerikai Life egyik átutazó szerkesztője: A társaság nem volt vegyes, de a fölvágott igen. (Mert tudni kell, i hogy látva a meleg fogadtatást, hideg bűdé­vel szolgáltunk.) De elég volt a komoly szó­ból. Térjünk át az előfizetésre. A Kakas Márton előfizetési ára: negyedévre 3 korona, félévre 6 korona, egész évre 12 korona.' Tisztelettel a Kakas Márton szerkesztősége ! és kiadóhivatala, Budapest, Vili., Rökk-Szi-| lárd-utcza 4.' sz. NYILT-TÉR. Kérdezzük meg a háziorvost! KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉG NÉL, TÜDÖHURUTNÁL stb, legjobb gyógysikerrel ajánltatik. NEHÉZ EMÉSZTŐ, GYOMORHURUTNÁL- kitűnő hatása van. 32—50 Ivdlin.d.en'ü.tt ls:a,p!h.a,tó I Felelős szerkesztő: Papp Béla. Főmunkatárs: Simkó Géza. Laptulajdönos és kiadó : Sarkadi N. Zsigmond. 8017—1901. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A nagykárolyi kir. Járásbíróság közzé­teszi, hogy Sajtos János szániszlói lakosnak Lőrincz Sámuel penészleki lakos elleni 46 korona 26 fillér tőke és jár. iránti végrehaj­tási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvény­szék (a nagykárolyi kir.járásbíróság) területén lévő Penészlek községi 161. számit telek­jegyzőkönyvben A. I. 262., 338., 377., 442., 521 hr. számú birtoknak Lőrincz Sámuelt illető d részére 328 korona az ugyan- ottan A. II. 294/333., 294/258. és 294/223. hr. számú birtoknak ugyanazt illető J/4-ed részére 43 korona;— az ugyanottani A. -\- 294—372. hr. számú birtokra és pedig ez utóbbira az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a értelmében egészben 382 korona; — a penész­leki 278. számú telekjegyzőkönyvben A. -j- 294—398. hr, számú birtokra ezen ingatlanra ugyanazon §. értelmében egészben 280 ko­rona ; — az ugyanottani 345 számú telek­könyvi A. -j- 294—376. hr. számú birtokra 296 korona kikiáltási árban az árverést elren­delte s hogy ezen birtok 1902. február hó l-én délelőtt 9 órakor Penészlek község­házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is éladatni fog. Az árverelni szándékozók a birtok ki­kiáltási árának 10'’/0-át. készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ban s a 3333—81. I. M. sz. R. 8. §-ban körülirt ért. papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartoznak. Nagykároly, 1901. deczember hó 2-án. A kir. járásbíróság. Jan cső Gyula, kir. aljbiró. Országos ?ásár Margittán (Biharmegye) 1902. Jan. 8-án barom vásár, tj D Jan. 9-én baromvásár. _ p Jan. 10-én kirakó vásár. H h u H 3-3 Cj gnniiiiTtTutm íny* rirrrrraH H Egy jó családból való 2—3 gymn. oszt. — Mit kell tenni a megfagyott gyümöics- csel. Ha a gyümölcs megfagyott legczélsze- ; riibb az eltartás czéljára szolgáló helyiséget mihelyt abban a gyümölcs elfagyását észre­vettük, azonnal felmelegiteni 6—7" Celsiusra, í miáltal a fagy káros hatását meggátolhatjuk, j Ha azonban nem volna lehetséges a gyümöl-i esős kamarát felmelegiteni, akkor legjobb a a gyümölcsöt egy másik helyiségbe átvinni a nélkül azonban, hogy a gyümölcsöt meleg kézzel érintenénk s e másik helyiségben ruhák­kal kell befedni, mely alatt lassanként felenged. végzett ifjú T A N ü L Ó U L felT7-étetI3s: lap n ii Ív k ia dó hi vata 1 á b an. Egy joghallgató keres egy ügyvédi vagy más eféle irodában. Czím a kiadóhivatalban. 33333333333333333333333333333333 Fűszer-, festék- és gyarmatáru- üzletemben lőtt vadak fáczán, fogoly, nyúl stb. állandóan kaphatók. Továbbá valódi ftkticff-méff, kajszinbaraczk és málnaíz, szilvalekvár, stb. valamint mindenféle befőtt (compot) gyümölcsök mindég raktáron vannak. Pók Ilona. (J^álsaaáaa.cL-’w.tcza., saját 3a.áz.) ccfccc c ccc c c 5 cc c: cc 5: oTcc c crecc Egy teljesen ülj zongora 5 __q Me gtekinthető d. e. 11—12-ig Kossuth-utcza 14. sz. alatt. CCCCCC3333J355353595333333CCCCCC Nagykárolyban Kölcsey-utczán lévő HÁZAM előnyös — esetleg több év alatt is teljesíthető — fizetési feltételek mellett elacLó. ■ö-gry^écL. @Jv71íd UiüUSSIElP^lSi íj pÜ (5iS£lBl JgLgl-151 SlíEis Értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy miután meg lettem választva a „Nagykárolyi Dalegylet“ armescereve, mindenféle vonós, ütő, pengető és fuvó- hangszerek oktatásából kezdőknek, vala­mint haladóknak házhoz menve, vagy lakásomon (Széchenyi-utcza 4-ik szám Blum-féle ház) zeneleczkéket adok. Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy tőlem nemcsak gyakorlatilag, ha­nem elméletileg is alapos kiképzést lehet nyerni. Magamat a nagyérdemű közönség szives jóindulatába ajánlva, vagyok Kiváló tisztelettel ­Szálló Miklós. 1—3 a „Nagykárolyi Dalegylet“ karmestere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom