Nagykároly és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-21 / 8. szám

NAGY-KÁROLY és VIDÉKE. emberek ne csupán a saját énjük, hanem az ö embertársaik java iránt is érdeklődjenek, hogy igy álkalomadtával egymásnak kölcsö­nösen segítségére is legyenek... Meglehetünk azonban győződve, hogy a fejlődni képes társadalom a fenti irányban — habár lassan is — szintén és mindinkább haladni fog; mert befogja látni, hogy a bal­esetek elleni kölcsönös védekezés is azon utak és módok egyike, melyek az általános közjóhoz: a mindnyájunk boldogulásához vezetnek. És a nagyközönség már a folyton terjedő közművelődés jótékony hatásánál és emberszereteténél fogva is mindinkább indít­tatva érzi majd magát arra, hogy a saját érdekeit kölcsönösen és minden téren: tehát la balesetek terén is, lehetőleg érvényesíteni igye­kezzék. Sérti Sándor tr. IvCeg'ls-lTT-ó­A „Nagykárolyi Vívó- és Torna- Club“ tagjai a club f. éri február hó 24-én d. e. 11 órakor a „Régi kaszinód­ban megtartandó Ill ik évi rendes köz­gyűlésére tisztelettel meghivatnak. T árgysorozat: 1. Jelentések tárgyalása. 2. Számadások megvizsgálására 3 tagú bizottság kiküldése^ és a felmentvény meg­adása. 3. Az 1901. évi tagságdij meghatározása. 4. Az évi költségvetés megállapítása. 5. Indítványok. 6. Az igazgató-választmánynak (elnök, gazgató, titkár, pénztáros, ügyész, szertáros, arvos és 8 választmányi tag) és 4 választ­mányi póttagnak a legközelebbi rendes köz­gyűlés időtartamáig való megválasztása. Az alapszabályok értelmében a személyés kérdések titkos szavazással döntetnek el. Nagy-Károlyban, 1901. febr. hó 20-án. Dr. Schönpflug Richard, Bubregh Béla, elnök. titkár. HÍREK. Városi közgyűlés. Városunk képviselő­testülete folyó hó 17-én délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést tartott Debreczeni István polgármester elnöklete alatt. Elnöklő polgár- mester a közgyűlést megnyitván, tárgyalás alá vétetett : A Nagykároly—mátészalka—( csapi helyi érdekű vasút törzsrészvényeiből 50,000 korona értékű törzsrészvény árának fedezésére kijelölt s a város törzsvagyonát képező 44,589. 'számú 30,000 korona névér­tékű, a 62,864. szánni, 200 korona névértékű osztrák államadóssági kölcsönkötvény (Staats! Schuldverschreibung), az 1716. számú 34,800 korona névértékű regálé kártalanítási kötvény-) bői 19,800 korona értékű rész eladása, illetve felhasználására vonatkozó határozat. A köz­gyűlés ezen részvények eladását 69 szóval 1 ellen elhatározta. Ezután választásokra kerülvén a sor a közgyűlés Nagy László alis­pán elnöklete alatt folytattatott. Mindenekelőtt kijelöltettek jegyzőkönyv hitelesitőkül s .egv- szersmint bizalmi férfiakul Vetzák Ede, Kauf­mann Jenő, Tömpe György és Lűcz György. Szavazatszedő küldöttségi elnökül Dr. Serly Gusztáv, tagokul Nonn Gyula és Somossy Miklós. A kijelölő választmányba a közgyűlés Rooz Samut és Csipkés Andrást választotta meg, az alispán pedig Nonn Ferenczet : és dr. Adler Adolfot jelölte ki. A kijelölő-bizott­ság működését befejezvén, elnöklő alispán bejelentette, hogy a városi tiszti orvosi állásra két pályázó jelentkezett Dr. Schönpflug'Béta és Dr. Rooz Elemér, kik közzül utóbbi tiszti orvosi minősítéssel nem bírván, az egyedül jelölt Dr. SchönpiLug Bélát megválasztott városi tiszti orvosnak jelentette ki. Az irnoki állásokra jelöltettek: Tóth Sándor. Orosz Károly, Horváth István és Pataky Ist­ván, kik közzül a közgyűlés Tóth Sándor. Orosz Károly és Horváth Istvánt egyhangúlag megválasztotta. Adóvégrehajtóvá az egyedü jelentkezett Fonó Mihály, állatorvossá a szin­tén egyedül jelentkezett Lobi Jakab buda­pesti állatorvos lettek megválasztva. A válasz tások után a. jelenvolt megválasztott tisztvi selők a törvény szabta esküt nyomban letették Ezzel a közgyűlés az alispán éltetése közber szétoszlott. — Személyi hir. Gróf Hugonnai Bék vármegyénk főispánja hétfőn székhelyére érke ; zett. Kedden elnökölt a rendkívüli vármegye ! közgyűlésen és ma ismét visszautazik Buda pestre. — Vármegyei közgyűlés. Vármegyénl törvényhatósági bizottsága rendkívüli köz gyűlést tartott kedden, folyó hó 19-én gró Hugonnai Béla főispán elnöklete alatt, me lyen a vidéki tagok csekély számban jelen , tek meg. A közgyűlés elég terjedelmes tárgy ! sorozatát csakhamar letárgyalták, úgy,, hog’ a gyűlés már délire véget ért. Nagy-Károly város szeszadópótlék szedésére vonatkozó határozatát és szabályrendeletét —- a beadott felebbezés mellőzésével — változatlanul el­fogadták'. — Főigazgatói látogatás. Géressy Kál­mán kir. tankerületi főigazgató tegnap este városunkba érkezett, hogy megkezdje pár napig tartó hivatalos látogatását a helybeli főgymnasiunmál. — Dalestély. Dalegyesületünk választ­mánya szombaton, folyó hó 16-án tartotta meg első választmányi ülését Demidor Ignácz elnöklete alatt. Elnök a megjelent tagokat üdvözölvén, felkérte, miszerint támogassák őt, hogy az egyesület ügyét a virágzás minél magasabb fokára emelhesse. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése után határozatba ment, hogy a jövő hó 9-én a Polgári Olva­sókör nagytermében, egy korona belépődíj mellett terített asztaloknál, felolvasás és sza­valattal egybekötött dalestély fog megtartatni, melyre a közönség a hírlapok és falragaszok utján lesz meghiva. Előre is felhívjuk a kö­zönség figyelmét a mindenkor kedélyes mu­latságra ! — Kinevezés. Péchy Lászlót az Ecsedi­láp lecsapoló társulat köztiszteletben álló igazgató-főmérnökét a m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1901—1902. évek tartamára az országos műszaki vízügyi tanács tagjává ne­vezte ki. Őszintén gratulálunk a vizszabályozó- társulatunk főmérnökének érdemei ezen elis­meréséhez. fi — Sziniigyi hir. A szinügyi bizottság vasárnap, folyó hó 17-én délelőtt 3/412 órakor ülést tartott Nemestóthi Szabó Antal elnöklete alatt, melyen a bizottság tagjai teljes számban megjelentek. Az ülés tárgyát képezte a játszási engedély megadása végett beérkezett három igazgatói kérvény feletti döntés. Három szín­igazgató kért engedélyt és pedig Somogyi Károly nagyváradi, Csóka Sándor leendő szat­mári és Szálkái Lajos volt szatmári szín­igazgatók. A bizottság hosszas és beható tár­gyalás után elhatározta, hogy Somogyi Károly nagyváradi igazgatónak és pedig május 15-től junius végéig terjedő időre adja meg az engedélyt, mint a kinek jóhirneve kellő garan- cziát nyújt arra nézve, hogy városunk közön­ségének igényei kellőleg ki lesznek elégítve. N. Szabó Antal elnök egyben tudomására hozta a bizottságnak, hogy érintkezésbe lépett ä szatmári szinügyi bizottsággal s azon kíván­ságát fejezte ki, hogy a szatmári bizottság, ha óhajtja, hogy az ottani igazgató nyerje meg a nagykárolyi szinidényt is, mielőtt hatá­rozna a szatmári színház bérbeadása tárgyá­ban, keresse meg az itteni bizottságot, vájjon hajlandó lenne-e a kiválasztott szinigazgató részére a nagykárolyi idényt biztosítani, mert ennyit jogosan elvárhatunk, midőn a szatmári igazgató helyzetét óhajtjuk előnyösebbé tenni azáltal, hogy első sorban őt akarjuk a nagy­károlyi játszási engedélyben részesíteni. A bizottság elismeréssel vette tudomásul az elnök lépését és ahhoz teljesen hozzájárult s jövőre nézve ezt meg is kívánja, ha bár még az esetben is fenn akarja tartani szabad rendelkezési jogát. Hisszük, hogy Somogyi Károly — ki mellett a bizottság nagy többsége foglalt állást —oly társulattal fog városunkba jönni, mely élvezetes és kellemes előadásokkal fogja közönségünket szórakoztatni. — Áthelyezés es kinevezések. A gróf Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradal­mának tiszttartója Schick Emii és Tötössy Andor ispán a szénási uradalomba helyez­tettek át. A szaniszlói uradalom tiszttartójává ki neveztetett Garzó Imre kasznár a karulyi gazdaságból s ennek helyére kasznárrá kine­vezve lett Nickel Kálmán ispán a nyirbélteki gazdagságból. Őszintén sajnáljuk a derék és közszeretetben álló főtiszt Schick Emil urnák körünkből távozását, ki sok év óta városunk társadalmának igen is kedvelt tagja volt, ki szives előzékenysége és kellemes modorával közbecsülésben állott. — A hét gazdaságra terjedő szaniszlói uradalomnak sok éven át terhes kezelése után, munkásságának elis­meréséül, lett kényelmesebb s több dotatóval honorált uj állásba áthelyezve. — A gőzfürdő sorsa; vagy az áldozat- készség piedesztáljáról leszállt takarékpénz­tár ; avagy miként lesz a bárányból farkas. Ezt a sok czímet, melyet azonban még töb­bel is megtoldhatnánk, egy kis újsághirdetés állította soraink elé, melyben a helybeli takarékpénztár tudatja, hogy. a tulajdonát képező gőzfürdő-telep eladó, esetleg bérbe kiadó. A gőzfürdőt fele részben a takarék- pénztár, másik fele részben azonban a város | közönségének áldozatkészsége hozta létre, ; mint feltétlenül szükséges közegészségügyi intézményt. A takarékpénztár előfordult ese­tek alkalmával többször hivatkozott is eme áldozatkészségére s a nagy közönség mind­annyiszor készséggel és hálásan el is ismerte azt. Most egyszerre leszállt az áldozatkész­ség piedesztáljáról s közönséges kufár érde- | kék szempontjából bírálja el a gőzfürdő 1 sorsát. Elfeledte azt, hogy ez intézmény fele részben a város közönségének pénzéből épült I fel; elfeledte, hogy a részvényesek 100 frtos részvényeiket csak azért adták 10 frtjával át a takarékpénztárnak, mert az intézetben er­kölcsi garancziát véltek találni arra, hogy a gőzfürdő mindig az erkölcsi tisztességnek ama fokán fog állani, a melylyel ellenkezőt — egy elsőrangn pénzintézettel szemben — feltételezni sem lehet. Elfeledkeztek arról, hogy a hatósági engedély csak azért lett megadva arra, hogy a város központján épít­tessék fel a gőzfürdő, mert éppen a takarék- pénztár erkölcsi súlya garanczia volt arra nézve, hogy a gőzfürdő erkölcstelen üzelmek tanyája soha nem lehet. Most :— úgy lát­szik —• más szél fuj. A takarékpénztár csak a pénzügyi érdekeket tekinti s éppen nem törődik azzal, hogy a gőzfürdő más tulaj­donos vagy bérlő kezelése alatt a város leg­élénkebb utczájában esetleg közmegbotrán­kozás tárgya s az azelőtt naponként négy Ízben nagyszámban elhaladó főgymnasiumi ifjúság erkölcsi érzetének megmételyezője lehet. Nem bizonyos, hogy úgy lesz, de bi­zonyos, hogy úgy lehet. Másszóval a köz- egészségügyet istápoló szelid bárányból a közerkölcsiség prédájára leső farkas Jehet. De ebbe bele szólani a nagyközönségnek joga nincs. A fürdőtelep a takarékpénztár tulaj­dona s azzal feltétlenül rendelkezik tehát el is adhatja vagy bérbe adhatja. A közönség­nek csupán az a joga marad fenn, hogy a takarékpénztárral szemben más utón foglal­jon állást. Hogy miként, azt majd elmondjuk annak idején. Most csupán a hatósághoz van nehány szavunk. Elvárjuk városunk pol­gármesterétől, — a ki egyszersmint takarék- pénztári igazgató is, — hogy e kérdésben eltekint takarékpénztári igazgatói minőségé­től s felemelkedik a kötelességtudás ama lépcsőjére, melyen őt eddig mindig állani tudtuk, s ha a takarékpénztár lemond ipar- jogositványáról azt másnak egyáltallán nem, vagy csak a legteljesebb erkölcsi garancziák mellett adja meg. Elvárjuk egyáltallán úgy a hatóságtól, mint a rendőrségtől, hogy e kér­désben a legszigorúbb erkölcsi álláspontra helyezkedve teljes felelősséget vállal a köz- erkölcsiségi és közegészségi követelmények megóvása iránt, de felhívjuk az intézet rész­vényeseinek figyelmét is, kiknek első sorban kötelessége őrködni arra, hogy azt a jót, a mit az intézet egyik kézzel tett, a másikkal le ne rontsa. Magunk részéről e kérdést a nyilvánosság terén is a legéberebb figyelem­mel fogjuk kisérni. — Érdekes felolvasás. Az egész világ rokonszenvvel kiséri a maroknyi hős búr nemzet titán i önvédelmi harczát, a világha- talommal, az angollal szemben. Két év óta küzdenek, hogy szabadságukat, önállóságukat megvédelmezzék. Az idegen nemzetek fiai­ból is számosán siettek felajánlani szolgála­taikat a buroknak s ezek között volt Báró Luzsénszky Félix, magyar képviselőházi tiszt­viselő is. Az európai csapatok parancsnoka Volt, ki számos ütközetben vett részt és dicső­séget szerzett nevének. A hős katona nem régen tért vissza hazájába és most utazásá­ról, a nagyobb csatákról és ütközetekről s szerzett tapasztalatairól az ország városaiban felolvasásokat rendez a felvidéki magyar köz­művelődési egyesület javára. Ilyen felolvasást I szándékozik rendezni városunkban is s e j tárgyban megkereste a helybeli szinügyi bi­zottságot, mely vasárnap tartott ülésében kész örömmel járult hozzá, hogy a felolvasás megtartassék. Határnapul április hó 3-ika lett kitűzve s a városháza nagyterme jelöltetett ki. Hogy a közönség minden rétege hallhassa a bizonyára rendkívüli érdekes felolvasást, a bizottság úgy intézkedett, hogy a helyárak ne legyenek magasak. E szerint az ülőhelyek közül az első négy sor 3 kor., a többi sor 2 kor., állóhely 1 kor., karzat és deákjegy 6ü fillérben lett megállapítva. Reméljük, hogy a nagyérdekü jótékonyczélu felolvasás iránt közönségünk érdeklődni fog, melyre már jó- előre felhívjuk a közfigyelmet. A vetés idejének közeledtével emlí­tés nélkül nem hagyhatjuk, — a mit külön­ben régen tud mindenki, — hogy nincsen hazánkban ezég, mely nagyobb bizalomnak örvend, mintMauthner Ödön világhírű buda­pesti magkereskedése. Különösen megbízhatók gazdasági magvai, melyek közül impregnált takarmány répamagjai párjukat ritkítják, de kerti magvai is minden versenyen felül álla­nak. Nagyon csodálkoznánk, ha akadna csak egyetlen hazai gazda, vagy kertész, aki kül­földről hozatna magot, mikor — mint álta­lánosan ismeretes — a Mauthner-féle magvak ép oly elterjedtek és közkedveltek külföldön, mint-idehaza Magyarországon. Az idei 226 oldalra terjedő képes árjegyzékből melyet j kívánatra ingyen és bérmentve küld, — is [ látható, mennyire megérdemli a Mauthner j Ödön-czég a világhírnevet. — Farsangi mulatság. A kath. legény­egyesület által hétfőn folyó hó 18-án saját helyiségében rendezett farsangzáró mulatsága oly fényes eredménynyel honorálta a rende­zőség fáradtságát, mely méltán megérdemli a teljes elismerést. Az egyesületi helyiség nagyterme szorongásig megtelt közönséggel s mi sem jellemezheti jobban a mulatság Az egyedül elismert kellemes ízű, természetes hashajtószer a Ferencz József keserüviz, miért is általánosan kedveltté és rendkívül népszerűvé vált. A biztos és tartós hatású Ferencz József vizet 10 világkiállításon 10 aranyéremmel tüntették ki és egy háztartásban sem szabadna hiányoznia. hogy apró suhanczok, különösen estenkint, kis robbanó szerekkel mulatják magokat az utczán ... és a nélkül, hogy valaki őket ebben megakadályoztatná !... Hiszen fialunk szokássá vált már itt-ott az is, hogy a kisebb-nagvobb gyermekek vásárok után a piaczon elszóródott szénát, szalmát apró rakásokba hordván, azokat meggyujtják és a legnagyobb örömmel körül- [ ugrándozzál-... és szintén a nélkül, hogy őket ezen veszélyes mulatozásukban, akár a rend­őrei is megzavarnák ! Igaz ugyan," hogy a nyilvános helyeken való ily szórakozás „közvetlen“ veszedelem­mel nem igen jár; közvetve azonban igen is nagy veszélyeknek lehet az a szülő oka, a mi országszerte gyakran meg is történik, a mennyiben a gyermekek > a tűzzel való ját­szást megkedvelvén, azt a saját házuk táján j is megcselekszik, a minek aztán sokszor a iegszomorubb következményei is vannak: a melyek tehát csakis a községi és szülői fel­ügyelet s a nevelés nagy hiányosságának, tulajdoníthatók. - I És hány meg hány szomoru „véletlen- ség“ fordul-elő az ásványolaj- és szeszszel \ való foglalkozás alkalmával, midőn a cseléd vagy akár a házi asszony is felrobbantja azt... a mi pedig csakis a tudatlanság vagy figyelmetlenség következménye volt! És most gondoljunk arra: mily nagyok a veszélyek azon tüzeseteknél, melyek vala­mely tömeges együttlét: pld. népes mulatsá-: gok,’ színi vagy más előadások alkalmával történhetnek, a bonnet a közönség a kijárá­sok elégtelensége miatt gyorsan ki nem me­nekülhet ... és főkép a hol nők, sőt még gyermekek is vannak... és különösen akkor, ha a veszély az utóbbiak közelében van... a midőn még az ijedelem is annál inkább j nagyobbitja a veszélyt, mivel a mentési és 1 menekülési küzdelemben (a mint ez terme- 1 szetes is) mindenki többnyire csakis az ő j; hozzá legközelebb állókra és magára gondol | i és igy talán épen magok az apák és fivérek torlaszolván el a kijáratokat, — ők magok j1 okozhatják a legnagyobb veszedelmet!!...; A midőn aztán hiába keressük, hogy: ki a. ■ hibás ?... Az ily nagy szerencsétlenséget soha többé jóvá nem tehetjük. Bár igaz az, hogy a mi emberi gyarló­ságunknál fogva minden baleset ellen még a legbővebb ismeretünk és a legnagyobb óvatosságunk mellett sem vagyunk egészen biztosítva; tagadhatatlan azonban, hogy a bennünket környező veszélyek helyes isme­rete, azok komoly mérlegelése és tekintetbe vétele a legtöbb baj ellen képes megóvni. Szükséges lenne azért, hogy a népne­velés a közigazgatással karöltve, ez irányban is kiterjesztené a figyelmét és szigorúan gondoskodnék arról, hogy a nagyközönség (már gyermekkorától kezdve)' és a rend őrei a különféle veszélyek ismeretére s azok lehető megelőzésére és elhárítására kioktattatnának és úgy neveltetnének, hogy: ha a veszély minden óvintézkedés mellett is bekövetkez­nék, a lélekjelenlétüket el ne veszítsék ; ha­nem a lehetőség - és már megállapított rend­es mód szerint segíteni még akkor is képesek legyenek, hogy igy azok a most többnyire véietlenségeknek tulajdonított balesetek évről- évre alább és alább száljának. Természetes különben, hogy az óhajtott biztonsági _ állapotot a fent' jelzett alapon sem fogjuk néhány év alatt elérni; mert e tekintetben az egész nagy közönség gondol­kozás módjának át kell előbb mindinkább alakulnia és bele nevelődnie abba, hogy az j de ő nem törődött semmivel, csak egy vágy­tól van áthatva, egy vágy tölti be egész valóját, azt vissza nyerni — a mi tulajdon­képen sohasem is volt az övé. Egész felheviilten, lázasan kopogtatt j a jól ösmert kis salonnak ajtaján. Lassan benyit, de üresen találva a szobát tovább siet s szinte félve huza félre a boudoirba nyitó portiéret. De megdöbbenve állott meg. Egy kis kereveten ül Susanne egy ismeretlen j férfi szenvedélyesen öleli és csókolja. A füg­gönyrojtok kisiklottak kezeiből e jelenet j látásánál, a kis boudoirban pedig felcsengett j Susanne dévaj, gúnyos kaczaja. Mint egy dámonok által üldözött ember sietett ki abból a házból, mely pár perez alatt boldogságának sirhalmává lön. Lassan tántorgott tovább a hideg holdvilágos éjben. „A ki igy tud szeretni — az nem boldogta­lan,“ mormogá halkan. Egy kávéházból ki­hallatszottak egy bús, kesergő, magyar dalnak fájó accordjai, de az ő fülében mindég csak az a gúnyos, dévaj kaczaj csengett tovább. S ki tudja vájjon az a kaezagás nem palástolója akart-é lenni egy vérző, sebzett szív sírásának, hisz Susanne a tükörben látta belépni és távozni Pierrét és csak akkor kezdett cl kaczagni s csak egyre kaczagott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom