Nagykároly és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1901-05-16 / 20. szám

tositva volt, de mégis nagy összegre rug a nem biztosított ingóság értéke. Megjelent a vész színhelyén járásunk derék főszolgabirája, Domahidy Elemér is, ki helyes intézkedései­vel nagyban hozzájárult a vész megfékezé­séhez. — Előléptetés. A pénzügyminisztérium Fejes István itteni adóhivatali ellenőrt és Kegyes József szatmári kir. adótisztet maga­sabb fizetési fokozatba léptette elő. — Nyilvános köszönet Dr. Lang György ur Szaniszlóról, a f. hó 4-én tartott dalestély czéljaira Főtiszt. Csóti Márk ur utján utó­lag küldött 2 koronát, melyért fogadja a dalegyesület hálás köszönetét. Nagykároly, 1901. május 10. Feifer Ede, egyleti pénz­táros. — Hivatalvizsgálat. Galba Lajos, a szatmári kir. törvényszék elnöke a múlt héten a helybeli kir. járásbíróságnál a szokásos hivatalvizsgálatot végezte. Az elnök közölte a bíróság személyzetével igazságügyminisz- ter leiratát a múlt évi működésre vonatko­zólag, a melyben a miniszter Szabó Pál vezető járásbirónak munkásságáért és ügy­buzgó vezetéséért, továbbá Csilléry Dávid járásbirónak és Jancsó Gyula albirónak tevé­kenységéért elismerését nyilvánította. — A Nagykárolyi Takarékpénztár-egye­sület igazgatósága mint értesülünk a kaplonyi tüzkárosultaknak 100 korona segélyt utalvá­nyozott ki, ajánljuk ez eljárást a helybeli pénzintézetek figyelmébe. — Tanitó-gyülés. A nagykárolyi espe- resi kerület róm. kath. tanítói folyó hó 9-én tartották meg a nagykárolyi róm. kath. elemi iskola nagytermében évi körgyülésüket. A gyűlést szentmise előzte meg. Tárgyai vol­tak : 1. Gyakorlati tanítás a mértékek és pénzismertetés a Il-ik osztályban, tartotta Dorner Márk csanálosi k.-tanitó. 2. Elnöki megnyitó. 3. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 4. Püspök ur ö méltóságának leirata, melyben a körnek mun­kálkodását örömmel és megelégedéssel veszi tudomásul. 5. A biráló-bizottsági elnökök jelentése a beérkezett pályamunkákról. 6. A múlt évi körgyülés alkalmával kitüzetett egy 25 és egy 20 koronás pályadij, melyeket a biráló-bizottság Holczinger István nagykárolyi tanítónak ítélt oda. 7. Alelnök- és jegyző- választás. Alelnöknek szótöbbséggel Czilli György fényi kántor-tanitó, jegyzőnek Fischer János csomaközi oszt.-tanító választatott. Egy pályamunka jutalmazására főt. Palczer Ernő kormánytanácsos házfönök ur 20 koronát volt szives felajánlani, mit a gyűlés köszönettel fogadott. Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés az elnök éltetésével ért véget. — Heti betétosztály. Megemlékeztünk már lapunk hasábján arról az üdvös újítás­ról, melyet a helybeli „Kereskedelmi és Ipar­bank“ a „Heti betétosztály“ meghonosításá­val létesített. E közhasznú intézmény czélja egyrészt — különösen a kisgazdák, iparosok, kereskedők és munkásoknál kisebb összegek­nek hetenkénti befizetése által a takarékos­ságot előmozditani; másrészt pedig a csoport­ban résztvevőknek előnyös kölcsönöket nyúj­tani. A heti betétosztálynál egy részbetét hetenkint 50 fillér, azonban mindenki annyi üzletrészt jegyezhet, ahányat akar. Minden csoport 5 évre alakul ; ezen idő elteltével a résztvevők befizetett tőkéjüket 5 százalék kamatával és egyéb járandóságaival együtt készpénzben megkapják. Azonkívül a betét­osztály tagjai minden 1 üzletrész után 100 korona kölcsönt kaphatnak. A kölcsönvétel- nek különös előnyei a következők : A kölcsön­vevő a tartozásról ad egy szabályszerű váltót avagy kötelezvényt, mely az egész cycluson a bank őrizetében marad. Már most a kölcsön­vevő megmenekül attól, hogy minden 3 hó­napban uj váltót vegyen, azt minden alka­lommal kezesekkel aláírassa, a lejárati napra pontosan ügyeljen; és nagyobb összeget tör­lesszen ; mert a tőke a heti betétekkel tör- lesztődik le. A heti betétosztály tagjai amellett, hogy a sok utánjárástól megszabadulnak, még ama előnyben is részesülnek, hogy az általuk fizetett kamat részben visszatérül, mert — mint a csoport tagja — befizetése után1 kamatot élvez. Hogy mennyire felfogta közön-; ségünk e közhasznú intézmény üdvös és czélszerü voltát: bizonyítja az a körülmény is, hogy az alapitó pénzintézet az 1000 üzlet­részre tervezett csoport megnyitását a foly- ! tonos jelentkezések miatt kénytelen volt el­halasztani. Mint értesülünk, eddig már 1460 üzletrészt jegyeztek és naponkint újabb tö­meges jelentkezések tétetnek különösen a közel vidékről is; mert a vidéki résztvevők befizetéseiket a helyben minden utánjárás; nélkül póstachequ alapján teljes díjtalanul eszközölhetik. A betétosztály tekintettel a folytonos jelentkezésekre, II. csoportban folyó ! évi junius hó 5-én nyílik meg és a befizető-1 sek ezentúl minden hét szerda napján d. u. 2—5 óráig teljesíthetők. Jelentkezések a meg­nyitásig mindig elfogadtatnak az alapitó „Kereskedelmi és Iparbank“-nál Nagykároly­ban. Ismételve ajánljuk olvasóink figyelmébe a közhasznú intézménvt. NAGY-KÁROLY és VIDÉKE. — Halálozás. Alig temették el Némethy Sándor czukrász feleségét, már ismét bekö­szöntött a halál hajlékába. Fél éves kis fiacskája Imre halt el a múlt szombaton. A kis halott temetése vasárnap ment végbe nagy részvét mellett. — Vizsgaletétel. Csipkés Jenő kir. já- rásbirósági dijnok folyó hó 14-én a telek­könyvvezetői vizsgát a debreczeni kir. ítélő­táblánál kitüntetéssel tette le. — A Jacobovics Jósef üzletében a ta­vaszi és nyári fiu-öltönyök végkiárusittatnak ! és azok minden elfogadható áron adatnak el, úgy a leányka diszitett, mint fiú szalma­kalapok már Í0 krtól kezdve kaphatók. — ! Hasonló olcsó árakban adatnak futószőnye­gek méterenként és az összes ez üzletben j feltalálható és szükséges mindennapi czikkek. Megmérgezett emberek. Szevetár Mária ujkismajtényi lakos hat társával birka­májat vásárolt Veisz Sámuel ottani mészá- | rostól s azt megfőzve, jóízűen elfogyasztották. : Estére mindannyian betegek lettek és Sze- I vetár Mária még az nap estére meg is halt. Az orvosrendőri vizsgálat derítette ki, hogy a halál oka mérgezés s a folyamatban levő vizsgálat lesz hivatva kideríteni, hogyan került a mészároshoz a mérges birkamáj. — Bimbóhullás. Eggenberger Alajos vármegyei Írnok hathónapos gyermeke Alajos folyó hó 9-én meghalt. Vizbefult gyermek. Pálinkás Mihályné nagyhajduváros-utczai lakos két éves kis fiacskája, Laczika, játszásközben addig, mig anyja a szobában meszelt, az udvaron félig | telt fenyődézsába esett s mig édesanyja se­gítségére siethetett volna, a csekély vízbe belefulladt. A kis halottat orvosrendőri bon- czolás czéljából a kórházba szállították. — Köszönetnyilvánítás. Tiszt. Boross János ág. evang. lelkész ur két kötet szép könyvet volt szives a helybeli „Protestáns Társaskör“-nek adományozni, mely adomá­nyért ez utón mond hálás köszönetét a kör elnöksége. — Elveszett oralancz. Vasárnap f. hó 12-én a körmenet alkalmával egy arany óra- láncz csüngővei elveszett, kéretik a szives megtaláló azt kiadóhivatalunkba beadni, hol illő jutalomba részesül. — Márkus József, a Központi Szálloda tulajdonosa — kerthelyiségét e hó 12-én meg­nyitotta, melyre vonatkozólág lapunk mai számában közé tett hirdetésére felhívjuk a t. közönség figyelmét. Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomorbaj, étvágytalanság, rósz emésztés, májfájdalmak, kólika, vérszegénység, ideges fogfájásban szenvednek, használják a világ­hírű Pserhofer vérlisztitó-labdacsokat, melyek teljesen ártalmatlanok, gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrangu orvosok által ajánl- tatnak. Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6 doboz á 15 labdacs 1.05 frt. — A pénz elöleges beküldése után 1 tekercset 1.25 írtért, 2 tekercset 2.30 írért, 3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve Pserho­fer J. gyógyszertára, Bécs, I. Singerstrasse 15. j Záraláhelyezés. Városunk területén egy házőrző eb több ebet megmarva gyanús körülmények között eltűnt; ennélfogva tekin-! tettel arra, miszerint az eltűnés körülményei­ből azon gyanú merült fel, hogy a kérdéses eb veszett volt, a város területe 40 napi zár alá helyeztetett. Felhívom az összes eb­tulajdonosokat, miszerint ebeiket ezen idő alatt vagy elzárva, megkötve tartsák, vagy pedig harapás ellen biztos szájkosárral lássák el, mert az e nélkül kóborló ebek kiirtatni, tulajdonosaik pedig szigorúan büntettetni fognak. Nagykároly, 1901. május 15. Demi- dor Ignácz, rendőrkapitány. — Kerekes Ödön helybeli előnyösen ismert kereskedőnek lapunk mai számában foglalt hirdetésére felhívjuk a t. közönség figyelmét. — Mezőgazdasági kiállítás. Azon álta­lános érdeklődés, melylyel a magyar mező­gazdasági ágazatoknak a múlt évi párisi nemzetközi kiállításon bemutatott tárgyai találkoztak, Földmivelésügyi magyar királyi Miniszter ur ő Nagy méltóságát arra indította, j hogy ezen tanulságos és érdekes összeállítást a magyar közönség azon részének is hozzá-! férhetőbbé tegye, mely azt Párisban meg­tekinteni akadályozva volt. — E czélból ő Nagy méltósága Budapesten a városligeti ipar- csarnokban ideiglenes kiállítást rendezett, a mely junius 15-ig délelőtt 10 órától délután 6 óráig mindennapon díjtalanul megtekint­hető. i _3 Fe lelős szerkesztő: Papp Béla. Főmunkatárs: Simkó Géza. NYÍLT-TÉR. Kérdezzük meg a háziorvost! Tanulón! felvétetik egy jó családból való 2—’3 gymn. osztályt végzett ifjú lapunk kiadóhivatalában. Szives fiä'yelciiilie! KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉG­NÉL, TÜDŐHURUTNÁL stb. legjobb gyógysikerrel ajánltatik. NEHÉZ EMÉSZTŐ, GYOMORHURUTNÁL kitűnő hatása van. 2—50 HvTlnd.en.'ö.tt Iszapl^a/tó I HIRDETÉSEK. Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a Központi szálloda folyó évi május hó 12-én megnyitot­tam s sörcsarnokomiciaii a valódi kőbányai Dréher-sört a következő leszállított árakon mé­rem ki: 1 krigli.............................26 fillér. 1 pohár..............................16 fillér. 1 fütty..............................12 fillér. Ezenkivül zóna-villásreggeli min­dennap kapható. A n. é. közönség tömeges párt­i fogását tisztelettel kéri Nagykároly, 1901. május hó. Márkus József, 1—? szállocLás. Kiadó, esetleg eladó. A Vizutczában egy zsindelylyel fedett, 'átalakított 4 szoba, konyha és 2 ka­marát magában foglaló udvarral, belső kerttel bérbe kiadó, esetleg örökáron is eladó. Nagykároly 1901. május 15. Miklóssy Márton, 1—2 t-u.lajd.03n.os. 3333333J33333 3333335 333^30033333 Yan szerencsém a nagyérdemű közön­ség tudomására hozni, hogy a már 26 éve fennálló könyvkötészetet mindenféle uj segédgépekkel s legújabb díszítményekkel felszereltem, hogy a mélyen tisztelt közönség eddigi pártfogásának még inkább eleget tehessek. Mint szakképzett egyén, bármily magas követeléseknek is ele­get tudok tenni. Protokolom-munkákra a legújabb ame­rikai bekötéseket is bevezettem, mely az eddigi bekötési módot teljesen felülmúlja. Mint mellékágul, szinte szakképzett egyénnel, villany házicsengők s tele­phonok elkészítését, javítását is a legjutá- nyosabb árban teljesíthetem. Költségjegyzékkel bárkinek díjtalanul szolgálok. Mindenféle tűzijátékokat a legegy­szerűbb kiállítástól a legnagyobb arányban is jutányos és biztos sikerrel szállítok, melyért felelősséget vállalok. A nagyérdemű közönség szives párt­fogását kérve, maradok tisztelettel i_3 Thanhoffer Pál. 84 8—1901. tkvi sz. Árverési hirdetményi kivonat. A mátészalkai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Spitz Mór végrehajtatónak Müller Imre végrehajtást szen­vedő elleni G00 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék (a mátészalkai kir. járás­bíróság) területén lévő, Fábiánháza község­ben fekvő, a fábiánházi 385. sz. tjkvben -f­1. sor 4L hrsz. belsőségre az árverést 976 k. 85x/g fillérben ezennel megállapított kikiál­tási árban elrendelte és hogy a fennebb meg­jelölt ingatlanok az 1901. évi junius hó 5-ik napján délelőtt 9 órakor Fábiánháza község­házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az in­gatlan becsárának 10°/0-át, vagyis 88 kor. 80 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42-ik §-ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Máté-Szalkán, 1901. márcz. 12-én. A kir. járásbíróság tkvi hatóságánál. Horváth, kir. jbiró. 2686 — 1901. tk. sz. ✓ Árverési hirdetményi kivonat. Értesítés. Van szerencsém Nagykároly város és vidéke mélyen tisztelt közönségének becses tudomására hozni, hogy Gróf Károlyi György- téren 56. szám alatt (özv. Morgenthál Ig- náczné úrnő házában) egy, a mai kor igé­nyeinek teljesen megfelelő nyitottam, hol a legkényesebb igényeknek is teljesen megfelelő divatu öltönyöket s ezen iparághoz tartozó munkákat készítek. Magamat a mélyen tisztelt közönség becses pártfogásába ajánlva, vagyok Nagykárolyban, 1901. május havában. kiváló tisztelettel Ifj. Kocsis István, 2 — 3 férfisza.'bó. A nagykárolyi kir. járásbíróság közzé­teszi, hogy a Nagykárolyi Önsegélyző-Nép­banknak Veisz Sára es Veisz Katalin elleni 500 kor. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbíróság) területén levő szaniszlói községi 954. számú tjkvi A. -f- 3169. hr. számú tagbirtoknak Veisz Sárát és Veisz Katalint illető 2/9-ed részére az árverést 1040 korona kikiáltási árban elrendelte, s hogy ezen birtok az 1901. évi junius hó 21-ik napján délelőtt 9 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyilvá­nos árverésen a kikiáltási áron alul is el­adatni fog. Az árverelni szándékozók a birtok ki­kiáltási árának tO°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban s a 3333—1881. I. M. sz. R. 8. §-ban körülirt ért. papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az idézett t.-cz. 170. §-a értelmében eljárni tartozik. Nagy-Károly, 1901. ápr. hó 22. A kir. járásbíróság. Laptulajdonos és kiadó : Sarkadi N. Zsigmond. Ugyanott egy jó családból való fiú tajn.'U-ló'U.l felvétetik. Jancsó Gyula, kir. aljárásbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom