Nagykároly és Érmellék, 1914 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1914-02-21 / 8. szám

8-ik szám NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 7-ik oldal. A tavaszi állatösszeirás. A minisztérium a napokban adta ki rendeletét az idei tavaszi állatösszeirás végrehajtása tárgyában. Az ösz- szeirás a közös legelőre való kihajtás előtt leg­később azonban március hó végéig befejezendő. A minisztérium felelősség terhe mellett, szigo­rúan utasítja az illetékes hatóságokat az össze­írás pontos foganatosítására s idejébeni ke­resztülvitelére, hangsúlyozza továbbá, hogy te­kintettel a fennforgó nagyíontosságu érdekekre az összeírás helyességét saját közegeivel is el­lenőriztetni fogja s a mulasztásért felelős köze­gek ellen megtorlást alkalmaz. Ismét vasúti el gázolás. Csak nem ré­gen történt, hogy egy Braun Sámuel nevű nagykárolyi lakost elgázolt a vonat. A héten, keddre virradó éjjel ismét egy összeroncsolt és csonttá fagyott embert találtak a Nagyecsed és Nyircsaholy között fekvő pályán. Az ecse-/ diek egy csaholyi embert ismertek fel benne, aki az előző napon járt a falujokban csutkát venni. Az útja a korcsmába vezetett s onnan indult hazafelé a sötétben, a sínek mentén. Így történt meg vele a szerencsétlenség. Öngyilkosság az utcán. Rémes látvány­nyal szolgált az utca népének Szatmáron egy részeg napszámos, aki pont délben elvágta az utcán a nyakát, ügy találták az utcán vérbe fagyva a korcsma fala tövében. Mellette hatal­mas disznóölő kés, mellyel a rettenetes műtétet elkövette. Az 55 éves Vincze János favágót 5 gyermeke gyászolná, ha meghalna. Azonban az orvosok rettenetes sebe dacára is életben ma­radást jósolnak a számára. Cserebogárirtás. Az idén különösen nagy cserebogárrajzással kell megküzdeni a gazdák­nak. Egyes vármegyék, mint Abauj és és Sáros­megyék úgy segítenek a bajon, hogy szabály- rendeletileg tették kötelezővé a cserebogárirtást. Most a földmivelésügyi minisztérium is bele­avatkozik a dologba s hogy az irtás még sike­resebb legyen, fokozottabb tevékenységre hívja föl a törvényhatóságokat s az irtást ellenőrizteti. Sikkasztó laboráns. Kleiner Dezső is- mertnevü gyógyszerész a laboránsát, Balog Sándort 500 koronával a bankba küldte, hogy azt ott fizesse be. A szolga már az előző napon kikérte a cselédkönyvét, azt adván okul, hogy a rendőrségnél be kell mutatnia. Így előkészülve a szökésre, a kézhez kapott 500 koronával megszökött. A kc.tonabá! vége. Az őszön, mikor a besorozott fiuk a berukkolás előtt állottak, Turvékonyán a korcsma udvarán egy nagy katonabált rendeztek a besorozott oláh legé­nyek. Javában folyt a mulatozás, mikor egy Csonka István nevű legény kikapta a cigány kezéből a hegedűt. A tánc megállt s többen Csonkára rontottak, hogy elvegyék tőle a he­gedűt. A dulakodásból hatalmas verekedés lett, melynek során a kisebb Csonka-párt megfutott; magukkal vive a hegedűt is. Az egész báli közönség utánuk. A menekülők Groje Juon házába szaladtak, melynek ajtóját magukra zárták. Az üldözők ostromolni kezdték a házat s mikor az ajtót betörték, Csonka odaszólt az öcsének: „Lőjj ki Mihály a disznókra!“ Csonka Mihály szót fogadott s lövése az épen beha­toló Drágos Juont homlokon találta, rögtöni halálát okozván. Az emberhalál kijózanította a népet, mely nyomban széjjelfutott. A szatmári törvényszék most ítélkezett a gyilkos legény felett s részeg állapotára való tekintettel 18 havi börtönre ítélte. Körözött betörő. A szaniszlói csendőr­ség a legnagyobb eréllyel Keresi Farkas József csomaközi napszámost, aki f. hó 6-án virradóra Mella Anna csomaközi lakosnőnél betörést kö­vetett el és onnan nagyobb mennyiségű élelmi szereket: szalonnát és húst lopott. Dohánylopás Nagyecseden. Szőke Jó­zsef nagyecsedi földbirtokos dohánypajtájából nagy mennyiségű dohányt loptak el a múlt héten. A csendőrség a tetteseket Bulyáki Dá­niel, Laskai Károly, Kálmán Lajos, Bulyáki Imre és Gólya György nagyecsedi lakosok sze­mélyében kinyomozta. Veszett kutya garázdálkodása. Fodor Ferenc börvelyi gazdálkodó hatalmas fehér ku­vasz kutyája megveszett. A beteg állat világgá ment. Első útja a Halmos tanyára vezetett, hol egy koca disznót a szó teljes értelmében széjjel tépett. A nagy zajra elősiető tanyasiak agyon­verték a veszett állatot. Elgázolás. Kretemacher Erzsébet iskolás gyermeket amint az iskolából hazafelé ment a a Széchenyi-utcán a Weinberger Ferenc ter­ménykereskedő udvarából kihajtó kocsi elütötte. A vigyázatlan kocsis ellen az eljárás megindult. A kis gyerek sérülései nem súlyosak. Rendőri hírek. Leipciger Mariska felje­lentést tett, hogy a Honvéd-utca 15. szám alatt levő lakásából ismeretlen tettes egy brilliáns köves és egy más ékköves gyürütt ellopott. Fizessünk elő a „Nagykároly és Érmellék“-re. ÉRMELLÉK. Jótékonyság. Agteleki Bujanovics Béla, érmihályfalvai nagybirtokos két szekér tűzi fát bocsátott a most alakult Jótékony Nőegylet rendelkezésére, a szegények közötti kiosztás végett. Jótékony Nőegylet megalakulása. Egy uj egyesület alakult f. hó 15-én Érmihályfalván, mely hivatva fog lenni Érmihályfalva szegé­nyeinek nyomorát enyhíteni. Az alakuló gyűlé­sen képviselve volt Érmihályfalva minden rendű és rangú hölgyközönsége is. A gyűlést Grósz Béla nyitotta meg, szép szavakkal vázolván az egyesület megalakulásának szükségességét és hivatását. Ezután megválasztották a tisztikart, melyben képviselve vannak az összes felekeze­tek, foglalkozási ágak és a társadalom minden osztálya. Gazdaköri népies előadás Érmihály­falván. Dr. Egán Imre és Merza Jenő gazda­sági tanár érdekes gazdasági előadást tartottak f. hó 15-én, melyen megjelentek Érmihályfalva vezető emberei és gazdálkodói nagy .számban. A mozi. Az érmihályfalvai Iparos Otthon mozija kezd a közönség kedvelt szórakozóhelye lenni. A vezetőség el is követ mindent, hogy a közönség igényeit minél jobban kielégítse. Minden este a hires Pathé-cég remek filmjei kerülnek bemutatásra, szombaton pedig a vi­lághírű „Quo Vadis?“ lesz bemutatva. Erőszakos utas. Grünfeld Mór kolozs­vári illetőségű egyén Székelyhidon jegy nélkül szállott fel a vonatra. Bihardiószegen a kalauz leszállította a kocsiból és Bandner Ede állomás főnök felszóliitotta, hogy fizesse meg a 6 ko­rona pénzbírságot. Grünfeld akként akarta tar­tozását kiegyenlíteni, hogy torkon ragadta a főnököt és a kötelességét teljesítő embert a tettleges inzultustól csak a személyzet mentette meg, akik átadták a garázda utast a csendőr­ségnek. Összevert gyermek. Nagy Miklps Lo­vastanyai kocsis t. hó 10-én testvérének 13 éves leányát az utcán egy bottal agyba-főbe verte. A gyermeket a járó-kelők mentették ki a brutális ember kezei közzül. Népmozgalmi kimutatás 1914. február hó 13-tól 1914. február hó 20-ig. Születtek: Steibinder József csizmadia fia József r. k. Hentes Miklós máv. kalauz leánya Margit g. k., Tegzes Ferenc kovács-segéd leá­nya Ilona g. k., Molnár Bertalan pincér fia Albert ref., Orosz Traján tehenész leánya Má­ria g. k., Málnási Márton napszámos fia József r. k., Kira Lőrinc kocsis leénya Ilona g. k., Kulcsár Mária fia Ferenc ref., Hauler József cipész leánya Veronika rk., Stern Rozália leá­nya Juliánná izr., Lővy Mihály kereskedő fia Ernő izr.. Pakocs Károly leánya Rozália ref. Ez évben a szülöttek száma: 102. Kihirdetésre Linserg burg György Balázs Erzsébettel. — ez évben kihirdetettek száma 28. Házasságot kötöttek: Merk Dezső pü. tit­kár r. k. Kineisz Arankával ág. hitv. ev., Ma­rosi Géza színész izr. Dimitrovics Etelkával színésznő ref., Szabó Sándor cipészsegéd ref. Héb Máriával r. k., Szabó Gyula borbély r. k. Zsemjei Gizellávcl r. k., ez évben a házasultak száma 28. Meghaltak: Özv. Eggenberger Alajosné sz. Krausz Amália r. k. 82 éves aggkor. Mé­száros Ilona ref. 18 napos gyengeség. Gyurkó János 87 éves rk. tüdőlok, Nyusztay Rozália 30 éves ref. csontszu. Fischer Gyellértné 70 éves rk. tüdő tágulás. — Ez évben Meghaltak száma 74. PÖöicsönöket dóan folyósított a Debrecenben Csapó-u. 12. sz. a. i7 év óta fennálló Budapesti Takarék- pénztárak képviselősége. Törlesztéses kölcsönö­ket földbirtokosok már igénybe vehetnek ! A telekkönyvi másolatot költség kímélés szem­pontjából nem szükséges hitelesíteni! Kölcsön ügyek a jelentkezés sorrendjében intézteinek el mérsékelt 1—2% díjért. Tessék írni még ma! 20 fillér (posta és levélköltség) bélyeg ellenében azonnal válaszolunk ! Szives tudomásul! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, Lefkovits Sámuel kereskedőnek Nagykároly, Petőfi-utea 16. ? adtuk át, ki a legnagyobb pontossággal fogja • a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és fia vegyészeti gyára Budapest. Építészek és iparosok figyelmébe! Költségvetési nyomtatvány: 100 iv'finotn fehér vastag papíron K 3‘20 250 „ „ „ „ 100-a K 3 — 500 ivén felül 100-a K 2'— Napszámjegyzék: (Finom iehér vastag papíron.) 100 ÍV.........................................K 3-20 250 iv..............................100-a K3-— 500 ivén felül .... 100-a K2-— Kapható a Kölcsey-nyomda Részv.-társ.-ná! Nagykároly, Széchenyi-utca 20. sz. HIRDETÉSEK -fÜ jutányos áron közöltéinek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom