Nagykároly és Érmellék, 1914 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1914-01-31 / 5. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 5-ik szám Sikerűit vadászat. A „Zsíros“ tanyán f. hó 14-én gazdag vadászat volt, mind az asz­tal, mind a vad terítéket illetőleg. Vármegyénk alispánja is ott volt több illusztris megyei urak­kal. Négy hajtáson 250 nyúl, 2 róka és fáczán s két vadkacsa került zsákmányul. Műsor: Hétfőn Tombol Olga jutalomjá­téka „Aranyeső.“ (Páros.) Kedden „Katonado­log.“ (Páratlan.) Szerdán „Taifun,“ dráma. (Pá­ros.) Csütörtökön „Cabaré est“. (Páratlan.) Pénteken „Obsitos.“ (Zóna.) Szombaton „Halló“, vígjáték. (Páros.) Vasárnap Bródy Irén jutalom­játéka, „Szultán“ operette. (Páratlan.) Gáspár Nica HANGVERSENYE a Városi Színházban február 8-ánvasárnap délelőtt fél 12 órakor, katonazenekarral, mesterének: Bendiner Nándor zongoraművésznek közre­működésével, ki a zenekart vezényli, rendes színházi helyárak mellett fog megtartatni. — Jegyek előre válthatók GÁL SAMUNÁL. Vasutas nagygyűlés Szatmáron. Mint már jeleztük, hat vármegye vasutassága tartott gyűlést vasárnap Szatmáron. A gyűlést 3 óra­kor nyitotta meg Kocsis János alelnök s mi­után üdvözölte a budapesti és a többi kikül­dötteket felkérte a szövetség titkárát, Jónás Zoltánt, hogy ismertesse a Ház asztalán fekvő törvényjavaslatot. A nagy tudással előadott ismertetés után magas színvonalú vita kelet­kezett, melynek folyamán a debreceni kerület javaslatát némi módosítással a maga egészében elfogadták. E szerint kimondották, hogy a szol­gálati érdekből való áthelyezés kívánatra meg­indokolandó legyen és ez ellen a beosztott felebbezéssel is élhessen; vétessék fel a mai tiszti és altiszti rangfokozat közé a segédtiszti status, a lakbér a mai eleven életviszonyokhoz képest módosítandó, mai 34 éves szolgálati idő 30 évre szállítandó le s végül a vasút szolgálatából senki fegyelmi bíróság Ítélete nélkül elbocsájtható ne legyen. A vita során óriási tetszés mellett beszélt Tar Sándor, a deb­receni kerület elnöke és Soós Géza, a buda­pesti pályafelvigyázó szakcsoport elnöke. A vármegye nyugdijszabályrendelete. A vm. törvényhatósága a múlt évi szept. 18-án és okt. 10-én tartott közgyűlésén a vm. nyug- dijszabályrendelet egyes pontjainak módosítását határozta el. F. hó 22-én érkezett le a belügy­miniszter leirata. A miniszter okt. 10-én tartott közgyűlésben elhatározott módosítás pontjait — melyek a járulékok befizetésére, az állandósított dijnokok nyugdijintézeti tagságára, az özvegyi nyugdíj kiutalására és a fehérgyarmati kórház alkalmazottainak nyngdijintézeti tagságára vo­natkoznak — jóváhagyta. A szept. 18-án tar­tott közgyűlésben alkotott módosítás pontjai ellen észrevételeket tesz a miniszter, igy a szabályrendelet módosítása ismételt tárgyalás végett a febr. hónapban tartandó közgyűlés elé kerül, s előreláthatólag csak áprilisban kerül miniszteri jóváhagyás alá. Pofozkodás a szatmári Magyar Bank felszámolásánál. A nevezett bank felszámolása ügyében a vasárnap tartott közgyűlésen dön­töttek a részvényesek, mikor is elfogadták a Szatmári Termény -és Hitelbanknak a felszá­molásra vonatkozólag előterjesztett szerződését. Mindenki nyugodtan vette a bejelentéseket, csak Róthbart József, a bank egykori vezér- igazgatója és fia, Róthbart Jenő békétlenkedtek. Legvégül Róthbart Jenő a bűncselekmények egész sorozatával vádolta meg az igazgatósá­got s azt indítványozta, hogy a közgyűlés te­gyen ellenük a kir. ügyészségnél feljelentést és vagyonukra kérjen bűnügyi zárlatot. Erre Bor­gida Sándor, az intézet egyik tisztviselője meg­jegyezte, hogy ne tartson erkölcsi prédikációt, ki maga is szabálytalanságokat követett el, mikor az intézet tisztviselője volt. Az indítvá­nyozó erre azt kiáltotta Borgida felé: „Maga hazudik, maga mindig hazudik!“ Eközben Borgida felé ment, ki nem várva be a táma­dást, hatalmasan arculütötte. A pofonra általá­nos gabalyodás lett, melyben széjjelválasztották az ellenséges feleket, kik másnap kölcsönösen provokáltatták egymást. Öngyilkos szatmári kereskedő. A gaz­dasági válság halálba kergetett egy fiatal szat­mári kereskedőt. Katz Salamon rőfös kereskedő kis üzlete nem bírta ki a válságot, tőkéje el­fogyott s hitelezői egyre szorongatták. Mintegy 2 héttel ezelőtt egyik hitelezője meg is kérte ellene a csődöt. Katz a múlt héten felutazott Pestre, hogy hitelezőivel kiegyezzen. Magával vitte feleségét is, kit Miskolcon lakó szüleinél hagyott. Úgy látszik azonban az egyezkedés nem vezetett eredményre, mert Katz nagyon elkeseredve jött vissza Szatmárra. Hétfőn reg­gel kapott egy táviratot, melyben felesége tu­datta, hogy este 10 órakor megérkezik. Katz már nem várta. Az asszony azt hitte, hogy ta­lán a férje nincs is a városon s egy ismerő­sükhöz szállott. Másnap azonban hallotta, hogy hétfőn még látták s öngyilkosságot emlegetett. Az asszony, élve a gyanúval, feltörette a lakást és a konyhában ráakadtak Katz holttestére, a falba vert erős szegre egy kötéllel felakasztotta magát. A fiatal kereskedőt, ki még csak 30 éves volt, felesége és kisgyermeke gyászolja. Fajbaromfi kiosztás. Azon gazdák, kik fajbaromfi tenyésztésével óhajtanak foglalkozni s ilyeneket kedvezményes áron beszerezni; 1 koronás bélyeggel ellátott ts a földmivelésügyi minisztériumhoz intézett kérelmüket f. évi május 15-ig nyújtsák be a magy. kir. gazdasági fel­ügyelőséghez Nagykárolyba, hol részletes tájé­kozást is nyernek. Baranyi János szerelmi tragédiája. Ba­ranyi János zongoraművészt, Baranyi Gyula szatmári felmérési felügyelő fiát Grubits Ma­riska festőnő egy berlini penzióban két revol­ver lövéssel megsebesítette. Még Budapesten ismerkedett meg zeneakadémiai növendék ko­rában a festőnővel, ki miatt el is hanyagolta akkor tanulmányi kötelezettségeit. Szülei kíván­ságára szakított a leánnyal. Most azonban, hogy Berlinben megint összekerültek, bekövetkezett a súlyos katasztrófa. Vasárnap reggel a leány meglátogatta penzióbeli lakásán, hol rövid, de heves szóváltás után két lövéssel súlyosan meg­sebesítette. Ezután szájába fogta a revolver csö­vét, elsütötte s a következő percben holtan te­rült el. Baranyi János állapota súlyos. Mozifelvétel Szatmáron. A szatmári Uránia mozi igazgatója tárgyal egy pesti film­gyárral, hogy egy Szatmáron lejátszódó mozi­darabot vegyen ott fel. A vászonra rá fog kerülni a város minél több részlete, a lakosság minél nagyobb számban. A szerepeket műkedvelők fogják lejátszani. Táncestély Szaniszlón. A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára 1914. évi február hó 14-én özv. Háger Jánosné ven­déglőjében zártkörű táncvigalmat rendez. Belépő­díjak : személyjegy 1 20 K, családjegy 3 K. Vármegyénk állategészsége. Sertésvész 6 járásban, veszettség 3 járásban, rübkór 3 já­rásban, mind kisebb mértékben. Hazánkban az 501 községben fellépett száj és körömfájás csökkenőben. Szatmárnémeti szab. kir. város területe mindenféle járványos állati betegségtől mentes. Szomorú halállal halt meg Németh Jó­zsef 62 éves öreg ember. Miféle foglalkozást irhattunk volna neki ? Mert hogy öreg ember, az nem az. Hát az öreg nyugalmazott napszá­mos volt. Szokatlan cim, de maga az állapot gyakori. Hány embernek ez a sorsa, mikor az élet, mely kicsavarta, ellöki mint egy citromot. Épen olyan savanyu, ráncos, elhasznált állapot­ban. így hányódott el az öreg Németh József. Mig bírta dolgozott, de végre már nem bírta. Tagadhatatlan, hogy volt benne valami csavar­gásra való hajlam, mert a szegényház rendjét nem tudta tűrni; inkább járta a várost. Kol­dult. Éjjelre pedig meghúzódott valahol. Utóbb a városi fogdának volt éjjeli lakója. Hétfőn reggel pedig, mikor a napos rendőr benyitott, az öreget a tapadón találta — halva. Hozzá- tartozója»nincsen. Országos állatvésárok vármegyénk­ben. Február 3-án Nagyecseden és Szatmár­németiben; 5-én Erdődön; 9-én Fehérgyarma­ton, Nagykárolyban, Nagypaládon: 10-én Ara- nyosmedgyesen; 16-án Nagybányán, Sárközön ; 20-án Kővárhosssufaluban és Csengerben; 24-én Krasznabélteken; 26-án Királydarócon. Halálos verekedés. Ifj. Torna Márton nagymajtényi lakos összeveszett Len János ot­tani gazdálkodóval. A vita hevében egy kie­gyenlített láncszemmel Torna úgy fejen vágta ellenfelét, hogy az elterült a földön. Tornát feljelentették a bírósághoz. KATONAZENE!!! MEGHÍVÓ. A tánciskolámat pártoló ifjúságot 1914. február 22-én a Polgári Olvasókör tánc- :-: termében világpostával egybekötött TÁNCESTÉLYRE == tisztelettel meghívom. ------­OR BÁN JÁNOS oki. táncmester. Az estélyen színház után a katonazenek működik közre reggelig. 200-an felüli levelező-lap tulajdonosa és eiárusi- -------tója egy-egy értékes női gyűrűt kap.-------­Úja bb tánctanfolyam TSßl husvét másodnapján veszi kezdetét! Rendőrségi hirek: Hosszú István hely­beli lakos fázósan húzódott tovább a falak mentén, mikor Róth Lajos posztókereskedő üz­lete előtt elhaladva észrevette, hogy a feje felett egy meleg kendő és blúz lóg kiakasztva a bolt előtt. Lehet, hogy tán a feleségére is gondolt, de elég az hozzá, hogy szegény Hosszú István­nak nem volt szive hozzá, hogy csak úgy köny- nyedén tovább menjen a meleg ruhadarabok mellett. Egy jót nyújtózkodott és leakasztotta. Az volt azonban a baj, hogy egy rendőr épen tanúja volt a Hosszú István szivbéli ellágyulá- sának. És teljesítette kötelességét. Mert a rendőr mindig ott van, ahol nem kéne. — Kovács Eszter cselédleány panaszt tett a rendőrségen, hogy egy falujabeli leány őt meglopta. Az esetet úgy adta elő, hogy hétfőn este beállított hozzá egy állítólagos falujabeli leány, aki éjjeli szállást kért tőle. Hogy bizonyosabban kapjon, azt állította, hogy az Eszter apja küldte őt oda. Noha nem ismerte a leányt, adott neki szállást, mit az azzal hálált meg, hogy reggelre kelve, mikor továbbállott, elvitte 3 K 60 fillérnyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom