Nagykároly és Érmellék, 1914 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1914-01-10 / 2. szám

2-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 5-ik oldal. Szerkesztő változás. A „Szatmármegyei Közlöny“ szerkesztését 1914. január 1-ső nap­jától kezdve ismét Dr Antal István ügyvéd vet­te át. Uj megyebizottsági tagok. Az elmúlt év utolsó hetében lefolyt megyebizottsági tag­választások eredményéből közöljük a környéken megválasztottak névsorát. Vállaj: Orosz Árpád. Székely Gyula. Börvely : Bodoky Géza. Genes: Csigi István, Horváth Lajos, Vörös Lajos. Ér- endréd: Veres Lajos, Becsky Géza. Kismajtény: Bodoky István, Schrek Márton. Szaniszló: Becsky György, dr. Láng György. Hivatalos órák járásbíróságunknál. A kezelő hivatalokban a hivatalos órák hétközna­pokon január hó 1-től április 30-ik napjáig d. e. 8-tól d. u. 3 óráig, május hó 1-től októ­ber 31-ik napjáig d. e. 7 órától d. u. 2 óráig és november 1-től december 31-ig, vasárnap és ünnepnapokon pedig mindenkor d. e. Gorá­tól 12 óráig tartatnak. A felek részére a jegy­zői irodák csak köznapon reggel 9 órától 11 óráig állanak nyitva. Vasárnap és ünnepnapon csak kivételesen a hivatalfönök külön engedé­lyével nyerhetnek felek értesítést. A gyűjtő- szekrény köznapon d. u. 1 órakor, vasárnap és ünnepnapon d. e. 11 ónkor lesz kiürítve. A telekkönyvi hivatal köznapon reggel 8 órá­tól d. e. 11 óráig, vasárnap és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig az iktatóhivatal azonban köz­napon d. e. 9 órától d. u. 1 óráig, vasárnap és ünnepnapon d. e. 9 órától 11 óráig áll a felek részére nvitva. Kettős eljegyzés, özv. Endrédy Józsefné Dórika leányát eljegyezte Papp László oki. jegyző, Margit leányát pedig László Mihály máv. hivatalnok. Eljegyzés. Markovits Ignácz, a Nagyká­rolyi Mügőzmalom raktárnokának kedves leányát Rózsikát eljegyezte Katz Sándor Reszegepiskolt- ról. Gratulálunk. Szabadliceális előadás. A Kölcsey-Egye- sület az elmúlt vasárnap tartotta az első sza­badliceális előadást a városháza tanácstermé­ben. Az előadást Bárczy Iván p. ü. ig. helyettes vezette be, röviden körvonalozva a szabadli- ceális előadások célját és jelentőségét. Mint mondá, a szabadliceális előadások könnyebb formája a legbiztosabb ut ahoz, hogy tudomá­nyos és művészi kérdések közel jöjjenek a közönséghez. Kilátásba helyezte, hogy egy zenetörténeti előadást is tervbe uett a Kölcsey- Egyesület, melyen a példákat valóságos zenei előadással is kiséri a Zene-egyesület. A lelke­sen megéljenzett megnyitó után az előadó, Bárczy Géza lépett az emelvényre s hosszan, széles alapou Tárgyalta a világnyelv kérdését. Kifejtette annak rendkívüli fontosságát, szinte beláthatatlan negyságu jövőjét s elveket adott a lehetőség szerint legjobb világnyelv kívánal­mait illetőleg. Mint az eszperántó nyelvnek harcos hive, az eszperántó nyílvet tartja a leg- rhegfelelőbb világnyelvnek. Kétségtelen dolog is, hogy eddig is a legfejlettebb, legelterjedtebb és szinte versenytárs nélküli világnyelv az esz­perántó nyelv. A tartalmas és lelkesen előadott ismertetést igen rokonszenvesen fogadta a kö­zönség. A közönség, mely most is lelkes volt, de csekély. Mint legtöbbször. Azonban sokat kell a jelen alkalommal a csúf idő rovására Írni, mely igazán megpróbálta az érdeklődők buzgalmát. Remélhetjük, hogy e szépen sike­rült előadás után a többi sokkal látogatottabb lesz; az Idő sem lesz mindig olyan nagyon csúf. A legközelebbi előadást, mely f. hó 18-án (vasárnap) délután lesz Antal István dr. fogja tartani „Mindennapi problémák“ címen. Már is felhívjuk rá olvasóink figyelmét. Halálozás. Súlyos csapás, pótolhatatlan veszteség érte Lutz György város-gazdát és nejét Gots Esztert. Január hó 5-én hosszas szenvedés ntán elhunyt kedves leányuk Mariska 17 éves korában. Az élte virágában levő ked­ves gyermeket f. hó 7-én d. u. helyezték örök nyugalomra a Rozália sirkertben. Temetésén megjelent a nagyszámú rokonság, ismerősök és jóbarátok, hogy a gyászoló család mély fájdal­mában osztozzanak. Nyugodjék békében 1 A debreceni egyetem megnyitása. A debreceni egyetem a kultuszkormánynyal tör­tént megállapodása folytán — hir szerint 1914 szeptemberében teljes teológiai, jogi és bölcsé­szeti fakultással nyitják meg. A nyelvészeti és bölcsészeti szakon 27 tanszék lesz. A költség- külözbözetett részben a ref. egyház ^kerület, részben a kincstár fedezi. Pályázat. A nagykárolyi kir. pénzügy- igazgatóságná Bartha Antal irodavezető nyug­díjazása folytán az irodavezető állásra 2 hét alatt lejáró pályázat van hirdetve. A nagykárolyi Kath. Legényegyesület f. évi január hó 25-én sajáf helyiségében tánc- mulatságot rendez, melyre előre is felhívjuk olvasóink figyelmét. A Nagykárolyi Polgári Olvasókör el­nöksége a szatmármegyei árvízkárosultak ja­vára a kör helyiségében begyült 5 K 40 fillért hozzánk küldötte be, amelyet szives rendelte­tési helyére juttatás céljából Szatmárvármegye alispáni hivatalába beküldöttük. A szegények ruháira és segélyezésére a november 22-iki kiosztás óta még jóságosán adakoztak: gróf Károlyi Gyuláné 100 K, Le- narduzzi János 100 K, Farkas Lajos 60 K, Feífer Ede kosnoru megváltása 10 K, N. Szabó Antal 5 K, Nágele Ferenc 620 K, özv. Moson Györgyné 2 K. Összesen : 283 20 K. Ez ösz- szegböl még utólag kapott összesen 31 gyer­mek csizmát és rnhát és 6-an segélyül 35 K-t. Fogadják a nemeslelkü adakozók a meleg hála kifejezését, özv. Gróf Károlyi Istvánná védnök. A Polgári Kaszinó bálja f. évi február elsején tartatik meg, tombolával egybekötve. Részleteket közelebbről közlünk, addig is fel­hívjuk az érdeklődők figyelmét a hagyományo­san legjobban sikerülni szokott mulatságra. Beszélő mozi. A városi színház termei­ben a mai és holnapi napon (szombat, vasár­nap) szünetelni fognak a színházi előadások, hogy helyet adjanak a legújabb csodának, a beszélő mozinak. Edison Tamásnak, a halha­tatlan nevű amerikai feltalálónak ez a legszen­zációsabb találmánya. Akik tudják, hogy milyen nagy különbségek vannak a hang és a fény terjedési és egyébb sajátságaiban, azok tudják talán méltányolni, hogy milyen nagy nehézsé­geket kellett legyőzni abban, hogy valamely eseményről a mozgás és a hang teljesen egy időben legyen felvehető. Edisonnak ez a talál­mánya mar is annyira tökéletesen kidolgozott, hogy alig lehet már rajta valamit tökéletesíteni. Akik láiták az elragadtatás hangján beszélnek róla. A mozdulat és a hang közötti összefüg­gés a legtökéletesebb. PL : ha „kijön a vá­szonra“ egy szép kakasnak a képe, ott sétál, kapargál s egyszer csak szétveti a két szárnyát s amint nekihuzalkodik, csak egy hatalmas hang vág bele a csendbe és szól a kukoréko­lás a legteljesebb összhangban a mozdulattal. Egy pohárköszöntőnél értelmesen hadik a be­széd, utána a taps, a poháacsengés, a muzsi­kaszó ; mintha minden maga a valóság volna. Ilyenforma at Edison Tamás csodálatos beszélő mozija. A találmányt az teszi még tökéletesebbé, hogy a gramofonokat jellemző súrolás, nyeke- gés ttt teljesen ki van küszöbülve, ami már maga is óriási haladás ezen a téren. Ez a nagyszerű iátványosság egész Európában Ma­gyarországon kezdte meg legelőbb a körútját. Budapesten v&lt az európai bemutatója. Ugya­nis a nagy feltaláló egyik segítőtársa a jobb keze, egy magyar mérnök, ki befolyásával ki­eszközölte, hogy legelőbb hazája jusson hozzá e nem mindennapi gyönyörűséghez. így része- sülünE mi is benne e jó hazánkfia jóvoltából, ki idegenben sem feledkezett meg rólunk, hon­fitársairól. Erre a két napra, mikor ezen elő­adások naponta kétszer tartatnak, Neményi a városi közönségre való tekintetből átengedte a színházat a vállalatnak, mely a képeket be fogja mutatni. Az erdődi kir. adóhivatal. A folyó év január 1 -ével kezdette meg hivatalos működé­sét a megye nyolcadik kir. adóhivatala Erdő­dön. Az uj adóhivatal tisztviselői a következők: pénztárnok Orosz Ágoston, ellenőr Orosz Tibor, adótisztek Utehla János a Mogyoróssy István. Nyilvános köszönet. Mindazok, kik fe­lejthetetlen Mariska lányunk elhunytával kegye- sök voltak részvétüknek kifejezést adni s ezzel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni, fogadják ez utón hálás köszönetünket. Lutz György és neje. Községegyesités. Cégény és Dányád községeket Cégénydányád név alatt f. évi ja­nuár 1-én életbelépett hatállyal egy községgé egyesítették. Nagykárolyi Protestáns Énekkar ala­kult a városon 41 működő taggal. Az egyesület elnöke Rédei Károly ev. lelkész, alelnöke Pálur István ref. s. lelkész, jegyzője Budaházy József, pénztárnoka Debreczeni József. Karmestere egy zenekari karmester. Az uj énekkar egy pár ki­sebb szerepléssel meg is kezdette működését, mindenütt nagy sikerrel. A tagok szorgalmasan járnak a próbákra s a szakavatott, ügyes kar­mester precízen tanítja be a darabokat. Az uj dalárda nagy hiányokat pótol, mert az egyszerű protestáns istentiszteleteknek épen legfontosabb része az éneklés. Védekezés a kivándorlás ellen. A múlt hét végén miniszteri leirat érkezett az összes vármegyei és városi törvényhatóságokhoz a belügyminisztériumtól, melyben sürgős előter­jesztést kérnek arra vonatkozólag, hogy az Amerikába vándorlási kedvet mikép lehetne csökkenteni, illetve mik az okai nagymérvű ki­vándorlásnak. A törvényhatóságok minden köz­ség elöljáróságát megke* esték e tárgyban s az adandó feleletekből fogják összeállítani a vá­laszt a belügyminisztériumnak, ahol viszont törvény javaslatot készítenek azoknak a bajok­nak orvoslásárai melyek a nagymérvű kiván­dorlást előidézik. A nagykárolyi tüzek múlt évi statisz­tikája. Most kaptuk a városi tűzoltó parancs­nokságtól a múlt évben előfordult tüzesetek kimutatását. Mondhatni, hogy havonként há­rom tüzeset fordult elő. Összesen ugyanis 32 tüzeset fordult elő, amelyek a tüzesetek nemei szerint igy oszlanak meg: tetőtüz volt 12, szo- batüz 3, boltitüz 2, pincetüz 1, raktár tűz 3, kazaltüz 3, kéménytüz 7, szemétégés 1 és 2 vaklárma. Ménlovak szétosztása. A szatmári mén­telepről a fedeztetési állomások részére a mén­lovak szétosztása f. évi február hó 5-éri lesz. DR. BORODY DEZSŐ ügyvédi iiodá- ját édes atyja, Borody György városi fő­ügyész házában (Széchenyi-u. 2. sz. a.) megnyitotta. Holczman Istvánt vád alá helyezték. A szatmári kir. ügyészség Holczman István asztalost, ki pár hónapja a szatmári kir. tör­vényszék vizsgálati foglya vád alá helyezte. A vizsgálat során megállapították, hogy Holczman kisemberek nevére 20 usque 300 koronás vál­tókat hamisított negyven esetben. Az Írásszak­értők véleménye szerint minden hamisított név az eredeti névaláírásnak hü utánzata és csak gyakorlott szem ismeri fel a hamisítást. Öt éven keresztül űzte váltómanipulációit Holczman s ezalatt az idő alatt hatezer korona értékű váltót hamisított. Rendőrségi hirek: Mán Györgyné je­lentést tett a rendőrségen, hogy Juliska nevű 17 éves leánya eltűnt hazulról. A rendőrség

Next

/
Oldalképek
Tartalom