Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-24 / 52. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 52-ik szám. A megyebizottsági tagválasztások vá­lasztási elnökei. Szatmárvánnegye törvényha­tósági bizottsága — mint már megírtuk — de­cember 29—30 napjaira tűzte ki a megyebi­zottsági tagok választását, kivéve a vállaji és nagydobosi kerületeket, ahol a választás 29-én lesz. Itt közöljük a nagykárolyi és a nagyká- roly-vidéki választókerületek elnökeinek neveit: Nagykárolyi I. választókerületbe Kovács Dezső nagy karolyi, Nagykárolyi 11. választókerületbe Solymossy István nagykárolyi, Nagykárolyi 111. választókerületbe N. Szabó Albert nagykárolyi, Nagykárolyi IV. választókerületbe Marián Fe­renc nagykárolyi, 5. Börvelyi: Havas Gyula börvelyi, 6. Gencsi: Nonn Gyula nagykárolyi, 7. Kismajtényi: Domahidy István domahidai, 8. Szaniszlói: Zahoránszky István mezőpetrii, 9. Érendrédi: Falussy Árpád érendrédi, 10. Vál­laji : Róth Károly nagykárolyi, 11. Nagyecsedi: Berey József nagyecsedi. Karácsonyi szünet az iskolákban. A főgimnáziumban a karácsonyi szünet tart dec. 23- tól 1914. jan. 5-ig. A polgári fiúiskolában szintén. A p. leányiskolában jan. 7-dg. Megbízás. A nagyváradi m. kir. posta- és távirda igazgatója Barlán Jánost az érden- gelegi {>ostaügynökség vezetésével megbízta. Polgáriskolai magánvizsgálatok. A helybeli polgári fiúiskolában a jelentkezett ma­gántanulók részére f. hó 29—30-án magánvizs­gálat tartatik. A Nagy károlyi Protestáns Társaskör saját pénztára javára 1 K belépődíj mellett f. hó 31-én (szilveszter este) 1/t 8 órai kezdettel tánccal egybekötött műkedvelői előadást tart a következő műsorral: 1. Monológ: Bálintffy Er­zsiké. 2. Felolvasás: Lukács Mihály. 3. Piere és Ninon: Patz Mariska, Hill Gyula. 4. Sza­valat : Kovács István. 5. Cimbalom szóló: Em­ber Erzsiké. 6. Bugyi Sándor: *** 7. Búcsú 1913. évtől: *** 8. Beköszöntő: Szalai Erzsiké. Tánc. Éjfélkor sorsolás; minden belépőjegy száma mint sorsjegy is szerepel. A magyar nyelv diadala. A helybeli g. kath. volt oláh egyház magyarérzésü és ma­gyarnyelvű hívei f. hó 20-án küldöttségileg ke­resték meg Miklóssy István püspök Öméltósá­gát, hogy tőle egyházuk részére a magyar nyelvű éneklés megengedését kérjék. Mint an­nak idején ismertettük, az egyház 32 szavazat­tal 8-al szemben kívánta a magyarul való éne­kelést. A püspök Öméltósága örömmel és sze­retettel fogadta híveit s kérésükhöz a maga részéről is hozzájárult. így végre mindkét hely­beli testvéregyháznál magyar lesz az istentisz­telet megengedhető része. A Nagykárolyi Katholikus Legény­egyesület 1913. dec. 28-án délután 5 órakor Konstantin-ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Rossini: „Áldások Istene“ a „Semiramis“ c. c. operából. Előadja a Dalegyesület. 2. „Hová mégy uram ? Szavalja Nagy Ilonka k. a. 3. A milánói rendelet. Irta és felolvassa Zoboki Vince elnök, kegyesrendi tanár. 4. Masgagni: Inter­mezzo a „Paraszt becsület“ c. operából. Elő­adja a Zeneegyesület. 5. Sik Sándor: Ünnepi ének. Szavalja Szolomájer István ur. 6. Szap­panos Imre: Karácsonyi ének. Előadja a Dal­egyesület. A Továbbképző tanfolyamok szünete. A kereskedői továbbképző tanfolyamon f. hó 24- től a jövő évi jan. 7-ig szünetelnek az elő­adások. Az iparos továbbképző tanfolyamon pe­dig f. hó 22-től a jövő évi január 2-ig szüne­telnek az előadások. Félmilliós veszteség. Az Avas szatmári gőzfürész és falepároló r.-t. folyó évi junius 25-én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 492,615 korona veszteség eliminálása céljából az alaptőkét 500.000 koronáról 5000 k< rónára szállítja le a részvényesek névértékének 500 ko­ronáról 5 koronára való lebélyegezése után. A transakciót most hajtották végre és a változást a cégjegyzékben keresztül vezették. A vállala­tot 1910. évben alapították. Követendő példa. Általános a panasz hogy az alacsony sertésárak mellett a sertéshús, kolbász és zsir elviselhetetlen drága. Mint érte­sülünk Szeged város elöljárósága felbátorodva attól a sikertől, a melyet a marhahús átának leszorításával elért, most a beérkezett panaszok alapján megbízta a rendőrfőkpaitányt és a fő­állatorvost, hogy a sertéshús normális árát ha­tósági próbaváltás utján állapítsa meg. A sze­gedi hentesek ugyanis éppen úgy, mint más­kor a sertés hús árát, dacára annak, hogy az eleven sertés abnormálisán olcsó, újból föle­melték. E héten mérette ki a város a próba­vágás utján nyert sertéshúst a piacon ; az ered­ményről olvasóinkat értesíteni fdgjuk. Szatmári fiú verses könyve. Sugár Béla szatmári fiúnak, jelenleg polgáriskolai tanárje­löltnek egy csinos kiállítású verses könyve je­lent meg most a könyvpiacon „Gyász ma­gyarok könnye, vére“ címmel. Az ügyes és jár­tasságra valló költemények, csinos bokrétába kötve a fővárosi Biró és Schvartz kiadóvállalat kiadásában jelent meg s kapható 2 koronáért a szerzőnél. A verseskötet három részre van osztva : „Széchenyi látomása“, „Összetöröm a bus koporsót“ és „Avas alján“. A fiatal szat­mári fiú könyve nagy feltűnést keltett a fővá­rosi irók körében. A Hortobágy csator ázása. A Horto­bágy 43.000 holdjának értékesítése céljából a város elhatározta, hogy öntöző csatornákkal látja el a parlagon heverő pusztát. A csatornaháló­zatot egyelőre egyelőre négyezer hold földön építik ki. A költségeket az állam viseli, de Debrecen város félmillió koronával járul hozzá a terhekhez. A csatornák építéséhez már hozzá­kezdettek. Hamis váltók a Nagykároly-erdővidéki bankban. Nevezett bank perbe fogott egy 2000 K névértékű váltót, melyen kezesekül Vinkler Dávid és felesége szerepeltek, a forgatója pe­dig Weisz József volt. Nyomozás során kide­rült, hogy Weisz hamisította a kezesek aláírá­sát s azóta Amerikába szökött. Még más vál­tón is találtak olyan nyomokat, melyek a Weisz hamisításait mutatják. Tilos lesz az aszpirin. A népszerű asz­pirin, mindenféle bajnak pillanatnyi orvossága, nemsokára alighanem nehezen hozzáférhetővé válik. Már készül a miniszteri rendelet, amely- lyel az aszpirin halálfejes orvosságnak fogják minősíteni, olyannak, ami csak orvosi rende­letre kapható. Időjárás megfigyelése az öregek sze­rint. Hogyha karácsony hava zöld, husvétkor havas lesz a föld. Karácsony éjszakáján, ha keletről fuj a szél marhák dögét; ha nyugat­ról, emberek halálát jelenti: ha délről sok be­tegséget ; ha éjszakról, jó esztendőt hoz. Ha december elején és végén langyos idő van, a tél március végéig tart. Hideg decemberre ko­rai tavasz szokott következni. Faiopás. A krasznaterebesi Flóra-major­ban a lerakott uradalmi tűzifából nagymennyi­ségűt elloptak. A hóban látszó nyomok Gál Sándor uradalmi béres házáig vezettek, hol találtak is hasonló hasábfákat. Azonban Gál Sándor tagadja, hogy ő azt lopta volna. A vizsgálat folyik. A fiatalkorúak törvénye, mint értesü­lünk a jövő év január 1-én lép életbe. Negyven koronán aluli perben a feleb- bezési ítélet bélyegmentes A m. kir pénzügy- miniszter 1913. évi 46.023. sz. körrendeleté szerint a községi bíróság bíróság előtt ítélettel elintézett, de onnan a kir. járásbíróság elé vitt és ott folytatólag tárgyalt peres ügyekben a kir. járásbíróságok által hozott ítéletek bélyegmen­tesek. Csikóvásárlás a közös hadsereg ré­szére. A cs. és kir. hadügyminisztérium érte­sítése alapján felhívjuk mindazon gazdákat, kiknek a jövő év tavaszán 3 éves csikóik lesz­nek eladók, hogy azokat f. évi december hó 31-ig a cs. és kir. 7. sz. lóavató bizottságnál jelentsék be. Közöljük, hogy csak 3 éves, leg­kevesebb 147 cm. magas, hátas lónak megfe­lelő alkatú, jó vérű, hibátlan mozgású csikók vásároltatnak meg. A csikó származásának hite­les igazolása fettétlenül szükséges. Miután a megvásárlandó csikók azonnal a legelőre men­nek, csak is olyanok vehetők meg, melyeknek farka nincs levágva. A bizottság a bejelentett csikókat május, junius és julius hónapokban a nagyobb tenyésztőknél a helyszínén tekinti meg, kisebb tenyésztő csikói egyes központokban fognak összegyűjteni. Magyarország állatállománya. A m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak f. hó 10- én jelent meg az ország állományáról szóló je­lentése, amelyet a tavaszi állat összeírás ered­ményei alapján állítottak össze. A minisztérium jelentése szerint szarvasmarha 6,206.867 darab volt, 169.923 darabbal mint az elmúlt évben; ló 2,005.019 darab, ami 45.019 darabbal több, mint tavaly; sertés 6,824.657 darab, ami 585.144 darabbal kevesebb, mint az előző évben; juh 6,659.858 darab ami 508.169darab­bal kevesebb a múlt évinél. E szerint tehát a szarvasmarha és lóállományban növekedés, a többi állományban pedig csökkenés mutatkozik. Reményteljes csemeték. Bizalmas fel­jelentés folytán a csendörség értesülést szerzett róla, hogy Henzsel István 17 éves és Szász Ignác 15 éves szamosszegi suhancok betörtek Kósa Mihály lakóházába és onnan különféle ételnemüeket és használati tárgyakat loptak el. A letartóztatottak tettüket beismerték. — Mikor ez kitudódott, előállott a harangozó is, aki fel­jelentette Szász Ignáczot és Szász Gyulát, hogy azok még 1911. nyarán a ref. templom perse­lyéből a begyült pénzt ellopták. Ő épen a to­ronyban volt, ahonnan látta, hogy a két su- hanc közvetlen a templom mellett pénzen osz­tozik. Gyorsan leszaladt és elcsípte őket, mire azok beismerték, hogy a perselyt fosztották ki. Most, hogy egy uj bűn is kitudódott, ő is fel­jelentette őket. Szász Gyula, ki apátián, anyát­lan árva, egyik rokonától a másik rokonához utasittatikák, már többször követett el kisebb lo­pásokat, de eddig nem jelentették érte fel a falusiak. A csendőrség a javítóintézetbe való elhelyezését hozta javaslatba. Vásári kimutatás. Krasznabéltek köz­ségben 1914. évben tartandó országos vásárok: Farsangi vásár február 24-én, húsvéti vásár áp­rilis 14-én, pünkösdi vásár junius 2-án, aratási vásár augusztus 4-én, szentmihálynapi vásár szeptember 29-én, szentmártonnapi vásár no­vember 10-én, karácsonyi vásár december 22-én. Verekedő dohányos. Veréb János nyir- madai dohányos egv bottal úgy elverte Angyal József és Angyal Mária tüskéstanyai lakosokat, hogy az orvos ahoz 15 napon túl gyógyuló sérüléseket állapított meg. Azért verekedett, mert azok azt fogták rá, hogy ő dohányt lopott. rOLEUI ífMTO Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorbaj és köszvény ellen. Kitűnő izü, igen üdítő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb fröccs. Tekintettel a járványos időre, ezen víznek ffanhatn mimtaniittf egy asztalnál sem szabad hiányoznia. :—: *•* liapllcllv UllIluGlltlII •

Next

/
Oldalképek
Tartalom