Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-20 / 51. szám

NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 51-ik szám. 4-ik oldal. hírek.­TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van a délelőt folyamán. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 12 órától 2-ig. GUTTMANN BERTA ÉRSZAKÁCSI KLEIN IGNÁCZ NAGYKÁROLY ---- JEGYESEK. ­Mi nden külön értesítés helyett. _______________,____________,__________________________ i La punk ünnepi száma f. hó 25-én fog megjelenni. Kinevezések. Vármegyénk főispánja ifj. Boer Endrét díjtalan közigazgatási gyakornokká kinevezte. — Vármegyénk főispánja Mikié Mi­hályt az oláhgyürösi, Németi Sándort a nagy- ecsedi állami elemi iskolai gondnokságba ren­des tagokká kinevezte. — A főispán dr. Streic­her Andort) a vármegyéhez tiszteletbeli szolga- biróvá és díjtalan közigazgatási gyakornokká kinevezte. Az első magyar g. k. nagyprépost. A magyar g. kath. püspök felszentelésével meg­indult az egyházmegye belső szervezése. A szervezés egyik elsőrendű és nagyfontosságu teendője a káptalan megalakítása. Miklóssy Ist­ván dr., püspök meg is indította már a szer­vezést. Értesülésünk szerint az egyházmegye J káptalanjának első nagyprépostja Jaczkovics Mihály, egyházmegyei főtanfelügyelő lesz. Egy minden tekintetben érdemes, nagytehetségü, akaraterős férfiút ért e nagy kitüntés. Jaczkovics i Mihály egyike volt azon lelkeseknek, kik orosz- ! lánrészt vettek ki maguknak abból a küzde­lemből, mely végre megalkotta az uj egyház­megyét. Nagy tehetségének, akaraterejének szá­mos alkalommal vette hasznát az egyház. Eddigi értékes működése után az uj területen, melyet működése számára nyert, még nagyobb mértékben járul hozzá az egyházmegye ügyei­nek viteléhez. Kinevezés. A országos központi hitelszö­vetkezet központi vezérlő intézősége Márkus Bélát, a Szatmár-, Szilágy- és Ugocsavárme- gyék hitelszövetkezeti ellenőrét a Zsolnán szé­kelő kerületi felügyelőség főnökévé nevezte ki. Kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. Reif Mátyás igazságügyminiszteri számvevőségi számtisztet a szatmári kir. törvényszékhez jegy­zővé nevezte ki. Uj postaügyeökség. A nagyváradi posta- igazgatóság értesítése szerint Nagymadarász községben postaügynökség felállítása engedé­lyeztetett. Nemes adományozás. Dr. szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda-árvaház karácsonyfájára 100 K-t adományozott. A nemeskeblü főpapnak eme legújabb adományozás ismételten kifejezi azon kegyes jóakaratát, mellyel városunkkal és városunknak üdvös intézményeivel szemben vi­seltetik. Az anományt nemcsak az árvaház, ha­nem az egész város közönsége nagy örömmel és hálával fogadja, mint a kanonok urnák ne­mes és a városunk iránti jóakaratát mutató adományát. Az országgyűlési képviselőket választó polgárok 1914. évre érvényes jegyzékének fe­lülvizsgálata és szétküldése végett a vármegyei központi választmány f. hó 26-án délelőtt 11 órakor a megyei székház emeleti kistermében ülést tart. A nagykárolyi Katholikus Legény­egyesület 1913. dec. 28-án Konstantin-ünne- pélyt tart a következő műsorral: 1. Rossini: „Áldások Istene“ a „Semiramis“ c. operából. Előadja a Dalegyesület 2. „Hová mégy Uram?“ Szavalja Nagy Ilonka k. a. 3. A milánói ren­delet. Irta és felolvassa Zoboki Vince elnök, kegyesrendi tanár. 4. Masgagni: Intermezzo a „Paraszt becsület“ c. operából. Előadja a Ze­neegyesület. 5. Sik Sándor: Ünnepi ének. Szavalja Szolomájer István ur. 6. Szappanos Imre : Karácsonyi ének. Előadja a Dalegyesület. A Népkonyha céljaira. Péchy Lászlóné úrnő 10 koronát, a Hitelbank 20 koronát vol­tak szívesek küldeni, mely adományokat hálás köszönettel nyugtáza az elnökség. Kölcsey-egyesületi jegy a családta­gokra nem érvényes. A Kölcsey-egyesület választmánya f. hó 16-án tartott gyűlésén igy határozott. A megszigorttás mindenesetre átme­netnélküli az eddigi gyakorlathoz képest, mikor t. i. érvényes volt. Legalább némi °/o-os ked­vezményt megérdemelnének a családjuk tagjai számára azok, akik támogatásukkal hozzájárul­nak az Egyesület léteiéhez. Dr. Brugós Gyula. A helybeli honvéd­zászlóalj volt orvosfőnöke, a fog- és szájbe­tegségek szakorvosa a tényleges állományból saját kérelmére nyugállományba helyeztetett. Ez alkalmából a város és v-idék nagyérdemű közönségét tisztelettel értesíti, hogy fogorvosi rendeléseit most már hosszabb megszakítás nélkül naponkini délelőtt 9—12. és délután 3—6 óra között végezi. A helybeli fodrász mesterek tudatják a m. t. vendégeikkel, hogy üzletetiket karácsony másodnapján, pénteken, egész nap zárva tartják. Az összes helybeli fodrászok. Hetvenezer korona hiány a Számos- völgyi vasútnál. Désröl jelentik : A Számos- völgyi vasút részvénytársaság dési központi pénztárnál rájöttek arra, hogy mintegy hetven­ezer koronának nyoma veszett. A részletes vizsgálat fogja megállapítani, hogy sikkasztás történt-e vagy pedig csak hibás könyvelés foly- fán látszik a pénz elveszettnek. — A bonyolult ügynek amely Dés lakosságát hetek óta állan­dóan izgalomban tartja, előzményei a követ­kezők : Ez év november tizenhetedikén meghalt Kémer Lajos, a szamosvölgyi vasút központi főpénztárosa. November 17-én a vasút tisztvi­selőiből álló bizottság rovancsolást tartott és megállapította, hogy a pénztárból 68,000 ko* róna, némelyik szerint 73,000 korona hiányzik, amire nincs szabályszerű fedezet. Jellemző, hogy szsptember 20-án a felügyelőbizottság még mindent rendben talált és a mostani rovancso- lásnak alig egy hónap múlva kellett kideríteni hogy a pénztárban már jóval előbb voltak hiányok. A Nagykárolyi Tisztviselői Fogyasz­tási Szövetkezet elszámol. Mint értesülünk, az 1910. óta felszámolás alatt álló szövetkezet dec. 28-án közgyűlést tart. A felszámoló bizott­ságnak sikerült egyezség fotytán egy pár száz koronát megmenteni az alaptőkéből, mely a tagok között felosztásra kerül. A közgyűlésre vonatkozó hirdetés lapunk hirdetései közt ol­vasható. Telefon Nagysomkuton. A nagyváradi m. kir. posta- és távirdaigazgatóság értesítése szerint a Nagysomkuton berendezett távbeszélő központot folyó évi december hó 1-én átadta a közforgalomnak. A zsidó ifjúság chanuka-estélye. A zsidó ifjúság Schönfeld Lázár főrabbi kezde­ményezésére a tantestület rendezése és a girnn. tanulók közreműködésével f. hó 28-án a Szent­egylet helyiségében délutáni 5 órai kezdettel I nagyobb szabású estélyt rendez. A műsort, | mely nagyon érdekesnek Ígérkezik, a jövő heti számunkban fogjuk közölni. Mint halljuk, az estély iránt igen nagy az érdeklődés. Vármegyénk állategészsége. Sertésvész az avasi járások kivéve, az egész vármegyében még mindig előfordul, ezenkívül lépfene és és rühkór lépett fel szórványosan. Hazánkban a száj- és körömfájás terjedőben, Színházi újság Nagykárolyban. Uj színtársulatunk sokoldalúságának, intelligenciá­jának előnyös bizonyítéka az a körülmény, hogy a társulat egyes tagjai, helybeli erők belevoná- sával, a színi szezon idejére egy hetenkint meg­jelenő, képes szinész-ujságot indítanak. A ked­ves vállalkozás fővállalkozója Marossy Géza. A lap hozni fogja az egész heti műsort, a dara­bok rövid tartalmát, intimitásokat a kulisszák világából, művészeti cikkeket, verseket, és egyéb kellemes szellemi produktomokat. A címlapot mindig 1 — 1 színésznő, vagy színész arcképe foglalja el. Az életrevaló vállalkozás bizonyára nagy kedveltségnek fog örvendeni a közönség részéről. A kis lapból megtudja, majd az olvasó az egész heti műsort, szereplőkkel együtt, úgy hogy 20 fillérért egy egész hétre való szinla- pot kap az olvasó. Mint az ilyen lapok szok­ták, szavazó-lapokat mellékelnek a példányokba, melyekkel a város legszebb leányát és asszo­nyát szavazza meg a közönség. — Igen sok kellemes oldala van egy ilyen ujságfajtának, mely bizonyára kedveltté is teszi a közönség előtt. Köszönetnyilvánitás. Mindazok, akik telejthetetlen jó édes Anyánk elhalálozásával részvételükkel fájdalmunkat enyhítették, fogad- jáK ez utón is hálás köszönetét a Rupprecht testvéreknek, Egy magyar orvos találmánya, Orvosj köröket élénken foglalkoztat egy kiváló magyar orvosnak, dr. Bemard József, temesvári gya­korló orvosnak nagyjelentőségű találmánya, mellyel az epeköveket fájdalom és operáció nélkül távolítja el. Oly szert fedezett fel, mely a fájdalmas epeköveket a test belsejében ho­mokká mállasztja és a testből kihajtja. Ez a gyógymód fölöslegessé teszi a drága fürdői kúrákat és a veszélyes operációkat. Sajtóper lapunk ellen. Asztalán András érendrédi gépész egyik helyi lap nyiltterében bejelentette, hogy lapunk ellen sajtópert indított, mert nov. 29-iki számában azt irta, hogy ő Boros János ispántól egy 100 koronás bankót lopott el. Sérelmezett közleményünkre vonat­kozólag megjegyezzük, hogy ezen értesülésünket ép úgy, mint minden értesülésünket, illetékes helyről merítettük. így nyugodtan nézünk a sajtóper elé. Kirabolt posta. Józsefházán az elmúlt hét szerdájának éjjelén ismeretlen tettesek fel­törték a postahivatalt, ahonnan 100 K kész­pénzt loptak el. A csendőrség keresi a tet­teseket. Tolvaj szemtelenség. A tolvajok króni­kájában nem mindennapi kis eset a következő : Schmider Bórek nagyecsedi terménykereskedő raktárából hosszú idő óta lopkodta egy Mur- guly Károly nevű nagyecsedi suhanc a tengerit. A lopott holmit nem vitte messze. Minden al­kalommal magának a károsultnak adta el, ki ilyen formán vissza vásárolta nappal azt, amit éjjel tőle elloptak. Így ment ez hónapokig, mig végre Schmider ráismert a saját gabonájára és nyomára jött a stiklinek. A leleplezett, furfan­gos legényt feljelentette a csendőrségnek. „Vitéz ur“ lopott. Mi kell a bakának ? Prófuntja van. Egy kis pénzmag, hogy az élet jobban csússzon, egy kis szalonna, hogy a pró- funt jobban csússzon. Ezért hát. Szilágyi János nagykárolyi honvédbaka Papp András kismaj- tényi lakostól pénzt és szalonnát lopott. Ezt jelentették fel a parancsnokságnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom