Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-03-01 / 9. szám

9. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Uíépitési segély. Szatmárvármegyének a kereskedelemügyi miniszter 53000 korona úté­pítési segélyt utalványozott. Uj állatbiztosító szövetkezetek. Az ál­latbiztosító szövetkezetek Szatmármegyében mind inkább tért hódítanak; f. hó 8-án Kaplony és Mezöterem, 9-ikén Ombod, 12-ikén Gebe köz­ségekben alakultak ily szövetkezetek. Mint ér­tesülünk az ez irányú akció még erősen folyik vármegyénkben s remélhető, hogy rövid időn belül újabb szövetkezetek megalakulásáról re­ferálhatunk. Amerikába igyekezett 8 szilágymegyei atyafi. De csak Nagykárolyig értek. A helybeli állomáson Ujlaky Sándor rendőr szemmel tar­totta őket, alkalmas pillanatban aztán érdek­lődni kezdett, hogy mi járatban volnának. Nem találván a járatot egész tiszta munkának, elő­állította őket. Kihallgatásuk alkalmával előad­ták, hogy Szilágykövesd, Gorond meg Magyar- goroszlóra valók s Pestre igyekeznek egy kis napszám erányáben. De az illetékes csendőr­őrsöktől rövidesen megkapta a rendőrség a tá­virati értesítést, hogy bizony Amerikába igye­keznek az atyafiak. Minthogy útlevelük nem volt, Csorba alkapitány 10 napi elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte s hazatolon- coltatta őket. Szőlészeti és borászati előadások Bu­dapesten. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete“ a földmivelésügyi kormány támo­gatásával március hónap 17., 18. és 19. nap­ján szőlészeti és borászati tanfolyamot rendez Budapesten s az utolsó nap Budafokon. Az előadások tárgyai közül felemlítendő a szőlő­permetezés, a műtrágyázás, a czementhordók, a cognac és boreczet, must-cukrozás, a mive- lés befolyása a bor minőségére, a bor nemzet­közi jelentősége stb. Az egyesület tagjai in­gyen, mások 5 korona részvételi dij előzetes beküldése ellenében vehetnek részt a tanfo­lyamon. Tánctanitás. Zélinger Adolf, a szatmári táncintézet tulajdonosa, ki pár hétre a nagy­károlyi tánciskoláját a közbejött nagyböjt miatt beszüntette, ez utón értesíti a nagykárolyi ifjú­ságot és az úri családokat, hogy március hó­ban husvét második napján a „Polgári Olva­sókör“ tánctermében tánciskoláját ismét meg­nyitja. Beiratkozni lehet Gál Samu könyvkeres­kedésében. Elgázolás. Özv. Tischler Ferdinándné f. hó 24-én a templomba igyekezett. Mikor a Hahn-féle gyógyszertár előtt át akart menni az utón, Grósz József butorraktáros kocsija elgá­zolta. Az özvegyasszony fia följelentést tett a kocsis, Drágus Ferenc, ellen sebeshajtás és sú­lyos testi sértésért. Nem csiklandós. Fo'ras György egyik ismerősével, Benze Károllyal és annak előtte ismeretlen társával kiment a helybeli állomásra. Az állomáson Benze szivart kért Fokastól. Mi­vel Fokas azt állította, hogy nincs nála potya­szivar, Benze nagy bizalmasan kutatni kezdett a zsebeiben, sőt a kabátját is kigombolta. Fo­kas tűrte a bizalmas motoszkálást, annál is inkább mert egy cseppet sem csiklandós. Egy­szer csak azt veszi észre, hogy bizalmas isme­rőse a pénztárcáját huzza kifelé sunyi igyeke­zettel. Ámint Benze észrevette, hogy Fokas is észrevette, futásnak eredt. A nem csiklandós ember utána. Közben megállapította, hogy az órája láncostól eltűnt. Semmi reménye sem lé­vén arra, hogy utói éri a jólábu óratolvajt, a rendőrségre sietett inkább s megtette a följe­lentést. Benzének már próbált mestersége az óracsenés. Büntetve is volt ugyanilyen esetből kifolyólag. Lépfenét állapított meg a járási állator­vos Kismajtényban. A községet zár alá vették. A szatmári szabólegényt az esküdtszék szándékos emberölés bűntettében bűnösnek mondotta ki. Ennek alapján a bíróság életfogy­tiglani fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre ítélte. A vádlott és védője semmiségi panaszt jelentettek be. Romlott takarmányrépamag. A múlt nyári és őszi szakadatlan esők okozták hogy a répamagot a legtöbb termelőhelyen nem bírták szárazon betakaritani, hanem ott csírázott ki a földjén. Az ilyen mag sohasem fog répát teremni mert nagyobb részben ki sem kell, s ami ke­vés még kicsirázik, az sem bir elég termőerély- lyel, hogy rendes répát fejlesszen, hanem ujj­nyi vékonyságú gyökeret fejleszhet csak. Em­ber emlékezete óta még soham került annyi megbízhatatlan, gyengén csírázó és kevert ré­pamag forgalomba mint az idén. Gazdáink he­lyesen fognak cseleKedni, ha répamag beszer­zésük alkalmával a legszigorúbb írásbeli jótállást követelik az eladó részéről csiraképesség, faja- sonosság tekintetében. Ahol nem tartja majd a gazda szem előtt ezen óvatosságott, ott azt kockáztatja, hngy az állattartását kataszrófával határos bajok érthetik. Amint egyébiránt halljuk, a földmivelésiügyi minisztérium szintén készül állást foglalni ez ügyben. Halált okozó súlyos testi sértés bűntet­tében mondotta ki bűnösnek a szatmári es­küdtszék Koch Mihály és Szolomayer Leó mérki lakosokat, kik tavaly Mérken Schrek Antalt úgy elverték, hogy belehalt. A bíróság Kochot két és fél évi fegyházra, Szolomayert egy évi fog­házra ítélte. Az esküdtszék Sisz György csomaközi lakost, ki a múlt év novemberében régi hara­gosát, Czumbil Pált botjával úgy elverte, hogy belehalt, erős felindulásban elkövetett halált okozó súlyos testi sértésben bűnösnek mondta ki. A bíróság Siszt három évi börtönre Ítélte'. Esküdtszék. A Métz Ignácnál megkísé­relt betöréses lopás tetteseit f. hó 26-án állí­tották esküdtszék elé. A bíróság az esküdtszék verdiktje alapján Nagy Miklóst 3 évi fegyházra, Nagy Lőrincet egy és fél évi börtönre, Nagy Györgyöt bünrészesség címén 2 havi fogházra Ítélte. Kedves szomszédasszonya van Vigh Józsefnénak. A szomszédasszony felbiztatta fiát meg egy másik kis lurkót, hogy törjék be a Vighné ablakát és rondítsák be a háza falát. Vighné szomorúan tett panaszt a rendőrségen. Ne orgonálj! F. hó 24-én éjjel fél 3 óra tájban egy különben nagyon szelíd természetű legény kapatos jókedvében kurjongatott az ut­cán. Egy másik nemkülönben kapatos bácsi, aki viszont a szesztől inkább búnak eresztette a fejét, kapacitálni próbálta, hogy „ne orgonálj már annyit!“ Hiába volt a szép szó, a legény tovább „orgonáit“. A rendőr bekísérte. a bevásárlásnál a saját érdekükben kér­jenek határozottan „valódi : Franck :“-ot a kávédarálóval. Nagyon tanácsos mindjárt meggyő­ződni arról, hogy az adott ládika vagy csomag a „kávédaráló“-val, a „Valódi“ minőség kezességével van-e ellátva. Gyár Kassán. 2 ÉKMELLÉK. Képviselőtestületi gyűlés. Érmihályfalva község képviselőtestülete március 1-én délelőtt 10 órakor gyűlést tart. Járási főszolgabíró 1015/913. számú rendelete, a községi közgyámi állás betöltésére a képviselőtestület által való je­lölés. A csendőrlaktanya istálóépitése. Fábián Bertalan adóügyi jegyző előterjesztése kisegítő munkaerő alkalmazása iránt és több illetőségi ügynek az elintézése. Március 15-ikének megünneplése. Mint minden esztendőben, úgy az idén is méltó­képen készül megünnepelni Érmihályfalva la­kossága 1848. március 15-ikének emlékünnepét. Az ünnepségek kimagasló része az összes isko­lák tanulóifjuságánuk az ünnepélye lesz, az ev. ref. templom előtti téren, amely alkalommal a legjobb tanulók egy-egy arany jutalomban fog­nak részesülni. Az ipartestületi olvasókörben az iparosság társasvacsora keretében ünnepli meg a nagy nap emlékét. Országos vásár Érmihályfalván. Az idei tavaszi nagyvásár március 12. és 13-án fog megtartatni. Sorozás. Az idei fősorozás Érmihály­falván március 17. és 18-án fog megtartatni. • Szives tudomásul! 1 Alulírott van szerencsén mélyen ff tisztelt rendelőim tudomására adni, hogy b Budapesten M. Kir. Technológiai Ipar- B muzeum által rendezett szabó-mesteri ff tanfolyamon részt vettem s ottan kitün- ^ tető bizonyítványt nyertem. Úgy előbbi ff szakképzettségem, mint most kibővített ff szakismeretem teljes garantiát nyújt arra, B hogy a legkényesebb igényeket minden- k ben kitudom elégíteni. Méltóztassanak ff egy próba rendelés után meggyőződni B ennek valódiságáról. ff Elvállalok mindenféle ff férfi- és fiú öltönyök, = f felöltők készítését ff a legújabb divat szerint. ir Úgyszintén fekete szalonöltönyök ff gyors elkészítését a legjutányosabbárban. ff A nagyérdemű közönség szives ff pártfogását kérve maradtam B teljes tisztelettel h, FERENCZI ÁRMIN | férfi-szabó. Széchenyi-utca 33. ff %- ■■ |j fi Egy utcai külön bejáratú r SERLY DÉNES Fény-utca 8. sz. Építészek és iparosok figyelmébe! Költségvetési nyomtatvány: 100 iv finom fehér vastag papiron K 3’20 250 „ „ „ „ 100-a K 3 — 500 ivén felül 100-a K 21— Napszámjegyzék: , (Finom fehér vastag papiron.) 100 iv .....................................K 3-20 25 0 iv...........................100-a K 3 — 50 0 ivén felül .... 100-a K 2 — Kapható a Kölcsey-nyomda Bészv.-társ.-nál Nagykároly, Széchenyi-utca 20. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom